การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบนเว็บไซต์ของศาลยุติธรรมเปิดใช้งานทุกระบบแล้ว (12/02/59)

ขอเชิญทนายความ นักกฏหมาย และผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง "กฏหมายใหม่เพื่อเสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรม" ***ดาวน์โหลดแบบตอบรับ*** (12/02/59)

การจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามมาตรา ๕๐ ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร และใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี ๒๕๕๘ (11/02/59)

กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (10/02/59)

การเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (10/02/59)

ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (09/02/59)

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ระดับสูง (09/02/59)

การคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งต่างประเภทในสำนักงานศาลยุติธรรม (ประเภทอำนวยการ ระดับต้น) (09/02/59)

ประกาศ ก.บ.ศ. เรื่อง การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ (08/02/59)

แบบสำรวจการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการเพื่อประกอบการพิจารณายกร่างระเบียบ ก.บ.ศ. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (08/02/59)

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (04/02/59)

รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกเป็นผู้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอก (03/02/59)

การเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ (02/02/59)

ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (02/02/59)

บัญชีโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการบัญชี ๕ บัญชี ๔ (เพิ่มเติม) และแบบแลกเปลี่ยนศาลในการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลชั้นต้นในภูมิภาค (01/02/59)

วันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ (01/02/59)

สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัคร "ค่ายต้นกล้าตุลาการ" (29/01/59)

รับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (28/01/59)

ประกาศศาลจังหวัดทองผาภูมิ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ (11/02/59)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) (10/02/59)

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม และกำหนดวันเวลาและสถานที่สอบ(10/02/59)

ประกาศศาลแรงงานกลาง เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ประสงค์ทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง (10/02/59)

ประกาศศาลแพ่ง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (10/02/59)***ดาวน์โหลดใบสมัคร***

ประกาศศาลอาญา เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า (08/02/59)

ประกาศศาลอุทธรณ์ภาค ๔ เรื่อง การแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลอุทธรณ์ภาค ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (08/02/59)

ประกาศศาลอาญากรุงเทพใต้ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (08/02/59)

ประกาศศาลจังหวัดพระโขนง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (08/02/59)

ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานแปล (ภาษาอังกฤษ) (05/02/59)

ประกาศศาลจังหวัดมีนบุรี เรื่อง การแต่งตั้งผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดมีนบุรี (05/02/59)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (21/01/59)

ประกาศศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง การขึ้นทะเบียนทนายความขอแรง (04/02/59)

ประกาศศาลจังหวัดธัญบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (03/02/59)

ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม (03/02/59)

ประกาศศาลแขวงพระนครเหนือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์จะทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครเหนือ (03/02/59)

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เรื่อง รับสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบความรู้ผู้ที่จะเป็นที่ปรึกษากฏหมายในศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (03/02/59)


ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง(11/02/59)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรั้วและขยายประตูรั้วพื้นที่จอดรถหลังศาลยุติธรรม (11/02/59)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (10/02/59)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การแจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (05/02/59)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางวิธีปฏิบัติตามแนวพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ ๒๑) (05/02/59)

ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๒๐๖ รายการ (05/02/59)

ประกาศศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมางานปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (04/02/59)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกและถอดเสียงระบบดิจิตอล จำนวน ๒,๒๗๒ ชุด (03/02/59)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เสริมการปฏิบัติงาน จำนวน ๖ รายการ (29/01/59)

ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกประกาศจ้างออกแบบอาคารที่ทำการสำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมสิ่งประกอบ (29/01/59)

ประกาศศาลจังหวัดหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๑๒ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบฯ (11/02/59)

ประกาศศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๓๗ รายการ (10/02/59)

ประกาศศาลจังหวัดชัยบาดาล เรื่อง ยกเลิกการประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาฯ (08/02/59)

ประกาศสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ๒๔ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบฯ (05/02/59)

ประกาศศาลแขวงพัทยา เรื่อง สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน ๑ งาน (05/02/59)

ประกาศศาลจังหวัดพัทยา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๔๕ รายการ (05/02/59)

ประกาศศาลแรงงานภาค ๑ เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุจำนวน ๒๑ รายการ (04/02/59)

ประกาศศาลจังหวัดพัทยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเรือน จำนวน ๕ รายการ (ครั้งที่ ๒) (01/02/59)

ประกาศศาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุจำนวน ๓๓๓ รายการ (29/01/59)

ประกาศศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรือนแถวข้าราชการศาลยุติธรรมจำนวน ๑๐ หน่วย (29/01/59)


สำนักงานศาลยุติธรรม

  • Address: อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  • Email: grad@coj.go.th

  • ศาลยุติธรรม

    By Courts of Justice