ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ศาลยุติธรรม
image

ศาลยุติธรรม

มูลนิธิปกเกล้าตุลาการ
image

มูลนิธิปกเกล้าตุลาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ดำรงพระราชอิสริยยศขณะนั้น) 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าๆ พระราชทานเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้นาย สวัสดิ์ โชติพานิช ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ตำแหน่งขณะนั้น) 
เพื่อเป็นสวัสดิการ แก่ข้าราชการ ฝ่ายตุลาการ จึงได้จัดตั้งมูลนิธิขึ้น โดยทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมูลนิธิ
และทรงรับ มูลนิธิไว้ในพระราชูปถัมภ์
คณะกรรมการมูลนิธิปกเกล้าตุลาการฯ ประกอบด้วยอดีตประธานศาลฎีกา ตุลาการผู้ใหญ่ ทั้งอดีตและป้จจุบัน 
เลขาธิการศาลยุติธรรม ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ และรองปลัดกระทรวงยุติธรรม บัดนี้ มูลนิธิดำเนินการมาครบ ๓๑ ปี 
ตลอดระยะเวลา ๓๑ ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิได้ช่วยเหลือ ข้าราชการฝ่ายตุลาการ และครอบครัวในเรื่องการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล 
การศึกษาอบรม การจัดสัมมนา ในส่วนที่ไม่สามารถเบิกกับทางราชการได้ และการกุศลสาธารณะ จากดอกผล ของมูลนิธิ 
เป็นเงินจำนวนหลายล้านบาท คณะกรรมการมูลนิธิจะมุ่งมั่นดำเนินงานของมูลนิธิ ต่อไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ 
ด้วยความเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะดำเนินงานในด้านบำรุงพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
๑. ดำเนินการช่วยเหลือ ส่งเสริมและทำนุบำรุงพุทธศาสนา พระภิกษุ สามเณร

๒. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและวิจัย

๓. ดำเนินการเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์

๔. ร่วมมือกับองค์การสาธารณประโยชน์

๕. ส่งเสริม ช่วยเหลือข้าราชการฝ่ายตุลาการและบุคลากรในศาลยุติธรรม ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านสวัสดิการในด้านต่าง ๆ
เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิ

๑. ข้อบังคับมูลนิธี

๒. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน

๓. ราชกิจจานุเบกษา

๔. รายชื่อคณะกรรมการ

๕. วิธีบริจาคและผลการดำเนินการของมูลนิธิ