ศาลยุติธรรม
Court of Justice

image

ศาลยุติธรรม

ติดต่อเรา

 


 

ที่ตั้ง

สำนักงานศาลยุติธรรม

อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 เพจสื่อศาล  

 PR COJ

 

หากต้องการติดต่อเกี่ยวกับคดีความ 
สามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงในเว็บไซต์ของแต่ละศาลได้โดยตรง

>> คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ศาลที่ต้องการ <<

 

*****************************

หากต้องการติดตามสำนวนคดีของแต่ละศาล >>คลิกที่นี่<<

หมายเลขโทรศัพท์สำนัก/กอง ส่วนกลาง ในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม

ชื่อหน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักประธานศาลฎีกา

0 2223 0885

สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)

0 2512 8348 - 54

สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.)

0 2500 1149

สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.)

0 2512 8161 - 4

สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

0 2512 8020 - 22, 0 2512 8414 - 23

สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์

0 2500 1091

สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม

0 2541 2297, 0 2512 8467, 0 2512 8469

สำนักการคลัง

0 2541 2032

สำนักการเจ้าหน้าที่

0 2541 2339

สำนักการต่างประเทศ

0 2541 2265, 0 2541 2862

สำนักกิจการคดี

หากต้องการติดต่อสอบถามเกี่ยวกับคดีความ 
ท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์
ที่แสดงในเว็บไซต์ของแต่ละศาลได้โดยตรง

0 2512 8138 (งานธุรการภายในเท่านั้น)

สำนักตรวจสอบภายใน

0 2541 2326

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

0 2512 8456

สำนักบริหารกลาง

0 2541 2258, 0 2541 2309

สำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

0 2541 2030, 0 2541 2034

สำนักบริหารทรัพย์สิน

0 2541 2033, 0 2512 5821

สำนักแผนงานและงบประมาณ

0 2541 2302, 0 2541 2304, 0 2541 2344

สำนักส่งเสริมงานตุลาการ

0 2512 8498 - 9

สำนักอนุญาโตตุลาการ

0 2541 2298 - 9, 0 2512 8473 - 4

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

0 2541 2329

ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม

0 2513 8335

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

0 2142 4403 - 6

กองสวัสดิการศาลยุติธรรม

0 2541 2810

ศูนย์รักษาความปลอดภัย

0 2513 7964, 0 2541 2952

ศูนย์ควบคุมและติดตามการปล่อยตัวชั่วคราวฯ

0 2059 2840 - 43

สำนักการแพทย์

06 5517 7305

 

คู่มือติดต่อราชการศาลยุติธรรมฉบับประชาชน (e-book)

 

 


 


image เอกสารแนบ