ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ศาลยุติธรรม
image

ศาลยุติธรรม

สายด่วนวิชาการสำหรับผู้พิพากษา
image

การให้บริการสายด่วนวิชาการสำหรับผู้พิพากษา

ตามที่ประธานศาลฎีกา (นายวีระพล ตั้งสุวรรณ) ได้มีนโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ด้านการพัฒนาบุคลากร หัวข้อที่ ๓.๒ ปรับปรุงโครงสร้างระบบงานวิจัย การพัฒนาบุคลากร และหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ การสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพของข้าราชการตุลาการและบุคลากรในศาลยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ และในการแปลงนโยบายดังกล่าวมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ท่านเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้มอบหมายให้สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมร่วมกับศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมให้บริการสายด่วนวิชาการ (Judicial Legal Talk) สำหรับผู้พิพากษา

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้พิพากษาได้ปรึกษาวิชาการด้านกฎหมายสายตรงกับผู้พิพากษาผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาการกฎหมายต่าง ๆ

ช่องทางการให้บริการ
สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมร่วมกับศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเป็นผู้ดำเนินการในการให้บริการสายด่วนวิชาการ (Judicial Legal Talk) แก่ผู้พิพากษา โดยแบ่งเป็น ๒ ช่องทาง ดังต่อไปนี้ 
๑. ติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์)
๒. ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์

๑. การติดต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์)
– อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผู้เข้ารับคำปรึกษาสามารถลงทะเบียนและจองเวลาผ่านระบบการบันทึกข้อมูลในระบบผู้ขอรับบริการ รายละเอียด
ในแบบฟอร์มประกอบด้วย 
๑.๑ ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตำแหน่งและชื่อหน่วยงานต้นสังกัด
๑.๒ หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ
๑.๓ เรื่อง/ประเภทเรื่องที่มาติดต่อ
๑.๔ ระบุวันและเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ (กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน)

๒. การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์
ผู้เข้ารับคำปรึกษาสามารถโทรศัพท์ติดต่อขอเข้ารับบริการผ่านเจ้าหน้าที่ผู้ประสานของของศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม 
ที่ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๙๕ ๒๐๔ ๘๘๖๔ และ ๐๙๕ ๒๐๔ ๘๘๖๕ โดยเจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนและจองเวลาผ่านระบบการบันทึกข้อมูลในระบบผู้ขอรับบริการ รายละเอียดประกอบด้วย 
๒.๑ ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตำแหน่งและชื่อหน่วยงานต้นสังกัด
๒.๒ หมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อ
๒.๓ เรื่อง/ประเภทเรื่องที่มาติดต่อ
๒.๔ ระบุวันและเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการ 
หมายเหตุ* ในกรณีที่วันและเวลาที่ต้องการเข้ารับบริการนั้นมีการจองเวลาไปแล้ว เจ้าหน้าที่อาจมีการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงวันและเวลาตามความเหมาะสม

3.ขั้นตอนการให้บริการ
๑. ผู้ประสานงานดำเนินการตรวจสอบและทำบันทึกรายละเอียดของผู้เข้ารับคำปรึกษาจากระบบผู้ขอรับบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการด้านกฎหมาย
๒. ผู้ประสานงานแจ้งวันเวลานัดให้กับผู้ให้คำปรึกษาทราบ พร้อมแจ้งชื่อ-สกุลของผู้เข้ารับคำปรึกษาเพื่อใช้ยืนยันในการขอเข้ารับคำปรึกษา
๓. ผู้ประสานงานโทรแจ้งเวลานัดหมายและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้คำปรึกษากับผู้เข้ารับคำปรึกษาก่อนเวลาอย่างน้อย ๑๐ นาที 
*หมายเหตุ ในกรณีเร่งด่วน หากท่านต้องการรับบริการในทันที เจ้าหน้าที่ศูนย์ สายด่วนวิชาการจะโอนสายไปยัง
ท่านผู้พิพากษาที่สะดวกจะพูดคุยด้วย
4.รายชื่อผู้พิพากษาผู้ให้คำปรึกษา

คลิ๊กเพื่อดูรายชื่อ