ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ศาลยุติธรรม
image

ศาลยุติธรรม

สายด่วนสุขาวดี (ฌาปนกิจสงเคราะห์)
image

        ด้วยประธานศาลฎีกาให้ความสำคัญในด้านสวัสดิการและการอำนวยความสะดวกให้แก่ ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยได้มอบนโยบายให้สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำ Hotline สายด่วน เพื่อรับเรื่องและประสานงานในการให้ความช่วยเหลือข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และครอบครัว เมื่อมีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
แต่ไม่ทราบขั้นตอนในการดำเนินการในส่วนที่ เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น การแจ้งเวียนให้ทราบภายในหน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม การดำเนินการเกี่ยวกับขั้นตอน การขอพระราชทานเพลิงศพ ตลอดจนการดูแลสิทธิประโยชน์ ที่ทายาทของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ควรได้รับ สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้แต่งตั้ง 
คณะทำงานจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเกี่ยวกับ การเสียชีวิตของครอบครัวข้าราชการฝ่าย ตุลาการศาลยุติธรรม และคณะทำงานๆ ได้กำหนดให้มีศูนย์รองรับในเรื่องนี้ ซื่อว่า “สายด่วน สุขาวดี”

หมายเลขโทรศัพท์ 
063-217-5049 เพื่อรับเรื่องประสานงานและอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝังศพ เป็นกรณีพิเศษ

----->>>การขอพระราชทานเพลิงศพ และดินฝังศพ เป็นกรณีพิเศษ

 

การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ หีบเพลิง และดินฝังศพ

----->>>๑. การขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ เพลิงศพ หีบเพลิง และดินฝังศพ

----->>>๒. ขั้นตอนการขอพระราชทานเพลิง

----->>>๓. ขั้นตอนการขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

 

การขอหีบศพพระราชทาน

----->>> การขอหีบศพพระราชทาน

 

ตัวอย่างแผ่นพับ

----->>>ตัวอย่างแผ่นพับ

 

เอกสารข้อมูล

 

----->>> เอกสารข้อมูล

 

แบบฟอร์มแจ้งข่าวงานฌปนกิจศพ

----->>> แบบฟอร์มแจ้งข่าวงานฌาปนกิจศพ