Accessibility Tools

ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

ศาลยุติธรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ประธานศาลฎีกานำการประชุมจัดกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบimage

วันนี้ (7 ก.พ. 67) เวลา 13.30 น. ที่สำนักงานศาลยุติธรรม นางอโนชา ชีวิตโสภณ ประธานศาลฎีกา ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 นายธานี สิงหนาท 
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ประธานคณะกรรมการฯ  พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม
เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณากลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ของศาลยุติธรรม โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานศาลยุติธรรมและประชาชนในทุกกิจกรรม
อย่างสมพระเกียรติ
นางอโนชากล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 
เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่ศาลยุติธรรมและบุคลากรจะได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ 
จึงมีมติ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ โดยแยกออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
มีจำนวน 10 กิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมทางศาสนาทุกศาลนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล, โครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชเนกขัมมะศีลจาริณีเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดไทยในประเทศอินเดียว,การจัดทำวีดิทัศน์
พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับการศาลยุติธรรมและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแก่ผู้พิพากษาในโอกาสต่าง ๆ ,การจัดการประกวดเรียงความหัวข้อพระราชกรณียกิจด้านงานยุติธรรมสำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา,การจัดกิจกรรมเดิน วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ ฯ และการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เป็นต้น
ด้านโครงการจำนวน 10 โครงการ อาทิเช่น โครงการห้องพิจารณาคดีต้นแบบที่มีประชาชน
เป็นศูนย์กลางเพื่อเด็กเยาวชนและกลุ่มคนเปราะบาง ,โครงการพัฒนาระบบสืบค้นและบูรณาการฐานข้อมูล
คำพิพากษาและคำสั่งของศาลสูง ,โครงการติดตามด้วยความห่วงใยในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วประเทศ,โครงการให้ความรู้และป้องกันการกระทำความผิดในเด็กและเยาวชน ภายใต้ชื่อรู้ก่อนทำผิด คิดก่อนหลงทาง,โครงการศาลแรงงานเคลื่อนที่,โครงการศาลชำนัญและศาลพิเศษสัญจร,โครงการอบรมล่ามภาษามือสำนักงานศาลยุติธรรม,โครงการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง,โครงการเยาวชนไทย หัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 8 และโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาศาล เป็นต้น 
ทั้งนี้เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเสียสละ ทุ่มเท อุทิศพระองค์เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยมาตลอดโดยมิทรงเห็นแก่เหน็ดเหนื่อย วโรกาสอันเป็นมหามิ่งมงคลครั้งนี้ ศาลยุติธรรมขอแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณด้วยการร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ตลอดทั้งปี 2567 เพื่อหลอมรวมดวงใจแห่งความจงรักภักดีร่วมกับพสกนิกรชาวไทย
ทั่วประเทศต่อไป


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ