ศาลยุติธรรม
Court of Justice

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลยุติธรรม

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร

วันนี้ (29 มี.ค. 64) เวลา 17.59 น. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยมี นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นายเริงศักดิ์ วิริยะชัยวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม นายธานินทร์ อินทร์น้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้าราชการในพื้นที่ และเหล่าพสกนิกรเฝ้ารับเสด็จฯ

เมื่อเสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชา พระพุทธนวราชบพิตร เสร็จแล้วทรงประทับพระราชอาสน์ ทรงศีล จากนั้น นายธานินทร์ อินทร์น้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตรได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางนิธิวดี โมกขมรรคกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดพิจิตร เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือที่ระลึกฯ แด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา กราบบังคมทูลรายงานพร้อมขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จ ฯ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิมแผ่นอิฐ ทอง นาก เงิน แผ่นศิลาฤกษ์แล้วทรงวางลงในหลุม เสด็จ ฯ ไปยังแท่นพิธีทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายอาคารที่ทำการศาล

ครั้นเสร็จสิ้นพิธี นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กราบบังคมทูลเบิกผู้มีอุปการคุณแก่ศาลจังหวัดพิจิตร 120 รายเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก และนายธานินทร์ อินทร์น้อย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายแผ่นศิลาเพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธย

จากนั้น เสด็จไปยังห้องประทับรับรองชั้น 2 อาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก แล้วทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ศาลยุติธรรม ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดพิจิตร เมื่อเสร็จสิ้นทรงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จ ฯ ออกจากอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร

อาคารศาลจังหวัดพิจิตรหลังใหม่ได้ก่อสร้างขึ้นทดแทนอาคารหลังเก่าซึ่งใช้งานมานานแล้วมีสภาพคับแคบทรุดโทรมไม่สะดวกแก่การพิจารณาคดีที่เพิ่มขึ้น โดยอาคารหลังใหม่นี้ก่อสร้างสูง 3 ชั้น มีห้องพิจารณา 14 บัลลังก์เพื่อรองรับการขยายงานและให้เหมาะสมต่อปริมาณคดีที่เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ ซึ่งตัวอาคารสง่างามด้วยสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ หลังคาปั้นหยา กว้างขวาง และมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมอำนวยความยุติธรรมแก่ผู้มีอรรถคดี และให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการศาลได้อย่างดี

ศาลจังหวัดพิจิตรมีเขตอำนาจศาลครอบคลุมตลอดท้องที่ 12 อำเภอในจังหวัด โดยช่วงปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา ศาลจังหวัดพิจิตรได้พิจารณาคดีอาญา คดีแพ่ง คดีผู้บริโภคเสร็จไปทั้งสิ้น 8,183 คดี จากคดีที่คงค้างมาและคดีรับใหม่จำนวน 9,910 คดี

ทั้งนี้ ศาลจังหวัดพิจิตรถือเป็นศาลขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเขตอำนาจของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6 มีความพร้อมในการบริหารจัดการคดีให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วและสะดวกต่อผู้มีอรรถคดีนั้น ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งช่วยส่งเสริมงานตุลาการมาใช้และให้บริการส่วนต่างๆ อาทิ การไกล่เกลี่ยออนไลน์ การยื่นฟ้อง-ยื่นคำร้องผ่านระบบ e-Filing ระบบติดตามสำนวนคดี Tracking System และระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม CIOS ที่ให้บริการยื่นประกันตัวออนไลน์ การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง การขอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุด การยื่นคำคู่ความและคัดถ่ายเอกสารในสำนวน เป็นต้น อันเป็นการดำเนินตามนโยบายพัฒนาศาลยุติธรรม สู่ความเป็น Smart Court มุ่งพัฒนาการอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนทุกพื้นที่เข้าถึงกระบวนการต่างๆ ได้อย่างสะดวกทุกขั้นตอน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image