image

ศาลยุติธรรม

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมกันสวมใส่ผ้าไทย เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย

image เอกสารแนบ