นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม
ประชุมเพื่อประสานข้อราชการกับผู้อำนวยการหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ผ่านระบบถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming)
ครั้งที่ ๕ เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม Conferrence สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๔ อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
วิดีโอการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

วิดีโอการประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

วิดีโอการประชุมครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

วิดีโอการประชุมครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

การประชุมครั้งต่อไป ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐