ศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ Court of Justice - Thailand

มูลนิธิปกเกล้าตุลาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ดำรงพระราชอิสริยยศขณะนั้น)
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าๆ พระราชทานเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้นาย สวัสดิ์ โชติพานิช ปลัดกระทรวงยุติธรรม (ตำแหน่งขณะนั้น)
เพื่อเป็นสวัสดิการ แก่ข้าราชการ ฝ่ายตุลาการ จึงได้จัดตั้งมูลนิธิขึ้น โดยทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อมูลนิธิ
และทรงรับ มูลนิธิไว้ในพระราชูปถัมภ์
คณะกรรมการมูลนิธิปกเกล้าตุลาการฯ ประกอบด้วยอดีตประธานศาลฎีกา ตุลาการผู้ใหญ่ ทั้งอดีตและป้จจุบัน
เลขาธิการศาลยุติธรรม ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๑ และรองปลัดกระทรวงยุติธรรม บัดนี้ มูลนิธิดำเนินการมาครบ ๓๑ ปี
ตลอดระยะเวลา ๓๑ ปี ที่ผ่านมา มูลนิธิได้ช่วยเหลือ ข้าราชการฝ่ายตุลาการ และครอบครัวในเรื่องการเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล
การศึกษาอบรม การจัดสัมมนา ในส่วนที่ไม่สามารถเบิกกับทางราชการได้ และการกุศลสาธารณะ จากดอกผล ของมูลนิธิ
เป็นเงินจำนวนหลายล้านบาท คณะกรรมการมูลนิธิจะมุ่งมั่นดำเนินงานของมูลนิธิ ต่อไปให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
ด้วยความเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะดำเนินงานในด้านบำรุงพระพุทธศาสนา ด้านสาธารณกุศล และสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ให้มากขึ้น

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

๑. ดำเนินการช่วยเหลือ ส่งเสริมและทำนุบำรุงพุทธศาสนา พระภิกษุ สามเณร

๒. ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาและวิจัย

๓. ดำเนินการเกี่ยวกับสาธารณประโยชน์

๔. ร่วมมือกับองค์การสาธารณประโยชน์

๕. ส่งเสริม ช่วยเหลือข้าราชการฝ่ายตุลาการและบุคลากรในศาลยุติธรรม ในด้านต่าง ๆ รวมทั้งด้านสวัสดิการในด้านต่าง ๆ


เอกสารข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิ

----->>>๑. ข้อบังคับมูลนิธี


----->>>๒. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน


----->>>๓. ราชกิจจานุเบกษา


----->>>๔. รายชื่อคณะกรรมการ


----->>>๕. วิธีบริจาคและผลการดำเนินการของมูลนิธิ


กิจกรรมที่ผ่านมาของมูลนิธิ