ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฯ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์สีคุณภาพสูง(Plotter)
ประกาศสถาบันพัฒนาข้าราชการฯ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง
ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๔ เรื่องสอบราคาครุภัณฑ์เครื่องเรือน จำนวน ๑ รายการ
ประกาศสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ เรื่อง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๒๔ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลจังหวัดกาญจนบุรี (ครั้งที่ ๓)
ประกาศสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ เรื่อง เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๒๔ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ ๒)
ประกาศสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ (อาคารศาลแขวงสุราษฎร์ธานี ชั้น ๔)
การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมิใช่งานก่อสร้าง