หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
กฎหมายและระเบียบ  
คำสั่ง  
แบบฟอร์ม  
ตารางบริการรถบัส 5 เส้นทาง  
ศูนย์เลี้ยงเด็ก  
ติดต่อ  
ผู้ดูแลระบบ 

กองสวัสดิการศาลยุติธรรม

งานสวัสดิการของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม ได้เริ่มดำเนินการมานานแล้ว  แต่เริ่มเป็นรูปธรรมเมื่อพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๒  ได้กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการให้มีการเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อองค์กร ซึ่งเดิมงานสวัสดิการเป็นภารกิจของสำนักบริหารกลางและสวัสดิการ ทำให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ อาจทำให้การจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้ไม่ทั่วถึง

          สำนักงานศาลยุติธรรมพิจารณาแล้ว เพื่อให้การจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง เห็นสมควรแยกภารกิจเกี่ยวกับงานสวัสดิการออกจากสำนักบริหารกลางและสวัสดิการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการ จึงได้มีคำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๗๙/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ เรื่อง มอบหมายอำนาจหน้าที่ให้กองสวัสดิการศาลยุติธรรมในฐานะหน่วยงานภายในของสำนักงานศาลยุติธรรม โดยแยกภารกิจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการออกจากสำนักบริหารกลางและสวัสดิการ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๓ มอบหมายให้กองสวัสดิการในฐานะหน่วยงานภายในของสำนักงานศาลยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

          ๑. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วางแผน การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อเสนอแนวนโยบาย มาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการ ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในของศาลยุติธรรม ตลอดจนมาตรการในการแก้ไขปัญหาการจัดสวัสดิการภายในให้แก่คณะกรรมการสวัสดิการ

          ๒. เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการให้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคแก่การจัดสวัสดิการภายในของศาลยุติธรรมให้เหมะสมกับสถานการณ์และภาวะการดำรงชีพของบุคลากร

          ๓. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ลูกจ้างและบุคลากรประเภทอื่น ๆ ของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม

          ๔. รวบรวมข้อมูล ทำการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายในตลอดจนเสนอแนะและประสานการจัดสวัสดิการกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง

                   ๕. ติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภายในของศาลยุติธรรมเสนอต่อคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม

                   ๖. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                   ปัจจุบันกองสวัสดิการศาลยุติธรรมเป็นกองเงา ได้รับการจัดสรรอัตรากำลังจำนวนทั้งสิ้น ๑๘ อัตรา ประกอบด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๑๒ อัตรา และลูกจ้าวชั่วคราว จำนวน ๖ อัตรา

กองสวัสดิการศาลยุติธรรมแบ่งงานภายในออกเป็น ๕ กลุ่มงาน

                   ๑. กลุ่มช่วยอำนวยการ

                   ๒. กลุ่มสวัสดิการเงินกู้

                   ๓. กลุ่มสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์

                   ๔. กลุ่มสวัสดิการบ้านพัก

                   ๕. กลุ่มสวัสดิการจัดหาและบริการด้านต่าง ๆ

                   การบริหารงานด้านสวัสดิการต่าง ๆ ส่วนใหญ่บริหารงานโดยคณะกรรมการ/คณะทำงานต่าง ๆ  โดยมีผู้อำนวยการกองสวัสดิการเป็นฝ่ายเลขานุการ

คณะกรรมการ/คณะทำงาน มีดังนี้

                   ๑. ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการจัดสรรอาคารที่พักของ                 ผู้พิพากษาศาลยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการจัดสรรอาคารที่พักของผู้พิพากษาศาลยุติธรรม

                   ๒. คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๑๒๗๕/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖                   เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม

                   ๓. คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๓/๒๕๕๖ ลงวันที่                    ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม

                   ๔. คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๕/๒๕๕๖ ลงวันที่                   ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการการฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลยุติธรรม

                   ๕. คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๖/๒๕๕๖ ลงวันที่               ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารอาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร

                   ๖. คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๗/๒๕๕๖ ลงวันที่

๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์อาหารสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม

                   ๗. คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๘/๒๕๕๖ ลงวันที่                   ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการให้สินเชื่อสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยหรือเพื่อการเคหะในอัตราดอกเบี้ยพิเศษแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานศาลยุติธรรม

                    ๘. คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๙/๒๕๕๗ ลงวันที่                  ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกสินค้าที่จะนำมาจำหน่ายที่ร้านสวัสดิการศาลยุติธรรม

                   ๙. คำสั่งคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๑๐/๒๕๕๖ ลงวันที่                    ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกบริษัทรับประกันชีวิต และอัตราค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างสำนักงานศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติงานในศาล ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และศาลจังหวัดนาทวี


กองสวัสดิการศาลยุติธรรมมีสถานที่ปฏิบัติราชการอยู่ ๒ แห่ง

                   ๑. อาคารจอดรถยนต์ศาลอาญา  ชั้น ๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐ กลุ่มจัดหาและบริการสวัสดิการด้านต่าง ๆ  ร้านสวัสดิการ ศูนย์อาหาร งานการเงินและบัญชี หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๑ ๒๗๘๗ และ๐ ๒๕๔๑ ๒๒๘๔ - ๙๑ ต่อ ๑๒๘๒

โทรสาร ๐ ๒๕๑๒ ๘๕๑๑

                   ๒. อาคารศาลอาญา ชั้น ๔ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐

                        ๒.๑ กลุ่มช่วยอำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๕๔๑ ๒๗๘๕

                        ๒.๒ กลุ่มสวัสดิการเงินกู้ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๑ ๒๑๘๔

                        ๒.๓ กลุ่มสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๑ ๒๗๘๘

                        ๒.๔ กลุ่มสวัสดิการบ้านพัก หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๑ ๒๗๘๘

                        ๒.๕ ศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๕๔๑ ๒๗๘๘

 

หรือหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒๕๔๑ ๒๒๘๔ - ๙๑ ต่อ ๓๑๐๒  โทรสาร  ๐ ๒๕๔๑ ๒๗๘๕


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 9404