หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  กองสวัสดิการศาลยุติธรรม
วันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
กฎหมายและระเบียบ  
คำสั่ง  
แบบฟอร์ม  
รายชื่อผู้เข้าคิวโครงการสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ  
ตารางบริการรถบัส 5 เส้นทาง  
ศูนย์เลี้ยงเด็ก  
ติดต่อเรา  
ผู้ดูแลระบบ 

กองสวัสดิการศาลยุติธรรม

             การจัดสวัสดิการถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะเป็นการช่วยลดรายจ่ายให้กับข้าราชการ และช่วยให้ข้าราชการมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีขวัญกำลังใจในการปฎิบัติงานอย่างเต็มที่ ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 มาตรา 72 ได้กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่ดำเนินการให้เพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ข้าราชการ เพื่อให้ข้าราชการมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม คุณภาพชีวิต มีขวัญและกำลังใจในการ
ปฎิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิต่องค์กร ดังนั้นเพื่อให้จัดสวัสดิการต่าง ๆ แก่ข้าราชการฝ่าย
ตุลาการศาลยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทั่วถึง เห็นสมควรแยกภารกิจเกี่ยวกับงานสวัสดิการออกจากสำนักบริหารกลางและสวัสดิการ โดยจัดตั้งเป้นกองสวัสดิการศาลยุติธรรมขึ้นในฐานะหน่วยงานศาลยุติธรรม

อำนาจหน้าที่

  1. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ วางแผน การจัดสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของสำนักงาน ศาลยุติธรรมเพื่อเสนอแนวนโยบาย มาตรฐาน หลักเกณฑ์วิธีการ ประกาศ คำสั่งเกี่ยวกับ การจัดสวัสดิการภายในของศาลยุติธรรม ตลอดจนมาตรการในการ แก้ไขปัญหาการจัดสวัสดิการภายในให้แก่คณะกรรมการสวัสดิการ
  2. เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการให้มีการแก้ไข ปรับปรุง กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคแก่การจัดสวัสดิการภายในของศาลยุติธรรมให้เหมาะสมกับ สถานการณ์และภาวะการดำรงชีพ ของบุคลากร
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม ลูกจ้างและบุคลกากรประเภทอื่น ๆ ของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
  4. รวบรวมข้อมูล ทำการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจัดสวัสดิการภายใน ตลอดจนเสนอแนะและประสานการจัดสวัสดิการกับหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
  5. ติดตามประัเมินผลการจัดสวัสดิการภายในของศาลยุติธรรมเสนอต่อคณะกรรมการสวัสดิการ สำนักงาน ศาลยุติธรรม

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 5987