หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงอุบลราชธานี
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่การมาศาล  
เขตอำนาจศาล  
กฏหมายใหม่ 
แบบฟอร์มศาล 
ตรวจสอบผลการส่งหมาย 
WEB-MAIL 
ข่าวงานราชการ 
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม  
งานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์  
อัตราค่านำหมายศาลแขวงอุบล  
ตรวจสอบคำสั่งอุทธรณ์ - ฎีกา 
งานไกล่เกลี่ย  
งานสมานฉันท์  
การพิจารณาคดีผู้บริโภค  
ตารางวันนัดพิจารณาคดีต่อเนื่อง(สมุดนัดกลาง)  
ผู้ดูแลระบบ 

เขตอำนาจศาล
เขตอำนาจศาลแขวงอุบลราชธานี
 
แต่เดิมเขตอำนาจศาลแขวงอุบลราชธานีเทียบตามอาณาเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทยแล้ว  เขตอำนาจศาลแขวงอุบลราชธานีจะครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานี  ๑๖ อำเภอ  กับอีก ๔ กิ่งอำเภอ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศเขตอำนาจศาลแขวงอุบลราชธานีใหม่  ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๔๘ ได้แบ่งเขตอำนาจศาลแขวงอุบลราชธานีใหม่โดยมีเขตอำนาจครอบคลุม เขตพื้นที่ดังต่อไปนี้
 
        เขตพื้นที่  ๑๘  อำเภอ  ได้แก่
 
๑.  อำเภอเมืองอุบลราชธานี  ๒.  อำเภอวารินชำราบ  ๓.  อำเภอพิบูลมังสาหาร
๔.  อำเภอโขงเจียม  ๕.  อำเภอเขื่องใน  ๖.  อำเภอสำโรง  ๗.  อำเภอม่วงสามสิบ
๘.  อำเภอตาลสุม  ๙.  อำเภอตระการพืชผล  ๑๐.  อำเภอศรีเมืองใหม่ 
๑๑.  อำเภอเขมราฐ  ๑๒. อำเภอกุดข้าวปุ้น  ๑๓. อำเภอโพธิ์ไทร  ๑๔. อำเภอดอนมดแดง  ๑๕. อำเภอสิรินธร ๑๖. อำเภอเหล่าเสือโก้ก ๑๗. อำเภอนาตาล  ๑๘. อำเภอสว่างวีระวงศ์
 
            หมายเหตุ สำหรับอำเภอเดชอุดม อำเภอบุณฑริก อำเภอทุ่งศรีอุดม อำเภอน้ำยืน อำเภอนาจะหลวย อำเภอน้ำขุ่น แล อำเภอนาเยีย อยู่ในเขตอำนาจรับผิดชอบของศาลจังหวัดเดชอุดม 

แผนที่เขตอำนาจศาล


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 4388