หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดทุ่งสง THUNGSONG PROVINCIAL COURT
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ผู้ประนีประนอม  
ข้าราชการตำรวจศาล  
Download แบบฟอร์ม 
กลุ่มงานคดี  
กลุ่มงานบริการประชาชน  
อัตราค่าประกันตัว  
อัตราค่าส่งหมาย  
แผนที่การเดินทาง 
  
ผู้ดูแลระบบ 
          ทุ่งสงเป็นอำเภอหนึ่งที่ขึ้นกับจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นอำเภอที่มีเนื้อที่กว้างขวางมีประชากรจำนวนมากเป็นที่สองรองไปจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในจำนวนทั้งหมด 14 จังหวัดภาคใต้ มีอำเภอที่ขึ้นในบังคับบัญชา 16 อำเภอ อันประกอบด้วยอำเภอพิปูน อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอชะอวด อำเภอปากพนัง อำเภอหัวไทร อำเภอเชียรใหญ่ อำเภอลานสกา อำเภอพรหมคีรี อำเภอท่าศาลา อำเภอสิชล อำเภอขนอม มีศาลอยู่ 3 ศาล คือ ศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลจังหวัดปากพนัง และศาลแขวงนครศรีธรรมราช 

          ต่อมาในปี 2518 หรือ 2519 ได้มีพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ได้เสนอพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดทุ่งสงและศาลจังหวัดทุ่งสง เข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรแต่พระราชบัญญัติดังกล่าวก็ไม่ได้ประกาศออกมา เพราะสภาผู้แทนราษฎรสมัยนั้นถูกยุบเสียก่อนโดยคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ต่อมาสมัยรัฐบาลของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน อันมีศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นนายกรัฐมนตรีและนายเสมา รัตนมาลัย เป็นรัฐมนตรี ีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในสมัยนั้นได้เสนอร่างพระราชบัญญัติตั้งศาลจังหวัดทุ่งสงขึ้น โดยให้ศาลจังหวัดทุ่งสงมีเขตอำนาจตลอดท้องที่อำเภอทุ่งสง รวมทั้งกิ่งอำเภอนาบอน อำเภอฉวาง อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอร่อนพิบูลย์ และอำเภอพิปูน เหตุที่ต้องนำอำเภอต่าง ๆ ดังกล่าว มาขึ้นกับศาลจังหวัดทุ่งสง ก็เพราะอำเภอทั้งหมดอยู่ห่างไกลจากศาลจังหวัดนครศรีธรรมราช การคมนาคมไปมาติดต่อไม่สะดวก อีกทั้งมีคดีแพ่งและคดีอาญาเกิดขึ้นในท้องที่อำเภอเหล่านี้เป็นจำนวนถึงปีละ 1,200 เรื่อง ทั้งมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ประกอบกับอำเภอต่าง ๆ มีประชาชนอยู่หนาแน่น การคมนาคมก็ไปมาได้อย่างสะดวก เพราะฉะนั้นการจัด ตั้งศาลจังหวัดทุ่งสง ขึ้นย่อมทำให้สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในเขตอำนาจของศาลจังหวัดทุ่งสงได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ในที่สุด สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้อนุมัติร่างพระราชบัญญัติตั้งศาลจังหวัดทุ่งสง

          ในปี พ.ศ. 2521 กระทรวงยุติธรรมได้ทำการประกวดราคาก่อสร้างศาลจังหวัดทุ่งสง ซึ่งใช้ที่ดินของตำรวจตระเวนชายแดนเป็นสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ โดยใช้สำหรับการก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดทุ่งสงที่มีขนาด 6 บัลลังก์ และบ้านพักข้าราชการ ซึ่งได้ทำการวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการศาลจังหวัดทุ่งสง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2522 โดยมีนายธวัช พึงชลารักษ์ เป็นอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 และนายสุธรรม ภัทราคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในขณะนั้น เป็นประธานในพิธี และแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2523 ศาลจังหวัดทุ่งสง ได้เปิดทำการเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2523

          ปัจจุบันศาลจังหวัดทุ่งสง ได้เปิดทำการมาเป็นระยะเวลา 25 ปี ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วยอาคารศาลเป็นตึก 2 ชั้น มี 6บัลลังก์ โรงอาหาร โรงจอดรถ บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล บ้านพักผู้พิพากษา จำนวน 8 หลัง บ้านพักข้าราชการธุรการระดับ 5-6 จำนวน 2 หลัง มีเขตอำนาจศาลในท้องที่ 10 อำเภอ  ประกอบด้วย อำเภอทุ่งสง อำเภอร่อนพิบูลย์ อำเภอจุฬาภรณ์ อำเภอฉวาง อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอบางขัน อำเภอพิปูน อำเภอถ้ำพรรณรา อำเภอนาบอน และอำเภอช้างกลาง 

 

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2622