หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดทุ่งสง THUNGSONG PROVINCIAL COURT
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม  
ข้าราชการตำรวจศาล  
Download แบบฟอร์ม  
กลุ่มงานคดี  
กลุ่มงานบริการประชาชน  
อัตราค่าประกันตัว  
อัตราค่าส่งหมาย  
แผนที่การเดินทาง 
  
ผู้ดูแลระบบ 

ศาลจังหวัดทุ่งสง  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2520  สมัยนายธานินทร์  กรัยวิเชียร  เป็นนายกรัฐมนตรี ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงยุติธรรม จำนวน 14,615,880 บาท เป็นค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและบ้านพักข้าราชการ โดยขอใช้ที่ดินของกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 8  ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุเนื้อที่ 18 ไร่   เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 22 กันยายน  2521  และได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2522    โดยนายสุธรรม  ภัทราคม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานพิธี ในขณะนั้นและมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดทุ่งสง พ.ศ. 2523 โดยมีพิธีเปิดอาคารที่ทำการ  ศาลจังหวัดทุ่งสง  เมื่อวันศุกร์ที่ 26  ธันวาคม  พ.ศ. 2523  โดยนายชวน  หลีกภัย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม   ในขณะนั้นอาคารที่ทำการศาลจังหวัดทุ่งสงเป็นอาคารตึกสองชั้นหลังคาทรงไทย  ขนาด 6 บัลลังก์   กว้าง  33  เมตร  ยาว 79.20  เมตร   เปิดทำการระยะแรกมีข้าราชการตุลาการ   4  คน  ข้าราชการธุรการ 10 คน  ลูกจ้างประจำ 6  คน และพนักงานขับรถยนต์  1 คน   ซึ่งต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2540  ได้ปรับปรุงห้องสมุดประจำศาลเป็นห้องพิจารณาคดีศาลจังหวัดทุ่งสงเป็นองค์กรที่ใช้อำนาจอธิปไตยฝ่ายตุลาการเพื่อเป็นสถาบันหลักในการอำนวยความยุติธรรม แก่ประชาชนซึ่งมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่  5  อำเภอ  และปัจจุบันนี้ประชากรในเขตอำนาจศาลจังหวัดทุ่งสงเพิ่มมากขึ้นจนต้องมีการแบ่งแยกเขตการปกครองท้องที่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดทุ่งสงออกเป็น  10  อำเภอ  แต่ที่ทำการอาคารศาลคับแคบไม่เพียงพอกับปริมาณคดีที่เพิ่มมากขึ้น  จึงได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทขึ้น 1 หลัง อยู่ด้านซ้ายมือของอาคารศาลมีห้องไกล่เกลี่ย จำนวน  3 ห้อง  และเมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน 2554  ศาลจังหวัดทุ่งสงได้ดำเนินการเปิดศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีเพื่อลดปริมาณคดีที่ค้างพิจารณาอยู่  ในศาลและเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนและสังคมมากขึ้นในการเปิดศูนย์ดังกล่าวได้ใช้สถานที่ของอาคารไกล่เกลี่ยฯ   โดยใช้ห้องไกล่เกลี่ย ฯ 2  เปิดดำเนินการศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีเป็นการชั่วคราว ../..

 

 

เขตอำนาจศาลจังหวัดทุ่งสง

1.  อำเภอทุ่งสง

2.  อำเภอทุ่งใหญ่

3.  อำเภอฉวาง

4.  อำเภอพิปูน 

5.  อำเภอนาบอน 

6.  อำเภอถ้ำพรรณรา

7.  อำเภอบางขัน 

8.  อำเภอช้างกลาง 

9.  อำเภอจุฬาภรณ์ 

10. อำเภอร่อนพิบูลย์

 

สภาพภูมิศาสตร์และภูมิสังคมในพื้นที่ของศาลจังหวัดทุ่งสง

 

สภาพทั่วไป

             อำเภอทุ่งสงเป็นอำเภอสำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นอันดับสองรองจากอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  เมื่อได้มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองจากมณฑลเป็นจังหวัด เมื่อ  ปี  พ.ศ. 2440  ได้ตั้งเป็นอำเภอทุ่งสงขึ้นกับจังหวัดนครศรีธรรมราช

                  สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นภูเขา  ที่ราบเชิงเขาและพื้นที่ป่าเดิมเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร และ มีประชาชนเข้าครอบครองอยู่อาศัยกระจายเต็มพื้นที่  ส่วนใหญ่มีอาชีพทำสวนยางพาราและสวนผลไม้  มีพื้นที่รวมประมาณ 602,977  ตารางกิโลเมตร  มีการออกหนังสือสำคัญที่ดินเป็นบางส่วนแต่พื้นที่ ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ออกหนังสือสำคัญ  จึงมีปัญหาเรื่องการบุกรุกป่าสงวนและอุทยานแห่งชาติที่เป็น    ข้อพิพาทระหว่างรัฐกับราษฎร  และข้อพิพาทเกี่ยวกับอาณาเขตที่ดินและการซื้อขายที่ดินระหว่างราษฎรด้วยกันเองเกิดขึ้นมาก  และเนื่องจากพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอบางขัน  อำเภอนาบอน อำเภอ   ทุ่งใหญ่ มีราษฎรต่างถิ่นอพยพย้ายมาตั้งครอบครัวใหม่ในพื้นที่จำนวนมาก  จึงมีปัญหาความขัดแย้ง ทางสังคมและมีอาชญากรรมสูง  เนื่องจากพื้นที่กว้างขวางและประชาชนมีจำนวนมาก  ราษฎรนิยม  ตั้งบ้านเรือนอยู่ห่างกันในพื้นที่ทำกินของตน  ทำให้ยากแก่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองจะเข้าไปดูแลความปลอดภัยจึงต้องพึ่งพาตนเองและจับกลุ่มดูแลความปลอดภัยกันเอง  โดยนิยมมีอาวุธปืนไว้ ประจำบ้านหรือประจำตัวทั้งมีและไม่มีทะเบียนทำให้มีคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนและคดีใช้อาวุธปืนยิงทำร้ายกันค่อนข้างสูง  นอกจากนี้พื้นที่เป็นทางผ่านของถนนสายเอเชียหรือทางหลวงหมายเลข 41 ซึ่งเป็นเส้นทางใหญ่ใช้ในการเดินทางสู่ภาคใต้โดยผ่านหลายอำเภอในเขตอำนาจศาล เริ่มตั้งแต่อำเภอถ้ำพรรณรา  อำเภอทุ่งใหญ่ อำเภอนาบอน  อำเภอทุ่งสง  อำเภอร่อนพิบูลย์  และอำเภอ    จุฬาภรณ์  มีประชาชนใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมากและเกิดอุบัติเหตุจากความประมาทและการกระทำความผิดอื่น ๆ  ของผู้ที่เดินทางผ่านเส้นทางที่ตรวจจับได้สูงเช่นกัน

ประชากรและอาชีพ

                ข้อมูลสถิติ พ.ศ. 2552 ในเขตทั้ง 10 อำเภอ มีประชากร จำนวน 151,563 คน   ความหนาแน่นของประชากร 188.75 คนต่อตารางกิโลเมตร อำเภอทุ่งสงเป็นพื้นที่ที่มีประชากรมากและหนาแน่นที่สุด  เป็นที่ตั้งของสถานที่ราชการสำคัญหลายแห่ง ได้แก่ กองบัญชาการจังหวัดทหารบก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 มีโรงงานและหน่วยงานธุรกิจเอกชนตั้งอยู่มากที่สุด  เช่น โรงงานผสมปูนซิเมนต์สำเร็จรูป      และโรงแรมยาง เป็นต้น  เป็นศูนย์กลางคมนาคมทั้งทางรถยนต์และทางรถไฟ

                  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา  สวนผลไม้  สวนปาล์มน้ำมันธุรกิจการค้าและรับจ้าง  เนื่องจากขณะนี้ยางพารามีราคาสูงจึงทำให้ประชาชนเจ้าของสวนและ ผู้รับจ้าง กรีดยางมีรายได้ดี  ทำให้ธุรกิจและการค้าอื่น ๆ ดีตามไปด้วยประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 90.59 นับถือศาสนาพุทธ  นอกนั้นนับถือศาสนาอิสลามร้อยละ 8.45 ศาสนาคริสต์ร้อยละ 0.96

คำขวัญ

                  ถ้ำตลอดงามตระการ  อุทยานน้ำตกโยง  โรงงานมากมี  สถานีชุมทาง  ศูนย์กลางราชการ  ทรงประทานพระคู่เมือง  ลือเลื่องแม่กวนอิม

ลักษณะทางภูมิศาสตร์

                  อำเภอทุ่งสงตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจาก       ตัวจังหวัดประมาณ 60 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอและจังหวัด ดังนี้

-          ทิศเหนือติดต่ออำเภอช้างกลางและอำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

-          ทิศใต้ติดต่ออำเภอรัษฎา  อำเภอห้วยยอดและอำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

-          ทิศตะวันออกติดต่ออำเภอร่อนพิบูลย์และอำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

-          ทิศตะวันตกติดต่ออำเภอบางขันและอำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 เขตการปกครอง

                 อำเภอทุ่งสงมีพื้นที่ 602,977  ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ตำบล        17 ชุมชน 124 หมู่บ้าน มีเทศบาลจำนวน 2 แห่ง  คือ เทศบาลเมืองทุ่งสง ปกครองพื้นที่ตำบลปากแพรก      และเทศบาลตำบลที่วัง ปกครองตำบลที่วัง  รวมทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลอีก 11 แห่ง  คือ

1.      องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย

2.      องค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน

3.      องค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด

4.      องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงส์

5.      องค์การบริหารส่วนตำบลนาไม้ไผ่

6.      องค์การบริหารส่วนตำบลเขาโร

7.      องค์การบริหารส่วนตำบลกะปาง

8.      องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำตก

9.      องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำใหญ่

10.   องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

11.   องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

 การคมนาคม

               การคมนาคมขนส่งของอำเภอทุ่งสงเป็นการคมนาคมทางบก มีทางหลวงสาย  ต่าง ๆ และทางรถไฟเป็นเส้นทางติดต่อกับชุมชนอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกอำเภอทุ่งสงได้สะดวกโดย    แยกออกเป็น

ทางรถไฟ

                  เนื่องจากอำเภอทุ่งสงเป็นศูนย์กลางของการอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมหลายประเภท  อำเภอทุ่งสงจึงเป็นสถานีชุมทางรถไฟ  โดยรถทุกขบวนที่จะเดินทางไปยังภาคใต้จะต้องผ่าน ที่สถานีรถไฟชุมทางทุ่งสง

ทางรถยนต์

                  -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41  (ชุมพร  พัทลุง) เชื่อมอำเภอทุ่งสงเข้ากับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง เช่น อำเภอนาบอน อำเภอร่อนพิบูลย์  จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัด       สุราษฎร์ธานี

                  -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 403 (ต่อเขตเทศบาลนครศรีธรรมราช  บรรจบทาง ของเทศบาลเมืองตรัง) เริ่มจากเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ผ่านตำบลชะมาย ตำบลที่วัง ตำบลกะปาง     ไปอำเภอรัษฎาและอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

                  -  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4110 (ทุ่งสง  พระแสง) เชื่อมการคมนาคมระหว่างอำเภอทุ่งสงกับอำเภอทุ่งใหญ่ โดยผ่านพื้นที่ของตำบลเขาขาว  ตำบลนาโพธิ์  ตำบลควนกรด          มาบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ในหมู่ที่ 1 บ้านหนองหว้า  ตำบลชะมาย

                  -  โดยทางรถยนต์ และทางรถไฟเป็นเส้นทางติดต่อกับชุมชนอื่น ๆ ได้สะดวก

..............................

 

 วิสัยทัศน์ศาลจังหวัดทุ่งสง

บริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  เที่ยงธรรม  โปร่งใส่ 

และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

 

 

พันธกิจ

1.     พิจารณาพิพากษาคดีอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว

2.     ระงับข้อพิพาทด้วยวิธีการไกล่เกลี่ยและวิธีการอื่นด้วยความเป็นธรรม

3.     คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2640