หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ประวัติ  
คณะกรรมการบริหาร 
บุคลากร 
ห้องสมุด  
จดหมายข่าวออนไลน์  
ปรัชญา-วิสัยทัศน์-พันธกิจ  
ยุทธศาสตร์/บทบาทหน้าที่  
แผนที่  
ติดต่อหน่วยงาน  
ผู้ดูแลระบบ 

เกียรติคุณรับรอง


เกียรติคุณรับรองที่ได้รับ

1. การประกาศจัดตั้งตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522  จากระทรวงสาธารณสุข
    ให้เป็น
สถานพยาบาล "ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด "ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ""  เมื่อปี 2544

2. การประกาศจัดตั้งคณะกรรมการสถานบำบัดรักษาตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 จากกรม
    สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2552 โดยให้คณะกรรมการสถานบำบัดรักษา
    มีอำนาจหน้าที่ เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยประเมินอาการและมีคำสั่งตามมาตรา 29 พระราชบัญญัติ
    สุขภาพจิต พ.ศ.2551 กับให้พิจารณาทำความเห็นเกี่ยวกับการบำบัด รักษาและผลการบำบัดรักษา
    ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551
3. ได้รับเกียรติบันทึกความร่วมมือประกาศภารกิจข้อตกลงร่วมกัน งานเพื่อประโยชน์สูงสูงของเด็ก
    เยาวชนและครอบครัว ว่าด้วยกระบวนการระบบนิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัวเชิงเยียวยา ใน
    กระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว ระหว่างวันสำนักงานศาลยุติธรรมกับกรมสุขภาพจิต
    กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการสืบค้นหา
    สาเหตุแห่งการกระทำผิดและการบำบัดรักษาทางจิตเวชตามคำสั่งศาลและแนวทางกระบวนการ
    ยุติธรรมเชิงเยียวยาอย่างเป็นรูปธรรมและครบวงจร
 
4. การรับรองกำหนดรหัสหน่วยงานสถานพยาบาล รหัส 23987 เพื่อเข้าระบบการบริการด้าน
    สาธารณสุข เป็นโรงพยาบาลศูนย์กลางป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัวทั่วราช
    อาณาจักร ในการรองรับภารกิจของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร และกรมบัญชีกลาง
    กระทรวงการคลัง ให้เป็นสถานพยาบาลของราชการตามนัยพระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
    การรักษาพยาบาล พ.ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เพื่อให้ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลที่เป็นผู้มีสิทธิ
    สามารถนำใบเสร็จของโรงพยาบาลฯ มาเบิกจากทางราชการได้ โดยการเพิ่มชื่อโรงพยาบาล
    ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ มีสิทธิเบิกจ่ายในระบบจ่ายตรงของกรมบัญชีกลาง

5. ได้รับเกียรติและมีคำสั่งแต่งตั้งจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม และคณะกรรมการอัยการ
    สูงสุดให้เป็นคณะกรรมการแพทย์ทำการตรวจร่างกายและจิตใจผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการ
    ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาและอัยการผู้ช่วย  และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, ศาลแรงงาน
    ให้ทำการตรวจร่างกายและจิตใจผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ
    ศาลเยาวชนและครอบครัวและศาลแรงงาน
 
6. การประกาศรับรองจากสำนักงาน ป.ป.ส. ให้เป็น "ศูนย์การเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
    ยาเสพติดเด็กและเยาวชนในชุมชน"
เมื่อปี 2547
 
7.  คณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเอเซียและภาคพื้นแปซิฟิก (UNESCAP) ให้ทำการศึกษา
     วิเคราะห์วิจัย ติดตามและประเมินผลร่วมกับจีน (มณฑลยูนนาน) ลาว และเวียดนาม ในโครงการ
    "การลดจำนวนการใช้สารเสพติดและการกระทำผิดของเยาวชนในดินแดนลุ่มแม่น้ำโขง" ตั้งแต่ปี
    2545 - พ.ศ. 2551

8. ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัย สถานศึกษาและโรงเรียน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งใน
    ประเทศและต่างประเทศเป็นสถานที่ศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน

9. ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงานและนิตยสารเส้นทางไทย ประกาศเกียรติคุณ
    ให้เภสัชกรหญิงอาภรณ์  สายเชื้อ เป็น
บุคคลตัวอย่างแห่งปี สาขา ข้าราชการบำนาญ - ผู้ทำคุณ    
    ประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ
ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2549        
    โดย ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี

10. ได้รับการประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานป.ป.ส.ปี 2555 ให้เภสัชกรหญิงอาภรณ์ สายเชื้อ
    เ
ป็นบุคคลที่มีผลงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับดีเด่น ด้านการบำบัด
    ฟื้นฟูและพัฒนาผู้ติดยาเสพติด


11. ได้รับการประกาศเกียรติคุณให้โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม เป็น
องค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ปี 2555 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์12. ได้รับ ประทานรางวัลตาชั่งทอง
"บุคคลสงเคราะห์ดีเด่นแห่งปี" ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 จาก
      สำนักงานประธานคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
      กรุงเทพมหานคร กระทรวงยุติธรรม

***************************************************************************
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1748