ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง

นายทิวากร พนาวัลย์สมบัติ

ประวัติการศึกษา
โรงเรียนขอนแก่นวิทยา
นิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนติบัณฑิตไทย
นิติศาสตรมหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน
๒๕๔๑

ผู้ช่วยผู้พิพากษา

๒๕๔๒
ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
๒๕๔๓
ผู้พิพากษาศาลแขวงนครราชสีมา
๒๕๔๔
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา
๒๕๔๗
ผู้พิพากษาศาลแพ่ง
๒๕๔๙
ผู้พิพากษาศาลภาษีอากรกลาง จนถึงปัจจุบัน