หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้าราชการตุลาการ 
ผู้พิพากษาสมทบ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ประวัติศาล  
เขตอำนาจศาล  
Check E-mail 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
โปรแกรมอัตราค่าส่งคำคู่ความและเขตอำนาจศาล 
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ราคาหลักประกันตัวจำเลย  
การปฏิบัติตัวภายในศาล  
สิทธิของผู้ต้องหาและจำเลย  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม 
โปรแกรมตรวจสอบมรรยาททนายความ 
กฎหมายและระเบียบ 
เบอร์โทรติดต่อ  
แผนที่ศาล  
Call Center  
ศูนย์ไกล่เกลี่ยสมานฉันท์ฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ราคาหลักประกันตัวจำเลย

ผู้มีสิทธิยื่นขอประกัน
1. ผู้ต้องหา หรือ จำเลย
2. ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง ได้แก่ บิดา มารดา บุตร สามี ภริยา ญาติพี่น้อง นายจ้าง ผู้บังคับบัญชา หรือ บุคคลอื่น ที่ศาลเห็นสมควรให้ประกันได้
3. นิติบุคคล ในกรณีกรรมการ ผู้แทน ตัวแทน หุ้นส่วน พนักงานหรือลูกจ้าง ตกเป็น ผู้ต้องหาหรือจำเลย

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการขอประกันตัว
1. บัตรประจำตัว และทะเบียนบ้านของผู้ต้องหา หรือ จำเลย
2. บัตรประจำตัว และทะเบียนบ้านของผู้ขอประกัน
3.บัตรประจำตัวและทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจกรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นยื่น
คำร้องขอประกันแทน
4. หนังสือยินยอมของคู่สมรส กรณีผู้ขอประกันมีคู่สมรส ถ้าคู่สมรสเสียชีวิต หรือหย่า จะต้องมีใบมรณะบัตร หรือใบสำคัญการหย่ามาแสดง
5. หนังสือรับรองราคาประเมินของสำนักงานที่ดิน กรณีใช้โฉนด หรือ นส. 3, นส 3 ก เป็นประกัน
6. หนังสือรับรองจากธนาคาร กรณีใช้สมุดเงินฝากเป็นประกัน
7. หนังสือรับรองจากต้นสังกัด หรือนายจ้าง กรณีใช้บุคคลเป็นประกัน หรือหลักประกัน

หลักประกัน
1. เงินสด
2. โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (นส. 3 หรือ นส.3ก) หรืออาคารชุดและแผนที่
ที่ตั้งของทรัพย์ดังกล่าว
3. พันธบัตรรัฐบาล สลากออมสิน
4. สมุด หรือใบรับเงินฝากประจำของธนาคาร
5. ตั๋วแลกเงินที่ธนาคารเป็นผู้จ่าย และธนาคารได้รับรองตลอดไป
6. ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ธนาคารเป็นผู้ออกตั๋ว
7. เช็คที่ธนาคารเป็นผู้สั่งจ่ายหรือรับรอง
8. หนังสือรับรองของธนาคารเพื่อการชำระเบี้ยปรับแทน กรณีผิดสัญญาประกัน
9. บุคคล

( ประกันตัว) บัญชีราคาหลักประกันของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

ประเภทความผิด

ราคาหลักประกันขั้นต่ำ

ประมวลกฎหมายอาญา
ความผิดเกี่ยวกับเพศ

เงินสด/เงินฝาก

หลักประกัน

1. ข่มขืนกระทำชำเรา (ม. 276 ว.แรก)

10,000

20,000

- กระทำโดยมีหรือใช้อาวุธ , โทรมหญิง (ม. 276 ว.สอง)

20,000 - 40,000

2 เท่า

- กระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกิน 15 ปี (ม. 277 ว.แรก , ว.สอง)

20,000 - 40,000

2 เท่า

- โทรมเด็กหญิง (ม. 277 ว.สาม)

20,000 - 40,000

2 เท่า

2. กระทำอานาจาร บุคคลอายุกว่า 15 ปี (ม. 278)

5,000

10,000

3 พรากผู้เยาว์ อายุไม่เกิน 18 ปี (ม. 317)

10,000

20,000

4. พรากผู้เยาว์อายุกว่า 15 ปี ไม่เกิน 18 ปี (ม. 318,319)

10,000

20,000

ความผิดต่อชีวิต

1. ฆ่า (ม. 288,289)

25,000

50,000

- พยายามฆ่า

15,000

30,000

2. ทำร้ายผู้อื่นตาย (ม. 290)

7,000

15,000

3. ประมาททำให้ผู้อื่นตาย(ม. 291)

10,000

20,000

ความผิดต่อร่างกาย

 

 

1. ทำร้ายร่างกาย (ม. 295)

3,000

6,000

2. ทำร้ายร่างกายได้รับอันตรายสาหัส (ม. 297)

11,000

22,000

3. ประมาททำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส(ม. 300)

10,000

20,000

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

1. ลักทรัพย์ (ม. 334)

5,000

10,000

2. ลักทรัพย์เหตุฉกรรจ์ (ม. 335)

8,000

16,000

3. วิ่งราวทรัพย์ (ม. 336)

5,000

10,000

- วิ่งราวทรัพย์มีเหตุฉกรรจ์

6,000

12,000

4. ชิงทรัพย์ (ม. 339)

20,000

40,000

- ชิงทรัพย์มีเหตุฉกรรจ์

25,000

50,000

5. ปล้นทรัพย์ (ม. 340)

20,000

40,000

- ปล้นทรัพย์มีเหตุฉกรรจ์

30,000

60,000

6. ยักยอกทรัพย์ (ม. 352)

4,000

8,000

7. รับของโจร (ม. 357)

5,000

10,000

8 บุกรุก (ม. 362 - 365)

4,000

8,000

พรบ.ยาเสพติดให้โทษ

1. มีกัญชา , กระท่อมไว้ในความครอบครอง , เสพ

5,000

10,000

มีกัญชา , กระท่อมไว้จำหน่าย

7,000 - 12,000

2 เท่า

2 มีเฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่นไว้ในความครอบครอง , เสพ

7,000 - 12,000

2 เท่า

มีเฮโรอีน มอร์ฟีน ฝิ่นไว้จำหน่าย

12,000 - 32,000

2 เท่า

3. มียาบ้าไว้ในความครอบครอง , เสพ

เม็ดล่ะ 5,000
เม็ดต่อไป 3,000
แต่ไม่เกิน 12,000

2 เท่า

มียาบ้า (เมทแอมเฟตามีน) ไว้เพื่อจำหน่าย

จำหน่ายไม่เกิน 30 เม็ด
เม็ดล่ะ 7,000
เม็ดต่อไป 4,000
แต่ไม่เกิน 32,000
หากเกิน 30 เม็ด
ถึง 100 เม็ด
ราคา 32,000 ถึง
102,000 บาท
หากเกิน 100 เม็ด
ให้เป็นดุลพินิจ

2 เท่า

พรบ.การพนัน

การพนันทั่วไป

5,000

10,000

พรบ.อาวุธปืน

 

 

พกพาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนฯ

7,000
ระเบิด สงคราม
30,000

2 เท่า

พรบ.จราจรทางบก

จราจรทางบก

5,000

10,000

พรบ.ลิขสิทธ์

22,000

44,000

พรบ.ควบคุมกิจการเทป และเทปวัสดุโทรทัศน์

5,000 10,000
พรบ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง 5,000 10,000

หมายเหตุ
หลักเกณฑ์นี้เป็นเพียงแนวทางปฏิบัติทั่ว ๆ ไปของศาลราคาหลักประกันอาจเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือ
ต่ำกว่านี้ ก็เป็นได้ ขึ้นอยู่กับพฤติการณ์แห่งคดีและเหตุผลอันสมควรเป็นเรื่อง ๆ ไป

ขั้นตอนการขอประกัน

1. ขอแบบพิมพ์คำร้องขอประกันจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
2. เขียนคำร้องด้วยตนเอง หรือเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ช่วยเขียนให้ โดยไม่เสีย ค่าตอบแทน
3. ให้ผู้ต้องหา หรือ จำเลย ลงชื่อในคำขอประกัน นายประกันจะต้องเป็นผู้นำคำร้องให้ผู้ต้องหา หรือ จำเลยลงชื่อ หากผู้ต้องหาหรือจำเลยมิได้ถูกขังอยู่ที่ศาล
4. ให้ยื่นคำร้อง และ หลักฐานต่าง ๆ ที่ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
5. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์จะเสนอคำร้องต่อผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาสั่งคำร้อง
แล้วจะส่งคำร้องคืนเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งคำสั่งศาลให้นายประกันทราบ
6. หากศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ประกัน นายประกันต้องวางเงินประกัน ค่าใช้จ่ายในการบังคับคดี โดยเจ้าหน้าที่จะออกใบรับเงินเป็นหลักฐาน
7. ผู้ต้องหา หรือ จำเลย จะได้รับการปล่อยตัวในวันที่ศาลมีคำสั่งอนุญาต
8. การขอประกันในระหว่างอุทธรณ์ หรือ ฎีกา ให้ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกัน

หน้าที่ของนายประกัน
1. ให้ชื่อและที่อยู่ที่แท้จริงต่อศาล หากมีการย้ายที่อยู่ต้องแจ้งให้ศาลทราบโดยเร็ว
2. เมื่อศาลอนุญาตให้ประกัน นายประกันต้องลงชื่อในสัญญาประกัน และต้องลงชื่อทราบกำหนด วันเวลาส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย
3. นายประกันจะต้องนำตัวผู้ต้องหา หรือ จำเลย มาส่งศาลตามกำหนดนัดทุกครั้ง
- หากนายประกันไม่ส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย ศาลอาจถอนประกัน และปรับนายประกัน
- เมื่อศาลส่งปรับนายประกัน นายประกันต้องนำเงินค่าปรับมาชำระภายในเวลาที่ศาลกำหนด มิฉะนั้นอาจถูกยึดหลักประกัน เพื่อขายทอดตลาด นำเงินมาชำระค่าปรับต่อไป
4. นายประกันอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นส่งตัวผู้ต้องหา หรือ จำเลย ต่อศาลแทนได้

การขอถอนประกัน
1. นายประกันอาจขอถอนประกันได้ โดยส่งตัวผู้ต้องหา หรือ จำเลย ต่อศาล เมื่อศาลอนุญาต ความรับผิดชอบตามสัญญาประกันเป็นอันสิ้นสุดลง
2. นายประกันสามารถถอนประกันได้ เมื่อคดีถึงที่สุด หรือสัญญาประกันสิ้นสุดลงด้วยเหตุอื่น และสามารถขอหลักประกันคืนได้ทันที โดยยื่นคำร้องต่อศาล และ
แบบหลักฐานใบรับหลักฐาน และใบรับเงิน
3. นายประกันสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารับหลักทรัพย์ หรือเงินสดแทนได้
 

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1189