หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดสมุทรสาคร
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
อีเมล์ศาล 
การจัดการความรู้(KM)  
แผนที่มาศาล  
การยื่นขอประกันตัว 
ท่านเสนอเราแก้ไข  
ข่าวงานราชการ 
จุลสารศาลจังหวัดสมุทรสาคร  
กิจกรรมกีฬาสองสมุทร  
สมานฉันท์และสันติวิธี  
อัตราค่าส่งหมาย  
ข่าวขายและสอบราคา  
ผู้ดูแลระบบ 

 
ประวัติศาลจังหวัดสมุทรสาคร

              ศาลจังหวัดสมุทรสาคร เดิมใช้คำว่า ศาลจังหวัดสมุทสาคร จัดตั้งรวมอยู่ในศาลมณฑลนครไชยศรีอาคารศาลหลังแรก ตั้งอยู่ในพื้นที่ภายในบริเวณรั้วกำแพงป้อมวิเชียรโชฎก ซึ่งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับที่ทำการหลังเดิมของหน่วยราชการต่างๆ ได้แก่ ศาลากลางจังหวัด ที่ทำการอำเภอเมืองสมุทรสาคร สำนักงานที่ดินจังหวัด    และเรือนจำจังหวัดสมุทรสาครใกล้ริมแม่น้ำท่าจีน กับปากคลองมหาชัย โดยเป็นอาคารเรือนไม้ตลอดทั้งหลังชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้องพื้นสูงประมาณ ๒ เมตรมีห้องพิจารณาคดีกับห้องทำงานของ

                ผู้พิพากษาอีก ๑ ห้อง ส่วนเสมียนพนักงานทำงานอยู่บริเวณใต้ถุนอาคาร ซึ่งนอกจากจะใช้เป็นที่เก็บเอกสารสำนวนความต่าง ๆ แล้วยังใช้ติดต่อกับประชาชนอีกด้วย ซึ่งไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานราชการ ด้วยเหตุนี้กระทรวงยุติธรรมอันมี พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารศาลขึ้นใหม่ โดยย้ายมาอยู่ใน บริเวณอาณาเขตเดียวกันกับอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และที่ทำการอำเภอเมืองสมุทรสาคร โดยมีรั้วล้อมรอบภายในบริเวณเดียวกัน ทิศเหนือจดที่ทำการศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ทิศใต้จดคลองทหารเรือและ ถนนราษฎร์บรรจบ ทิศตะวันออกจดถนนสมุทรเสนาและคลองทหารเรือ ทิศตะวันตกจดที่ดินราชพัสดุของจังหวัดสมุทรสาคร

              อาคารหลังที่สองนี้     กระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการประกวดราคาก่อสร้าง   ซึ่งบริษัท หริตวร จำกัด เป็นผู้ประมูลได้ในราคา ๑ , ๗๕๘ , ๐๐๐ บาท ( หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)สัญญากำหนดให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๒๘๙ วัน โดยเริ่มก่อสร้างอาคารตามสัญญา เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๐ ครบกำหนดตามสัญญาวันที่ ๒๐ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐   วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๐ปฐมฤกษ์ เวลา ๑๐.๔๙ น.สุดฤกษ์เวลา๑๑.๐๙ น.

                การก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดสมุทรสาครแล้วเสร็จตามสัญญาได้รับมอบอาคารงวดสุดท้ายวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๐และทำพิธีเปิดอาคารศาลหลังที่ ๒       เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๑ โดยพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธี ซึ่งอาคารหลังที่ ๒ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น ๔ บัลลังก์ หลังคาทรงไทย ในการก่อสร้างนี้กระทรวงยุติธรรมได้รับความร่วมมือจากกรมโยธาเทศบาลในการออกแบบอาคาร และส่งนายช่างมาดำเนินการควบคุมการก่อสร้าง สำหรับที่ดินที่ตั้งอาคารศาลจังหวัดสมุทรสาคร หลังที่ ๒ มีเนื้อที่ ๔ ไร่ ๑๙ ตารางวา

               ต่อมาอาคารหลังที่ ๒ คับแคบไม่สามารถรองรับปริมาณคดี และ ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ในแต่ละวัน     ซึ่งมีปริมาณที่มากขึ้นตามลำดับ และตามสถิติคดีที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับอาคารอยู่ในบริเวณที่ลุ่ม น้ำท่วมถึงโครงสร้างส่วนที่รองรับน้ำหนักอาคารชำรุด และอายุการใช้งานอาคาร ๒๘ ปี ที่เริ่มทำพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลหลังที่ ๒   เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๑๑ อยู่ในสภาพที่ทรุดโทรม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๓๙   กระทรวงยุติธรรมได้รับงบประมาณค่าก่อสร้างอาคารศาลจังหวัดสมุทรสาคร       จึงได้เข้าสำรวจพื้นที่    และจ้างเหมาการออกแบบอาคารศาลจังหวัดสมุทรสาครใหม่    เพื่อเป็นการรองรับปริมาณคดี และประชาชนที่มาติดต่อราชการร่วมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม อีกอย่างน้อย    ๒   หน่วยงาน ได้แก่   สำนักงานคุมประพฤติและสำนักงานบังคับคดีและความต้องการประโยชน์ใช้สอย      ภายในอาคารรวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยภายในอาคาร     จึงได้ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสาครพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ และได้ทำสัญญาจ้าง บริษัท ดาร์ลิงตัน จำกัดให้เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาเลขที่   ๘๘/๒๕๓๙   ลงวันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๓๙ ในวงเงิน ๑๔๒ , ๑๔๒ , ๕๕๓ ( หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านหนึ่งแสนสี่ - หมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)      เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก    ๖     ชั้น    พร้อมที่จอดรถภายในอาคารพื้นที่โดยประมาณ    ๑๓ , ๕๐๐ ตารางเมตร ประกอบไปด้วยห้องพิจารณาคดีความจำนวน ๑๘ ห้อง ห้องทำงานผู้พิพากษา ห้องทำงานธุรการ ห้องประชุม ห้องสมุด ห้องควบคุมผู้ต้องหา กับจ้าง บริษัท โปรเฟสชั่นแนล อาร์คิเทค แอนด์ คอนซัลติง- เอ็นจิเนียร์ จำกัด ( PACE) เป็นที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสมุทรสาคร ตามสัญญาเลขที่๑๐๑/๒๕๓๙ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๓๙ ในระหว่างรื้อถอนอาคารหลังที่ ๒ และก่อสร้างอาคารหลังใหม่บนที่ดินเดิมศาลจังหวัดสมุทรสาครจึงได้ย้ายที่ทำการโดยเช่าอาคารศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรสาคร เป็นอาคารศาลจังหวัดสมุทรสาครชั่วคราว   ปี ๒๕๔๔ การก่อสร้างอาคารหลังใหม่แล้วเสร็จและเปิดทำการ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๔๔ และเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม   ๒๕๔๕ ได้เปิดที่ทำการศาลแรงงานกลาง (สมุทรสาคร) โดยตั้งอยู่บริเวณชั้น ๒ อาคารศาลจังหวัดสมุทรสาครเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหน่วยงาน..


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 5792