กฎหมายวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๕๑

เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่ผ่านมา มีคดีผู้บริโภคในศาลแขวงพิษณุโลก ๒,๐๐๐ กว่าคดีต่อปี ซึ่งร้อยละ ๙๕ ของคดีผู้บริโภคทั้งหมด เป็นคดีที่ผู้ประกอบธุรกิจเป็นโจทก์ฟ้องผู้บริโภค เช่น คดีเกี่ยวกับ ผิดสัญญาเช่าซื้อรถยนต์,รถจักรยานยนต์ ผิดสัญญา ซื้อขาย บัตรเครดิต กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ส่วนอีกร้อยละ ๕ คือคดีที่ผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ เช่น ฟ้องให้รับผิดเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายบ้านจัดสรร รถยนต์ สินค้าอื่น ๆ จ้างทำของ ประกันภัย

 

การฟ้องร้องคดีผู้บริโภค


เมื่อผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรม หรือถูกเอารัดเอาเปรียบในคดีผู้บริโภค เช่น ซื้อขายบ้านจัดสรร ซื้อขายรถยนต์ จ้างทำของ บัตรเครดิต เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ประกันภัย สินค้าไม่ปลอดภัย ฯลฯ สามารถมาพบเจ้าพนักงานคดี ได้ที่ศาลแขวงพิษณุโลก โดยเตรียมหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องมาด้วย เพื่อทำคำฟ้อง โดยเจ้าพนักงานคดี จะบันทึกรายละเอียดว่าเรื่องราวเป็นอย่างไร มีที่มาอย่างไร ผู้เสียหายได้รับผลกระทบอย่างไร ขั้นตอนการดำเนินคดี มีความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในคดีที่ผู้บริโภคเป็นโจทก์ฟ้องผู้ประกอบธุรกิจได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง

 

เป็นจำเลยในคดีผู้บริโภคทำอย่างไร ?


๑. ตรวจสอบยอดหนี้ในคำฟ้องของโจทก์ว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง เช่น โจทก์ผู้ประกอบธุรกิจไม่ยอมหักจำนวนเงินที่ผ่อนชำระไปแล้ว ผู้บริโภคต้องนำหลักฐานการชำระหนี้ เช่น ใบเสร็จรับเงิน ไปศาลในวันนัดไกล่เกลี่ย/สืบพยาน เพื่อประกอบการไกล่เกลี่ย ทำคำให้การ และพิจารณาคดี
๒. ต้องมาศาลตามกำหนดนัดในวันและเวลาที่ระบุในหมายเรียก หากไม่มาศาลจะถือว่าขาดนัดยื่นคำให้การหรือขาดนัดพิจารณา ผลของการขาดนัดจะทำให้เสียสิทธิในการดำเนินคดี เสียเปรียบโจทก์ เพราะหากคำฟ้องของโจทก์ไม่ถูกต้อง ก็ไม่อาจโต้แย้งได้


การไกล่เกลี่ยคดีผู้บริโภค


ในคดีผู้บริโภค เมื่อทั้งโจทก์และจำเลยมาศาลในวันนัดแรก สามารถไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทกันได้ โดยเจ้าพนักงานคดีหรือ ผู้ประนีประนอมประจำศาลเป็นผู้ไกล่เกลี่ย เมื่อคู่ความสามารถตกลงกันได้ ศาลพิพากษาตามยอม หรือโจทก์ถอนฟ้อง คดีก็เป็นอันเสร็จการพิจารณา แต่ถ้าตกลงกันไม่ได้จะส่งเรื่องคืนสู่การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลตามปกติ

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของคู่ความ คดีเสร็จเร็วขึ้น และสามารถผ่อนชำระหนี้ได้เป็นรายเดือน ไม่ถูกบังคับคดีทันที หากผู้บริโภคมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินคดีผู้บริโภค หรือปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถมาพบเจ้าพนักงานคดีได้ที่ศาลแขวงพิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๕๒๔ ต่อ ๑๑๕ และรับฟังรายการ “ฟังสบาย สบาย สไตล์ศาลแขวง” สถานีวิทยุชุมชนคนพิษณุโลก คลื่น FM ๑๐๑.๒๕ MHz ทุกวันพฤหัสบดี เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๕.๐๐ น.