หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดพังงา
วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
คำแนะนำในการประกันตัว  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
วารสารศาลจังหวัดพังงา  
แบบฟอร์มศาล  
ถวายพระพรออนไลน์ 
บทความคดีผู้บริโภค  
ศูนย์บังคับคดีนายประกัน  
แจ้งคำสั่งศาล(อุทธรณ์-ฎีกา)  
แจ้งการขอรับเงินต่างๆ  
ผู้ดูแลระบบ 

โครงการ e-copy case

โครงการกากสำนวนอีเล็คทรอนิกส์ 
๑. หลักการและเหตุผล
ตามที่ประธานศาลฎีกามีนโยบายส่งเสริมให้ศาลยุติธรรม นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาพิพากษาคดี สนับสนุนให้มีการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศสำนวนคดีศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อย่างต่อเนื่อง และให้ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เป็น “ปีแห่งการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานศาลยุติธรรม” ศาลจังหวัดพังงาเล็งเห็นความสำคัญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการอำนวยความสะดวกในการบริการประชาชนและคู่ความ เห็นควรให้มีการจัดทำโครงการกากสำนวนอีเล็คทรอนิกส์ (e-copy case) โดยการสแกนเอกสารในสำนวนที่มีการยื่นอุทธรณ์ ฎีกาหรือส่งประเด็นไปสืบที่ศาลอื่น เพื่อจัดเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ทำให้แก้ไขปัญหาในการยืมสำนวนคืนจากศาลสูงอันจะยังผลให้ ศาลสูงพิจารณาคดีได้ด้วยความรวดเร็วไม่ต้องหยุดชะงัก สามารถบริการประชาชนหรือคู่ความด้วยความรวดเร็ว เป็นการเพิ่มศักยภาพและการสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรม ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.๒๕๕๓ - ๒๕๕๖
๒. วัตถุประสงค์โครงการ
๑. ส่งเสริมให้บุคลากรกลุ่มงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานประจำศาล ฯ สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๒. สามารถบริการประชาชนหรือคู่ความด้วยความรวดเร็วในการติดต่อราชการคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลสูง
๓. การวางแผนการจัดเก็บข้อมูลคดีในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประหยัดพื้นที่การจัดเก็บ การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลคดี
๔. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการอำนวยความยุติธรรมตามแผนยุทศาสตร์ พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๖
๕. เพื่อลดหรือป้องกันการยืมสำนวนจากศาลสูง

๓. วิธีการดำเนินการ
ขั้นตอนและวิธีการจัดทำระบบกากสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ (e - copy case)
โปรแกรมที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำระบบ มีดังต่อไปนี้
๑. AppServ (ซึ่งประกอบไปด้วยแอปพลิเคชั่นย่อย คือ Apache Web Server, PHP Script Language, MySQL Database และ phpMyAdmin Database Manager )
๒. Acrobat Reader (ใช้ในการเปิดเอกสารที่มีนามสกุล .pdf)
๓. .Net Framework 2.0 (เวอร์ชั่น 2.0 หรือสูงกว่า)
๔. Crystal Report Runtime
๕. MySQL Connector
๖. ระบบสืบค้นเอกสาร (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำศาลฎีกา)
๗. โปรแกรมสแกนเอกสาร

๑. วิธีการติดตั้งระบบ / โปรแกรม
๑.๑ ติดตั้งโปรแกรม AppServ เพื่อสร้าง Server ให้พร้อมสำหรับการเชื่อมต่อการทำงานจากฝั่ง Client
๑.๒ สร้างฐานข้อมูลเพื่อรองรับไฟล์กากสำนวนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้โปรแกรม phpMyAdmin
Database Manager ซึ่งเรียกใช้ผ่านโปรแกรม Internet Explorer ด้วย url : http://localhost/
๑.๓ ติดตั้งโปรแกรม Acrobat Reader หรือโปรแกรมอื่นๆที่สามารถเปิดไฟล์นามสกุล .pdf ได้
๑.๔ ติดตั้งโปรแกรม .Net Framework 2.0 (เวอร์ชั่น 2.0 หรือสูงกว่า)
๑.๕ ติดตั้งโปรแกรม Crystal Report Runtime
๑.๖ ติดตั้งโปรแกรม MySQL Connector
๑.๗ ติดตั้งระบบสืบค้นเอกสาร
๑.๘ ติดตั้งโปรแกรมสแกนเอกสาร
๒. วิธีการจัดเก็บกากสำนวน
๒.๑ นำเอกสารหลักฐานในสำนวนที่ต้องการจัดเก็บ มาสแกนด้วยโปรแกรมสแกนเอกสาร
โดยบันทึกจัดเก็บตามหมายเลขคดีดำ
๒.๒ แปลงไฟล์รูปภาพให้เป็นนามสกุล .pdf
๒.๓ อัพโหลดไฟล์นามสกุล .pdf เข้าสู่ Server

๔. ระยะเวลาดำเนินการ
เริ่มโครงการตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๓ เป็นต้นไป

๕. สถานที่ดำเนินการ
งานเก็บสำนวนความและเอกสาร

๖. เป้าหมาย
ประชาชนและคู่ความ

๗. งบประมาณดำเนินการ
ใช้งบประมาณตามแผนค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๔

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ลดปัญหาในการยืมสำนวนจากศาลสูง ทำให้ศาลสูงพิจารณาคดีได้อย่างรวดเร็ว
๒. พัฒนาศักยภาพข้าราชการศาลยุติธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๑. นางสุภาพ หมื่นพันธ์ เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
๒. นางวนิดา ชาญณรงค์ นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๓. นายสมยศ ชูพยัคฆ์ นิติกรชำนาญการ
๔. นางวาสนา วาณะกรรม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ
๕. นางสาววรรณภา มณีมัย เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน
๖. นายสมชัย ล่ำลือ พนักงานคอมพิวเตอร์

๑๐. ผู้เสนอโครงการ
งานเก็บสำนวนความและเอกสาร
กลุ่มงานคดี สำนักงานประจำศาลจังหวัดพังงา

๑๑. ที่ปรึกษาโครงการ
นายมานิตย์ ตันติวัชรพันธุ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดพังงา


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 2161