หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดภูเก็ต :: The Phuket Provincial Court :: >>
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
ประวัติศาลจังหวัดภูเก็ต  
E-mail ศาลจังหวัดภูเก็ต 
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
กรมบัญชีกลาง 
คำพิพากษาศาลฎีกา 
ระบบรายงานการใช้จ่ายเงิน 
โปรแกรมรายงานและติดตามผลฯ 
รายงานการสืบหาหลักทรัพย์ฯ 
จุลสารประชาสัมพันธ์  
อัตราการประกันตัว  
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: ศาลจังหวัดภูเก็ต :: The Phuket Provincial Court :: >>
จำนวนข่าวทั้งหมด 100
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
อบรมเชิงปฏิบัติการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ "ปลอดภัยไว้ก่อน"   
  :: ข่าวที่ 559   :: วันที่ 27 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 8 )
ประกาศการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งพนักงานแปล(ภาษาอังกฤษ)   
  :: ข่าวที่ 558   :: วันที่ 20 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2558
ศาลจังหวัดภูเก็ตจัดให้มีการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2558   
  :: ข่าวที่ 557   :: วันที่ 17 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 79 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตประชุมผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตประชุมผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ศาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558   
  :: ข่าวที่ 556   :: วันที่ 17 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 45 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558
ศาลจังหวัดภูเก็ตประชุมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558   
  :: ข่าวที่ 555   :: วันที่ 17 ก.พ. 2558 :: ( อ่าน : 32 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตมอบของที่ระลึกฯ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตมอบของที่ระลึกฯ   
  :: ข่าวที่ 554   :: วันที่ 30 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 69 )
ประกาศศาล เรื่อง คัดเลือกผู้เช่าพื้นที่ตั้งศูนย์ถ่ายเอกสารของศาลจังหวัดภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 553   :: วันที่ 30 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 35 )
ประกาศศาล เรื่อง คัดเลือกผู้เช่าร้านอาหารของศาลจังหวัดภูเก็ต   
  :: ข่าวที่ 552   :: วันที่ 30 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 41 )
ประกาศศาลจังหวัดภูเก็ต เรื่อง จำหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 3 รายการ   
  :: ข่าวที่ 551   :: วันที่ 30 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 21 )
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานแปล(ภาษาอังกฤษ)   
  :: ข่าวที่ 550   :: วันที่ 22 ม.ค. 2558 :: ( อ่าน : 74 )
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต  เข้าอวยพรนายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต เข้าอวยพรนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2558   
  :: ข่าวที่ 549   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 94 )
พิธีเปิดโครงการกิจกรรม 5 ส. ซึ่งศาลจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
พิธีเปิดโครงการกิจกรรม 5 ส. ซึ่งศาลจังหวัดภูเก็ตจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 548   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 50 )
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558
การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558   
  :: ข่าวที่ 547   :: วันที่ 27 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 44 )
เข้าขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
เข้าขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ตเนื่องในวันขึ้นปีใหม่   
  :: ข่าวที่ 546   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 241 )
โครงการรอยยิ้มจากใจมอบให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558
โครงการรอยยิ้มจากใจมอบให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2558   
  :: ข่าวที่ 545   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
โครงการศึกษาดูงานยกระดับงานธุรการศาล งานส่งเสริมงานตุลาการและการใช้บริการประชาชนเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โครงการศึกษาดูงานยกระดับงานธุรการศาล งานส่งเสริมงานตุลาการและการใช้บริการประชาชนเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
  :: ข่าวที่ 544   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 211 )
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานแปล(ภาษาอังกฤษ)
  :: ข่าวที่ 543   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 78 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตกำหนดอัตราค่าพาหนะและค่าป่วยการในการส่งคำคู่ความ   
  :: ข่าวที่ 542   :: วันที่ 10 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 89 )
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗
ศาลจังหวัดภูเก็ตร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗   
  :: ข่าวที่ 541   :: วันที่ 10 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 108 )
กิจกรรมโครงการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
กิจกรรมโครงการประหยัดพลังงานและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   
  :: ข่าวที่ 540   :: วันที่ 8 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |