หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดเพชรบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม  
อัตราค่าส่งหมายคดีแพ่ง  
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท  
ติดต่อศาล  
ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
สถิติคดีไกล่เกลี่ย  
สถิติคดี  
รวมลิ้งค์อัตราค่าส่งคำคู่ความทั่วประเทศ 
บ้านพักข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม  
ผู้ดูแลระบบ 

ข้าราชการตุลาการ


นายวิกรม  ดีเสมอ
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี

นายวสันต์  ศรีอันประเสริฐ
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรีนายเชาวน์  ถวัลย์ธัญญา

ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี

นายอยุทธ์  จามิกรณ์   
 
ผู้พิพากษารองหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี


นางสาวอภิณห์พร  เพชรวรวิวัฒน์
ผู้พิพากษศาลจังหวัดเพชรบุรี

นางรัชดาวดี  กาญจนขจิต

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี

นายเมธี  วรรณวีระ  
 
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี

นายทวีศักดิ์  ล้วนไพศาลนนท์
ผู้พิพากษศาลจังหวัดเพชรบุรี

นางสาวพิชชาภา  สาครมณีรัตน์
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี

นายไพบูลย์  คงเขษม
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี

นางดรุณี  ชัยศรีอริยกุล  คงเขษม
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี


นายขจร  เลิศสกุลพาณิช
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี


นายพิเนศ  รุจิภักดิ์
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี

นายสุประวัติ  สมดี

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี

นายอติรุจ  ตันบุญเจริญ
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี

นางปิยะลักษณ์  บุญญกูล  สมดี
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี

นางสาวสุนิษา  บรรเทา
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี


นางสาวผึ้งขวัญ  พึ่งพาญาติ
ผู้พิพากษาศาลจังหวัดเพชรบุรี


คำนิยามผู้พิพากษา

          พิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวงในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ในศาลยุติธรรม  เว้นแต่คดีที่รัฐธรรมนูญบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลอื่น  มีอำนาจหน้าที่วินิจฉัยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย       ใช้ดุลพินิจชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานและทำคำสั่งหรือคำพิพากษาในคดีแพ่งและคดีอาญา  ปฏิบัติหน้าที่ในศาลชั้นต้น  ศาลอุทธรณ์  ศาลฎีกา


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 11991