หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักประธานศาลฎีกา
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
สำนักประธานศาลฎีกา 
ประวัติประธานศาลฎีกา  
นโยบายประธานศาลฎีกา  
ผู้บริหาร  
ข้าราชการศาลยุติธรรม  
บุคลากรในสำนักประธานศาลฎ๊กา 
ข่าวภารกิจประธานศาลฎีกา 
โปรแกรมรายงานและติดตามผลตามนโยบายประธานศาลฎีกา 
ร้องเรียน  
ระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  
ข้อบังคับของประธานศาลฎีกา  
ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา  
คำแนะนำของประธานศาลฎีกา  
การจัดการความรู้  
รวมเว็บไซต์กฎหมายต่างๆที่น่าสนใจ 
แบบขอใช้ห้องประชุม/ยกเลิกใช้ห้องประชุม สำนักประธาน 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา 
ติดต่อเรา  
ผู้ดูแลระบบ 

ประวัติประธานศาลฎีกา

              

ชื่อ – ชื่อสกุล

          นายดิเรก อิงคนินันท์

วันเดือนปีเกิด

          ๓๑ ตุลาคม ๒๔๙๓

ประวัติการศึกษา

          พ.ศ. ๒๕๑๕      นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          พ.ศ. ๒๕๑๗      เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการทำงาน

          พ.ศ. ๒๕๕๖      ประธานศาลฎีกา
          พ.ศ. ๒๕๕๔      รองประธานศาลฎีกา
          พ.ศ. ๒๕๕๒      ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา
          พ.ศ. ๒๕๕๑      ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
          พ.ศ. ๒๕๔๘      ผู้พิพากษาศาลฎีกา
          พ.ศ. ๒๕๔๗      ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค ๖
          พ.ศ. ๒๕๔๓      ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์
          พ.ศ. ๒๕๔๒      ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค ๙
          พ.ศ. ๒๕๓๙      ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์
          พ.ศ. ๒๕๓๘      รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
          พ.ศ. ๒๕๓๗      ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
          พ.ศ. ๒๕๓๖      ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแพ่งกรุงเทพใต้
          พ.ศ. ๒๕๓๕      ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้
          พ.ศ. ๒๕๓๕      ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง
          พ.ศ. ๒๕๓๔      ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดราชบุรี
          พ.ศ. ๒๕๓๓      ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงราชบุรี
          พ.ศ. ๒๕๓๒      ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเบตง
          พ.ศ. ๒๕๒๙      ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้
          พ.ศ. ๒๕๒๕      ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอ่างทอง
          พ.ศ. ๒๕๒๓      ผู้พิพากษาศาลจังหวัดพิษณุโลก
          พ.ศ. ๒๕๒๑      ผู้พิพากษาศาลจังหวัดกาฬสินธุ์
          พ.ศ. ๒๕๒๐      ผู้ช่วยผู้พิพากษา
          พ.ศ. ๒๕๒๐      อัยการผู้ช่วย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          พ.ศ. ๒๕๓๔      ประถมาภรณ์ช้างเผือก
          พ.ศ. ๒๕๓๗      มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
          พ.ศ. ๒๕๔๒      มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
พ.ศ. ๒๕๔๕      เหรียญจักรพรรดิมาลา

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 15574