หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักแผนงานและงบประมาณ
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ผู้บริหารสำนักแผนฯ 
บุคลากรสำนักแผนฯ 
ข้อมูลรายชื่อศาลทั่วราชอาณาจักร  
ผู้ดูแลระบบ 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์


ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผลสัมฤทธิ์

1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร.    
    ( ที่มา  http://203.157.168.4/post-to-day/upload/1134358738/strategic-plan-technic-2552.ppt )

2. แนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ
    ( ที่มา  http://www.nan.go.th/webnan/e-book/data/1/pic/66-2.ppt )

3. แผนกลยุทธ์ แผนยุทธศาสตร์
    ( ที่มา  http://www.sobkroo.com/ms_4.html )

4. ทฤษฎีและแนวคิดด้านการติดตามและประเมินผล

5. กระบวนการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ
    ( ที่มา  http://www.navy.mi.th/oper/pr/014ef.pdf )

6. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการประเมินโดยใช้เครื่องมือ PART
    ( ที่มา  http://www.bb.go.th/bbkm )
 -  วิธีการเขียนโครงการ ( เป็นไฟล์ PowerPoint อธิบายวิธีเขียนโครงการ ) update ข้อมูลวันที่ 02/02/55
จำนวนผู้เยี่ยมชม : 73748