หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักแผนงานและงบประมาณ
วันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ผู้บริหารสำนักแผนฯ 
บุคลากรสำนักแผนฯ 
ข้อมูลรายชื่อศาลทั่วราชอาณาจักร  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สำนักแผนงานและงบประมาณ
จำนวนข่าวทั้งหมด 85
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
แนวทางการบริหารงบประมาณกิจกรรมจัดซื้อครุภัณฑ์ กรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน สำหรับศาลสูง ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาค และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ประจำปีงบประมาณ   
  :: ข่าวที่ 338   :: วันที่ 17 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 307 )
ปรับวงเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุมราชการ   
  :: ข่าวที่ 337   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 852 )
การคุ้มครองสิทธิในคดีผู้บริโภคจากภาครัฐ   
  :: ข่าวที่ 336   :: วันที่ 12 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 130 )
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการศาลแขวงในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค (ชุดย่อย) เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำแผนกการจัดตั้ง
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดทำการศาลแขวงในกรุงเทพมหานคร และในส่วนภูมิภาค (ชุดย่อย) เพื่อปรึกษาหารือแนวทางการจัดทำแผนกการจัดตั้ง   
  :: ข่าวที่ 335   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 28 )
โครงการ
โครงการ "เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช"   
  :: ข่าวที่ 334   :: วันที่ 2 ธ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 24 )
ศย 015/ว 106(ป) การปรับอัตราการเบิกจ่าย   
  :: ข่าวที่ 333   :: วันที่ 24 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 2047 )
ปริมาณคดีคนเข้าเมืองขึ้นสู่ศาลกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
  :: ข่าวที่ 332   :: วันที่ 19 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 150 )
การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายด้านลงทุน)   
  :: ข่าวที่ 331   :: วันที่ 13 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1428 )
การประชุมปรึกษาหารือการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสำนักแผนงานฯ เพื่อนำไปบันทึกลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)
การประชุมปรึกษาหารือการนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสำนักแผนงานฯ เพื่อนำไปบันทึกลงในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (MIS)   
  :: ข่าวที่ 330   :: วันที่ 11 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 52 )
ผลการดำเนินงานด้านคดีของศาลยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557   
  :: ข่าวที่ 329   :: วันที่ 10 พ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 315 )
ยาเสพติดภัยร้ายคุกคามประเทศ ต้องปราบปรามและแก้ไขเร่งด่วน   
  :: ข่าวที่ 328   :: วันที่ 31 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 159 )
ประชุมหารือข้อราชการสำนักแผนฯ
ประชุมหารือข้อราชการสำนักแผนฯ   
  :: ข่าวที่ 327   :: วันที่ 29 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
ประชุมหารือข้อราชการสำนักแผนฯ - ผู้บริหาร
ประชุมหารือข้อราชการสำนักแผนฯ - ผู้บริหาร   
  :: ข่าวที่ 326   :: วันที่ 29 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 42 )
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
  :: ข่าวที่ 325   :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
คดีนักท่องเที่ยวในศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 324   :: วันที่ 17 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1209 )
การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายด้านลงทุน)   
  :: ข่าวที่ 323   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1775 )
การประชุมพิจารณาวิเคราะห์อำนาจหน้าที่เพื่อกำหนดการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานศาลยุติธรรม
การประชุมพิจารณาวิเคราะห์อำนาจหน้าที่เพื่อกำหนดการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 322   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 65 )
การประชุมหารือข้อราชการสำนักแผนฯ
การประชุมหารือข้อราชการสำนักแผนฯ
  :: ข่าวที่ 321   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 57 )
คดีการค้ามนุษย์ ปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน   
  :: ข่าวที่ 320   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 366 )
การก่อหนี้ผูกพันกิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
  :: ข่าวที่ 319   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1154 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |