หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักแผนงานและงบประมาณ
วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
บุคลากรสำนักแผนฯ 
ข้อมูลรายชื่อศาลทั่วราชอาณาจักร 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/แบบรายงาน 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สำนักแผนงานและงบประมาณ
จำนวนข่าวทั้งหมด 57
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |
สำนักแผนงานและงบประมาณ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ   
  :: ข่าวที่ 305   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 101 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ   
  :: ข่าวที่ 304   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 21 )
แจ้งปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำหรับระยะเวลา 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557)   
  :: ข่าวที่ 303   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 222 )
ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
  :: ข่าวที่ 302   :: วันที่ 12 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1395 )
การขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ   
  :: ข่าวที่ 301   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 307 )
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ กรณีเงินเดือนเต็มขั้น   
  :: ข่าวที่ 300   :: วันที่ 29 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 381 )
การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2557-2560
การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2557-2560   
  :: ข่าวที่ 299   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 205 )
ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายงบประมาณ   
  :: ข่าวที่ 298   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1391 )
การเบิกจ่ายงบประมาณรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ   
  :: ข่าวที่ 297   :: วันที่ 11 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 430 )
การเบิกจ่ายงบประมาณรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ   
  :: ข่าวที่ 296   :: วันที่ 4 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 484 )
แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557-2560 และแผนปฏิบัติการ 4 ปีฯ   
  :: ข่าวที่ 295   :: วันที่ 3 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 4753 )
แผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557   
  :: ข่าวที่ 294   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 2866 )
การรายงานสถิติคดีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551   
  :: ข่าวที่ 293   :: วันที่ 6 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 823 )
คำสั่ง ก.บ.ศ. เรื่อง ให้ใช้แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557-2560   
  :: ข่าวที่ 292   :: วันที่ 4 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 10884 )
ร่างแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557-2560
  :: ข่าวที่ 291   :: วันที่ 25 พ.ย. 2556 :: ( อ่าน : 3810 )
การก่อหนี้ผูกพันกิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   
  :: ข่าวที่ 290   :: วันที่ 24 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 1620 )
ซักซ้อมความเข้าใจการใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ฯ
  :: ข่าวที่ 289   :: วันที่ 18 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 463 )
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับระบบงานของสำนักแผนงานฯ
การพัฒนาโปรแกรมเพื่อรองรับระบบงานของสำนักแผนงานฯ
  :: ข่าวที่ 288   :: วันที่ 18 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 342 )
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณในกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม
  :: ข่าวที่ 287   :: วันที่ 10 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 683 )
เอกสารงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (พลางก่อน)   
  :: ข่าวที่ 286   :: วันที่ 7 ต.ค. 2556 :: ( อ่าน : 1281 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 |