หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักแผนงานและงบประมาณ
วันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ผู้บริหารสำนักแผนฯ 
บุคลากรสำนักแผนฯ 
ข้อมูลรายชื่อศาลทั่วราชอาณาจักร  
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สำนักแผนงานและงบประมาณ
จำนวนข่าวทั้งหมด 75
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
ยาเสพติดภัยร้ายคุกคามประเทศ ต้องปราบปรามและแก้ไขเร่งด่วน   
  :: ข่าวที่ 328   :: วันที่ 31 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 47 )
ประชุมหารือข้อราชการสำนักแผนฯ
ประชุมหารือข้อราชการสำนักแผนฯ   
  :: ข่าวที่ 327   :: วันที่ 29 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 13 )
ประชุมหารือข้อราชการสำนักแผนฯ - ผู้บริหาร
ประชุมหารือข้อราชการสำนักแผนฯ - ผู้บริหาร   
  :: ข่าวที่ 326   :: วันที่ 29 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 14 )
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
  :: ข่าวที่ 325   :: วันที่ 22 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 25 )
คดีนักท่องเที่ยวในศาลยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 324   :: วันที่ 17 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1025 )
การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ และเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ (ค่าใช้จ่ายด้านลงทุน)   
  :: ข่าวที่ 323   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1600 )
การประชุมพิจารณาวิเคราะห์อำนาจหน้าที่เพื่อกำหนดการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานศาลยุติธรรม
การประชุมพิจารณาวิเคราะห์อำนาจหน้าที่เพื่อกำหนดการแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานศาลยุติธรรม
  :: ข่าวที่ 322   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 43 )
การประชุมหารือข้อราชการสำนักแผนฯ
การประชุมหารือข้อราชการสำนักแผนฯ
  :: ข่าวที่ 321   :: วันที่ 14 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 41 )
คดีการค้ามนุษย์ ปัญหาใหญ่ที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน   
  :: ข่าวที่ 320   :: วันที่ 13 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 232 )
การก่อหนี้ผูกพันกิจกรรมจ้างเหมารักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
  :: ข่าวที่ 319   :: วันที่ 8 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1044 )
การรายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ไตรมาส 1-4)   
  :: ข่าวที่ 318   :: วันที่ 7 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1891 )
Annual Judicial Statistics, Thailand B.E. 2556   
  :: ข่าวที่ 317   :: วันที่ 7 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 141 )
เอกสารงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
  :: ข่าวที่ 316   :: วันที่ 3 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1182 )
แผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558   
  :: ข่าวที่ 315   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1998 )
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับเดือนมีนาคม 2557)   
  :: ข่าวที่ 314   :: วันที่ 1 ต.ค. 2557 :: ( อ่าน : 1311 )
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวางแผนและติดตามการใช้เงินค่าธรรมเนียมศาล
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวางแผนและติดตามการใช้เงินค่าธรรมเนียมศาล
  :: ข่าวที่ 313   :: วันที่ 1 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 80 )
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
  :: ข่าวที่ 312   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 4220 )
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงฯ   
  :: ข่าวที่ 311   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 398 )
การประชุม เรื่อง การจัดระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดอัตรากำลังข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลแขวงเปิดใหม่ ประจำปี พ.ศ.2558
การประชุม เรื่อง การจัดระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดอัตรากำลังข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลแขวงเปิดใหม่ ประจำปี พ.ศ.2558   
  :: ข่าวที่ 310   :: วันที่ 7 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 150 )
สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้า เรื่อง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 309   :: วันที่ 6 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 2313 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |