หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักแผนงานและงบประมาณ
วันอังคารที่ 16 กันยายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ผู้บริหารสำนักแผนฯ 
บุคลากรสำนักแผนฯ 
ข้อมูลรายชื่อศาลทั่วราชอาณาจักร  
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/แบบรายงาน 
ผู้ดูแลระบบ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ :: สำนักแผนงานและงบประมาณ
จำนวนข่าวทั้งหมด 64
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวางแผนและติดตามการใช้เงินค่าธรรมเนียมศาล
การประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาวางแผนและติดตามการใช้เงินค่าธรรมเนียมศาล
  :: ข่าวที่ 313   :: วันที่ 1 ก.ย. 2557 :: ( อ่าน : 36 )
การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
  :: ข่าวที่ 312   :: วันที่ 22 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 3987 )
ขอความร่วมมือตรวจสอบรายงานผลการใช้พลังงานไฟฟ้าและพลังงานเชื้อเพลิงฯ   
  :: ข่าวที่ 311   :: วันที่ 21 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 319 )
การประชุม เรื่อง การจัดระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดอัตรากำลังข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลแขวงเปิดใหม่ ประจำปี พ.ศ.2558
การประชุม เรื่อง การจัดระบบงาน เทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดอัตรากำลังข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลแขวงเปิดใหม่ ประจำปี พ.ศ.2558   
  :: ข่าวที่ 310   :: วันที่ 7 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 87 )
สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้า เรื่อง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม   
  :: ข่าวที่ 309   :: วันที่ 6 ส.ค. 2557 :: ( อ่าน : 2235 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณฯ   
  :: ข่าวที่ 307   :: วันที่ 30 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 160 )
ที่ ศย 015/ว 481 เรื่อง การจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
  :: ข่าวที่ 306   :: วันที่ 25 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 381 )
สำนักแผนงานและงบประมาณ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณและการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ   
  :: ข่าวที่ 305   :: วันที่ 22 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 541 )
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนการจัดทำแผนงาน/โครงการฯ   
  :: ข่าวที่ 304   :: วันที่ 16 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 76 )
แจ้งปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สำหรับระยะเวลา 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2557 - 30 กันยายน 2557)   
  :: ข่าวที่ 303   :: วันที่ 9 ก.ค. 2557 :: ( อ่าน : 324 )
ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559   
  :: ข่าวที่ 302   :: วันที่ 12 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1619 )
การขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ   
  :: ข่าวที่ 301   :: วันที่ 2 มิ.ย. 2557 :: ( อ่าน : 370 )
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ กรณีเงินเดือนเต็มขั้น   
  :: ข่าวที่ 300   :: วันที่ 29 พ.ค. 2557 :: ( อ่าน : 557 )
การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2557-2560
การสื่อสารแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2557-2560   
  :: ข่าวที่ 299   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 344 )
ซักซ้อมความเข้าใจในการเบิกจ่ายงบประมาณ   
  :: ข่าวที่ 298   :: วันที่ 11 เม.ย. 2557 :: ( อ่าน : 1492 )
การเบิกจ่ายงบประมาณรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ   
  :: ข่าวที่ 297   :: วันที่ 11 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 466 )
การเบิกจ่ายงบประมาณรักษาความปลอดภัยกรณีเกิดสถานการณ์ความไม่สงบ   
  :: ข่าวที่ 296   :: วันที่ 4 มี.ค. 2557 :: ( อ่าน : 502 )
แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557-2560 และแผนปฏิบัติการ 4 ปีฯ   
  :: ข่าวที่ 295   :: วันที่ 3 ก.พ. 2557 :: ( อ่าน : 5375 )
แผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557   
  :: ข่าวที่ 294   :: วันที่ 9 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 2937 )
การรายงานสถิติคดีความผิดตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551   
  :: ข่าวที่ 293   :: วันที่ 6 ธ.ค. 2556 :: ( อ่าน : 843 )
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 | 2 | 3 | 4 |