หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
กรรมการ ก.ศ. 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
ติดต่อเจ้าหน้าที่  
ระเบียบและหลักเกณฑ์  
กฎ ระเบียบ วินัย  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
คู่มือและตัวอย่าง  
ข่าวงานราชการ 
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ  
การขอเครื่อราชฯ ผู้ประนีประนอม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

แบบฟอร์ม
แบบฟอร์ม
แบบฟอร์มส่วนกลาง
ข้าราชการ
คำสั่ง ให้ข้าราชการออกจากราชการ เพราะทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่เหมาะสม
แบบประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการศาลยุติธรรม
แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบหมายเลข 1
แบบหมายเลข 2
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ลูกจ้างประจำ
คำสั่ง ให้ลูกจ้างประจำออกจากราชการ เพราะทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่เหมาะสม
แบบประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นลูกจ้างประจำ
แบบฟอร์มศาล
ข้าราชการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสั่ง ให้ข้าราชการออกจากราชการ เพราะทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่เหมาะสม
แบบประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการศาลยุติธรรม
แบบรายงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
แบบหมายเลข 1
แบบหมายเลข 2
ประกาศฯ เรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ลูกจ้างประจำ
คำสั่ง ให้ลูกจ้างประจำออกจากราชการ เพราะทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่เหมาะสม
แบบประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นลูกจ้างประจำ

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 6152