หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
กรรมการ ก.ศ. 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
ติดต่อเจ้าหน้าที่  
ระเบียบและหลักเกณฑ์  
กฎ ระเบียบ วินัย  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
คู่มือและตัวอย่าง  
ข่าวงานราชการ 
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ  
ผล/รายงานการประชุม ก.ศ. (เดิม)   
การขอเครื่อราชฯ ผู้ประนีประนอม  
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ตัวอย่าง ประกาศ คำสั่ง และอื่นๆ
ตัวอย่าง ประกาศ คำสั่ง และอื่นๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 (1) ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (สอบคัดเลือก/คัดเลือก)
 (2) ตัวอย่างการประกาศรับสมัคร(สอบคัดเลือก/คัดเลือก) บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 (3) ตัวอย่างใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 (4) ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ (สอบคัดเลือก/คัดเลือก) บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 (5) ตัวอย่างประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี
 (6) ตัวอย่างคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 (7) ตัวอย่างคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ
 (8) ตัวอย่างคำสั่งการเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 (9) ตัวอย่างการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
 (10) ตัวอย่างการยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
 (11) ตัวอย่างแบบหนังสือขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 (12) ตัวอย่างสิทธิในการได้รับค่าจ้างระหว่างลาป่วย ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อน
 (13) ตัวอย่างใบสมัครการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (กรณีขอใช้บัญชีจากหน่วยงานอื่น)
 (14) ตัวอย่างแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (กรณีขอใช้บัญชีจากหน่วยงานอื่น)

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 50581