หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
กรรมการ ก.ศ. 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
ติดต่อเจ้าหน้าที่  
ระเบียบและหลักเกณฑ์  
กฎ ระเบียบ วินัย  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
คู่มือและตัวอย่าง  
ข่าวงานราชการ 
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ  
การขอเครื่อราชฯ ผู้ประนีประนอม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

ตัวอย่าง ประกาศ คำสั่ง และอื่นๆ
ตัวอย่าง ประกาศ คำสั่ง และอื่นๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
 (1) ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (สอบคัดเลือก/คัดเลือก)
 (2) ตัวอย่างการประกาศรับสมัคร(สอบคัดเลือก/คัดเลือก) บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 (3) ตัวอย่างใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 (4) ตัวอย่างประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ (สอบคัดเลือก/คัดเลือก) บุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 (5) ตัวอย่างประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชี
 (6) ตัวอย่างคำสั่งจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 (7) ตัวอย่างคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออกจากราชการ
 (8) ตัวอย่างคำสั่งการเลิกจ้างลูกจ้างชั่วคราว
 (9) ตัวอย่างการแก้ไขคำสั่งเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
 (10) ตัวอย่างการยกเลิกคำสั่งเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
 (11) ตัวอย่างแบบหนังสือขอลาออกจากการเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 (12) ตัวอย่างสิทธิในการได้รับค่าจ้างระหว่างลาป่วย ลาคลอดบุตร ลาพักผ่อน
 (13) ตัวอย่างใบสมัครการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (กรณีขอใช้บัญชีจากหน่วยงานอื่น)
 (14) ตัวอย่างแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (กรณีขอใช้บัญชีจากหน่วยงานอื่น)

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 49667