หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
กรรมการ ก.ศ. 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
ติดต่อเจ้าหน้าที่  
ระเบียบและหลักเกณฑ์  
กฎ ระเบียบ วินัย  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
คู่มือและตัวอย่าง  
ข่าวงานราชการ 
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ  
test  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 (1) ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 (2) คำสั่งที่ 890/2549 ลงวันที่ 18 กันยายน 2549 ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว316 ลงวันที่ 18 กันยายน 2549
 (3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
 (4) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2549
 (5) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0527.6/ว 104 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ

 (6) หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ ว319 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง

 (7) หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว362 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2547 แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือฯ ที่ ศย 004/ว319 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
 (8) หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว386ลงวันที่ 6 กันยายน 2547 แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือฯ ที่ ศย 004/ว319 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
 (9) หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว148 ลงวันที่ 5 เมษายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการส่งสำเนาคำสั่ง สำเนาประกาศ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการและลูกจ้าง
 (10) หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว368 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548 เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราว
 (11) หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว394 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานศาลยุติธรรม
 (12) หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว442 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2549 เรื่อง การปรับปรุงเงื่อนไขการจ้างและอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานศาลยุติธรรม
 (13) หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว82 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง สิทธิเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างชั่วคราว
 (14) หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น
 (15) ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 10020