หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  สำนักคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
อำนาจหน้าที่และการแบ่งงานภายในของสำนัก 
กรรมการ ก.ศ. 
บุคลากร สำนัก ก.ศ. 
ติดต่อเจ้าหน้าที่  
ระเบียบและหลักเกณฑ์  
กฎ ระเบียบ วินัย  
แบบฟอร์มและใบสมัคร  
คู่มือและตัวอย่าง  
ข่าวงานราชการ 
เครื่องแบบชุดขาว  
พ.ต.ก.  
หลักเกณฑ์การขอเครื่องราชฯ  
ผล/รายงานการประชุม ก.ศ. (เดิม)   
การขอเครื่อราชฯ ผู้ประนีประนอม  
คู่มือและแนวทางปฏิบัติฯ  
ผู้ดูแลระบบ 

กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
 (1) ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมว่าด้วยลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2544
 (2) คำสั่งที่ 890/2549 ลงวันที่ 18 กันยายน 2549 ตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว316 ลงวันที่ 18 กันยายน 2549
 (3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537
 (4) ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานศาลยุติธรรม พ.ศ. 2549
 (5) หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0527.6/ว 104 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2549 เรื่อง หลักสูตร วิธีการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก และวิธีดำเนินการเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ

 (6) หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ ว319 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547 เรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง

 (7) หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว362 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2547 แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือฯ ที่ ศย 004/ว319 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
 (8) หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว386ลงวันที่ 6 กันยายน 2547 แก้ไขเพิ่มเติม หนังสือฯ ที่ ศย 004/ว319 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2547
 (9) หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว148 ลงวันที่ 5 เมษายน 2548 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการส่งสำเนาคำสั่ง สำเนาประกาศ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการและลูกจ้าง
 (10) หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว368 ลงวันที่ 20 กันยายน 2548 เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครลูกจ้างชั่วคราว
 (11) หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว394 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2549 เรื่อง แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราวสำนักงานศาลยุติธรรม
 (12) หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว442 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2549 เรื่อง การปรับปรุงเงื่อนไขการจ้างและอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานศาลยุติธรรม
 (13) หนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ศย 004/ว82 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2547 เรื่อง สิทธิเกี่ยวกับการลาของลูกจ้างชั่วคราว
 (14) หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 15 ลงวันที่ 9 กันยายน 2535 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งอื่น
 (15) ระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 10391