หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแขวงนนทบุรี
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
หนังสือเวียนสำนักงานศาลฯ 
หลักเกณฑ์การตีราคาประกัน  
จุลสารศาลแขวงนนทบุรี  
อัตราค่านำหมาย 
งานไกล่เกลี่ย  
เบอร์โทรศัพท์  
แบบฟอร์มความประสงค์รับเป็นทนายความ  
แผนที่  
ผู้ดูแลระบบ 

เบอร์โทรศัพท์


โทรศัพท์อัตโนมัติ 02-5800519, 02-5801379, 02-5801675, 02-5802154, 02-5802260, 02-580-2466, 02-5800689, 02-5801388, 02-5801976, 02-5802193, 02-5802287 

โทรสาร  งานสารบรรณ 02-5802854

สายตรง
ห้องเก็บสำนวน  0-2580-2466
ศูนย์นัดความ 0-2591-6536
งานอุทธรณ์-ฎีกา 0-2580-2598
งานสารบรรณ 0-2580-2466
งานพัสดุ  0-2580-0140
   

     
                               
ผู้อำนวยการศาลแขวงนนทบุรี 1216  บัลลังก์ 1         1315
หน.ส่วนช่วยอำนวยการฯ 1225,1228  บัลลังก์ 2  1316
  งานสารบรรณ 1221,1217  บัลลังก์ 3  1317
หัวหน้าส่วนคลัง 1220  บัลลังก์ 4  1318
  งานการเงิน 1212,1213  บัลลังก์ 5  1311
  งานพัสดุ 1222  บัลลังก์ 6  1312
หัวหน้าส่วนคดี 1226  บัลลังก์ 7  1313
  งานรับฟ้อง,อุทธรณ์ ฎีกา 1209  บัลลังก์ 8  1314
  งานสารบบ,งานหมาย 1210,1211,1224  บัลลังก์ 9  1415
หัวหน้าประชาสัมพันธ์ 1205  บัลลังก์ 10  1416
  ประชาสัมพันธ์ (โถงชั้น2) กด 0  บัลลังก์ 11  1417
หน.ส่วนช่วยพิจารณาคดี 1303  บัลลังก์ 12  1418
  ศูนย์หน้าบัลลังก์ 1304  บัลลังก์ 13  1419
หัวหน้าส่วนไกล่เกลี่ยฯ 1413,1414 **ห้องเก็บสำนวน**  1215
เจ้าพนักงานคดี ชั้น 4 1403,1404    
หน้าห้องท่านหัวหน้าศาลฯ 1905    
       
       
       
       

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 5982