หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  :: ศาลจังหวัดน่าน :: Nan Provincial Court ::
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่ทางมาศาลจังหวัดน่าน  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่  
อัตราหลักประกันเพื่อการประกันตัว  
หลักฐานประกอบการยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา  
สถิติคดีประจำเดือน  
ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการประกันตัว  
KM มาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง  
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการศาลยุติธรรม  
สิทธิที่ผู้ต้องหา / จำเลย ควรรู้  
แผนภูมิขั้นตอนการทำงาน  
แผนปฏิบัติงาน ศาลจังหวัดน่าน 1 ปี  
Download แบบฟอร์มศาล  
ผู้ดูแลระบบ 

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการประกันตัว
 1. ตัวอย่าง คำร้องขอปล่อยชั่วคราว
 2. ตัวอย่าง บัญชีทรัพย์ (เงินสด)
 3. ตัวอย่าง บัญชีทรัพย์ (ตำแหน่ง)
 4. ตัวอย่าง บัญชีทรัพย์ (ที่ดิน)
 5. ตัวอย่าง บัญชีทรัพย์ (สมุดเงินฝากประจำ)
 6. ตัวอย่าง บัญชีทรัพย์ (กรมธรรม์ประกันอิสรภาพ)
 7. ตัวอย่าง บัญชีทรัพย์ (พันธบัตร)
 8. ตัวอย่าง สัญญาประกัน
 9. ตัวอย่าง หนังสือแสดงความยินยอมคู่สมรส
 10. ตัวอย่าง หนังสือรับรองต้นสังกัด
 11. ตัวอย่าง หนังสือรับรองยอดเงินฝาก
 12. ตัวอย่าง ภาพถ่ายที่ตั้งทรัพย์
 13. ตัวอย่าง แผนที่ตั้งทรัพย์
 14. ตัวอย่าง หนังสือมอบฉันทะ (ประกันตัว)
 15. ตัวอย่าง คำร้องประกอบการใช้บุคคลเป็นประกัน
 16. ตัวอย่าง คำร้องแสดงหลักประกันของผู้ขอประกัน (กรณีใช้บุคคล)
 17. ตัวอย่าง คำร้องขอคัดถ่าย
 18. ตัวอย่าง คำร้องขอส่งตัวจำเลยและขอลดค่าปรับ
 19. ตัวอย่าง คำร้องขอเปลี่ยนหลักทรัพย์
 20. ตัวอย่าง คำร้องขอถอนคำร้องทุกข์
 21. ตัวอย่าง คำร้องขอใช้หลักทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
 22. ตัวอย่าง หนังสือมอบอำนวจให้นำที่ดินมาเป็นหลักประกัน
 23. เอกสารหลักฐานประกอบอื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหา / จำเลย

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 12267