หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแรงงานกลาง
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ประวัติความเป็นมา 
ข้าราชการตุลาการ 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้พิพากษาสมทบ  
ค้นหาข้อมูลคดี 
ผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานกลาง  
งานกิจการผู้พิพากษาสมทบ  
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง  
เอกสารสำคัญในการติดต่อ  
แบบฟอร์มศาล  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ติดต่อศาลแรงงานกลาง  
ผู้ดูแลระบบ 


นายกริช นนทฤทธิ์   นายมงคล ปั้นงาม
นางกัลยา จงประดิษฐ์นันท์   นายมงคล วรรณสุทธิ์
นางสาวกัลยา ศรีดาวเรือง   นายมนต์ไชย เที่ยงธรรม
นางกาญจนรัตน์ ไพรบึง   นายมนตรี ศรีทอง
นายการะเวก ศรีผดุง   นายมานพ โสภณวัฒนไพบูลย์
นายเกรียงศักดิ์ กิมภา   นายมานะ คุ้มกระโทก
นายคล่อง ชูแก้ว   นายมานัส ศาสตร์ประเสริฐ
นางจรินทร์ อินสีชื่น   นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล
นางสาวจรินภร นิยม   นายระวัย ภู่ผะกา
นายจรูญ เกตุงาม   นายรุ่งโรจน์ ราชนาคา
นายจักรพันธ์ ไชยสุวรรณ   นายเรืองชัย พิลาไชย
นางสาวจันทิมา แจวสกุล   นางลลิตา ขันติญานุวัฒน์
นางสาวจันสวาสค์ ไชยวงษ์   นางสาวลัดดา อาดำ
นายจิตรกร ศุภสกุล   นายเลิศ คิดสำราญ
นายจิรวัฒน์ โพนเวียง   นายวรชิต แจ้งสีสุก
นายฉลอง พลหมั่น   นางสาววรรณี โพธิ์ทอง
นายฉัตรชัย ไวยุพัฒนธี   นายวสันต์ คุ้มสูงเนิน
นายชนาธิป น้อยหาด   นายวัชรพล คงทรัพย์
นายชลอ ธนสราญรมย์   นางสาววาสนา รัตนานันท์
นายชัยพร จันทนา   นายวิเชียร เพ็ชรดี
นายชัยยุทธ ชูสกุล   นายวิรัช สำราญราษฎร์
นายณัฏฐ์พัฒน์ ปัตตายะโก   นายวิรัช พยุงวงษ์
นายณัฐพัชร์ ยิ้มใหญ่   นายวิรัตน์ บุญพรหม
นายเดชธนา เพ็ชรธนาภา   นายวิโรจน์ ชัยสายัณห์
นายเด่นชัย จูประสงค์ทรัพย์  นางสาววิไลวรรณ ผาลิกา
นายธนกฤต ไทยเจริญ   นายวีระ เจริญวรรณยิ่ง
นายธวัชชัย อินทรทัต   นางศรีภูมิ ดีวิ
นายธานี แตงจีน   นายศวิตชาติ ชุนบุญมา
นายธีรภัทร ดวงจิตต์   นายศุภชัย โอเคลา
นายธีระ วิริยสกุลวงศ์   นายสนาน บุญงอก
นายนคร สุทธิประวัติ   นายสนาม พรหมคุณ
นายนพพนธ์ ไทยล้วน   นายสมเกียรติ รอดเจริญ
นายนำชัยชนะ ดีวิ   นายสมบัติ น้อยหว้า
นางสาวนิไลมล มนตรีกานนท์   นายสมบัติ โกแมนพิชัย
นายบรรจบ เพ็งแจ่ม   นายสมพงษ์ แพวชิระกุล
นายบรรพจน์ ยังเจริญ   นายสมศักดิ์ เกิดศิริ
นายบัญญัติ วุฒิธา   นายสมาน นะราวงษ์
นางบุณฑริกา เพลงอินทร์   นายสวัสดิ์ บุญกระจาย
นางบุษบา พวานุวงศ์   นางสาวสายทอง สุปะมา
นางบุษบา โรจนประดิษฐ   นายสาโรจน์ ฉัตรฉายา
นายประจวบ พิกุล   นางสุกัญญา นิลสนธิ
นายประทีป โมวพรหมานุช   นายสุดเจริญ สมชม
นายประมวล นาราอัสนีกร   นายสุพจน์ ฉิมท้วม
นายประยูร ยะถา   นางสาวสุพัฒนา ดอกจันทร์
นายประสิทธิ์ ภูมิประสาท   นายสุริยะ จันทร์ศิริ
นายพงษ์เทพ วีรทัต   นางสาวสุรีย์ บุญเตาชู
นายพงษ์อัมพร บรรดาศักดิ์   นายเสถียร วิชาผา
นายพนม เพ็ญสุข   นายแสนนุคม ยัคลา
นายพนม สำเฮี้ยง   นายหัสชัย พยาบาล
นายพนมทวน ทองน้อย   นายอดิเทพ ยุติธรรม
นางพรรณวดี อัมพุช   นายอภิชัย สุทำแปง
นายพัชรพล วิชัยประเสริฐ   นายอมรฤทธิ์ แสงยะรักษ์
นายพิจิตร ดีสุ่ย   นายอัชฌา เหลืองอาทิจ
นายพิชัย ซื่อมั่น   นางสาวอัปสร กฤษณะสมิต
นายพีรวัส แก้วนารี   นายอาทร ท้อทอง
นายเพชร โสมาบุตร   นายอารมณ์ ปรมาธิกุล
นายไพโรจน์ เรืองขำ   นายอุดมศักดิ์ บุพนิมิตร
นายภวิศ ผาสุข   นายอุดร ภู่สิงห์
นายภาคภูมิ สุกใส   นายอุทิตย์ พาคำ
นายมงคล ธนกัญญา   นายเอกรัตน์ ธารสิริสกุล


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 1