หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดกำแพงเพชร
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอม 
แผนที่เดินทางมาศาล  
อัตราค่าส่งคำคู่ความ  
คดีคุ้มครองผู้บริโภค  
การเป็นพยานศาล  
คำเตือน..!!  
ผู้ดูแลระบบ 

คดีคุ้มครองผู้บริโภค

คดีผู้บริโภคคืออะไร
     คดีผู้บริโภค คือ
(1) คดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามกฎหมาย กับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย     อันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ
(2) คดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย
(3) คดีแพ่งที่เกี่ยวพันกันกับคดีตาม (1) หรือ (2)
(4) คดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาคดีตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค
 
ผู้บริโภคคือใคร
     ผู้บริโภคแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม คือ
1. ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ
2. ผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการ
3. ผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ  แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม
ผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามกฎหมาย
     ปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 3 องค์กร ได้แก่
1. คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
2. สมาคมที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
3. มูลนิธิที่คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค
 
ผู้ประกอบธุรกิจหรือใคร
     “ผู้ประกอบธุรกิจ คือ ผู้ขาย ผู้ผลิตเพื่อขาย ผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขาย ผู้ซื้อเพื่อขายต่อซึ่งสินค้าหรือผู้ให้บริการ และหมายความรวมถึง  ผู้ประกอบกิจการโฆษณาด้วย”
 
ลักษณะของคดีผู้บริโภค
1. ต้องเป็นคดีแพ่ง
2. ต้องเป็นคดีพิพาทระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามกฎหมายกับผู้ประกอบธุรกิจ
3. ต้องเป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมาย
4. ต้องเป็นข้อพิพาทอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการ

คดีผู้บริโภคต้องยื่นฟ้องที่ศาลไหน?
กรณีผู้ประกอบธุรกิจฟ้องผู้บริโภค
**ยื่นฟ้องต่อศาลที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลเท่านั้น
กรณีผู้บริโภคฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ
**ยื่นคำฟ้องเป็นหนังสือหรือฟ้องด้วยวาจาต่อศาลที่
          (1) มูลคดีเกิด
          (2) จำเลยมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาล
          (3) อสังหาริมทรัพย์ตั้งอยู่ในเขตศาล
 
เอกสารที่ต้องใช้ในกรณีที่ผู้บริโภคยื่นฟ้องผู้ประกอบธุรกิจ
     ในคดีที่ผู้บริโภคเป็นโจทก์อาจฟ้องด้วยวาจาหรือฟ้องเป็นหนังสือก็ได้ ในกรณีฟ้องด้วยวาจา เพื่อความสะดวกในการบันทึกรายละเอียดของคำฟ้อง ควรเตรียมเอกสารประกอบ   คำฟ้อง เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล หนังสือรับรองบริษัท เอกสารเกี่ยวกับสัญญา ใบเสร็จรับเงินหรือเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
 
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีกรณีผู้บริโภคเป็นโจทก์
     ในกรณีผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคเป็นโจทก์        ฟ้องผู้ประกอบธุรกิจได้รับยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวง    แต่ไม่รวมถึงความรับผิดในค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นที่สุด

คดีผู้บริโภคตามพระราชบัญญัตวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551
     ปัจจุบันระบบเศรษฐกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วและมีการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตสินค้าและบริการมากขึ้น ในขณะที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังความขาดความรู้ในเรื่องของคุณภาพของสินค้าหรือบริการ  ตลอดจนเทคนิคการตลาดของผู้ประกอบธุรกิจ ทั้งยังขาดอำนาจต่อรองในการทำสัญญาเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ทำให้ผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่เสมอ และเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้น กระบวนการในการเรียกร้องค่าเสียหายก็ต้องใช้เวลานานและสร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้บริโภคที่จะต้องพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงต่างๆ ซึ่งไม่อยู่ในความรู้เห็นของตนเองและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีสูง  ผู้บริโภคจึงตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบจนบางครั้งนำไปสู่การใช้วิธีการที่รุนแรง  และก่อให้เกิดการเผชิญหน้าระหว่างผู้ประกอบธุระกิจกับกล่มผู้บริโภคที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม  อันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  ดังนั้น  พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคจึงได้จัดให้มีระบบกระบวนการที่เอื้อต่อการใช้สิทธิเรียกร้องของผู้บริโภค  เพื่อให้ผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายได้รับการแก้ไขเยียวยาด้วยความรวดเร็ว  ประหยัด  และมีประสิทธิภาพอันเป็นการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค
ติดต่อสอบถาม
         ท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคดีผู้บริโภคหรือผู้บริโภคเป็นโจทก์จะฟ้องด้วยวาจา สามารถติดต่อสอบถามและขอคำแนะนำได้ที่ เจ้าพนักงานคดีประจำศาลจังหวัดกำแพงเพชร โทร. 055-705118 โทรสาร. 055-705115

จำนวนผู้เยี่ยมชม : 3921