หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน 
คณะผู้บริหารศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 
สารท่านอธิบดี  
แผนที่ 
ศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมฯ  
งานกิจการผู้พิพากษาสมทบ  
การจดทะเบียนรับรองบุตร  
สถิติคดี  
ผู้ดูแลระบบ 

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
( THE CENTRAL JUVENILE AND FAMILY COURT )
ที่ตั้ง ถนนกำแพงเพชร  เขตจตุจักร  กรุงเทพ  10900
โทร 0 2272 5201-2, 0 22725223-5

http://www.jvnc.coj.go.th

ระบบการทำงานศาลเยาวชนและครอบครัว
     ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลชั้นต้นในระบบศาลยุติธรรมมีการพิจารณาคดีพิเศษแตกต่างจากศาลชั้นต้นทั่วไป โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของเด็กหรือเยาวชนที่กระทำผิด ( เด็ก หมายถึง บุคคลที่อายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ เยาวชน หมายถึง บุคคลที่อายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ ) และคุ้มครองสถานภาพของเด็กหรือเยาวชนที่กระทำความผิดและคุ้มครองสถานภาพของครอบครัวให้เกิดความสงบสุข รวมทั้งพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพของบุตรในครอบครัวนั้น
การดำเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีอาญา ของศาลเยาวชนและครอบครัวมุ่งเน้นการหาปัจจัยที่ทำให้เด็กหรือเยาวชนกระทำผิด และดำเนินการแก้ไขปัญหาทั้งตัวเด็กหรือเยาวชนและเหตุปัจจัยอื่นๆ เช่น ความสัมพันธ์ในครอบครัว ภาวการณ์เลี้ยงดูเด็กหรือเยาวชนที่ไม่เหมาะสม เป็นต้น เพื่อแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ให้เด็กหรือเยาวชนได้ประพฤติตนในทางที่ถูกต้อง เป็นพลเมืองดียิ่งกว่าที่จะลงโทษ 

       การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแพ่ง ศาลเยาวชนและครอบครัวจะมุ่งเน้นการคุ้มครองสถานภาพของครอบครัว การรักษาผลประโยชน์ที่เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินของผู้เยาว์ในคดีแพ่งหรือคดีครอบครัวโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพ อนาคต และความผาสุกของผู้เยาว์เป็นสำคัญ รวมทั้งหามาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือสามีภริยาและบุตรให้ปรองดองกัน 

อำนาจหน้าที่
ศาลเยาวชนและครอบครัวมีอำนาจพิจารณาคดีหรือมีคำสั่งในคดีดังต่อไปนี้
        ( 1 ) คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด
        ( 2 ) คดีอาญาที่ศาลซึ่งมีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้โอนมาตามพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 มาตรา 97 วรรคหนึ่ง 
        ( 3 ) คดีครอบครัว
        ( 4 ) คดีคุ้มครองสวัสดิภาพ
        ( 5 ) คดีอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของศาลเยาวชนและครอบครัว 

เขตอำนาจ
ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางมีเขตอำนาจตลอดกรุงเทพมหานคร ยกเว้น 
        1 เขตมีนบุรี
        2 เขตคลองสามวา
        3 เขตคันนายาว
        4 เขตบางเขน ( เฉพาะในแขวงท่าแร้ง )
        5 เขตลาดกระบัง
        6 เขตลาดพร้าว ( เฉพาะในแขวงจระเข้บัว )
        7 เขตสะพานสูง
        8 เขตสายไหม ( แขวงสายไหม แขวงออเงิน )
        9 เขตหนองจอก 
อยู่ในเขตอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี ) ปัจจุบันมีที่ทำการอยู่ที่อาคารศาลจังหวัดมีนบุรี ตั้งอยู่ที่ ชั้น 6 – 7 อาคารศาลจังหวัดมันบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 02 – 171-4188-9 โทรสาร 02-171-4189 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลเยาวชนและครอบครัว
1. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
2. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
3. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 38150