การให้คำรับรองในคำขอกู้
 - ผู้กู้ตำแหน่งผู้พิพากษา หรือผู้อำนวยการขึ้นไป สามารถรับรองตนเองในคำขอกู้ได้
 - ผู้กู้ตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ต้องให้กรรมการอำนวยการศึกาาอบรมผู้พิพากษาหรือผู้พิพากษาผู้ให้การศึกษา
อบรมในศาลคนใดคนหนึ่งหรือผู้รับผิดชอบราชการศาลที่ผู้กู้ปฏิบัติงานอยู่รับรองในคำขอกู้ทุกครั้ง
 - ผุ้กู้ตำแหน่งต่ำกว่าผุ้อำนวยการ ต้องให้ผุ้อำนวยการรับรองในคำขอกุ้ทุกครั้ง
 
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลเงินได้ของสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน
ด้วยระบบฐานข้อมูลสมาชิกของสหกรณ์ฯ มิได้เป็นระบบ online กับหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิก
จึงทำให้ข้อมูลของสมาชิกบางคนไม่เป็นปัจจุบัน หากสมาชิกเปลี่ยนแปลงข้อมูลไม่แจ้งให้สหกรณ์ฯ ทราบ
อาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น
- สหกรณ์ไม่ทราบข้อมูลเมื่อสมาชิกย้ายหน่วยงานไปปฏิบัติงานอีกหน่วยงานหนึ่งทำให้การเรียกเก็บเงิน
ประจำเดือนเก็บไม่ได้ซึ่งจะมีผลกับการขอรับสวัสดิการต่างๆ
- สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน หรือขอหักเงินประจำเดือนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย
ของตนเองหากเงินได้ต่อเดือนไม่เป็นปัจจุบันเมื่อคำนวณแล้วทำให้เงินได้เหลือไม่ถึงร้อยละ 10 มีผลอาจไม่ได้
รับการอนุมัติ
เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหา ดังกล่าว สมาชิกที่มีย้ายสังกัดหน่วยงานโปรดแจ้งสหกรณ์ด้วยทางโทรศัพท์
หมายเลข 02-512-4944 สำหรับสมาชิกที่ส่งหนังสือเปลี่ยนแปลงการส่งเงินค่าหุ้นและการชำระหนี้ต้องแนบ
สลิปเงินเดือนๆ ล่าสุดมาพร้อมเอกสารดังกล่าว เพื่อแก้ไขข้อมูลเงินได้ของสมาชิกให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง
ตามจริง รวมที่สมาชิก
 
 
 
 
การจ่ายทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2556 (update16-10-56) อ่านประกาศคลิก
  รายชื่อบุตรของสมาชิกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษา
    ระดับชั้นประถมศึกษา คลิก
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คลิก
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิก
    ระดับชั้นอาชีวศึกษา คลิก
    ระดับชั้นปริญญาตรี คลิก
  รายชื่อบุตรของสมาชิกผู้ได้รับทุนเรียนดี
    ระดับชั้นประถมศึกษา คลิก
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น คลิก
    ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คลิก
    ระดับชั้นอาชีวศึกษา คลิก
    ระดับชั้นปริญญาตรี คลิก
  รายชื่อสมาชิกผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาระดับปริญญาตรี
    ประเภททุนส่งเสริมการศึกษา คลิก
    ประเภททุนเรียนดี คลิก
 
  - สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด ไม่มีความเกี่ยวข้องกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสาขาคลองจั่น
 
เอกสารเพิ่มเติมการกู้สามัญทุกประเภทและการกู้พิเศษ
    สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ หรือโครงการพิเศษต่างๆต้องยื่น หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน
ชำระหนี้ของสหกรณ์ฯด้วยทุกครั้ง (Downloadเอกสาร )
 
การยื่นเงินกู้และการมอบอำนาจรับเงินแทน
  1. การยื่นกู้สามัญทุกประเภทผู้กู้ต้องมายื่นด้วยตนเองพร้อมแสดงบัตรประจำตัวหากไม่สามารถยื่นเอกสารด้วย
      ต้องให้หน่วยงานออกหนังสือนำส่งมายังสหกรณ์ด้วย
  2. การมอบอำนาจรับเงินกู้สามัญทุกประเภท,เงินกู้ฉุกเฉินและเงินกู้ทุนเรือนหุ้น (กู้ด่วน) กรณีผู้กู้ไม่สามารถรับ
      ด้วยตนเองได้ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์เท่านั้น
 
การรับรองสลิปเงินเดือน
  1. การยื่นกู้เงินทุกประเภทต้องให้เจ้าหน้าที่การเงินของทุกหน่วยงานต้นสังกัด รับรองสลิปเงินเดือนจริงทุกราย       เพื่อประกอบการยื่นกู้โดยไม่มีการยกเว้นใดๆทั้งสิ้น เพื่อป้องกันการทุจริตปลอมแปลงสลิปเงินเดือน
  2. ในกรณีที่ไม่ได้นำสลิปเงินเดือนฉบับจริงมาไม่อนุญาตให้นำส่งสลิปเงินเดือนทางโทรสาร มาประกอบการ
      พิจารณายื่นกู้โดยไม่มีการยกเว้นใดๆ เว้นแต่ หากนำสำเนาสลิปเงินเดือนมาต้องให้เจ้าหน้าที่การเงินเป็น
      ผู้รับรองสำเนาจริงๆ โดยไม่มีการถ่ายรับรองสำเนาในสลิปเงินเดือน หรือทางโทรสารแต่อย่างใด
  3. สมาชิกที่นำสลิปเงินเดือนมาแก้ไขข้อมูลกับสหกรณ์ฯ ต้องใช้สลิปเงินเดือนฉบับจริงทุกกรณี
 
การเตรียมสำหรับยื่นกู้
   สมาชิกที่ยื่นกู้กับทางสหกรณ์ หากเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์สหกรณ์ฯจะติดต่อแจ้งให้ทราบเพื่อส่งเอกสาร
 เพิ่มเติมหากเอกสารยังไม่ครบถ้วนสหกรณ์จะยังไม่นำมาพิจารณาให้กู้
 
สมาชิกสมทบ
   มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555 มีมติให้สมาชิกสมทบสามารถสะสมหุ้นจากเดิมสูงสุด 100,000 บาทเป็น
 200,000 บาท
    มติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 มีมติให้ผู้พิพากษาสมทบของศาลยุติธรรม หรือผู้ประนีประนอม
 ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานศาลยุติธรรมสามารถสมัครสมาชิกของสหกรณ์ฯได้
 
 
  - โครงการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อยานพาหนะ
  - โครงการดอกเบี้ยอัตราพิเศษแก่สมาชิกที่ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
และในเขตอำนาจศาลจังหวัดนาทวี
  - การถอนเงินฝากสหกรณ์
  - รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (รองผู้จัดการ)
 
 
 
24 เมษายน 2557
29 เมษายน 2557