ข่าวสื่อศาลประจำปี พ.ศ. 2558

ฉบับวันที่ 29
มกราคม 2558 (2)
- การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมทางกฎหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ฉบับวันที่ 29
มกราคม 2558
- การอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รุ่นที่ 23
- การอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
- การรับฟังความคิดเห็นของผู้พิพากษา เกี่ยวกับร่างบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ฉบับวันที่ 28
มกราคม 2558
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 2/2558
- คณะนักศึกษาปริญญาโทจากอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมไทย
ฉบับวันที่ 26
มกราคม 2558
- เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมตรวจราชการศาลในภาค 8
ฉบับวันที่ 23
มกราคม 2558
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
- การปรับโครงสร้างเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2558
- สำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมทางกฎหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
- การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมระบบงานการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานคดี ครั้งที่ 2/2558
ฉบับวันที่ 22
มกราคม 2558
- การประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558 – 2561
- โครงการถนนคนเดินมหกรรมธงน้ำเงินอีกครั้งในปี 2558 เริ่มขึ้นแล้ว 29 – 30 มกราคม 2558
ฉบับวันที่ 21
มกราคม 2558
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม แถลงผลงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ปี 2557
ฉบับวันที่ 19
มกราคม 2558
- โครงการ “ศาลยุติธรรมกับประชาชน...ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 1
- สำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมศาลยุติธรรม สานฝันสู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว
ฉบับวันที่ 15
มกราคม 2558
- ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “ปั่นเพื่อพ่อ”
- ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมแจ้งปิดให้บริการห้องสมุด อาคารศาลอาญา ชั้น 6
ฉบับวันที่ 14
มกราคม 2558
(2)
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญบัตรอวยพรปีใหม่และปฏิทินพระราชทาน พ.ศ. 2558 มามอบให้แก่ศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 14
มกราคม 2558
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 1/2558
- การโอนข้อมูลบุคลากรในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้อยู่ในส่วนราชการที่สังกัดให้ถูกต้อง
ฉบับวันที่ 13
มกราคม 2558
- สำนักงานศาลยุติธรรมให้การต้อนรับคณบดีคณะนิติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร
- ชมรมเทนนิสตุลาการจัดการแข่งขันเทนนิสภายในชมรมฯ ปี 2558
ฉบับวันที่ 7
มกราคม 2558
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 21/2557
- โครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ข่าวสื่อศาลย้อนหลัง