ข่าวสื่อศาลประจำปี พ.ศ. 2558

ฉบับวันที่ 22
พฤษภาคม
2558 (2)
- ความคืบหน้าเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม
ฉบับวันที่ 22
พฤษภาคม
2558
- ผู้แทนสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมหารือข้อราชการกับอธิบดีอัยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ
- การประชุมเวทีสัมมนาวิชาการฯ โครงการต้นแบบและนำร่องศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก เยาวชนและครอบครัว “ตุลาการเฉลิมพระเกียรติ” สำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 21
พฤษภาคม
2558
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini LL.M.
- สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประชาสัมพันธ์ “โครงการอบรมประกาศนียบัตรกฎหมายภาษีอากรและกฎหมายภาษีอากรระหว่างประเทศ”
ฉบับวันที่ 20
พฤษภาคม
2558
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “อิสระตุลาการ : ประวัติศาสตร์ศาลยุติธรรม”
- สำนักงานศาลยุติธรรมขยายเวลาการเปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรม ไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ
- ศาลแขวงนครสวรรค์จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารหลังใหม่
ฉบับวันที่ 18
พฤษภาคม
2558
- โครงการ “ศาลยุติธรรมกับประชาชน...ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 2
ฉบับวันที่ 15
พฤษภาคม
2558 (2)
- โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ฉบับวันที่ 15
พฤษภาคม
2558
- ประธานศาลฎีกาเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐโปแลนด์อย่างเป็นทางการ
ฉบับวันที่ 14
พฤษภาคม
2558
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดตราด
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการ “สื่อมวลชนสัมพันธ์” ประจำปี 2558
- การส่งมอบเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่ง รอบ 2
ฉบับวันที่ 11
พฤษภาคม
2558
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางานการระงับข้อพิพาททางเลือก
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
ฉบับวันที่ 1
พฤษภาคม
2558
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini LL.M.
- สำนักระงับข้อพิพาทจัดการสัมมนาทางวิชาการ ว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก ครั้งที่ 7
ฉบับวันที่ 28
เมษายน
2558
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านกับการกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ
- กิจกรรม “ปั่น ปล่อย ปลูกป่าชายเลน เนื่องในวันศาลยุติธรรม”
ฉบับวันที่ 27
เมษายน
2558
-ขอเชิญข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
-เชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
ฉบับวันที่ 21
เมษายน
2558
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2558
ฉบับวันที่ 20
เมษายน
2558
- คำปราศรัยของประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม 21 เมษายน 2558
ฉบับวันที่ 16
เมษายน
2558
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2558
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผลการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2557
ฉบับวันที่ 10
เมษายน
2558
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 6/2558
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด แจ้งประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงการซื้อหุ้นรายเดือนและการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากสหกรณ์
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งรายละเอียดการติดต่อราชการศาลยุติธรรมที่เปิดทำการใหม่
ฉบับวันที่ 9
เมษายน
2558
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 5/2558
- ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 15 ปี
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และบุคคลทั่วไป เพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรม ไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อรับทุนไปศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารกระบวนการยุติธรรม (นอกเวลาราชการ) คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉบับวันที่ 8
เมษายน
2558
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจราชการศาลแขวงสระบุรี และศาลแรงงานภาค 1
ฉบับวันที่ 7
เมษายน
2558
- ประกาศราชกิจจานุเบกษาให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัดสำหรับคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงซึ่งเกิดขึ้นในท้องที่ทุกอำเภอของจังหวัดนครพนม
- สำนักระงับข้อพิพาทขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก ครั้งที่ 7 The 7th ADR SYMPOSIUM 2015 เรื่อง “นวัตกรรมการระงับข้อพิพาทออนไลน์ : ทำอย่างไรให้เห็นผล”
- ขอความร่วมมือการรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เป็นรายไตรมาสทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับวันที่ 2
เมษายน
2558
- สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับศาลอาญา จัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 99 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับวันที่ 1
เมษายน
2558
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการบรรยายธรรมและกล่าวอาศิรวาทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับวันที่ 30
มีนาคม
2558
- ทุนฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ สำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 26
มีนาคม
2558
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงานวิจัย ครั้งที่ 4/2558 เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”
- ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมขอรับบริจาคหนังสือหายากทางด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อนำมาให้บริการห้องสมุดศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 25
มีนาคม
2558
- ทุนการศึกษาต่อต่างประเทศของสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 20
มีนาคม
2558
- พระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงานวิจัยครั้งที่ 3/2558 เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”
ฉบับวันที่ 19
มีนาคม
2558
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเข้ารับประทานเกียรติบัตร ในฐานะเป็นผู้มีอุปการคุณแก่วงการห้องสมุดฯ ประจำปี 2557
- ปัญหาการส่งมอบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ตามโครงการสวัสดิการจัดหาโทรศัพท์ฯ ให้แก่ข้าราชการฯ
ฉบับวันที่ 16
มีนาคม
2558
- การสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เปิดทำการศาลใหม่ 1 เมษายน 2558 ศาลจังหวัดฮอด ศาลแขวงสระบุรี ศาลแขวงพัทยา ศาลแขวงเวียงป่าเป้า ศาลแขวงนครไทย ศาลแขวงทุ่งสง
- การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ (Undo)
- เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการตุลาการไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ฉบับวันที่ 13
มีนาคม
2558
- คณะผู้แทนศาลยุติธรรมไทยเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคมกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 12 และเข้าร่วมการประชุมประธานศาลสูงสุดอาเซียน ครั้งที่ 3 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ฉบับวันที่ 12
มีนาคม
2558
- ประธานศาลฎีกามอบวุฒิบัตรและเข็มศาลยุติธรรม ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 13”
- บ.ย.ส. รุ่นที่ 19 จัดสัมมนาสาธารณะ เรื่อง “การพัฒนาเศรษฐกิจกับกระบวนการยุติธรรม”
ฉบับวันที่ 11
มีนาคม
2558
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 5/2558
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดการประชุม เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ครั้งที่ 2/2558 ณ จังหวัดเชียงใหม่
ฉบับวันที่ 6
มีนาคม
2558
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดเขาใหญ่ญาณสัมปันโน จังหวัดนครราชสีมา
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ “The Summer Workshop” ณ มหาวิทยาลัยไฮฟา ประเทศอิสราเอล
ฉบับวันที่ 3
มีนาคม
2558
(2)
- ศาลจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดห้องสมุด “วิทยบริการศาลจังหวัดสุพรรณบุรี” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ
- การชำระค่าธรรมเนียมศาลของศาลในภาค 1 นอกเหนือจากเงินสดหรือเช็ค
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำงานวิจัย ครั้งที่ 1/2558 เรื่อง “การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการแข่งขันกีฬาวันศาลยุติธรรม วันที่ 25 เมษายน 2558
ฉบับวันที่ 3
มีนาคม
2558
- ซักซ้อมความเข้าใจการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.
ฉบับวันที่ 24
กุมภาพันธ์
2558
- การสัมมนา เรื่อง “การจัดการข้อพิพาททางพาณิชย์ข้ามพรมแดนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” (Managing Cross-border Commercial Disputes in the AEC Era)
ฉบับวันที่ 23
กุมภาพันธ์
2558
- การศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 65
- ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด
ฉบับวันที่ 18
กุมภาพันธ์
2558
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ข้อพิจารณาเรื่องเขตอานาจศาลยุติธรรม และศาลปกครองในคดีละเมิด”
ฉบับวันที่ 17
กุมภาพันธ์
2558
- การเลือก ก.ศ.
ฉบับวันที่ 16
กุมภาพันธ์
2558
- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน และศาลจังหวัดแม่สะเรียง
- ศาลฎีกาให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- ชมรมฟุตบอลศาลยุติธรรมจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีศาลยุติธรรม ปีที่ 15
ฉบับวันที่ 12
กุมภาพันธ์
2558
- คณะอนุกรรมการส่งเสริมระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องฯ เข้านิเทศงานที่ศาลจังหวัดชัยภูมิ
- ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ
ฉบับวันที่ 11
กุมภาพันธ์
2558
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของรัฐกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 3/2558
ฉบับวันที่ 10
กุมภาพันธ์
2558
- การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีตามระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องในศาลชั้นต้น
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ณ State Court ประเทศสิงคโปร์
ฉบับวันที่ 6
กุมภาพันธ์
2558 (2)
- การเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 6
กุมภาพันธ์
2558
- ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่อง “การจัดการข้อพิพาททางพาณิชย์ข้ามพรมแดนในยุคประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ จะจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการของรัฐกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ฉบับวันที่ 5
กุมภาพันธ์
2558
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 2/2558
ฉบับวันที่ 4
กุมภาพันธ์
2558
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำ MOU กับศูนย์ไกล่เกลี่ยนานาชาติแห่งสิงคโปร์ ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยด้านการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน รองรับ AEC
ฉบับวันที่ 2
กุมภาพันธ์
2558
- การอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาประจำศาล สำหรับผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 62
- การอบรมหลักสูตร ผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 11
- คณบดีคณะนิติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ เข้าพบรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 29
มกราคม 2558 (2)
- การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเตรียมความพร้อมทางกฎหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
ฉบับวันที่ 29
มกราคม 2558
- การอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รุ่นที่ 23
- การอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ
- การรับฟังความคิดเห็นของผู้พิพากษา เกี่ยวกับร่างบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ
ฉบับวันที่ 28
มกราคม 2558
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 2/2558
- คณะนักศึกษาปริญญาโทจากอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรมไทย
ฉบับวันที่ 26
มกราคม 2558
- เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมตรวจราชการศาลในภาค 8
ฉบับวันที่ 23
มกราคม 2558
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน
- การปรับโครงสร้างเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2558
- สำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมทางกฎหมายเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน”
- การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมระบบงานการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานคดี ครั้งที่ 2/2558
ฉบับวันที่ 22
มกราคม 2558
- การประชุมประชาพิจารณ์ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม พ.ศ. 2558 – 2561
- โครงการถนนคนเดินมหกรรมธงน้ำเงินอีกครั้งในปี 2558 เริ่มขึ้นแล้ว 29 – 30 มกราคม 2558
ฉบับวันที่ 21
มกราคม 2558
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม แถลงผลงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ปี 2557
ฉบับวันที่ 19
มกราคม 2558
- โครงการ “ศาลยุติธรรมกับประชาชน...ร่วมต้านภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 1
- สำนักงานศาลยุติธรรม จัดกิจกรรมศาลยุติธรรม สานฝันสู่เด็ก เยาวชน และครอบครัว
ฉบับวันที่ 15
มกราคม 2558
- ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการ “ปั่นเพื่อพ่อ”
- ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมแจ้งปิดให้บริการห้องสมุด อาคารศาลอาญา ชั้น 6
ฉบับวันที่ 14
มกราคม 2558
(2)
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์อัญเชิญบัตรอวยพรปีใหม่และปฏิทินพระราชทาน พ.ศ. 2558 มามอบให้แก่ศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 14
มกราคม 2558
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 1/2558
- การโอนข้อมูลบุคลากรในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐให้อยู่ในส่วนราชการที่สังกัดให้ถูกต้อง
ฉบับวันที่ 13
มกราคม 2558
- สำนักงานศาลยุติธรรมให้การต้อนรับคณบดีคณะนิติศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยลีดส์ สหราชอาณาจักร
- ชมรมเทนนิสตุลาการจัดการแข่งขันเทนนิสภายในชมรมฯ ปี 2558
ฉบับวันที่ 7
มกราคม 2558
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 21/2557
- โครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

ข่าวสื่อศาลย้อนหลัง