ข่าวสื่อศาลประจำปี พ.ศ. 2557

ฉบับวันที่ 18
ธันวาคม
2557
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ประธานศาลฎีกา นำผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง หรือ บ.ย.ส.” รุ่นที่ 17 เฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองในวันจันทร์ของทุกสัปดาห์ ตลอดปี 2558
- การสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและบทบาทของผู้พิพากษาอาวุโส”
- การสัมมนา เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพของศาลเยาวชนและครอบครัวในการพิจารณาคดีฟ้องหย่าและการดูแลบุตร”
ฉบับวันที่ 16
ธันวาคม
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาและบริหารงานคดี รุ่นที่ 12”
- สำนักระงับข้อพิพาทจัดการอบรม 3 หลักสูตร เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้แก่บุคลากรของศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 15
ธันวาคม
2557
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเผยนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2558 เน้นให้ประชาชนเข้าถึงง่าย อำนวยความยุติธรรมด้วยความรวดเร็ว
ฉบับวันที่ 12
ธันวาคม
2557
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลการสัมมนา เรื่อง ปัญหาอุปสรรคและและแนวทางในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขใหม่”
- สำนักงานศาลยุติธรรมให้บริการถ่ายโอนข้อมูลในโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่งจากเครื่องเดิมไปยังเครื่องใหม่ ในวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2557 ณ ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ และสำนักบริหารทรัพย์สิน
ฉบับวันที่ 11
ธันวาคม
2557
ฉบับที่ 2 
- ประธานศาลฎีกาและคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมร่วมงานสโมสรสันนิบาต
  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฉบับวันที่ 11
ธันวาคม
2557


ฉบับที่ 1
- สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
  เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- ทุนอบรมภาคฤดูร้อน หลักสูตรกฎหมายระหว่างประเทศ ปี 2558
   ณ สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จะย้ายไปที่ทำการแห่งใหม่ ณ อาคารศาลอุทธรณ์

ฉบับวันที่ 8
ธันวาคม
2557
- การร่างรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 28
พฤศจิกายน
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ ประเทศอินเดีย ประจำปี 2558
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อรับทุนของสำนักงาน ก.พ. ไปศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
ฉบับวันที่ 26
พฤศจิกายน
2557
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 16/2557
- การใช้สิทธิกลับไปรับบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494
ฉบับวันที่ 25
พฤศจิกายน
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดงานแสดงมุทิตาจิต 90 ปี “เธียร คือธรรมนำปัญญา บรรพตุลาการที่ภาคภูมิ”
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจราชการศาลจังหวัดปทุมธานี
- ศาลจังหวัดตลิ่งชันเปิดศูนย์บังคับคดีนายประกัน
ฉบับวันที่ 24
พฤศจิกายน
2557
- ความคืบหน้าการจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่งของสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 21
พฤศจิกายน
2557 (2)
- ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จัดการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบ 17 ปี
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครขึ้นบัญชีผู้ที่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจำปี 2558
ฉบับวันที่ 21
พฤศจิกายน
2557
- ผู้พิพากษาคลิฟฟอร์ด วอลเลซ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกาและประธานศาลอุทธรณ์
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง การประนอมโดยศาล การไกล่เกลี่ยและการบริหารจัดการคดียุคใหม่
ฉบับวันที่ 20
พฤศจิกายน
2557
- ศาลจังหวัดปทุมธานีเปิดคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม
- ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมจัดกิจกรรม สุดยอดนักอ่าน E - Book
ฉบับวันที่ 19
พฤศจิกายน
2557
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการขออนุญาตฎีกาและการลงโทษระดับกลาง”
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจราชการศาลในจังหวัดอุบลราชธานี
- สำนักงานศาลยุติธรรมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ วาระ 1 เมษายน 2558
ฉบับวันที่ 17
พฤศจิกายน
2557
- คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาและศาลปกครองแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ศึกษาดูงาน ณ แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา
- การอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค”
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อรับทุนไปเรียนภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
- ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขใหม่(ค้ำประกัน จำนอง)
ฉบับวันที่ 14
พฤศจิกายน
2557 (2)
- ผู้พิพากษาคลิฟฟอร์ด วอลเลซ เดินทางมาเยือนประเทศไทย ในฐานะแขกของสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 14
พฤศจิกายน
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอความร่วมมือแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557
- สำนักระงับข้อพิพาทจะจัดโครงการอบรมให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของศาลยุติธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพงานด้านการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
ฉบับวันที่ 13
พฤศจิกายน
2557
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 15/2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการตุลาการเสียชีวิต
ฉบับวันที่ 11
พฤศจิกายน
2557
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสว่างแดนดิน
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่อาจารย์เธียร เจริญวัฒนา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 7
พฤศจิกายน
2557
- สหประชาชาติเปิดรับสมัครเพื่อรับทุนไปฝึกอบรม The United Nations International Law Fellowship Programme ประจำปี 2558 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์
- ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ระบบการขออนุญาตฎีกาและการลงโทษระดับกลาง(The Appeal by Writ of Certiorari and the Intermediate Punishment)”
- สำนักระงับข้อพิพาทจะจัดโครงการอบรมให้กับผู้ประนีประนอมประจำศาล
ฉบับวันที่ 6
พฤศจิกายน
2557
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค 9
- การสัมมนา เรื่อง ปัญหา อุปสรรคและแนวทางในการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่แก้ไขใหม่
ฉบับวันที่ 5
พฤศจิกายน
2557
- ประธานศาลฎีกาเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 64
- แนวปฏิบัติการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ
ฉบับวันที่ 3
พฤศจิกายน
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการ“ถนนคนเดิน มหกรรมธงน้ำเงิน สินค้าราคาประหยัด”
- สำนักงานศาลยุติธรรมส่งบัตรเลือก ก.บ.ศ. ให้ผู้พิพากษาทั่วประเทศแล้ว
ฉบับวันที่ 31
ตุลาคม
2557
- ศาลยุติธรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ วัดเสาธงทอง สรุปยอดเงินบำรุงพระอารามหลวง 2,467,724 บาท
- โครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปี พ.ศ. 2558
ฉบับวันที่ 28
ตุลาคม
2557
- ประธานศาลฎีกาแสดงจุดยืน “ผู้พิพากษาต้องไม่เข้าร่วมกิจการใดๆ อันจะกระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือเกียรติศักดิ์ของผู้พิพากษา”
ฉบับวันที่ 27
ตุลาคม
2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 18/2557
- ศาลแขวงดอนเมืองร่วมกับกรมคุมประพฤตินำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini. LL.M. รุ่นที่ 6 ร่วมกับ Chicago – Kent College of Law
ฉบับวันที่ 24
ตุลาคม
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอให้ผู้มีสิทธิได้รับจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่แจ้งความประสงค์เลือกรุ่นใหม่
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่พระภิกษุในจังหวัดเชียงราย
- ผลการนับคะแนนเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ
- การประชุมระดับภูมิภาคสำหรับสถาบันพัฒนาบุคลากรตุลาการว่าด้วยสิทธิสตรีในการอำนวยความยุติธรรม
ฉบับวันที่ 21
ตุลาคม
2557
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 25/2557
ฉบับวันที่ 20
ตุลาคม
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการกองทุนเกษียณอายุราชการและการสงเคราะห์ครอบครัวข้าราชการฯ ด้วยการทำประกันชีวิต
- การเตรียมความพร้อมเพื่อสมัครขอรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ฉบับวันที่ 15
ตุลาคม
2557
- การสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 14/2557
ฉบับวันที่ 14
ตุลาคม
2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 17/2557
- ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร
ฉบับวันที่ 8
ตุลาคม
2557
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฟอกเงินอิเล็กทรอนิกส์กับพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิด
- “ร่วมใจไกล่เกลี่ย 101 ปี ธนาคารออมสินคืนความสุขสู่ประชาชน”
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนบริจาคเงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการตุลาการเสียชีวิต
ฉบับวันที่ 7
ตุลาคม
2557
- ประธานศาลฎีกาถวายแจกันดอกไม้สดและลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ปัจจัยความสำเร็จของศาลพิเศษในคดีสิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ
ฉบับวันที่ 3
ตุลาคม
2557
- การเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “การฟอกเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-currency) กับพยานหลักฐานพิสูจน์ความผิด”
ฉบับวันที่ 2
ตุลาคม
2557
- ศาลยุติธรรมกำหนดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ณ วัดเสาธงทอง
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสวัสดิการทางการแพทย์
ฉบับวันที่ 1
ตุลาคม
2557
- ปฐมนิเทศหลักสูตร Mini LL.M. รุ่นที่ 6
- โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ฉบับวันที่ 29
กันยายน
2557
- “ม.สงขลาฯ” และ “โรงเรียนอำนาจเจริญ” ชนะเลิศตอบปัญหากฎหมายวันรพี
- เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการ สามารถเบิกจ่ายได้แล้ว
- การรายงานข้อมูลคดีฯ ของศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลชั้นต้นขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ
ฉบับวันที่ 26
กันยายน
2557
- ประธานศาลฎีกาเปิดการอบรม บ.ย.ส. รุ่นที่ 19
- สวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ
ฉบับวันที่ 25
กันยายน
2557
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 23/2557
ฉบับวันที่ 24
กันยายน
2557 (2)
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 13/2557
- การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ที่ประสงค์รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 24
กันยายน
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำ MOU กับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
- ประเมินผลความจำเป็นและแนวทางการจัดตั้ง Court Marshal
ฉบับวันที่ 22
กันยายน
2557
- สนช.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
- การเลือกซ่อม ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ
ฉบับวันที่ 19
กันยายน
2557 (2)
- สนช.พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ฉบับวันที่ 19
กันยายน
2557
- การเดินทางไปรับราชการของข้าราชการตุลาการ ในวาระโยกย้าย 1 ต.ค. 57
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมหารือกับผู้แทน AAPTIP
ฉบับวันที่ 17
กันยายน
2557
- มอบรางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2557
- “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย”
ฉบับวันที่ 15
กันยายน
2557

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 16/2557

ฉบับวันที่ 11
กันยายน
2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 15/2557
- หารือเกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
ฉบับวันที่ 10
กันยายน
2557
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 12/2557
ฉบับวันที่ 9
กันยายน
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสรรโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับ Notebook ประจำตำแหน่ง
- สัมมนาวิชาการสัญจรฯ ครั้งที่ 7
ฉบับวันที่ 5
กันยายน
2557
- ความคืบหน้าในการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการ
- ประชุม “แนวทางการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับศาลยุติธรรมในมุมมองของศาลชั้นอุทธรณ์”
ฉบับวันที่ 4
กันยายน
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำ MOU กับโรงพยาบาลเอกชน ให้สิทธิพิเศษการรักษาพยาบาล
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำ MOU ระหว่างหน่วยงานในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ
ฉบับวันที่ 3
กันยายน
2557
- ผลการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 20/2557
ฉบับวันที่ 2
กันยายน
2557
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเผยงบประมาณปี 2558 ผ่านการพิจารณาไปด้วยความเรียบร้อย
- สัมมนาการพัฒนางานสมานฉันท์และสันติวิธี
- ฝึกอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ
- การประชุม “การอนุญาโตตุลาการในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ”
ฉบับวันที่ 1
กันยายน
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำ MOU กับ ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น และ สกอ.
- ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี รอบคัดเลือกในส่วนกลาง ประจำปี 2557
ฉบับวันที่ 29
สิงหาคม
2557
- เลื่อนกำหนดการแจ้งแลกเปลี่ยนศาลของข้าราชการตุลาการ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นอุทธรณ์ ครั้งที่ 2”
ฉบับวันที่ 27
สิงหาคม
2557
- ศาลภาษีอากรกลางเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือทางภาษีในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 5
ฉบับวันที่ 26
สิงหาคม
2557
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 19/2557
ฉบับวันที่ 22
สิงหาคม
2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 14/2557
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2557 ครั้งที่ 6
- การอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยระดับสูงสำหรับผู้พิพากษา” (Advance Training for Judges)
- การสัมมนาประจำปีสถาบันอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 10
ฉบับวันที่ 21
สิงหาคม
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับ CAT ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายในศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
- ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e - book
- เปิดรับสมัครสอบทุนปริญญาโท YLP ณ ประเทศญี่ปุ่น
- การตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ฉบับวันที่ 15
สิงหาคม
2557
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 11/2557
ฉบับวันที่ 14
สิงหาคม
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมกรณีเงินเพิ่มค่าครองชีพผู้พิพากษาชั้น 3 ถึงชั้น 5 และผู้พิพากษาอาวุโส
- สำนักประธานศาลฎีกาขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ศาลยุติธรรมคุ้มครองสิทธิของประชาชน : ผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามต่อผู้บริโภค”
ฉบับวันที่ 13
สิงหาคม
2557
- ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ทุนการศึกษาของรัฐบาลสหราชอาณาจักร (Chevening Scholarships)
- การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ฉบับวันที่ 8
สิงหาคม
2557
- โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 12 สิงหามหาราชินี
- กรณีอ้างตนเป็นผู้พิพากษาในการบรรยายติวกฎหมาย
ฉบับวันที่ 7
สิงหาคม
2557 (2)
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 17/2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าเรื่อง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม
ฉบับวันที่ 7
สิงหาคม
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนา “การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ : มุมมองที่แตกต่างระหว่างไทยและต่างประเทศ”
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2557 ครั้งที่ 5
- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาลชั้นอุทธรณ์
ฉบับวันที่ 4
สิงหาคม
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรม (เพิ่มเติม) หลักสูตร “การบริหารและกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ประเทศสิงคโปร์
- ขอเชิญสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 1
สิงหาคม
2557
- การยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอย้ายรอบตุลาคม 2557 ของข้าราชการศาลยุติธรรม
- ศาลจังหวัดนครราชสีมา เปิดให้บริการรับ - จ่ายเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ฉบับวันที่ 25
กรกฎาคม
2557
- เจ้าหญิงแห่งราชอาณาจักรภูฏาน อาคันตุกะของศาลยุติธรรมไทย
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งให้ข้าราชการตุลาการระมัดระวังการใช้โซเชียลมีเดีย
- อบรม “ไกล่เกลี่ยคดีอาญาสำหรับผู้ไกล่เกลี่ย ครั้งที่ 3”
ฉบับวันที่ 24
กรกฎาคม
2557
- เจ้าหญิงแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 21
กรกฎาคม
2557
- ประชุม “แนวทางการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับศาลยุติธรรมในมุมมองของศาลชั้นต้น”
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารและกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ประเทศสิงคโปร์
- สัมมนาวิชาการสัญจร 2557 ครั้งที่ 4
- คลังเอกสารกลาง สำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมให้บริการรับฝากเอกสารด้วยนวัตกรรมใหม่
- ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการกรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report
- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษา
ฉบับวันที่ 17
กรกฎาคม
2557
- ผลการประชุม ก.ศ.ครั้งที่ 13/2557
ฉบับวันที่ 10
กรกฎาคม
2557 พิเศษ
- เจ้าหญิงแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย
ฉบับวันที่ 10
กรกฎาคม
2557
- แนวปฏิบัติกรณี ป.ป.จ.ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินการตรวจสอบการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการตุลาการ
- สัมมนาวิชาการสัญจร 2557 ครั้งที่ 3
ฉบับวันที่ 9
กรกฎาคม
2557
- ประธานศาลฎีกาเปิดโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์หอประชุมพุทธมณฑล
- เปิดตัวระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารศาลยุติธรรม (MIS)
ฉบับวันที่ 8
กรกฎาคม
2557
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 14/2557
- ความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขพ.ร.บ. กบข. (Undo)
ฉบับวันที่ 3
กรกฎาคม
2557
- อบรม “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 13
- สัมมนา “ความจำเป็นและแนวทางในการจัดตั้งหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของศาลยุติธรรม (Court Marshal)”
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดให้บริการ OJ Minibus Line
- อบรม “การพัฒนานักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 6
ฉบับวันที่ 2
กรกฎาคม
2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2557
- สำนักระงับข้อพิพาทประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน
ฉบับวันที่ 30
มิถุนายน
2557
- 6 สถาบันวิชาการระดับสูงจัดสัมมนา “ไทย...สู่อนาคต มั่นคงยั่งยืน”
- ศาลยุติธรรมเปิดกลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยวแห่งที่ 5 ในศาลจังหวัดเกาะสมุย
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมถวายความรู้ให้กับพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฉบับวันที่ 26
มิถุนายน
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมพร้อมเปิดบริการ OJ MINIBUS LINE
ฉบับวันที่ 24
มิถุนายน
2557
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 13/2557
ฉบับวันที่ 23
มิถุนายน
2557
- อบรม “เลขานุการศาล”
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2557 ครั้งที่ 2
ฉบับวันที่ 19
มิถุนายน
2557
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 8/2557
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการจัดทำรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินของสำนักงานศาลยุติธรรม ครั้งที่ 1
- ศึกษาดูงานสำนักระงับข้อพิพาท
ฉบับวันที่ 17
มิถุนายน
2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2557
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดการประชุม “การนำระบบไต่สวนมาใช้ในคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง”
- อบรม “การบริหารงานช่วยอำนวยการ” รุ่นที่ 1
ฉบับวันที่ 11
มิถุนายน
2557
- สำนักประธานศาลฎีกาจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดีและการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม”
- สำนักการคลังแจ้งเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประชุม “พัฒนาการจัดทำรายงานการเงินฯ”
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมประชุม “การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการคดีการใช้กฎหมายอิสลาม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
- สำนักระงับข้อพิพาทจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการระงับข้อพิพาทให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ฉบับวันที่ 10
มิถุนายน
2557
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 12/2557
ฉบับวันที่ 9
มิถุนายน
2557
- ฝึกอบรมผู้อำนวยการระดับต้น รุ่นที่ 1
- อบรมการพัฒนาและบริหารงานคดี รุ่นที่ 11
ฉบับวันที่ 4
มิถุนายน
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมขยายเวลาการรับสมัครสอบเพื่อรับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ ต่างประเทศ
- ทุนหลักสูตร “การระงับข้อพิพาททางเลือก” ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย สำหรับข้าราชการตุลาการ
ฉบับวันที่ 3
มิถุนายน
2557
- อบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 63
- ศาลอุทธรณ์ภาค 7 จัดอบรมการใช้ระบบนัดหมายและเผยแพร่ข่าวผ่านระบบเครือข่ายในศาล
- มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศาลยุติธรรมกับการพัฒนาเยาวชนและสังคม ประจำปี 2557
- สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม จัดการสัมมนาวิชาการสัญจร 2557 ครั้งที่ 1
ฉบับวันที่ 30
พฤษภาคม 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการฯ ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ส่งรายงานวิจัยให้ศาลทั่วประเทศ
ฉบับวันที่ 27
พฤษภาคม 2557
- ผลการประชุม ก.บ.ศ.ครั้งที่ 7/2557
ฉบับวันที่ 26
พฤษภาคม 2557
- สัมมนาคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค 1 และภาค 2
- อบรมผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 10 และ ปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม รุ่นที่ 24
ฉบับวันที่ 22
พฤษภาคม 2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2557
ฉบับวันที่ 21
พฤษภาคม 2557 (2)
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2557
ฉบับวันที่ 21
พฤษภาคม 2557
- คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมจัดสัมมนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดีและการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม”
- เปิดให้บริการการรับและการจ่ายเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต K Cash Connect ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ฉบับวันที่ 20
พฤษภาคม 2557
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนดโจทย์วิจัยของศาลยุติธรรม”
ฉบับวันที่ 15
พฤษภาคม 2557
- ผลการตรวจนับคะแนนการเลือกซ่อมกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครเข้าอบรม หลักสูตร Mini LL.M. รุ่นที่ 6
ฉบับวันที่ 14
พฤษภาคม 2557
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 11/2557
- ทุนการศึกษานิวซีแลนด์อาเซียน (New Zealand Asean Scholars Awards)
ฉบับวันที่ 7
พฤษภาคม 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 4
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรม “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รุ่นที่ 22”
- 25 ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี และศาลแขวงนนทบุรี
- สำนักงานศาลยุติธรรมบริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน
ฉบับวันที่ 2
พฤษภาคม 2557
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 6/2557
ฉบับวันที่ 29
เมษายน
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดให้บริการรถไฟฟ้ารับ – ส่ง บุคลากรศาลและประชาชนที่มาติดต่อราชการศาลบริเวณถนนรัชดาภิเษก
- กองสวัสดิการฯ แจ้งลำดับการออกหนังสือรับรองสิทธิโครงการสินเชื่อเคหะ (ธนาคารออมสิน)
ฉบับวันที่ 28
เมษายน
2557
- ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดพิธียกตราแผ่นดินและเปิดป้ายชื่อศาล
- การเลือกซ่อมกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลอุทธรณ์
ฉบับวันที่ 25
เมษายน
2557
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจเยี่ยมศาลในจังหวัดสุโขทัย จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์
- ที่ประชุม ก.ต.พิจารณาการกำหนดอัตรากำลังสำหรับการแต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลสูง
- สำนักระงับข้อพิพาทประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน
- กองสวัสดิการฯ แจ้งโครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10
ฉบับวันที่ 24
เมษายน
2557
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 10/2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 8/2557
ฉบับวันที่ 21
เมษายน
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2557
- ชมรมคู่สมรสตุลาการฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันศาลยุติธรรม
- กองสวัสดิการฯ รายงานโครงการสวัสดิการอาคารชุดพักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ
ฉบับวันที่ 18
เมษายน
2557
- คำปราศรัยของประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2557
- ผลการประชุม ก.ศ.ครั้งที่ 7/2557
ฉบับวันที่ 17
เมษายน
2557
- การให้สัมภาษณ์และการให้ข่าวของข้าราชการตุลาการ
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดสอบคัดเลือกข้าราชการตุลาการเพื่อรับทุนไปฝึกอบรม ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
- การสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
ฉบับวันที่ 9
เมษายน
2557
- ผลการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 9/2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และบุคคลทั่วไป เพื่อขอรับทุนไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
ฉบับวันที่ 4
เมษายน
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมอัญเชิญพระพุทธรูปโบราณมาประดิษฐานประจำสำนักงานศาลยุติธรรม
- ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เตรียมย้ายไปยังอาคารศาลที่ก่อสร้างใหม่
- กองสารนิเทศฯ จัดการอบรมพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
ฉบับวันที่ 1
เมษายน
2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2557
ฉบับวันที่ 31
มีนาคม
2557
- กองสารนิเทศฯ จัดโครงการนักศึกษานิติศาสตร์ฝึกปฏิบัติงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 27
มีนาคม
2557
- ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกาตรวจราชการศาลแรงงานภาค 8
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 5/2557
- การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
- ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 26
มีนาคม
2557
- สำนักระงับข้อพิพาทจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาท
- กำหนดนับคะแนนเลือกซ่อม ก.บ.ศ. ชั้นศาลอุทธรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 15 พ.ค. 57
- ชมรมกอล์ฟตุลาการศาลยุติธรรมขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟศาลยุติธรรม
- สำนักพัฒนาระบบงานขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
ฉบับวันที่ 25
มีนาคม
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมลงนาม MOU พัฒนาระบบให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติด และคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล
ฉบับวันที่ 24
มีนาคม
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรมความรู้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพพระภิกษุและสามเณร ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1
- สำนักเทคโนฯ แนะนำโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 21
มีนาคม
2557
- ผลการนับคะแนนเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ
- กองสารนิเทศฯ เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 4
ฉบับวันที่ 20
มีนาคม
2557
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจเยี่ยมศาลในจังหวัดชัยนาท
- สำนักแผนฯ จัดการประชุม “สื่อสารแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 – 2560 ครั้งที่ 1”
ฉบับวันที่ 14
มีนาคม
2557
- ประธานศาลฎีกาเปิดการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 4/2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “การพัฒนาและบริหารงานคดี รุ่นที่ 10” และ “การวิเคราะห์นโยบายและแผนเบื้องต้น รุ่นที่ 1” ให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 13
มีนาคม
2557
- คณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ตรวจราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดมุกดาหาร
ฉบับวันที่ 12
มีนาคม
2557
- ศาลแขวงดุสิตเปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยว
- เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อรับทุนไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ฉบับวันที่ 10
มีนาคม
2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดจัดงานสัปดาห์วันศาลยุติธรรมประจำปี 2557 “132 ปี ศาลยุติธรรม” 20 – 26 เมษายน 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งเปลี่ยนบัตรอนุญาตจอดรถในเขตหวงห้ามฯ แบบไม่ต้องระบุชื่อ
ฉบับวันที่ 6
มีนาคม
2557
- ประธานศาลฎีกามอบวุฒิบัตรและเข็มศาลยุติธรรมให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12”
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 5/2557
- ศาลแขวงปทุมวัน เปิดกลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยว
- ขอความร่วมมือไม่ให้นำรถมาจอดค้างคืนบนอาคารจอดรถยนต์ของสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 4
มีนาคม
2557
- ประธานศาลฎีกาเข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.รามฯ
- สำนักระงับฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการระงับข้อพิพาท
ฉบับวันที่ 3
มีนาคม
2557
- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค 9
- ประธานศาลฎีกาโปแลนด์เข้าเยี่ยมคารวะนายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 4/2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอความร่วมมือในการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เข้ามาในศาล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนรัชดาภิเษก เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ
- สำนักกฎหมายฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นอุทธรณ์”
ฉบับวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2557
- รองประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค 5
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดบริการเพิ่มช่องทางการรับจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดและเช็คในศาลผ่านระบบ Internet
ฉบับวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2557
- ข้าราชการตุลาการ และคณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ตรวจราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดกาญจนบุรี
- กองสวัสดิการศาลยุติธรรมจัดบริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษี วันที่ 13 มี.ค. 57 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานศาลยุติธรรม
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญเต้นแอโรบิค เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2557
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 3/2557
ฉบับวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2557
- ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม
- ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายผ่านเว็บไซต์ศาลยุติธรรม
- ขอเชิญสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 3/2557
- สํานักเทคโนฯ แนะนําโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรจากสํานักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2557
- สํานักระงับข้อพิพาทจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาท
- สํานักงานศาลยุติธรรมจัดทําระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference) สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
- คณะผู้ตรวจราชการสํานักงานศาลยุติธรรมตรวจราชการศาลจังหวัดชัยบาดาล
- สายด่วนบังคับคดีผู้ประกัน โทร. 0 2512 8138 - 39
ฉบับวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2557
- การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- การลดอัตราภาษีเงินได้สําหรับบุคคลธรรมดา
ฉบับวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2557
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่2/2557
- คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพข้าพบเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดสัมมนา “ปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ”
ฉบับวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2557
- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค 4
- หลักเกณฑ์การห้ามหาเสียงเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) และกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)
ฉบับวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2557
- กําหนดนับคะแนนเลือ ก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 20 มีนาคม 2557
- เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมฯ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
- สํานักงานศาลยุติธรรมรับสมัครผู้ดูแลอาคารที่พักข้าราชการฯ
ฉบับวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2557
- กําหนดสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้อํานวยการระดับต้นฯ วันที่ 17 ก.พ. 57
- สํานักการคลังแจ้งแนวทางการเปลี่ยนชื่อผู้ถือ/การต่ออายุ GFMIS Token Key
ฉบับวันที่ 29
มกราคม 2557
- สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ให้ทุนอบรมหลักสูตร“กฎหมายระหว่างประเทศ”
ฉบับวันที่ 28
มกราคม 2557
- ประธานศาลฎีการับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่1/2557
ฉบับวันที่ 27
มกราคม 2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่2/2557
ฉบับวันที่ 23
มกราคม 2557
- เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจําประเทศไทยเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา
- สํานักงานศาลยุติธรรมจัดตั้งหน่วยงานภายในใหม่ “กองกิจการคดี ”
ฉบับวันที่ 22
มกราคม 2557
- สํานักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประนีประนอมประจําศาล
ฉบับวันที่ 20
มกราคม 2557
- สํานักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม“ผู้พิพากษาประจําศาล” และ“ผู้บริหารศาลยุ ติธรรมระดับกลาง”
- เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตุลาการเพื่อขอรับทุนไปอบรมกฎหมาย ณ สาธารณรัฐออสเตรีย
ฉบับวันที่ 15
มกราคม 2557 (2)
- เลื่อนสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้อํานวยการระดับต้นของสํานักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 15
มกราคม 2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2557
- เลื่อนการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฉบับวันที่ 14
มกราคม 2557
- ประกาศจากสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 13
มกราคม 2557
- สํานักงานศาลยุติธรรมจัดงานวันเด็กให้แก่ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน สํานักงานศาลยุติธรรม
- สํานักงานศาลยุติธรรมจัดทําเว็บไซต์ศาลยุติธรรมภาษาอังกฤษ รองรับ AEC
ฉบับวันที่ 6
มกราคม 2557
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์นำบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน มอบให้แก่ประธานศาลฎีการองประธานศาลฎีกา และเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- ชมรมเทนนิสตุลาการเชิญเข้าร่วมแข่งขันเทนนิสภายในชมรมฯ

ข่าวสื่อศาลย้อนหลัง