ข่าวศาลยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2557

ฉบับวันที่ 15
กันยายน 2557

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 16/2557

ฉบับวันที่ 11
กันยายน 2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 15/2557
- หารือเกี่ยวกับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น
ฉบับวันที่ 10
กันยายน 2557
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 12/2557
ฉบับวันที่ 9
กันยายน 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสรรโปรแกรมป้องกันไวรัสสำหรับ Notebook ประจำตำแหน่ง
- สัมมนาวิชาการสัญจรฯ ครั้งที่ 7
ฉบับวันที่ 5
กันยายน 2557
- ความคืบหน้าในการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการ
- ประชุม “แนวทางการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับศาลยุติธรรมในมุมมองของศาลชั้นอุทธรณ์”
ฉบับวันที่ 4
กันยายน 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำ MOU กับโรงพยาบาลเอกชน ให้สิทธิพิเศษการรักษาพยาบาล
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำ MOU ระหว่างหน่วยงานในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศบุคลากรภาครัฐ
ฉบับวันที่ 3
กันยายน 2557
- ผลการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 20/2557
ฉบับวันที่ 2
กันยายน 2557
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเผยงบประมาณปี 2558 ผ่านการพิจารณาไปด้วยความเรียบร้อย
- สัมมนาการพัฒนางานสมานฉันท์และสันติวิธี
- ฝึกอบรมล่ามภาษาต่างประเทศ
- การประชุม “การอนุญาโตตุลาการในเวทีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนฯ”
ฉบับวันที่ 1
กันยายน 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำ MOU กับ ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น และ สกอ.
- ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี รอบคัดเลือกในส่วนกลาง ประจำปี 2557
ฉบับวันที่ 29
สิงหาคม 2557
- เลื่อนกำหนดการแจ้งแลกเปลี่ยนศาลของข้าราชการตุลาการ
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นอุทธรณ์ ครั้งที่ 2”
ฉบับวันที่ 27
สิงหาคม 2557
- ศาลภาษีอากรกลางเป็นเจ้าภาพจัดประชุมความร่วมมือทางภาษีในกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 5
ฉบับวันที่ 26
สิงหาคม 2557
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 19/2557
ฉบับวันที่ 22
สิงหาคม 2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 14/2557
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2557 ครั้งที่ 6
- การอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยระดับสูงสำหรับผู้พิพากษา” (Advance Training for Judges)
- การสัมมนาประจำปีสถาบันอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 10
ฉบับวันที่ 21
สิงหาคม 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับ CAT ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายในศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
- ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมให้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e - book
- เปิดรับสมัครสอบทุนปริญญาโท YLP ณ ประเทศญี่ปุ่น
- การตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ฉบับวันที่ 15
สิงหาคม 2557
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 11/2557
ฉบับวันที่ 14
สิงหาคม 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมกรณีเงินเพิ่มค่าครองชีพผู้พิพากษาชั้น 3 ถึงชั้น 5 และผู้พิพากษาอาวุโส
- สำนักประธานศาลฎีกาขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “ศาลยุติธรรมคุ้มครองสิทธิของประชาชน : ผลกระทบจากการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและภัยคุกคามต่อผู้บริโภค”
ฉบับวันที่ 13
สิงหาคม 2557
- ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ทุนการศึกษาของรัฐบาลสหราชอาณาจักร (Chevening Scholarships)
- การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
ฉบับวันที่ 8
สิงหาคม 2557
- โครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 12 สิงหามหาราชินี
- กรณีอ้างตนเป็นผู้พิพากษาในการบรรยายติวกฎหมาย
ฉบับวันที่ 7
สิงหาคม
2557 (2)
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 17/2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าเรื่อง เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม
ฉบับวันที่ 7
สิงหาคม 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนา “การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ : มุมมองที่แตกต่างระหว่างไทยและต่างประเทศ”
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2557 ครั้งที่ 5
- การพัฒนาแนวปฏิบัติการพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาลชั้นอุทธรณ์
ฉบับวันที่ 4
สิงหาคม 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรม (เพิ่มเติม) หลักสูตร “การบริหารและกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ประเทศสิงคโปร์
- ขอเชิญสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 1
สิงหาคม 2557
- การยื่นแบบแสดงความประสงค์ขอย้ายรอบตุลาคม 2557 ของข้าราชการศาลยุติธรรม
- ศาลจังหวัดนครราชสีมา เปิดให้บริการรับ - จ่ายเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ฉบับวันที่ 25
กรกฎาคม 2557
- เจ้าหญิงแห่งราชอาณาจักรภูฏาน อาคันตุกะของศาลยุติธรรมไทย
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งให้ข้าราชการตุลาการระมัดระวังการใช้โซเชียลมีเดีย
- อบรม “ไกล่เกลี่ยคดีอาญาสำหรับผู้ไกล่เกลี่ย ครั้งที่ 3”
ฉบับวันที่ 24
กรกฎาคม 2557
- เจ้าหญิงแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ตามคำเชิญของศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 21
กรกฎาคม 2557
- ประชุม “แนวทางการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับศาลยุติธรรมในมุมมองของศาลชั้นต้น”
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารและกฎหมายเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ประเทศสิงคโปร์
- สัมมนาวิชาการสัญจร 2557 ครั้งที่ 4
- คลังเอกสารกลาง สำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมให้บริการรับฝากเอกสารด้วยนวัตกรรมใหม่
- ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการกรอกแบบสำรวจการใช้รายงาน Web Report
- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาโปรแกรมสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีของผู้พิพากษา
ฉบับวันที่ 17
กรกฎาคม 2557
- ผลการประชุม ก.ศ.ครั้งที่ 13/2557
ฉบับวันที่ 10
กรกฎาคม
2557 พิเศษ
- เจ้าหญิงแห่งราชอาณาจักรภูฏานเสด็จเยือนราชอาณาจักรไทย
ฉบับวันที่ 10
กรกฎาคม 2557
- แนวปฏิบัติกรณี ป.ป.จ.ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานเพื่อดำเนินการตรวจสอบการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการตุลาการ
- สัมมนาวิชาการสัญจร 2557 ครั้งที่ 3
ฉบับวันที่ 9
กรกฎาคม 2557
- ประธานศาลฎีกาเปิดโครงการทอดผ้าป่ามหากุศลสมทบทุนบูรณปฏิสังขรณ์หอประชุมพุทธมณฑล
- เปิดตัวระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารศาลยุติธรรม (MIS)
ฉบับวันที่ 8
กรกฎาคม 2557
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 14/2557
- ความคืบหน้าเรื่องการแก้ไขพ.ร.บ. กบข. (Undo)
ฉบับวันที่ 3
กรกฎาคม 2557
- อบรม “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 13
- สัมมนา “ความจำเป็นและแนวทางในการจัดตั้งหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของศาลยุติธรรม (Court Marshal)”
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดให้บริการ OJ Minibus Line
- อบรม “การพัฒนานักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 6
ฉบับวันที่ 2
กรกฎาคม 2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2557
- สำนักระงับข้อพิพาทประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน
ฉบับวันที่ 30
มิถุนายน 2557
- 6 สถาบันวิชาการระดับสูงจัดสัมมนา “ไทย...สู่อนาคต มั่นคงยั่งยืน”
- ศาลยุติธรรมเปิดกลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยวแห่งที่ 5 ในศาลจังหวัดเกาะสมุย
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมถวายความรู้ให้กับพระภิกษุและสามเณรในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ฉบับวันที่ 26
มิถุนายน 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมพร้อมเปิดบริการ OJ MINIBUS LINE
ฉบับวันที่ 24
มิถุนายน 2557
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 13/2557
ฉบับวันที่ 23
มิถุนายน 2557
- อบรม “เลขานุการศาล”
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร 2557 ครั้งที่ 2
ฉบับวันที่ 19
มิถุนายน 2557
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 8/2557
- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนาการจัดทำรายงานการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินของสำนักงานศาลยุติธรรม ครั้งที่ 1
- ศึกษาดูงานสำนักระงับข้อพิพาท
ฉบับวันที่ 17
มิถุนายน 2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2557
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดการประชุม “การนำระบบไต่สวนมาใช้ในคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง”
- อบรม “การบริหารงานช่วยอำนวยการ” รุ่นที่ 1
ฉบับวันที่ 11
มิถุนายน 2557
- สำนักประธานศาลฎีกาจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดีและการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม”
- สำนักการคลังแจ้งเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมประชุม “พัฒนาการจัดทำรายงานการเงินฯ”
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมประชุม “การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการคดีการใช้กฎหมายอิสลาม 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้”
- สำนักระงับข้อพิพาทจัดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการระงับข้อพิพาทให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
ฉบับวันที่ 10
มิถุนายน 2557
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 12/2557
ฉบับวันที่ 9
มิถุนายน 2557
- ฝึกอบรมผู้อำนวยการระดับต้น รุ่นที่ 1
- อบรมการพัฒนาและบริหารงานคดี รุ่นที่ 11
ฉบับวันที่ 4
มิถุนายน 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมขยายเวลาการรับสมัครสอบเพื่อรับทุนศึกษาต่อปริญญาโท ณ ต่างประเทศ
- ทุนหลักสูตร “การระงับข้อพิพาททางเลือก” ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย สำหรับข้าราชการตุลาการ
ฉบับวันที่ 3
มิถุนายน 2557
- อบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 63
- ศาลอุทธรณ์ภาค 7 จัดอบรมการใช้ระบบนัดหมายและเผยแพร่ข่าวผ่านระบบเครือข่ายในศาล
- มอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการศาลยุติธรรมกับการพัฒนาเยาวชนและสังคม ประจำปี 2557
- สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม จัดการสัมมนาวิชาการสัญจร 2557 ครั้งที่ 1
ฉบับวันที่ 30
พฤษภาคม 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนข้าราชการฯ ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ส่งรายงานวิจัยให้ศาลทั่วประเทศ
ฉบับวันที่ 27
พฤษภาคม 2557
- ผลการประชุม ก.บ.ศ.ครั้งที่ 7/2557
ฉบับวันที่ 26
พฤษภาคม 2557
- สัมมนาคณะทำงานส่งเสริมจริยธรรมประจำภาค 1 และภาค 2
- อบรมผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 10 และ ปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม รุ่นที่ 24
ฉบับวันที่ 22
พฤษภาคม 2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2557
ฉบับวันที่ 21
พฤษภาคม 2557 (2)
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2557
ฉบับวันที่ 21
พฤษภาคม 2557
- คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมจัดสัมมนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคดีและการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรม”
- เปิดให้บริการการรับและการจ่ายเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ต K Cash Connect ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และ KTB Corporate Online ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ฉบับวันที่ 20
พฤษภาคม 2557
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การกำหนดโจทย์วิจัยของศาลยุติธรรม”
ฉบับวันที่ 15
พฤษภาคม 2557
- ผลการตรวจนับคะแนนการเลือกซ่อมกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครเข้าอบรม หลักสูตร Mini LL.M. รุ่นที่ 6
ฉบับวันที่ 14
พฤษภาคม 2557
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 11/2557
- ทุนการศึกษานิวซีแลนด์อาเซียน (New Zealand Asean Scholars Awards)
ฉบับวันที่ 7
พฤษภาคม 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 4
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรม “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รุ่นที่ 22”
- 25 ปี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี และศาลแขวงนนทบุรี
- สำนักงานศาลยุติธรรมบริจาคคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน
ฉบับวันที่ 2
พฤษภาคม 2557
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 6/2557
ฉบับวันที่ 29
เมษายน 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดให้บริการรถไฟฟ้ารับ – ส่ง บุคลากรศาลและประชาชนที่มาติดต่อราชการศาลบริเวณถนนรัชดาภิเษก
- กองสวัสดิการฯ แจ้งลำดับการออกหนังสือรับรองสิทธิโครงการสินเชื่อเคหะ (ธนาคารออมสิน)
ฉบับวันที่ 28
เมษายน 2557
- ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดพิธียกตราแผ่นดินและเปิดป้ายชื่อศาล
- การเลือกซ่อมกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำชั้นศาลอุทธรณ์
ฉบับวันที่ 25
เมษายน 2557
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจเยี่ยมศาลในจังหวัดสุโขทัย จังหวัดแพร่ และจังหวัดอุตรดิตถ์
- ที่ประชุม ก.ต.พิจารณาการกำหนดอัตรากำลังสำหรับการแต่งตั้งผู้พิพากษาในศาลสูง
- สำนักระงับข้อพิพาทประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงาน
- กองสวัสดิการฯ แจ้งโครงการบ้าน ธอส.-กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 10
ฉบับวันที่ 24
เมษายน 2557
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 10/2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 8/2557
ฉบับวันที่ 21
เมษายน 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2557
- ชมรมคู่สมรสตุลาการฯ ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันศาลยุติธรรม
- กองสวัสดิการฯ รายงานโครงการสวัสดิการอาคารชุดพักอาศัยของการเคหะแห่งชาติ
ฉบับวันที่ 18
เมษายน 2557
- คำปราศรัยของประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2557
- ผลการประชุม ก.ศ.ครั้งที่ 7/2557
ฉบับวันที่ 17
เมษายน 2557
- การให้สัมภาษณ์และการให้ข่าวของข้าราชการตุลาการ
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดสอบคัดเลือกข้าราชการตุลาการเพื่อรับทุนไปฝึกอบรม ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
- การสืบพยานคดีอาญาในลักษณะการประชุมทางจอภาพ
ฉบับวันที่ 9
เมษายน 2557
- ผลการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 9/2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และบุคคลทั่วไป เพื่อขอรับทุนไปศึกษาต่อ ณ ต่างประเทศ
ฉบับวันที่ 4
เมษายน 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมอัญเชิญพระพุทธรูปโบราณมาประดิษฐานประจำสำนักงานศาลยุติธรรม
- ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เตรียมย้ายไปยังอาคารศาลที่ก่อสร้างใหม่
- กองสารนิเทศฯ จัดการอบรมพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
ฉบับวันที่ 1
เมษายน 2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2557
ฉบับวันที่ 31
มีนาคม 2557
- กองสารนิเทศฯ จัดโครงการนักศึกษานิติศาสตร์ฝึกปฏิบัติงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 27
มีนาคม 2557
- ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกาตรวจราชการศาลแรงงานภาค 8
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 5/2557
- การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินฯ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
- ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 26
มีนาคม 2557
- สำนักระงับข้อพิพาทจัดการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาท
- กำหนดนับคะแนนเลือกซ่อม ก.บ.ศ. ชั้นศาลอุทธรณ์ แทนตำแหน่งที่ว่างลง 15 พ.ค. 57
- ชมรมกอล์ฟตุลาการศาลยุติธรรมขอเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟศาลยุติธรรม
- สำนักพัฒนาระบบงานขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
ฉบับวันที่ 25
มีนาคม 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมลงนาม MOU พัฒนาระบบให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาคดียาเสพติด และคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล
ฉบับวันที่ 24
มีนาคม 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรมความรู้กฎหมายเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพพระภิกษุและสามเณร ประจำปี 2557 ครั้งที่ 1
- สำนักเทคโนฯ แนะนำโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 21
มีนาคม 2557
- ผลการนับคะแนนเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ
- กองสารนิเทศฯ เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 4
ฉบับวันที่ 20
มีนาคม 2557
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจเยี่ยมศาลในจังหวัดชัยนาท
- สำนักแผนฯ จัดการประชุม “สื่อสารแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2557 – 2560 ครั้งที่ 1”
ฉบับวันที่ 14
มีนาคม 2557
- ประธานศาลฎีกาเปิดการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 4/2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “การพัฒนาและบริหารงานคดี รุ่นที่ 10” และ “การวิเคราะห์นโยบายและแผนเบื้องต้น รุ่นที่ 1” ให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 13
มีนาคม 2557
- คณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ตรวจราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดมุกดาหาร
ฉบับวันที่ 12
มีนาคม 2557
- ศาลแขวงดุสิตเปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยว
- เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อรับทุนไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
ฉบับวันที่ 10
มีนาคม 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดจัดงานสัปดาห์วันศาลยุติธรรมประจำปี 2557 “132 ปี ศาลยุติธรรม” 20 – 26 เมษายน 2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งเปลี่ยนบัตรอนุญาตจอดรถในเขตหวงห้ามฯ แบบไม่ต้องระบุชื่อ
ฉบับวันที่ 6
มีนาคม 2557
- ประธานศาลฎีกามอบวุฒิบัตรและเข็มศาลยุติธรรมให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 11 และรุ่นที่ 12”
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 5/2557
- ศาลแขวงปทุมวัน เปิดกลุ่มงานคดีนักท่องเที่ยว
- ขอความร่วมมือไม่ให้นำรถมาจอดค้างคืนบนอาคารจอดรถยนต์ของสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 4
มีนาคม 2557
- ประธานศาลฎีกาเข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ม.รามฯ
- สำนักระงับฯ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการระงับข้อพิพาท
ฉบับวันที่ 3
มีนาคม 2557
- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค 9
- ประธานศาลฎีกาโปแลนด์เข้าเยี่ยมคารวะนายดิเรก อิงคนินันท์ ประธานศาลฎีกา
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 4/2557
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอความร่วมมือในการตรวจบุคคลและยานพาหนะที่เข้ามาในศาล ซึ่งตั้งอยู่บริเวณถนนรัชดาภิเษก เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ
- สำนักกฎหมายฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพิจารณาคดีผู้บริโภคในศาลชั้นอุทธรณ์”
ฉบับวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2557
- รองประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค 5
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดบริการเพิ่มช่องทางการรับจ่ายเงินนอกเหนือจากเงินสดและเช็คในศาลผ่านระบบ Internet
ฉบับวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2557
- ข้าราชการตุลาการ และคณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ตรวจราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดกาญจนบุรี
- กองสวัสดิการศาลยุติธรรมจัดบริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษี วันที่ 13 มี.ค. 57 ณ ห้องประชุมใหญ่สำนักงานศาลยุติธรรม
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญเต้นแอโรบิค เพื่อสุขภาพที่ดีสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2557
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 3/2557
ฉบับวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2557
- ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม
- ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมสามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายผ่านเว็บไซต์ศาลยุติธรรม
- ขอเชิญสมัครเข้าเป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 3/2557
- สํานักเทคโนฯ แนะนําโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีค่าลิขสิทธิ์สําหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรจากสํานักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2557
- สํานักระงับข้อพิพาทจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาท
- สํานักงานศาลยุติธรรมจัดทําระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference) สนับสนุนการปฏิบัติงานให้แก่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
- คณะผู้ตรวจราชการสํานักงานศาลยุติธรรมตรวจราชการศาลจังหวัดชัยบาดาล
- สายด่วนบังคับคดีผู้ประกัน โทร. 0 2512 8138 - 39
ฉบับวันที่ 13
กุมภาพันธ์ 2557
- การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- การลดอัตราภาษีเงินได้สําหรับบุคคลธรรมดา
ฉบับวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2557
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่2/2557
- คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยกรุงเทพข้าพบเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดสัมมนา “ปัญหาและอุปสรรคการใช้ระบบไต่สวนในการพิจารณาคดีอาญาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ”
ฉบับวันที่ 11
กุมภาพันธ์ 2557
- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค 4
- หลักเกณฑ์การห้ามหาเสียงเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) และกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)
ฉบับวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2557
- กําหนดนับคะแนนเลือ ก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 20 มีนาคม 2557
- เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมฯ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557
- สํานักงานศาลยุติธรรมรับสมัครผู้ดูแลอาคารที่พักข้าราชการฯ
ฉบับวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2557
- กําหนดสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้อํานวยการระดับต้นฯ วันที่ 17 ก.พ. 57
- สํานักการคลังแจ้งแนวทางการเปลี่ยนชื่อผู้ถือ/การต่ออายุ GFMIS Token Key
ฉบับวันที่ 29
มกราคม 2557
- สถาบันกฎหมายระหว่างประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ให้ทุนอบรมหลักสูตร“กฎหมายระหว่างประเทศ”
ฉบับวันที่ 28
มกราคม 2557
- ประธานศาลฎีการับปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิ
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่1/2557
ฉบับวันที่ 27
มกราคม 2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่2/2557
ฉบับวันที่ 23
มกราคม 2557
- เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจําประเทศไทยเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา
- สํานักงานศาลยุติธรรมจัดตั้งหน่วยงานภายในใหม่ “กองกิจการคดี ”
ฉบับวันที่ 22
มกราคม 2557
- สํานักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประนีประนอมประจําศาล
ฉบับวันที่ 20
มกราคม 2557
- สํานักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม“ผู้พิพากษาประจําศาล” และ“ผู้บริหารศาลยุ ติธรรมระดับกลาง”
- เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการตุลาการเพื่อขอรับทุนไปอบรมกฎหมาย ณ สาธารณรัฐออสเตรีย
ฉบับวันที่ 15
มกราคม 2557 (2)
- เลื่อนสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้อํานวยการระดับต้นของสํานักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 15
มกราคม 2557
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2557
- เลื่อนการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ฉบับวันที่ 14
มกราคม 2557
- ประกาศจากสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 13
มกราคม 2557
- สํานักงานศาลยุติธรรมจัดงานวันเด็กให้แก่ศูนย์เลี้ยงเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน สํานักงานศาลยุติธรรม
- สํานักงานศาลยุติธรรมจัดทําเว็บไซต์ศาลยุติธรรมภาษาอังกฤษ รองรับ AEC
ฉบับวันที่ 6
มกราคม 2557
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์นำบัตรอวยพรปีใหม่พระราชทาน มอบให้แก่ประธานศาลฎีการองประธานศาลฎีกา และเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
-
ชมรมเทนนิสตุลาการเชิญเข้าร่วมแข่งขันเทนนิสภายในชมรมฯ

ข่าวศาลยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2556

ฉบับวันที่ 27
ธันวาคม 2556
- รองประธานศาลฎีการาชอาณาจักรภูฏานเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สายฟรี (ICT Free Wi-Fi)
- กองสารนิเทศฯ เร่งจัดส่งสมุดนัดความผู้พิพากษา 2557-2558ให้ศาลทั่วประเทศ
ฉบับวันที่ 26
ธันวาคม 2556
- สารอวยพรของประธานศาลฎีกา เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ 2557
ฉบับวันที่ 23
ธันวาคม 2556
- เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมแถลงผลการดําเนินงานของศาลยุติธรรมในรอบปีที่ผ่านมา
- สํานักพัฒนาระบบงานขอเปลี่ยนแปลงรอบการสํารวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
ฉบับวันที่ 19
ธันวาคม 2556
- สํานักงานศาลยุติธรรมเปิดศูนย์วิเทศอาเซียน พร้อมก้าวสู่ AEC
ฉบับวันที่ 18
ธันวาคม 2556
- สํานักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “กลยุทธ์ในการจัดการคดีที่เข้าสู่ระบบการระงับข้อพิพาทในศาลฯ”
- สํานักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกตุลาการไปฝึกอบรม “กฎหมายล้มละลาย” ณ มหาวิทยาลัยอิลลินอยส
- สํานักพัฒนาระบบงานขอให้ศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลชั้นต้นขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูลปริมาณคดีในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง
ฉบับวันที่ 17
ธันวาคม 2556
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 28/2556
- สํานักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนา “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและบทบาทของผู้พิพากษาอาวุโส”
ฉบับวันที่ 16
ธันวาคม 2556
- สํานักงานศาลยุติธรรมเปิดโครงการล่ามอาสาประจําศาลในศาลอาญาเป็นแห่งแรก
- สํานักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม รุ่นที่ 23
ฉบับวันที่ 13
ธันวาคม 2556
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่22/2556
- สํานักงานศาลยุติธรรมร่วมกับศาลเยาวชนฯ กลางและ บ.ย.ส. รุ่นที่ 18 จัดกิจกรรม “ศาลยุติธรรมสานฝันสู่เด็ก เยาวชนและครอบครัว”
ฉบับวันที่ 11
ธันวาคม 2556
- ประธานศาลฎีกาและผู้บริหารศาลยุติธรรมร่วมงานสโมสรสันนิบาต
- สํานักงานศาลยุติธรรม เตรียมเปิดรับสมัครข้าราชการตุลาการไปฝึกอบรม“กฎหมายล้มละลาย” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวขึ้นสู่ตําแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นของสํานักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 9
ธันวาคม 2556
- ก.ศ. ชี้แจงการรายงานตัวเข้ารับราชการตามคําสั่งย้ายฯ รอบตุลาคม 56
- ก.ศ. แจ้งอัตราว่าง 244 อัตรา เตรียมเรียกผู้ที่ขึ้นบัญชีรายงานตัวกลาง ธ.ค. นี
ฉบับวันที่ 3
ธันวาคม 2556
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 27/2556
- ศาลยุติธรรมทั่วประเทศร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฉบับวันที่ 2
ธันวาคม 2556
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 21/2556
- สํานักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 5 ธันวามหาราช
- สํานักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครขึ้นบัญชีผู้ที่มีการทดสอบภาษาอังกฤษ ประจําปี 2557
ฉบับวันที่ 29
พฤศจิกายน 2556
- สํานักแผนฯ แจ้งความคืบหน้าแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมฉบับใหม่
- สํานักประธานศาลฎีกาแจ้งการจัดลําดับการเฝ้าฯ ของผู้นําฝ่ายต่างๆ ในงานพระราชพิธี
- สํานักงานศาลยุติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบําเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระสังฆราช
- เลื่อนประกาศคําสั่งโยกย้ายข้าราชการฯ
ฉบับวันที่ 28
พฤศจิกายน 2556
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 16/2556
ฉบับวันที่ 22
พฤศจิกายน 2556
- เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว "ให้ความสําคัญการดําเนินงานตามนโยบายประธานศาลฎีกา แม้งบประมาณลดลงแต่ไม่กระทบต่อค่าตอบแทนบุคลากรและเจ้าหน้าที่”
ฉบับวันที่ 21
พฤศจิกายน 2556
- ประธานศาลฎีกานําผู้พิพากษาประจําศาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที
ฉบับวันที่ 20
พฤศจิกายน 2556
- รมว.ท่องเที่ยวฯ เข้าหารือเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับแนวทางดําเนินการส่วนคดีนักท่องเที่ยว
- สํานักงานศาลยุติธรรมเตรียมเปิดหลักสูตรอบรมผู้อํานวยการระดับต้น
- คําสั่งย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบตุลาคมคาดว่าจะประกาศได้สิ้นเดือนนี้
ฉบับวันที่ 18
พฤศจิกายน 2556
- อบรมหลักสูตร“ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค”
- สํานักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบรับทุนไปเรียนภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจี
- อัครราชทูตสหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 14
พฤศจิกายน 2556
- ประธานศาลฎีกามอบนโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรม 
- สำนัก ก.ศ. อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนลูกจ้างฯ จึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันในรอบตุลาคม 2556
ฉบับวันที่ 13
พฤศจิกายน 2556
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่15/2556
- ก.บ.ศ. เห็นชอบโครงการเปิดทําการศาลนอกเวลาราชการฯ ปี 2557
- สํานักการคลังแจ้งกฎหมายเพิ่มเติมการรับบํานาญสําหรับสมาชิก กบข.
ฉบับวันที่ 11
พฤศจิกายน 2556
- เอกอัครราชทูตฯ โปรตุเกสเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา
- สํานักเทคโนฯ ปรับปรุงโปรแกรมสํานวนคดีศาลชั้นต้นสําหรับศาลเยาวชนและครอบครัว
ฉบับวันที่ 5
พฤศจิกายน 2556
- ศาลยุติธรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจําปี2556 ณ วั ดสามพระยาวรวิหาร สรุปยอดเงินบํารุงพระอารามหลวง1,846,140.97 บาท
- ก.ต.มีมติให้ข้าราชการตุลาการที่มีคุณสมบัติแจ้งความประสงค์ขอไปดํารงตําแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระโขนง แทนตําแหน่งที่ว่างลง
ฉบับวันที่ 4
พฤศจิกายน 2556
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่25/2556
ฉบับวันที่ 31
ตุลาคม 2556
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่14/2556
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 24/2556
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 19/2556
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัยอาเบอร์ดีน เข้าเยี่ยมคารวะรองเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 30
ตุลาคม 2556
- ประธานศาลฎีกาเปิดการอบรม “ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค”
- เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมให้การต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดิสัน เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการกับสํานักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 28
ตุลาคม 2556
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดําเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทําการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี
- สํานักระงับข้อพิพาทจัดประชุม “มุมมองและประสบการณ์ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก”
ฉบับวันที่ 25
ตุลาคม 2556
- กองสวัสดิการฯ แจ้งสวัสดิการสําหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 24
ตุลาคม 2556
- ผลการนับคะแนนเลือกซ่อม ก.บ.ศ. ชั้นศาลฎีกาและชั้นศาลชั้นต้น
ฉบับวันที่ 23
ตุลาคม 2556
- เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค 4
ฉบับวันที่ 22
ตุลาคม 2556
- ผลการนับคะแนนเลือกซ่อม ก.ต. ผู้ ทรงคุณวุฒิ
ฉบับวันที่ 18
ตุลาคม 2556
- นโยบายประธานศาลฎีกา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2558 “อํานวยความยุติธรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล”
- ผลการเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม
- ศาลยุติธรรมมอบหนังสือ“เจริญธรรม ญาณสังวร” แด่ประธานองคมนตร
ฉบับวันที่ 17
ตุลาคม 2556
- แต่งตั้งโฆษกสํานักงานศาลยุติธรรม
- ศาลจังหวัดนครสวรรค์ประสบความสําเร็จ เจรจาหนี้เพื่อยุติบังคับคดีนายประกัน
ฉบับวันที่ 15
ตุลาคม 2556
- กําหนดส่งบัตรเลือกซ่อม ก.บ.ศ. ภายในวันที่22 ตุ ลาคม2556
- กองการต่างประเทศแจ้งทุน ก.พ. ศึกษาต่อปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
- ศาลยุติธรรมกําหนดพิ ธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่5 พ.ย. 56 ณ วัดสามพระยา
ฉบับวันที่ 14
ตุลาคม 2556
- เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมให้กําลังใจข้าราชการศาลในพื้ นที่ประสบอุทกภั
- สํานัก ก.ศ. แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการโยกย้ายข้าราชการรอบตุลาคม2556
- สถาบันวิจัยฯ จัดประชุม“หลักนิติธรรม: ความหมาย สาระสําคัญ และผลของการฝ่าฝืน”
- ส่งแบบแจ้งรายการหั กลดหย่อนภาษีเงิ นได้ บุคคลธรรมดา ภายใน30 พ.ย.นี้
ฉบับวันที่ 10
ตุลาคม 2556
- สํานักแผนฯ แจ้งแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณในกรณีเกิดภัยพิบัติน้ำท่วม
ฉบับวันที่ 9
ตุลาคม 2556
- ผู้แทนมหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนเข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
- ส่งบัตรเลือก ก.ศ. ได้ถึงวันที่ 15 ต.ค. นี้
- สํานักแผนฯ แจ้งเวียนราคามาตรฐานครุภัณฑ์ให้เริ่มใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ฉบับวันที่ 8
ตุลาคม 2556
- เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมนําคณะผู้บริหารฯ เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา
- ประธานศาลฎีกาเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลฎีกา”
- ขยายเวลารับสมัครผู้ขอรับทุนไปศึกษาระดับปริญญาโท YLP’ 57 ถึงวันที่ 9 ต.ค. นี้
- สํานักแผนฯ ขอให้หน่วยงานรายงานผลใช้จ่ายงบประมาณ ปี 56 ไตรมาส 4 ภายในวันที่ 10 ต.ค. นี้
ฉบับวันที่ 7
ตุลาคม 2556
- สํานักแผนฯ แจ้งแนวปฏิบัติกรณีพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี 57 บังคับใช้ไม่ทัน 1 ต.ค.
- สํานักเทคโนฯ แจ้งการเชื่อมโยงระบบเครือข่ายศาลยุติธรรมทั่วประเทศ โดยใช้เทคโนโลยี MPLS (Multiprotocol Label Switching)
ฉบับวันที่ 2
ตุลาคม 2556
- กองการต่างประเทศประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาปริญญาโท สหราชอาณาจักร
ฉบับวันที่ 1
ตุลาคม 2556 (2)
- ผลการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 23/2556
- เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเข้ารับตําแหน่งวันแรกมอบแนวทางการทํางาน “สํานักงานศาลยุติธรรมพร้อมยึดมั่นและสนับสนุนประสิทธิภาพการอํานวยความยุติธรรมตามนโยบายของประธานศาลฎีกา เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและองค์กร”
ฉบับวันที่ 1
ตุลาคม 2556
- โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายภัทรศักดิ์ วรรณแสง เป็นเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 27
กันยายน 2556
- ศาลยุติธรรมจัดทําหนังสือ “เจริญธรรม ญาณสังวร” เทิดพระเกียรติ คุณสมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงเจริญพระชันษาครบ 100 ป
ฉบับวันที่ 24
กันยายน 2556
- ผลการประชุม ก.บ.ศ.ครั้งที่ 13/2556
ฉบับวันที่ 23
กันยายน 2556
- ประธานศาลฎีกาเปิดอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่62
- คณะผู้ตรวจราชการ สํานักงานศาลยุติธรรมประชุมปรึกษาข้อราชการหน่วยงานศาลยุติธรรมในภาค 6
ฉบับวันที่ 20
กันยายน 2556
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 18/2556
- ศาลยุติธรรมกําหนดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วันที่ 5 พ.ย. 56 ณ วัดสามพระยาฯ
ฉบับวันที่ 19
กันยายน 2556
- เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเผย“ส่วนคดีนักท่องเที่ยว” ในศาลยุติธรรมเป็นปลายทางของกระบวนการยุติธรรมที่นักท่องเที่ยวพึ่งพาได้และเตรี ยมเปิดห้องสืบพยานล่วงหน้าในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 23 กันยายน นี้
- กําหนดตรวจนับคะแนนเลือกซ่อม ก.บ.ศ. 24 ตุลาคม นี้
ฉบับวันที่ 18
กันยายน 2556
- กําหนดตรวจนับคะแนนเลือกซ่อม ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ22 ตุลาคม ี้
- สํานักการคลังขอความร่วมมือให้ศาลส่งรายงาน“เงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมเงินงบประมาณรอนําส่งสํานักงานศาลยุติธรรม” ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ฉบับวันที่ 17
กันยายน 2556
-  กองสารนิเทศฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “นักประชาสัมพันธ์มืออาชีพ”
- “ม.ธรรมศาสตร์” และ“โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม” ชนะเลิศตอบปัญหากฎหมายวันรพี
ฉบับวันที่ 16
กันยายน 2556
- ประธานศาลฎีกามอบรางวัลศาลยุติธรรมดีเด่นและโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้เกษียณอายุราชการ
- ศาลยุติธรรมประเดิมเปิดส่วนคดีนักท่องเที่ยวในศาลจังหวัดพัทยาเป็นแห่งแรก
- กองสวัสดิการศาลยุติธรรมจัดสวัสดิการ สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต ราคาพิเศษ
- สํานักระงับข้อพิพาทร่วมกับธนาคารออมสินจัดโครงการไกล่เกลี่ยสามัคคีฯ
- สํานักการคลังขอให้หน่วยงานรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ภายในสิ้นเดือน
- กองการต่างประเทศเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ขอรับทุนไปศึกษาต่อปริญญาโท ณ ประเทศญี่ปุ่น
ฉบับวันที่ 10
กันยายน 2556
- สํานักระงับข้อพิพาทจัดสัมมนาประเมินผลการดําเนินงานของศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธ
- คณะผู้ตรวจราชการสํานักงานศาลยุติธรรม ประชุมปรึกษาข้อราชการหน่วยงานศาลยุติธรรมในภาค 1
ฉบับวันที่ 9
กันยายน 2556
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 12/2556
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่17/2556
ฉบับวันที่ 5
กันยายน 2556
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 11/2556
- สํานักกฎหมายฯ จัดอบรมผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 30
สิงหาคม 2556
- สํานักกฎหมายฯ จัดสัมมนาวิชาการสัญจรสําหรับศาลยุติธรรมในกรุงเทพมหานคร
- สํานักระงับข้อพิพาทจัดอบรม “กลยุทธ์การบริหารจัดการคดีที่เข้าสู่ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลอย่างมีประสิทธิภาพ”
- เลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรมเปิดการอบรมอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน
- สํานักระงับข้อพิพาทจัดสัมมนา “ศาลยุติธรรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน : กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก”
- คณะผู้ตรวจราชการสํานักงานศาลยุติธรรมประชุมปรึกษาข้อราชการหน่วยงานศาลยุติธรรมในภาค 5 ภาค 3 และภาค 8
ฉบับวันที่ 28
สิงหาคม 2556
- สํานักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน รุ่นที่ 2 (Belia Thai Sejiwa Sehati) มุ่งพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายสู่เยาวชนชายแดนใต
ฉบับวันที่ 26
สิงหาคม 2556
- ผลการประชุม ก.ศ.ครั้งที่ 16/2556
ฉบับวันที่ 23
สิงหาคม 2556
- คณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ประชุมปรึกษาข้อราชการหน่วยงานศาลยุติธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร
ฉบับวันที่ 20
สิงหาคม 2556 (2)
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 15/2556
ฉบับวันที่ 20
สิงหาคม 2556
- สำนักกฎหมายฯ จัดสัมมนาวิชาการสัญจรฯ ในภาค 6
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมรับมอบโฉนด 5 ไร่ สำหรับสร้างศาลจังหวัดบางบัวทอง
ฉบับวันที่ 19
สิงหาคม 2556 (2)
- ผลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือกในส่วนกลาง เนื่องในวันรพี ประจำปี 2556
ฉบับวันที่ 19
สิงหาคม 2556
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 10/2556
ฉบับวันที่ 13
สิงหาคม 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- ศาลล้มละลายกลางจัดสัมมนา “ความพร้อมของกฎหมายฟื้นฟูกิจการของประเทศไทยกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ฉบับวันที่ 7
สิงหาคม 2556 (2)
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 14/2556
ฉบับวันที่ 7
สิงหาคม 2556
- รมช.กระทรวงยุติธรรมลาว เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- สำนักเทคโนฯ เริ่มติดตั้งระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพเทคโนโลยี Web Conference ให้แก่ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ 255 หน่วยงาน
ฉบับวันที่ 6
สิงหาคม 2556
- คณะผู้ตรวจราชการฯ ประชุมปรึกษาข้อราชการหน่วยงานศาลยุติธรรมในภาค 2
ฉบับวันที่ 2
สิงหาคม 2556
- ประธานศาลฎีกานำข้าราชการศาลฯ ถวายราชสดุดี 12 สิงหามหาราชินี
ฉบับวันที่ 31
กรกฎาคม 2556
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2556
ฉบับวันที่ 30
กรกฎาคม 2556
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนครราชสีมา
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรมพนักงานต้อนรับฯ ครั้งที่ 10 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- สถาบันอนุญาโตตุลาการ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดสัมมนาเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ASEN Economic Community (AEC)
- คณะผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรมประชุมปรึกษาข้อราชการหน่วยงานศาลยุติธรรมในภาค 9
ฉบับวันที่ 19
กรกฎาคม 2556
- ที่ประชุม ก.ต.มีมติเห็นชอบให้นายดิเรก อิงคนินันท์ เป็นประธานศาลฎีกา
ฉบับวันที่ 16
กรกฎาคม 2556
- สำนักระงับข้อพิพาทขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “แนวทางการพัฒนาระบบอนุญาโตตุลาการ : การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
ฉบับวันที่ 12
กรกฎาคม 2556
- โฆษกศาลยุติธรรมแจงกรณีผู้พิพากษาปาข้าวไข่เจียวใส่รถ “ผบช.น.” เหตุเพราะเครียด
ฉบับวันที่ 10
กรกฎาคม 2556
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 9/2556
ฉบับวันที่ 9
กรกฎาคม 2556
- ผลการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 14/2556
ฉบับวันที่ 3
กรกฎาคม 2556
- กองบริหารทรัพย์สินแจ้งรับซิมการ์ด 3G สำหรับมือถือประจำตำแหน่ง
ฉบับวันที่ 2
กรกฎาคม 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 12 เตรียมความพร้อมให้ผู้พิพากษาที่จะได้รับแต่งตั้งขึ้นตำแหน่งหัวหน้าศาล ปี 57
- สำนักแผนงานฯ แจ้งโอนงบค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างฯ ม.ค.- มิ.ย.56 แล้ว
- สำนักการคลังแจ้งแนวทางการบันทึกบัญชีและข้อมูลในโปรแกรมผลการใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 1
กรกฎาคม 2556
- ประธานศาลฎีกาเปิดการสัมมนาวิชาการสัญจร ครั้งที่ 8 สำหรับศาลในภาค 4
- สำนักพัฒนาระบบงานขอให้หน่วยงานส่งรายงานข้อมูลคดีในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องของศาลจังหวัด ศาลแขวง และศาลชั้นต้นขนาดใหญ่ในกรุงเทพฯ ภายในสิ้นเดือนนี้
ฉบับวันที่ 26
มิถุนายน 2556
- ประธานศาลฎีกาเปิดการอบรม “เลขานุการศาล”
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “ข้อมูลข่าวสารสำนักงานศาลยุติธรรม”
ฉบับวันที่ 25
มิถุนายน 2556
- ผลการประชุม ก.ศ.ครั้งที่ 12/2556
ฉบับวันที่ 24
มิถุนายน 2556
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดการอบรมเสริมสร้างทักษะให้บุคลากรศาลและตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 4
- คณะกรรมการเนติฯ มีมติเอกฉันท์แต่งตั้ง นายสราวุธ เบญจกุล เป็นเลขาธิการสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ฉบับวันที่ 21
มิถุนายน 2556
- คณะผู้ตรวจราชการฯ ประชุมปรึกษาข้อราชการกับหน่วยงานศาลยุติธรรมในภาค 4
ฉบับวันที่ 17
มิถุนายน 2556
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดเผยผลการเปิดทำการศาลนอกเวลาฯ 6 เดือนแรกปีงบ 56 มีผลเป็นที่น่าพอใจ คดีแล้วเสร็จกว่าห้าหมื่นคดี
- สำนักงานศาลยุติธรรมส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม Asian Mediation Association (AMA) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ฉบับวันที่ 14
มิถุนายน 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากภูฏาน
- ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อขอรับทุนรัฐบาลไปศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
ฉบับวันที่ 12
มิถุนายน 2556
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ในพื้นที่ศาลในภาค 3
ฉบับวันที่ 11
มิถุนายน 2556 (2)
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 8/2556
ฉบับวันที่ 11
มิถุนายน 2556
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมติดตั้งโปรแกรมใบรับเงินให้ศาลทั่วประเทศ
- สำนักงานศาลยุติธรรมจ้าง กสท โทรคมนาคมฯ ให้บริการระบบเครือข่าย MPLS
ฉบับวันที่ 10
มิถุนายน 2556
- โฆษกศาลยุติธรรมแถลงความคืบหน้าการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม เบิกจ่ายได้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้
- กองสวัสดิการศาลยุติธรรมเปิดสั่งจอง Notebook ราคาพิเศษ
ฉบับวันที่ 7
มิถุนายน 2556
- ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดสัมมนา “รถยนต์คันแรกกับการผิดสัญญาเช่าซื้อ”
- สำนักกฎหมายฯ จัดสัมมนาวิชาการสัญจร ครั้งที่ 6
- คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม
ฉบับวันที่ 6
มิถุนายน 2556

- คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการเพิ่มเงินค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการตุลาการ และดะโต๊ะยุติธรรม

ฉบับวันที่ 3
มิถุนายน 2556
- ผลการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 11/2556
ฉบับวันที่ 31
พฤษภาคม 2556(2)
- ผลการประชุม ก.ศ.ครั้งที่ 10/2556
ฉบับวันที่ 31
พฤษภาคม 2556(1)
- พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว    ข้าราชการตุลาการ และดะโต๊ะยุติธรรม (ฉบับที่...) พ.ศ....
ฉบับวันที่ 28
พฤษภาคม 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมให้ความรู้ทางด้านกฎหมายแก่พระภิกษุและสามเณรในจังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดพิจิตร
ฉบับวันที่ 21
พฤษภาคม 2556
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมลงนามสนธิสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือกันทางการศาลในคดีแพ่งและพาณิชย์ ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี
- สำนักกฎหมายและวิชาการฯ จัดสัมมนาวิชาการสัญจร ครั้งที่ 5
ฉบับวันที่ 20
พฤษภาคม 2556
- กองสารนิเทศฯ จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ศาล และประชาชน
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครข้าราชการเข้าร่วมโครงการ Early Retire
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini LL.M. Kyushu University รุ่นที่ 5
ฉบับวันที่ 17
พฤษภาคม 2556
- สำนักพัฒนาระบบงานขอความร่วมมือให้ศาลที่เปิดทำการนอกเวลาราชการสำรวจความพึงพอใจของคู่ความและประชาชนที่มารับบริการ
- สำนักเทคโนฯ แจ้งแนวทางการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้งานโปรแกรมฎีกา 2007กับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาที่จัดสรรให้แก่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษารุ่น 52 รุ่น 53 รุ่น 54 และ ผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่น 60
ฉบับวันที่ 16
พฤษภาคม 2556
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2556
ฉบับวันที่ 13
พฤษภาคม 2556
- โปรดเกล้าฯ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมดำรงตำแหน่ง นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ฉบับวันที่ 8
พฤษภาคม 2556
- ผลการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 10/2556
- สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับศาลเยาวชนฯ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ“แนวทางปฏิบัติและการบังคับใช้ พ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ พ.ศ. 2553”
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมลูกจ้างชั่วคราวในโครงการสนับสนุนงานบังคับคดีนายประกัน
ฉบับวันที่ 3
พฤษภาคม 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการ “ต้นกล้าตุลาการ” รุ่นที่ 3
-  ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 7/2556
ฉบับวันที่ 1
พฤษภาคม 2556 (2)
- ประธานศาลฎีกาเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาล”
- ประธานศาลฎีกาเปิดโครงการสัมมนาของศาลอุทธรณ์ภาค 9
ฉบับวันที่ 1
พฤษภาคม 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวเตรียมจัดตั้งแผนกคดีท่องเที่ยวในศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 30
เมษายน 2556
- ประธานศาลฎีกาเปิดการอบรม “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 21
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฯ หารือข้อราชการกับเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- สำนักกฎหมายฯ จัดสัมมนาวิชาการสัญจรครั้งที่ 4 สำหรับศาลในภาค 3
ฉบับวันที่ 26
เมษายน 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการ “ต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 2”
ฉบับวันที่ 25
เมษายน 2556 (2)
- ผลการประชุม ก.ศ.ครั้งที่ 8/2556
ฉบับวันที่ 25
เมษายน 2556
- ผลการประชุม ก.บ.ศ.ครั้งที่ 6/2556
ฉบับวันที่ 24
เมษายน 2556
- 131 ปี ศาลยุติธรรมเพื่อประชาชนประธานศาลฎีกาเปิดงานวันศาลยุติธรรมประจำปี 2556
ฉบับวันที่ 22
เมษายน 2556
- ผลการประชุม ก.ศ.ครั้งที่ 6/2556
-
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศขอให้บุคลากรของศาลยุติธรรมรับส่งข้อมูลทางราชการทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบของสำนักงานศาลยุติธรรม user@coj.go.th
ฉบับวันที่ 17
เมษายน 2556
- คำปราศรัยของประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2556
-
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย มอบเงิน 300,000 บาท สนับสนุนกิจกรรมงานวันศาลยุติธรรม
-
สำนักงานศาลยุติธรรมและหน่วยงานในสังกัดศาลยุติธรรม จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวันศาลยุติธรรมเรื่อง “การดำเนินคดีแพ่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ”
ฉบับวันที่ 11
เมษายน 2556
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 5/2556
ฉบับวันที่ 10
เมษายน 2556 (2)
- ประธานศาลฎีกาห่วงใยบุคลากรของศาลยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานศาลยุติธรรมรับนโยบาย สนับสนุนการทำงานของศาลในพื้นที่เสี่ยงภัย
ฉบับวันที่ 10
เมษายน 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรม และศาลยุติธรรมทั่วประเทศจัดงาน “131 ปี ศาลยุติธรรม” ระหว่างวันที่ 17 – 20 เมษายน 2556
ฉบับวันที่ 9
เมษายน 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมเล็งเห็นคุณค่าของเยาวชนจัดโครงการเน้นให้ความรู้ด้านกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
ฉบับวันที่ 5
เมษายน 2556
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 5/2556
-
สำนักงานศาลยุติธรรมเข้าร่วมประชุมชี้แจงงบประมาณร่วมกับคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่ 13/2556 ในวันที่ 31 มีนาคม 2556 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
-
การเชื่อมโยงระบบเครือข่ายศาลยุติธรรมทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยใช้เทคโนโลยี MPLS (Multiprotocol Label Switching)
- กองการต่างประเทศแจ้งทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (Endeavour Awards)
ฉบับวันที่ 4
เมษายน 2556
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน 42 คนเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่
ฉบับวันที่ 2
เมษายน 2556
- สำนักระงับข้อพิพาทจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่ภาค 8
-
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนวนคดีศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ในกลุ่มศาลต้นแบบ
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์แจ้งสรุปผลการสัมมนาเรื่อง “การเก็บและวิเคราะห์สถิติในกระบวนการยุติธรรม”
ฉบับวันที่ 28
มีนาคม 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ร่วมประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 21 คน
- สำนักระงับข้อพิพาทจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ให้ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในภาค 8 และ ภาค 9
-
สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมจัดสัมมนาเนื่องในวันศาลยุติธรรม “การดำเนินคดีแพ่งเพื่อประโยชน์สาธารณะ”
ฉบับวันที่ 22
มีนาคม 2556
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในส่วนภูมิภาค
ฉบับวันที่ 19
มีนาคม 2556 (2)
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมประชุม Video Conference ร่วมกับผู้บริหารศาลยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการ “เยาวชนจิตอาสาพัฒนาศาล”
-
สำนักงานศาลยุติธรรม ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กนักเรียน
ฉบับวันที่ 19
มีนาคม 2556
- ประธานศาลฎีกาเปิดสัมมนาวิชาการสัญจร ครั้งที่ 3 สำหรับศาลในภาค 7
-
ศาลปกครองเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นตุลาการศาลปกครองชั้นต้น
ฉบับวันที่ 18
มีนาคม 2556
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 7/2556
-
กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดอบรมให้ความรู้กฎหมายและศาลยุติธรรมแก่พระภิกษุสามเณรกว่า 800 รูป ณ จังหวัดลำพูน และ จังหวัดลำปาง
-
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “ข้อมูลข่าวสารสำนักงานศาลยุติธรรม” ครั้งที่ 2
ฉบับวันที่ 15
มีนาคม 2556
- ประธานศาลฎีกาเปิดสัมมนาวิชาการสัญจร ครั้งที่ 2 (เชียงใหม่) เน้นย้ำ “การตัดสินคดีของศาลมิใช่เป็นไปเพื่อแก้ข้อพิพาทเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการดำเนินการให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข”
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 4/2556
ฉบับวันที่ 14
มีนาคม 2556
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 3/2556
ฉบับวันที่ 13
มีนาคม 2556
- สำนักเทคโนฯ แจ้งแนวทางการใช้งานโปรแกรมฎีกา 2007 กับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพายี่ห้อ Toshiba
รุ่น Portege® Z930 ที่จัดสรรให้แก่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษารุ่น 52 รุ่น 53 รุ่น 54
และผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่น 60
ฉบับวันที่ 12
มีนาคม 2556
- ประธานศาลฎีกาให้โอวาทแก่ผู้ผ่านอบรม “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 10” “ท่านเป็นตัวแทนศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรมจะต้องเป็นศาลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้”
-
สำนักระงับข้อพิพาทจัดอบรม “ทักษะและเทคนิคในการระงับข้อพิพาทคดีอาญาด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี” สำหรับศาลในภาค 1
ฉบับวันที่ 11
มีนาคม 2556
- ประธานศาลฎีกาเปิดสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
-
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเผยสำนักงานศาลยุติธรรมให้ความสำคัญในการจัดหาบ้านพักข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมให้ครบจำนวนโดยเร็วที่สุด
-
สำนักงานศาลยุติธรรมส่งมอบ “ห้องสมุดศาลยุติธรรม เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา” ให้กับโรงเรียนบ้านคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
- กองสารนิเทศฯ จัดอบรมพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม ครั้งที่ 5/2556
ฉบับวันที่ 4
มีนาคม 2556
- สำนักเทคโนฯ แจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดโอนทะเบียนคุมทรัพย์สินของเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา
ฉบับวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2556
- อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญากรุงเทพใต้ เปิดเผย ผลการดำเนินงานของศูนย์บังคับคดีนายประกันฯ ช่วยลดปัญหานายประกันผิดสัญญาได้อย่างดีเยี่ยม
- คณะทำงานฝ่ายจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมที่จะนำสินค้ามาจำหน่ายในวันศาลยุติธรรม ขอให้แจ้งความประสงค์
- คณะทำงานฝ่ายกีฬาและกองเชียร์ ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาและประกวดกองเชียร์ เนื่องในวันศาลยุติธรรม 2556
ฉบับวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2556
- ผลการเลือกตั้งกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม
-
ธนาคารกสิกรไทยขยายเวลาโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จนถึงสิ้นปี 2557
-
สำนักระงับข้อพิพาทจัดอบรม “ทักษะและเทคนิคในการระงับข้อพิพาทคดีอาญาด้วยหลักสมานฉันท์และสันติวิธี” ให้แก่ผู้พิพากษาสังกัดศาลยุติธรรมในภาค 6
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครผู้รับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงาน” ณ สหราชอาณาจักร สำหรับข้าราชการตุลาการ จำนวน 18 ทุน
ฉบับวันที่ 20
กุมภาพันธ์ 2556
- สำนักกฎหมายฯ จัดสัมมนาวิชาการสัญจร 2556 ครั้งที่ 1
-
ศาลอุทธรณ์แสดงศักยภาพทำคดีค้างแล้วเสร็จ 26,705 เรื่อง ในปีที่ผ่านมา
-
ทุนสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศสำหรับผู้พิพากษา ณ ประเทศอิสราเอล
ฉบับวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2556 (2)
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 2/2556
ฉบับวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2556
- ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม
-
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดแข่งขันโต้วาทีเนื่องในวันศาลยุติธรรม 2556 รอบตัดเชือกโรงเรียนหอวัง และโรงเรียนสตรีพัทลุง เข้าไปชิงชนะเลิศในวันที่ 19 เมษายน 2556
-
สำนักการคลังเร่งจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและใบแจ้งยอดเงินสมาชิก กบข. ประจำปี 2555 ให้ถึงหน่วยงานฯ ภายในสิ้นเดือนนี้
ฉบับวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2556
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 2/2556
ฉบับวันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดแข่งขันโต้วาทีเนื่องในวันศาลยุติธรรม 2556 รอบที่ 3ได้ 4 ทีมโรงเรียน เข้าไปแข่งขันรอบตัดเชือกในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
-
สำนักการคลังขอให้หน่วยงานเร่งจัดส่งรายละเอียดประกอบงบการเงินปี 2556
-
กองสวัสดิการฯ ขอเชิญสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 7
กุมภาพันธ์ 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากราชอาณาจักรภูฏาน
- สำนักการคลังแจ้งการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ณ ที่จ่าย ประจำปี 2556
-
สำนักประธานศาลฎีกาจะจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการคดีในสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค”
ฉบับวันที่ 5
กุมภาพันธ์ 2556
- ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลอุทธรณ์ภาค 4 และศาลอุทธรณ์ภาค 6 ย้ายที่ตั้ง 1 เมษายน 2556 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในส่วนภูมิภาค
-
กองสารนิเทศฯ จัดอบรมพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม ครั้งที่ 4/2556
-
สำนักงานศาลยุติธรรมอนุมัติให้ศาลใช้งบประมาณคงเหลือตามโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของไตรมาสที่ผ่านมา
- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงระบบแสดงผลข้อมูลคดีผ่านเว็บไซต์ในส่วนของการรายงานผลการส่งหมายเพิ่มเติม
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมนักวิชาการคอมพิวเตอร์สังกัดภาค 1- 9 และศาลในส่วนกลาง
ฉบับวันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมส่งมอบ Notebook ที่จัดซื้อตามโครงการทดแทนฯ สำหรับผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษารุ่น 52 รุ่น 53 และรุ่น 54 ที่จัดสรรเมื่อปี 2550 และผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่น 60
-
สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการตุลาการ เพื่อรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายเกี่ยวกับการพาณิชย์เศรษฐกิจ” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ฉบับวันที่ 29
มกราคม 2556
- ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรเข้าร่วมสัมมนา ทศวรรษที่ 7 ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ”
-
สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครข้าราชการตุลาการเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค” ณ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
ฉบับวันที่ 28
มกราคม 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างนักเรียนทุนสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปี 2556
-
สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมขยายพื้นที่ลานจอดรถบริเวณศาลย่านถนนรัชดาฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คู่ความ
-
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดแข่งขันโต้วาทีเนื่องในวันศาลยุติธรรม 2556 รอบที่ 2 ได้ 8 ทีมโรงเรียน เข้าไปแข่งขันรอบสามในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดฝึกอบรมผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 8
ฉบับวันที่ 24
มกราคม 2556
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจเยี่ยมศาลในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรี เผยสำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงในห้องพิจารณาคดีกว่า 1,700 เครื่อง และเตรียมขออนุมัติงบประมาณเพื่อใช้ก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรม ให้ครบทั่วประเทศ
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อขอรับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ จำนวน 3 ทุน
ฉบับวันที่ 23
มกราคม 2556
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอให้ศาลชั้นต้นดำเนินการตามแนวทางโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการฯ ประจำปี 2556 อย่างถูกต้องโดยเคร่งครัด

 
ฉบับวันที่ 22
มกราคม 2556
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 3/2556
-
กองสารนิเทศฯ จัดอบรมพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม ครั้งที่ 3/2556
-
สำนักระงับข้อพิพาทจัดอบรมด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล จำนวน 2 หลักสูตร
ฉบับวันที่ 21
มกราคม 2556 (2)
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและสถาบันพระปกเกล้า สร้างความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการไกล่เกลี่ย
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม” รุ่นที่ 15
-
ศาลจังหวัดแม่สอดพิจารณาคดีปี 2555 แล้วเสร็จร้อยละ 93 ของคดีทั้งหมด
- โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 21
มกราคม 2556
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 1/2556
ฉบับวันที่ 14
มกราคม 2556 (2)
- ศาลยุติธรรมได้รับความเชื่อมั่นจากประชาชนมากที่สุด
ฉบับวันที่ 14
มกราคม 2556
- ผลการประชุม ก.ศ.ครั้งที่ 19/2555
- ศาลยุติธรรมแถลงผลงานในรอบปี 2555 คดีอาญาเสร็จทะลุเป้ากว่า 90 %
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดงานวันเด็ก ณ ศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 11
มกราคม 2556 (2)
- สำนักงานศาลยุติธรรมเผยอาคารศาลยุติธรรม 6 แห่งที่ขึ้นทะเบียนโบราณสถานแล้วยืนยัน “ศาลยุติธรรมอนุรักษ์โบราณสถาน”
ฉบับวันที่ 11
มกราคม 2556
- ผู้พิพากษาชี้ กรมศิลปากรยังไม่ขึ้นทะเบียนอาคารศาลฎีกาเป็นโบราณสถานจึงไม่เข้าองค์ประกอบความผิดตามที่กรมศิลปากรกล่าวอ้าง
ฉบับวันที่ 10
มกราคม 2556
- ศาลแขวงนนทบุรีเปิดทำการศาลนอกเวลา เร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดีส่งผลให้พิจารณาคดีเสร็จร้อยละ 95 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 39.50 สร้างสถิติใหม่ของการพิจารณาคดีเสร็จสูงสุด
- ศาลเยาวชนเตรียมจัดการประชุมผู้พิพากษาสมทบทั่วประเทศ เพื่อหาข้อสรุปแนวทางดับปัญหาวิกฤตเยาวชนไทย
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชมการแข่งขันโต้วาทีเนื่องในวันศาลยุติธรรม รอบ 16 ทีม
ฉบับวันที่ 7
มกราคม 2556
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดเผยกรณีรื้อถอนอาคารศาลฎีกา "ศาลยุติธรรมรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่าย ไม่เคยขัดแย้งกับหน่วยงานใด"
ฉบับวันที่ 4
มกราคม 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครข้าราชการตุลาการเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
ฉบับวันที่ 2
มกราคม 2556
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่แก่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 1
มกราคม 2556 (2)
- สารอำนวยพรของเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2556

ฉบับวันที่ 1
มกราคม 2556

- สารอวยพรของประธานศาลฎีกา เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2556
ข่าวศาลยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2555
ฉบับวันที่ 28
ธันวาคม 2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับ กสทช. จัดอบรมและสัมมนาเน้นการระงับข้อพิพาททางเลือกระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม
ฉบับวันที่ 27
ธันวาคม 2555
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศาลฎีกาหลังใหม่
ฉบับวันที่ 26
ธันวาคม 2555
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และคณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกล่าวอวยพรประธานศาลฎีกา เนื่องในวันปีใหม่
ฉบับวันที่ 25
ธันวาคม 2555 (2)
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 20/2555
ฉบับวันที่ 25
ธันวาคม 2555
- ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดตั้งศูนย์จัดการมรดกให้บริการแบบ One Stop Service
-
สำนักพัฒนาระบบงานแจ้งการปรับปรุงแบบรายงานข้อมูลคดีในระบบพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
ฉบับวันที่ 24
ธันวาคม 2555
- คำปราศรับของนายไพโรจน์ วายุภาพ ประธานศาลฎีกา เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2556
-สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดสมัครข้าราชการศาลยุติธรรม เพื่อรับทุนไปฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ จำนวน 3 หลักสูตร
- ชมรมเทนนิสตุลาการ จัดการแข่งขันเทนนิสภายในชมรมฯ วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556
ฉบับวันที่ 20
ธันวาคม 2555 (2)
- โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลฎีกา
ฉบับวันที่ 20
ธันวาคม 2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการประชุมเจ้าหน้าที่สถานทูตอาเซียน ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ฉบับวันที่ 19
ธันวาคม 2555
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมนำทีมจัดอบรมความรู้กฎหมายที่ จ.กาฬสินธุ์-สกลนคร และตรวจเยี่ยมศาลในจังหวัดบึงกาฬ
ฉบับวันที่ 17
ธันวาคม 2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการประชุมสัมมนาผู้บริหารในศาลสูง อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นและอธิบดีผู้พิพากษาภาค ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการตุลาการ
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดแข่งขันโต้วาทีเนื่องในวันศาลยุติธรรม 2556 รอบแรก ได้ 16 ทีมโรงเรียน เข้าไปแข่งขันรอบสองในวันที่ 25 มกราคม 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม "ข้อมูลข่าวสารสำนักงานศาลยุติธรรม" ครั้งที่ 1
ฉบับวันที่ 14
ธันวาคม 2555
- สถาบันวิจัยรพีพัฒน์ศักดิ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรม "การใช้ฐานข้อมูล Lexis และเว็บไซต์ของศาลยุติธรรมในการค้นหาข้อมูลทางกฎหมายและคำพิพากษา
ฉบับวันที่ 12
ธันวาคม 2555
- ผลการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 15/2555
ฉบับวันที่ 7
ธันวาคม 2555
- สถาบันฯ ขอให้นิติกรที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ (เงินเพิ่มฯ) และยังไม่ได้เข้ารับการอบรม พ.ต.ก. ขอให้แจ้งรายชื่อด่วนภายในวันที่ 12 ธ.ค. นี้
ฉบับวันที่ 6
ธันวาคม 2555
- ประธานศาลฎีกา ผู้บริหารศาลยุติธรรม พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555
ฉบับวันที่ 3
ธันวาคม 2555
- ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จัดสัมมนาเนื่องในโอกาสครบ 15 ปี
-
กองสารนิเทศฯ จัดอบรมพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม ครั้งที่ 2/2556
-
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิด “ศูนย์สมานฉันท์-สันติวิธี” ศาลจังหวัดกบินทร์บุรีพร้อมเยี่ยมชมการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานเพื่อการบริการประชาชน
-
สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กพิการทางสมองและปัญญา ณ บ้านราชาวดี
ฉบับวันที่ 30
พฤศจิกายน 2555 (2)
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมทางไกลร่วมกับศาลยุติธรรมในภาค 9 เดินหน้าอำนวยความยุติธรรม หวังมีส่วนร่วม“ดับไฟใต้”
-
สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนาสะท้อนปัญหาความรุนแรงในครอบครัว นักกฎหมาย นักวิชาการ ชี้เป็นประเด็นสาธารณะที่ต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในสังคม
ฉบับวันที่ 30
พฤศจิกายน 2555
- ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ก.บ.ศ.
ฉบับวันที่ 26
พฤศจิกายน 2555 (2)
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ 21 จำนวน 100 คน
- ส
ำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ
-
ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมส่งแบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษีเงินได้ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
-
เปิดรับสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ประจำปี 2555 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2556
ฉบับวันที่ 26
พฤศจิกายน 2555
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 19/2555
ฉบับวันที่ 23
พฤศจิกายน 2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว
- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมจัดสรร
Notebook เครื่องใหม่ให้แก่ผู้พิพากษาคาดส่งมอบได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2556
ฉบับวันที่ 22
พฤศจิกายน 2555
- ศาลยุติธรรมถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 ณ วัดชัยชนะสงคราม สรุปยอดเงินบำรุงพระอาราม 1,231,071.56บาท
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดแข่งขันโต้วาทีระดับชั้น ม.ปลาย แข่งขันรอบแรก 32 ทีม เริ่ม 11 ธ.ค. นี้
ฉบับวันที่ 21
พฤศจิกายน 2555
- ประธานศาลฎีกาเปิดการอบรม หลักสูตร "ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค" เน้นเพิ่มพูนความรู้ในด้านวิทยาการสมัยใหม่
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรับคืนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพาจากข้าราชการตุลาการที่ได้รับจัดสรรเครื่องใหม่ฯ
-
สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งขั้นตอนการเบิกหักผลักส่งเงินค่าธรรมเนียมศาล เพื่อเสริมเงินงบประมาณ ผ่าน GFMIS Web Online
ฉบับวันที่ 20
พฤศจิกายน 2555
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 17/2555
ฉบับวันที่ 19
พฤศจิกายน 2555
- กองสารนิเทศฯ จัดอบรมพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม ครั้งที่ 1/2556
ฉบับวันที่ 14
พฤศจิกายน 2555
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 18/2555
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 16/2555
- คณะอนุกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมฝ่ายส่งเสริมจริยธรรม แจ้งความคืบหน้าผลการดำเนินงาน
- สำนักเทคโนฯ ส่งมอบโปรแกรม
Eset Endpoint Antivirus เวอร์ชั่น 5.0 ให้ศาลทั่วประเทศ
- สำนักงานศาลยุติธรรมมุ่งพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับการใช้งานของศาลทั่วประเทศ
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "บทบาทของศาลยุติธรรมกับการคุ้มครองสวัสดิภาพสตรี เด็ก และบุคคลในครอบครัวที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว"
- สำนักงานศาลยุติธรรม
จัดทำขั้นตอนการบันทึกกลับรายการบัญชีดอกเบี้ยค้างรับเมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเข้าระบบ GFMIS
ฉบับวันที่ 12
พฤศจิกายน 2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมเร่งปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ที่ทำการศาล พร้อมจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานได้ใช้ซ่อมแซมอาคารที่ทรุดโทรม
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญบริจาคสิ่งของให้แก่เด็กและเยาวชน ณ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราขาวดี
ฉบับวันที่ 8
พฤศจิกายน 2555
- ผลการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 23/2555
ฉบับวันที่ 7
พฤศจิกายน 2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมอนุมัติและจัดส่งงบประมาณ 13.5 ล้านบาท ให้หน่วยงานใช้ปรับปรุงห้องทำงานผู้พิพากษาแล้ว
- สำนักการคลังแจ้งขั้นตอนการตรวจสอบสถานะและการต่ออายุ
GFMIS Token Key
- สำนักงานศาลยุติธรรม
มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้พิพากษาภูฏานในการสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างประเทศฯ
ฉบับวันที่ 31
ตุลาคม 2555
- ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ แถลงข่าวการจัดสัมมนาเนื่องในโอกาสเปิดทำการครบ 15 ปี
- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมจัดสรร
Notebook ทดแทนเครื่องปี 2550 ให้แก่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้พิพากษารุ่น 52 - 54 ในเดือน ก.พ. 56
- สำนักงานศาลยุติธรรม
เปิดรับทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2556
ฉบับวันที่ 29
ตุลาคม 2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ วัดเขาใหญ่ (เจริญธรรม) จังหวัดนครราชสีมา
- ประธานศาลฏีกาเปิดการอบรม "ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค"
ฉบับวันที่ 26
ตุลาคม 2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน (Belia Thai Sejiwa Sehati) รุ่นที่ 1 มุ่งพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายสู่เยาวชนชายแดนใต้
- สำนักประธานศาลฎีกาแจ้งให้ศาลทั่วประเทศรายงานสถิติคดีที่ยังคงค้างพิจารณา
ฉบับวันที่ 25
ตุลาคม 2555
- ผลการเลือกซ่อม ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลการเลือกซ่อม ก.ศ.ประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดนิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
- สำนักระงับข้อพิพาทจัดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี"
ฉบับวันที่ 22
ตุลาคม 2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปี 2556
- สำนักแผนงานฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2557-2560
- สำนักการคลังแจ้งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ ล่าสุด
ฉบับวันที่ 19
ตุลาคม 2555
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารศาลและบ้านพัก ในพื้นที่ศาลยุติธรรมภาค 3 และ ภาค 4
ฉบับวันที่ 18
ตุลาคม 2555
- สำนักงานการคลังจัดทำขั้นตอนกำเนินการในระบบ GFMIS
-
สถาบันวิจัยฯ จัดประชุมทางวิชาการ เรื่อง "เรียนรู้สู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 4 กรณีข้อพิพาทที่หลังหลังสัมปทานเหมืองแร่และกรณีโครงการจัดสรรที่ดินผืนใหญ่"
ฉบับวันที่ 17
ตุลาคม 2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน เฉลิมพระเกียรติฯ
-
สำนักแผนฯ แจ้งการเบิกจ่ายงบประมาณในการปรับค่าจ้าง ค่าตอบแทน และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 16
ตุลาคม 2555
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 22/2555
-
สำนักงานศาลยุติธรรม "ปลูกปะการังคืนชีวิตให้ท้องทะเลฯ"
ฉบับวันที่ 15
ตุลาคม 2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งการเลือก ก.บ.ศ.
ฉบับวันที่ 11
ตุลาคม 2555
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 17/2555
ฉบับวันที่ 10
ตุลาคม 2555
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 15/2555
ฉบับวันที่ 9
ตุลาคม 2555
- สำนักการคลังแจ้งขั้นตอนการนำส่งงบทดลองผ่าน GFMIS Web Online
-
กองสวัสดิการศาลยุติธรรมแจ้งประชาสัมพันธ์กองทุนเกษียณอายุราชการ กับ A.I.A
ฉบับวันที่ 8
ตุลาคม 2555
- ประธานศาลฎีกาเปิดการอบรม บ.ย.ส. รุ่นที่ 17
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม หลักสูตร ผู้พิพากษาศาลฎีกา
- สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 ณ วัดชัยชนะสงคราม วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555
ฉบับวันที่ 5
ตุลาคม 2555
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2555
ฉบับวันที่ 4
ตุลาคม 2555
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 16/2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดนับคะแนนเลือกซ่อม ก.ศ. วันที่ 25 ตุลาคม 2555
ฉบับวันที่ 3
ตุลาคม 2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญนักเรียน ม.ปลาย เข้าร่วมแข่งขันโต้วาที ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดประชุมกลุ่มย่อย "การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีของศาลยุติธรรม"
ฉบับวันที่ 2
ตุลาคม 2555
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 15/2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "เยาวชนไทยหัวใจเดียวกัน" (
Belia Thai Sejiwa Sehati)
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดประชุม เรื่อง "การกำหนดโจทย์วิจัยของศาลยุติธรรม"
ฉบับวันที่ 28
กันยายน 2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
- สำนักการคลังแจ้งการจัดทำรายงานการเงินประจำปี 2555 และ การโอนครุภัณฑ์ระหว่างกันในระบบ
GFMIS
ฉบับวันที่ 27
กันยายน 2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งการเลือกซ่อม ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมรับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์หลายอัตรา
ฉบับวันที่ 26
กันยายน 2555
- กองสารนิเทศฯ จัดโครงการศาลยุติธรรมกับประชาชน...บนเส้นทางสายเดียวกัน ครั้งที่ 4
- สถานบันวิจัยพีพัฒนศักดิ์จัดสัมมนา "กฎหมายใหม่ทางนิติเวชศาสตร์"
ฉบับวันที่ 25
กันยายน 2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมเพิ่มศักยภาพระบบงานบังคับคดีผู้ประกัน
- ประธานศาลฎีกาเปิดการอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 61
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เน้นยำให้ข้าราชการศาลฯ บริการประชาชนดุจญาติพี่น้องและ "ให้ใช้ความเป็นธรรมเป็นอาวุธในการยุติความรุนแรง"
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดงานนิทรรศการผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติฯ
ฉบับวันที่ 24
กันยายน 2555
- ผลการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 21/2555
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมปฐมนิเทศหลักสูตร
Mini LL.M. รุ่นที่ 4
ฉบับวันที่ 18
กันยายน 2555
- สำนักพัฒนาระบบงานขอให้หน่วยงานศาลยุติธรรมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการฯ ประจำปี 2556
- กองการต่างประเทศแจ้งรายละเอียดการสมัครรับทุน
YLP ประจำปี 2556
ฉบับวันที่ 17
กันยายน 2555
- กองสารนิเทศฯ จัดอบรมพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม ปี 2555 ครั้งที่ 8
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมบุคลากรในระบบสารสนเทศศาลยุติธรรม สำหรับศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 7 - 9
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับทางเลือกแทนการลงโทษจำคุก
- สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่แต่งกายในชุดผ้าไทยหรือผ้าของแต่ละท้องถิ่น ทุกวันศุกร์จนถึงสิ้นปี
ฉบับวันที่ 14
กันยายน 2555
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์แจ้งประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาของหน่วยงาน
ฉบับวันที่ 13
กันยายน 2555
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 14/2555
ฉบับวันที่ 12
กันยายน 2555
- สำนักประธานศาลฎีกาจัดบรรยายพิเศษ "ความรู้เกี่ยวกับตลาดทุนสำหรับผู้พิพากษา"
ฉบับวันที่ 11
กันยายน 2555
- ประธานศาลฎีกามอบรางวัลศาลยุติธรรมดีเด่น และผู้เกษียณอายุราชการในงานประชุม "ยุทธศาสตร์การบริหารสำหรับนักบริหารศาลยุติธรรม"
ฉบับวันที่ 10
กันยายน 2555
- กองสารนิเทศฯ จัดอบรมพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม ครั้งที่ ๗
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุน
Young Leaders' Program (YLP) ประจำปี 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่สามเณรในจังหวัดกาญจนบุรี
ฉบับวันที่ 6
กันยายน 2555
- สำนักกฎหมายฯ จัดสัมมนาวิชาการสัญจร ณ จังหวัดนครปฐม
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมพยานผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรมฯ
ฉบับวันที่ 5
กันยายน 2555
- ศาลภาษีอากรกลางเป็นเจ้าภาพจัดประชุม "ความร่วมมือทางด้านกฎหมายภาษีอากรในกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 3"
- สำนักการคลังแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม จัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 และการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณ
- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งความคืบหน้าการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำระบบกระดานอีเล็กทรอนิกส์
ฉบับวันที่ 4
กันยายน 2555

 
- กองสารนิเทศฯ จัดอบรมพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม ครั้งที่ 6
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมบุคลากรในการใช้ระบบสารสนเทศศาลยุติธรรมสำหรับศาลเยาวชนและครอบครัวในภาค 3 และ ภาค 4
- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการใช้ระบบสารสนเทศของศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม 2555 - ประธานศาลฎีการับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉบับวันที่ 28 สิงหาคม 2555 - ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 20/2555
ฉบับวันที่ 27 สิงหาคม 2555 - สำนักกฎหมายฯ จัดสัมมนาวิชาการวัญจรในพื้นที่ภาค 3 และ ภาค 4
- ศาลอาญาธนบุรีจัดโครงการ "ครบรอบ 3 ปี คลีนิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมคืนคนดีสู้สังคม เทิดไท้องค์ราชันย์"
- ผลการคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการให้ความรู้แก่บุคลากรของศาลและเยาวชน
- กองบริหารทรัพย์สินแจ้งการย้ายหน่วยงานไปยังศูนย์ราชการฯ
- กองสวัสดิการศาลยุติธรรมเปิดให้บริการศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 21 สิงหาคม 2555 (2) - ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2555
- การตรวจสอบและรายงานเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
- สำนักประธานศาลฎีกาจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา
: มุมมองจากทนายจำเลยในประเทศสหรัฐอเมริกา"
ฉบับวันที่ 21 สิงหาคม 2555 - ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 12/2555
- สำนักการคลังแจ้งเร่งรัดการส่งรายงาน "เงินค่าธรรมเนียมศาลฯ"
ฉบับวันที่ 20 สิงหาคม 2555 (2) - ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 15/2555
- สำนักประธานศาลฎีกาขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "การคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาและจำเลยในคดีอาญา
: มุมมองจากทนายจำเลยในประเทศสหรัฐอเมริกา"
ฉบับวันที่ 20 สิงหาคม 2555 - "ม.ธรรมศาสตร์" และ "โรงเรียนโยธินบูรณะ" ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี และ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
- กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดอบรมพนักงานต้อนรับฯ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 4
- สำนักการคลังแจ้งเร่งรัดการส่งรายงาน "เงินค่าธรรมเนียมศาลฯ"
ฉบับวันที่ 17 สิงหาคม 2555 - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร เสร็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดชัยบาดาล
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการประชุมเพื่อพัฒนาระบบงานธุรการคดีในศาลชั้นอุธรณ์
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนานิติกรระดับกลาง รุ่นที่ 3"
ฉบับวันที่ 16 สิงหาคม 2555 (2)  - ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 18/2555
ฉบับวันที่ 10 สิงหาคม 2555 (2) - กองสารนิเทศฯ จัดโครงการ "ศาลยุติธรรมกับประชาชน บนเส้นทางสายเดียวกัน" ครั้งที่ 2
ฉบับวันที่ 10 สิงหาคม 2555 - สำนักงานศาลยุติธรรมจัดพิธีถวายราชสดุดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- ศาลอุทธรณ์จัดอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ประนีประนอมประจำปี 2555
- สำนักระงับข้อพิพาทจัดอบรมผู้ประนีประนอมประจำศาลในภาค 1 และภาค 7
ฉบับวันที่ 8 สิงหาคม 2555 - สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมเพิ่มทักษะสำหรับผู้ประนีประนอมในภาค 1 - 9
- สำนักการคลังจัดอบรมเพิ่มความรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด
ฉบับวันที่ 6 สิงหาคม 2555 - ศาลแขวงปทุมวันจัดโครงการปลูกต้นพะยูงเฉลิมพระเกียรติฯ
- มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายวิทยา ทิพย์เนตร เป็นรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม "เจ้าหนักงานคดี" และ "บุคลากรในระบบสารสนเทศ"
ฉบับวันที่ 2 สิงหาคม 2555 - บ.ย.ส. รุ่นที่ 16 จัดสัมมนา "บ.ย.ส. 16 เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ"
ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม 2555 - ศูนย์ไกล่เกลี่ยประจำศาลฎีกาจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประสบการณ์ ปัญหา และอุปสรรคของการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาลฎีกา
- สำนักงานศาลยุติธรรมเดินสายจัดอบรมในจังหวัดเชียงใหม่ 3 โครงการ
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการปฐมนิเทศข้าราชการฯ รุ่นที่ 20
- ธนาคารกรุงไทยเพิ่มวงเงินสินเชื่อช่วยน้ำท่วมรายละ 3 ล้านบาท
ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 - ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 11/2555
ฉบับวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงเปิดพระอนุเสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ณ ที่ทำการศาลจังหวัดหนองบัวลำภู
ฉบับวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) คว้าแชมป์แข่งขันตอบปัญหากฎหมายเฉลิมพระเกียรติฯ รอบคัดเลือกประจำกรุงเทพฯ
ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 (2) - ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 17/2555
ฉบับวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 - ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2555
ฉบับวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 - ประธานศาลฎีกาเปิดโครงการรับบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลฯ
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดโครงการต่างๆ ของศาลจังหวัดเดชอุดมและตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดม (หลังใหม่)
ฉบับวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 - สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนาวิชาการสัญจรให้แก่ผู้พิพากษาในภาค 5 และ ภาค 6
- สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนให้แต่งกายในชุดผ้าไทยหรือผ้าแต่ละท้องถิ่น
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม "การพัฒนาและบริหารคดี" รุ่นที่ 8
- สาระน่ารู้จาก กบข.
ฉบับวันที่ 16 กรกฎาคม 2555

- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในจังหวัดสุโขทัย
- สำนักระงับข้อพิพาทจัดอบรมเสริมสร้างทักษะให้กับผู้ประนีประนอม

ฉบับวันที่ 13 กรกฎาคม 2555

- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในจังหวัดลพบุรี

ฉบับวันที่ 12 กรกฎาคม 2555

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมล่ามอิสระระดับสูงในภูมิภาค ครั้งที่ 2

ฉบับวันที่ 10 กรกฎาคม 2555

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนาวิชาการสัญจร ให้แก่ผู้บริหารศาลในภาค 1
- ศาลอาญาจัดโครงการ "ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี"
- กองสารนิเทศฯจัดโครงการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาค 9
- ศาลยุติธรรมรวมใจปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร "การบริหารงานการเงินการคลัง" ครั้งที่ 4
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมบุคลากรที่ใช้ระบบสารสนเทศศาลยุติธรรม
Oracle

ฉบับวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 (2)

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 16/2555

ฉบับวันที่ 9 กรกฎาคม 2555

- ผลการประชุม ก.ศ.ครั้งที่ 10/2555 มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้นายวิทยา ทิพย์เนตร
ให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

ฉบับวันที่ 2 กรกฎาคม 2555

- ผลการประชุม ก.บ.ศ.ครั้งที่ 10/2555
-
ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 15/2555

ฉบับวันที่ 28 มิถุนายน 2555

- กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดอบรมพนักงานต้อนรับฯ ประจำปี 2555 ครั้งที่ 1

ฉบับวันที่ 26 มิถุนายน 2555

- ประธานศาลฎีกาเปิดการสัมมนาเรื่อง "การบริหารองค์กรสำหรับผู้บริหารระดับสูงในศาลยุติธรรม"
เน้นการพัฒนางานด้านการบริหารองค์กร
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสวัสดิการ "การฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลยุติธรรม"

ฉบับวันที่ 21 มิถุนายน 2555 - ประธานศาลฎีกาแนะศาลชั้นต้นควรบอกเหตุผลของการกำหนดโทษในคำพิพากษา 'เปรียบเป็นการประกาศความยุติธรรมของศาลให้ประชาชนได้รู้'
 
ฉบับวันที่ 20 มิถุนายน 2555 - กองออกแบบและก่อสร้างแจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลยุติธรรมพร้อมบ้านพักข้าราชการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครข้าราชการตุลาการฯเพื่อรับทุนไปฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน
ฉบับวันที่ 19 มิถุนายน 2555 - ผลการประชุม ก.บ.ศ.ครั้งที่9/2555
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่9/2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม
'พื้นฐานงานคดี' รุ่นที่ 9
ฉบับวันที่ 18 มิถุนายน 2555 - ประธานศาลฎีกา และเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ให้การต้อนรับประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- ศาลแขวงปทุมวัน ร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรมและกรุงเทพมหานครปลูกต้นพยูงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรม
'กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ' ณ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร
ฉบับวันที่ 15 มิถุนายน 2555 - สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญประชาชนร่วมให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียนเป็นข้าราชการตุลาการฯ ประจำปี พ.ศ.2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร
'กฎหมายสิ่งแวดล้อม' ณ มหาวิทยาลัยปารีส 1
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งข่าว ก.พ.จัดสรรทุนรัฐบาลให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมไปศึกษาระดับปริญญาเอก ณ ต่างประเทศ
ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน 2555 - สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือข้าราชการฯที่ประสบอุทกภัยเมื่อปีที่แล้ว
ฉบับวันที่ 8 มิถุนายน 2555 - ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 14/2555
- ศาลอุทธรณ์จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยในศาลอุทธรณ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี
- กองบริหารทรัพย์สินแจ้งย้ายหน่วยงานไปยังศูนย์ราชการฯ
ฉบับวันที่ 6 มิถุนายน 2555 - ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 8/2555
ฉบับวันที่ 5 มิถุนายน 2555 - ประธานศาลฎีกาเปิดการอบรม 'ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รุ่นที่ 20'
- สำนักงานศาลยุติธรรมมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษา 122 คน ที่เข้าร่วมโครงการ 'ศาลยุติธรรมกับการพัฒนาเยาวชนและสังคม
'
ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 - เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดการประชุม 'การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการสมานฉันท์' และตรวจราชการ
ในจังหวัดสงขลา
 
ฉบับวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 - ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 8/2555
ฉบับวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 - สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมเสริมทักษะด้านงานคอมพิวเตอร์และการบริการงานธุรการทั่วไป
- สำนักระงับข้อพิพาทจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
'การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการสมานฉันท์และสันติวิธี'
ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 - สำนักประธานศาลฎีกาจัดบรรยายพิเศษ หัวข้อ 'การเขียนคำพิพากษาและการให้เหตุผลในคำพิพากษา : ประสบการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา'
- กองการต่างประเทศ แจ้งทุน ลี กวน ยู ระดับปริญญาโททางด้านการจัดการสาธารณะ (MPM) ประจำปี 2556
- สถาบันฯ เตรียมเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษาภายในประเทศระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐประศาสตรดุษฎีบัณฑิต เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญทางการบริหารราชการศาลยุติธรรม รุ่นที่ 2 ประจำปี 2555
ฉบับวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 - สำนักประธานศาลฎีกาจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 'การวิเคราะห์พยานหลักฐานในคดีทุจริตต่อตำแหน่ง
  หน้าที่ราชการ
'
- สำนัก ก.ศ. แจ้งรายชื่อข้าราชการที่รับราชการครับ 25 ปี เพื่อตรวจสอบก่อนเสนอขอพระราชทานต่อไป
ฉบับวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  และคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม ร่วมถวายงาน
ฉบับวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 - ผลการตรวจนับคะแนนเลือกซ่อม ก.บ.ศ.ชั้นศาลอุทธรณ์
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิด
'ค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ' รุ่นที่ 1 มุ่งปูทางนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม หลักสูตร การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม รุ่นที่ 14
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง
'กฎหมายเกี่ยวกับการชะลอฟ้อง
'
ฉบับวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 - สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งเปลี่ยนหน่วยงานรับผิดชอบโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาฯ จากสำนักแผนฯ
  เป็นสำนักพัฒนาระบบงาน
-  กองการต่างประเทศเปิดรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อขอรับทุน ก.พ.ไปศึกษาระดับปริญญาเอก  
  ณ ต่างประเทศ
- สำนักระงับข้อพิพาทร่วมกับธนาคารออมสินจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย 19 - 20 พ.ค. นี้ ที่ ศูนย์อาหารสวัสดิการ
  ศาลยุติธรรม
ฉบับพิเศษ - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์  และ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์
ไปพระราชทานเพลิงศพ นายมนตรี ยอดปัญญา ม.ป.ช.,ม.ว.ม.  ณ  เมรุหลวงหน้าพลับหลาอิศรายาภรณ์ 
วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 เวลา 15.00 น.
ฉบับวันที่ 18
เมษายน 255
5
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดงาน "130 ปี ศาลยุติธรรม  และการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด"
- สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น  ปี 2555
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดประชุม "ความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม  เพื่อแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้อง และพัฒนากระบวนการยุติธรรม"
ฉบับพิเศษ - คำปราศรัยของนายไพโรจน์  วายุภาพ  ประธานศาลฎีกา  เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม  21 เมษายน 2555
ฉบับวันที่ 17
เมษายน 255
5
- ผลการประชุม ก.บ.ศ.ครั้งที่ 7 อนุมัติให้สำนักงานศาลยุติธรรมจ่ายค่าตอบแทนพิเศษฯรอบเมษายนนี้
สำหรับผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯตามคำสั่งเลื่อนเงินเดือนใน
รอบเดือนตุลาคม 2554 ไปพลางก่อน
- ขอเชิญร่วมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันศาลยุติธรรม 28 เมษายนนี้
- ข้าราชการฯร่วมรดน้ำดำหัว และขอพรจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
ฉบับวันที่ 12
เมษายน 255
5
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในการสมานฉันท์และ
สันติวิธี เพื่อให้ศาลต่างๆได้นำไปใช้อย่างแพร่หลายและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- ขอเชิญร่วมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันศาลยุติธรรม 28 เมษายนนี้
- ข้าราชการฯร่วมรดน้ำดำหัว และขอพรจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
ฉบับวันที่ 10
เมษายน 255
5
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติน้อมแกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร
ฉบับวันที่ 5
เมษายน 255
5
- ลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 10/2555
-
ลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 5/2555
ฉบับวันที่ 4
เมษายน 255
5
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชนแก่ผู้นำศาสนาอิสลาม  
เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน
-  กำหนดวันตรวจนับคะแนนเลือกซ่อม ก.บ.ศ. ชั้นศาลอุทธรณ์ 15 พ.ค. 55
-  กองสารนิเทศฯเชิญชวนเยาวชนเข้าร่วมโครงการ "ค่ายเยาวชนต้นกล้าตุลาการ" รุ่นที่ 1
ฉบับวันที่ 2
เมษายน 255
5
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการศาลยุติธรรมกับการพัฒนาเยาวชนและสังคมฯ
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดประชุมทางวิชาการ
'เรียนรู้สู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ครั้งที่ 1 : กรณีข้อพิพาท
  ที่ดินในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
'
ฉบับวันที่ 28
มีนาคม 255
5
- ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ฉบับวันที่ 28
มีนาคม 255
5
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 6/2555
ฉบับวันที่ 26
มีนาคม 255
5
- ศาลแขวงสมุทรปราการจัดอบรมผู้ประนีประนอมประจำศาล
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์สำหรับพนักงานคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1
ฉบับวันที่ 22
มีนาคม 255
5
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานวุฒิบัตร และเข็มวิทยฐานะ แก่คณะ บ.ย.ส. รุ่นที่ 14
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการประกาศวันหยุดราชการในช่วงวันสงกรานต์
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 21
มีนาคม 255
5
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเตือนข้าราชการศาลยุติธรรมอย่าใช้เงินกู้ช่วยเหลือน้ำท่วมผิดวัตถุประสงค์ ขณะนี้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงแล้ว
- สำนัก ก.ต. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
- สำนักงานศาลยุติธรรมมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อรับทุนไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ
ฉบับวันที่ 20
มีนาคม 255
5
- ผลการนับคะแนนเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ชั้น ศาล
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 9/2555
ฉบับวันที่ 16
มีนาคม 255
5
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 4/2555
ฉบับวันที่ 16
มีนาคม 255
5
- ประธานศาลฎีกาให้ความมั่นใจแก่ผู้พิพากษาที่จะไปดำรงตำแหน่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 'สำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมที่จะดูแลด้านสวัสดิการและความปลอดภัย รวมทั้งให้การสนับสนุนทุกๆด้าน เพราะท่านคือตัวแทนของศาลยุติธรรมที่มีส่วนช่วยป้องกัน และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้'
ฉบับวันที่ 15
มีนาคม 255
5
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการ 'ศาลยุติธรรมกับประชาชน บนเส้นทางสายเดียวกัน' ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555
ฉบับวันที่ 14
มีนาคม 255
5
- ประธานศาลฎีกากล่าวให้โอวาทแก่ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 9 'ถ้าเราทำงานด้วยความขยัน ซื่อสัตย์สุจริต และยุติธรรม ประชาชนก็จะหวงแหนเรา รักเราปกป้องเรา เพื่อให้เราเป็นที่พึ่งของประชาชน'
ฉบับวันที่ 13
มีนาคม 255
5
- ประธานศาลฎีกาย้ำ 'ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งที่ตุลาการยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
  การพิพากษาคดีของตุลาการ ต้องเป็นไปด้วยความเป็นธรรมและถูกต้องตามตัวบทกฎหมาย
'
ฉบับวันที่ 13
มีนาคม 255
5
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 5/2555
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์
- กีฬาวันศาลยุติธรรมปีนี้ จัดแข่งขันที่สนามกีฬาชลประทาน จ.นนทบุรี วันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2555
ฉบับวันที่ 12
มีนาคม 255
5
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ทรงย้ำผู้พิพากษาจะต้องรักษาคำปฏิญาณอย่างเคร่งครัดตลอดชีวิต
- สำนักงานศาลยุติธรรมผนึกกำลังนานาชาติ จัดประชุมทางวิชาการ เรื่อง กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างประเทศ
: ทิศทางของกฎหมายในทศวรรษหน้า
ฉบับวันที่ 9
มีนาคม 255
5

- สำนักระงับข้อพิพาทจัดโครงการอบรม “อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช.)
  และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดคดีที่จะฟ้องในศาล”

- การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีน
  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ฉบับวันที่ 8
มีนาคม 255
5
- โฆษกศาลยุติธรรมชี้แจงและซักซ้อมความเข้าใจในการให้ข่าวของผู้พิพากษา
ฉบับวันที่ 5
มีนาคม 255
5
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมรับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
- สำนักงานศาลยุติธรรมให้ความสำคัญด้านการศึกษาต่อของข้าราชการฯจัดสรรทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ฉบับวันที่ 2
มีนาคม 255
5
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 8/2555
ฉบับวันที่ 2
มีนาคม 255
5
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งสถานที่การตรวจนับคะแนน ก.ต. ในแต่ละชั้นศาล
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์แจ้งสรุปการสัมมนา
'กฎหมายและคำสั่งศาลเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากภัยภิพิบัติ : ประสบการณ์ของต่างประเทศและประเทศไทย'
-
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมรับมอบเครื่องเล่นเด็กและอุปกรณ์โสตทัศนศึกษาจากธนาคารกสิกรไทย เพื่อไว้ใช้ภายในศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 29กุมภาพันธ์ 2555 - ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 4/2555
ฉบับวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2555 - ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 7/2555
ฉบับวันที่ 28กุมภาพันธ์ 2555 - สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม 'การพัฒนานิติกรระดับต้น (พ.ต.ก) รุ่นที่ 2'
- ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม สามารถพิมพ์หนังสือรับรองการหักภาษีฯจากเว็บไซต์สำนักงานศาลยุติธรรมแล้ว
- สำนักเทคโนฯ แจ้งว่า 15 มีนาคมนี้ ใช้อีเมล์
@COJ.go.th ได้เหมือนเดิม
ฉบับวันที่ 27กุมภาพันธ์ 2555 - 'สาธิต ม.นเรศวร' และ 'ม.พะเยา' ชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายฯ รอบชิงชนะเลิศ
- มหาวิทยาลัยไฮฟา ประเทศอิสราเอล เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการระหว่างประเทศสำหรับผู้พิพากษา (
Internation Judges Academy)
- ผลการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ประจำปี 2555
ฉบับวันที่ 25กุมภาพันธ์ 2555 - ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 3/2555
ฉบับวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 - เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมฝากถึงข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมในการทำงานบริการประชาชน
- สำนักงานศาลยุติธรรมให้ความสำคัญในการจัดทำงบประมาณประจำปีให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่สามเณร ครั้งที่ 2
ฉบับวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 - สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดโอกาสให้นึกศึกษานิติศาสตร์มาฝึกงานจริงที่ศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 - มหาวิทยาลัยรามคำแหงมอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ให้แก่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 6/2555
ฉบับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 - ประธานศาลฎีกานำคณะผู้แทนจากประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมใหญ่สมาคมกฎหมายอาเซียน ครั้งที่ 11 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ศาลฎีกาไกล่เกลี่ยคดีทุนทรัพย์สองพันล้านสำเร็จ
- สำนักประธานศาลฎีกาจัดโครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้พิพากษาในประเทศสหรัฐอเมริกา
'สถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกาสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมไทยฯ จำนวน 3 คน'
- สำนักการคลังเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการต่างประเทศให้แก่หัวหน้าส่วนคลังและเจ้าหน้าที่การเงินฯ ในศาลสูง
ฉบับวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 - ประธานศาลฎีกาและคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมเข้าร่วมการประชุมใหญ่ของสมาคมกฎหมายอาเซียน
ครั้งที่ 11 ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- สำนัก
ประธานศาลฎีกาขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ 2 เรื่อง
ฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 (ฉบับที่ 2) - ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 3/2555
- สำนักงานศาลยุติรรมกำหนดจัดงานวันศาลยุติธรรมประจำปีนี้ ระหว่างวันที่ 18 - 21 เมษายน 2555
ฉบับวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 - ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 5/2555
ฉบับวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 - สำนักงานศาลยุติธรรมเร่งประชาสัมพันธ์ 'หลักอินทภาษ' ตามที่ ก.ต. มอบหมาย
ฉบับวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมพนักงานคอมพิวเตอร์บรรจุใหม่ รุ่นที่ 6

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสัมมนา “กฎหมายและคำสั่งศาลเกี่ยวกับการเยียวยาความเสียหาย
  ที่เกิดจากภัยพิบัติ : ประสบการณ์ของต่างประเทศและประเทศไทย”

ฉบับวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 - ประธานศาลฎีกามอบนโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรม เน้นย้ำ "แม้องค์กรอื่นจะเปลี่ยนแปลงไป
แต่ศาลยังคงเป็นหลักของบ้านเมือง"
ฉบับวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 - เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมหามาตรการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรม
- สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดวันตรวจนับคะแนนเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ วันที่ 20 มี.ค. 55
ผู้มีสิทธิได้รับเลือกตั้งต้องส่งแบบแสดงความประสงค์ภายในวันที่ 13 ก.พ. 55
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 2/2555
ฉบับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเข้าปฏิบัติพระกรณียกิจ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรียเลีย เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมถวายงาน
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมให้ความสำคัญการส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ตามแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม
ฉบับวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 - สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ส่งเสริมให้ข้าราชการฯ บำเพ็ญคุณงามความดีถวายเป็นพระราชกุศล
- สำนักคลังเตรียมนำฐานข้อมูลเงินได้ของข้าราชการฯ ประจำภาษีปี 2554 ลงเว็บไซต์
www.coj.go.th
ฉบับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 - สำนักงานศาลยุติธรรมจัดพิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดเรียงความ ภายใต้แนวคิด "ศาลยุติธรรม
กับคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และจัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "การพัฒนาระบบยุติธรรม
ทางสิ่งแวดล้อม" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ศาลเยาวชนจัดสัมมนา "บทบาทของศาลเยาวชนกับองคกรและเครือข่ายการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก  เยาวชนฯ
ตามพ.ร.บ.เยาวชนฯ พ.ศ.2553"
ฉบับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 - สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ สาธารณรัฐอินเดีย
และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

- สำนักงานศาลยุติธรรมชี้แจงกรณี AIS ส่ง SMS  แจ้งติดตามค่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ประจำตำแหน่ง

ฉบับวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555

- ค.ร.ม.ประกาศให้วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ

- ผลการประชุม ก.บ.ศ.ครั้งที่ 2/2555

- ผลการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 4/2555

ฉบับวันที่ 31มกราคม 2555

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชาสัมพันธ์เชิงรุกผลักดันความรู้ด้านกฎหมายสู่สามเณร

- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาวิชากฎหมาย
  ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2554

ฉบับวันที่ 30มกราคม 2555

- ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟู
  เด็ก เยาวชน และครอบครัว
มุ่งเน้นให้กลับสู่ครอบครัวและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างปกติสุข

- มูลนิธิเสียงธรรมประชาชน  วัดป่าบ้านตาด  จังหวัดอุดรธานี มอบหนังสือญาณสัมปันนธัมมานุสรณ์ ให้แก่ห้องสมุด
  ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

- ปี 2554 ศาลจังหวัดปัตตานีพิจารณาคดีเสร็จร้อยละ 89.96 บรรลุวัตถุประสงค์ ตามโครงการบริหารราชการคดี
  แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้

ฉบับวันที่ 26มกราคม 2555

- ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา  เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตและบทบาทของผู้พิพากษาอาวุโส”

ฉบับวันที่ 25มกราคม 2555

- ก.บ.ศ. ชี้แจงเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนตุลาการศาลยุติธรรม

- ผลการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 3/2555

ฉบับวันที่ 24มกราคม 2555

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม ตำแหน่งนิติกร และ นักวิชาการคอมพิวเตอร์

- สำนักประธานศาลฎีกาจะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง นโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรมของประธาน
 
ศาลฎีกาฯ

- ศาลจังหวัดยะลาพิจารณาคดีเสร็จร้อยละ 91.53 บรรลุวัตถุประสงค์โครงการบริหารราชการคดีแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
  ของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้

ฉบับวันที่ 23มกราคม 2555

- ข้าราชการฯ มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำงานหรือเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ กองสารนิเทศฯ พร้อมเป็นสื่อกลาง
  หาข้อเท็จจริง เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและตรงกัน

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2555

ฉบับวันที่ 19มกราคม 2555

- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดฯ ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกใช้อินเทอร์เน็ตและเครือข่าย
  ของศาลยุติธรรม

- สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรมเปิดให้บริการ “สายด่วนบังคับคดีผู้ประกัน”

ฉบับวันที่ 18มกราคม 2555

- ผลการนับคะแนนเลือก ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกา

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารที่ทำการศาล พร้อมบ้านพักข้าราชการฯ  ใน จ.ขอนแก่น และ จ.มหาสารคาม

ฉบับวันที่ 17มกราคม 2555

- พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา นำคณะผู้เข้ารับการอบรม บ.ย.ส.รุ่นที่ 16 เดินทางไปศึกษาดูงาน
   ณ  กรุงโตเกียว  ประเทศญี่ปุ่น

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสวัสดิการศูนย์เลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียนสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม

ฉบับวันที่ 17มกราคม 2555

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 1/2555

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 2/2555

ฉบับวันที่ 16มกราคม 2555

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานบัตรอวยพรปีใหม่ พ.ศ. 2555 แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
  ศาลยุติธรรม

- สำนักงานศาลยุติธรรมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างประเทศ“การศึกษาเปรียบเทียบ
  ระบบกฎหมายฯ ของไทยและภูฏาน”

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “การพัฒนาและบริหารงานคดี รุ่นที่ 7”

- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญฟังการบรรยายธรรม

- สำนักเทคโนฯ พัฒนาโปรแกรมพิมพ์สลิปเงินเดือนข้าราชการตุลาการฯ เวอร์ชั่น 2.0

ฉบับวันที่ 10มกราคม 2555

- ประธานศาลฎีกาย้ำ!! “เราไม่คำนึงถึงว่าเป็นฝ่ายใด เราไม่เป็นฝ่าย เราก็จะคิดว่าเขาเป็นฝ่ายใดไม่ได้ 
  เพราะศาลตัดสินคดีด้วยความยุติธรรม
”

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 1/2555

- ศาลจังหวัดนราธิวาสพิจารณาคดีเสร็จร้อยละ 94.45 บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการบริหารราชการคดีแบบ
  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้

ฉบับวันที่ 9 มกราคม 2555

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จไปเป็นประธานในพิธีประทานผ้าไตร
แก่ผู้อุปสมบทโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2555

ฉบับวันที่ 6 มกราคม 2555

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
  บัตรอวยพร
ปีใหม่แก่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 17/2554

ฉบับวันที่ 5 มกราคม 2555

- สารอวยพรของประธานศาลฎีกา เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่  พุทธศักราช 2555

ฉบับวันที่ 4 มกราคม 2555

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ผ่านทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี และกล่าว
  ให้ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่า
“ศาลยุติธรรมพร้อมจะทำงานหนัก เพื่อยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง”

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดปฐมนิเทศการอบรมหลักสูตร Mini LL.M. รุ่นที่ 3

ข่าวศาลยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2554
ฉบับวันที่ 29 ธันวาคม 2554

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมฝากให้ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 60 ร่วมพัฒนาศาลยุติธรรม และสำนักงาน
  ศาลยุติธรรม

- สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศผลการตัดสินการประกวดเรียงความเฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้แนวคิด
   “ศาลยุติธรรมกับคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 19/2554

ฉบับวันที่ 27 ธันวาคม 2554 - สำนักงานศาลยุติธรรมเผยสถิติการปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาของศาลชั้นต้น ตั้งแต่เดือนมกราคม – ตุลาคม 2554 พบว่าศาลให้ประกันตัว 92.75 % ของจำนวนคำร้องทั้งหมด
ฉบับวันที่ 23 ธันวาคม 2554 - สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  รายละไม่เกิน 5,000,000 บาท
ฉบับวันที่ 22 ธันวาคม 2554 - ผลการประชุม  ก.ศ. ครั้งที่  16/2554
ฉบับวันที่ 20 ธันวาคม 2554 (2)

- ผลการประชุม  ก.ต. ครั้งที่  23/2554

ฉบับวันที่ 20 ธันวาคม 2554 (1)

- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งกำหนดการเลือกซ่อม ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจนับคะแนนวันที่ 18 มกราคม 2555

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเร่งรัดให้ศาลที่ครุภัณฑ์ได้รับความเสียหายจากการเกิดอุทกภัย ขอรับการจัดสรร
  งบประมาณโดยเร่งด่วน

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ จนท.การเงินและบัญชีศาลฯ ทั่วประเทศ

- กองสารนิเทศฯ เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารรับแจ้งข้อเสนอแนะ เรื่องราวร้องทุกข์

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2555

ฉบับวันที่ 15 ธันวาคม 2554

- ผลการประชุม  ก.ต. ครั้งที่  22/2554

ฉบับวันที่ 14 ธันวาคม 2554 (2)

- โฆษกศาลยุติธรรมแสดงความคิดเห็นผ่านบทความ “อากงปลงไม่ตก”เผยประชาชนอย่าใช้สิทธิส่วนตนเกินส่วน
  จนเกินขอบเขต

- กองสารนิเทศฯ ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปกป้ององค์กรศาลยุติธรรม

ฉบับวันที่ 14 ธันวาคม 2554 (1)

- สำนักคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแจ้งกำหนดวันหยุดราชการประจำปี 2555 วันที่ 3 มกราคม หยุดชดเชย
  ตามมติคณะรัฐมนตรี

ฉบับวันที่ 13 ธันวาคม 2554

- สำนักงานศาลยุติธรรมชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
  ในระบบศาลยุติธรรมของประชาชน

ฉบับวันที่ 9 ธันวาคม 2554

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จไปทรงเป็นประธานในการออกอากาศรายการพิเศษ “บ.ย.ส.
  ประสานใจช่วยภัยน้ำท่วม”

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 18/2554

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 15/2554

ฉบับวันที่ 8 ธันวาคม 2554 - ประธานศาลฎีกาบรรยายพิเศษในการปฐมนิเทศผู้ช่วยฯ รุ่นที่ 60 "ขอให้ตระหนักในหน้าที่ของผู้พิพากษาว่า
เป็นผู้พิพากษาของประชาชน
ฉบับวันที่ 7 ธันวาคม 2554 - เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมประชุม Video Conference ร่วมกับผู้บริหารศาลยุติธรรม
ในพื้นที่ที่ประสบอุทุกภัย  เพื่อเตรียมรับมืออุทกภัยในครั้งต่อไป
ฉบับวันที่ 6 ธันวาคม 2554 - ประธานศาลฎีกาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคล
แทนข้าราชการตุลาการ ณ มณฑลพระราชพิธีพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
ฉบับวันที่ 2 ธันวาคม 2554

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 21/2554

ฉบับวันที่ 1 ธันวาคม 2554

- สำนักงานศาลยุติธรรมสนองพระราชดำรัส จัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ แบบเรียบง่าย แต่สมพระเกียรติ

ฉบับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554

- ก.บ.ศ. ประชุมร่วมกับ ก.ต. พิจารณาข้อขัดข้องในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม
  ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยรถราชการฯ

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 20/2554

ฉบับวันที่ 28 พฤศจิกายน 2554

- ชาวศาลยุติธรรมสุดอาลัย ประธานศาลฎีกาถึงแก่อสัญกรรม

- ข้าราชการศาลยุติธรรมส่งแบบขอย้ายรอบเมษายน 2555  ภายในวันที่ 9 ธันวาคม นี้

- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมฯ ช่วยเหลือสมาชิกที่ประสบอุทกภัยพักชำระหนี้เงินต้นจากเดิมอีก 3 เดือน
   พร้อมจัดเงินกู้สามัญวงเงินตามความเสียหายจริงไม่เกิน 100,000 บาท

ฉบับวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554  

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 16/2554

- กองการต่างประเทศแจ้งข่าวการรับสมัครขอรับทุนวิทยาลัยนโยบายสาธารณะลีกวนยู มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์

ข่าวศาลยุติธรรม

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมนำทีมร่วมสร้างฝายกั้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 19/2554 เห็นชอบให้เลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการตุลาการรุ่นที่ 49 ปรับอัตราเงินเดือน
  ข้าราชการตุลาการรุ่นที่ 54 และ 56

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 14/2554 กำหนดหน่วยงานเพิ่มใหม่ในสำนักงานศาลยุติธรรม  5 หน่วยงาน และ
  ยกฐานะหน่วยงานระดับกองเป็นหน่วยงานระดับสำนัก  2 หน่วยงาน

ข่าวศาลยุติธรรม - เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลในภาค 5
ข่าวศาลยุติธรรม

- น้ำท่วมพ่ายน้ำใจ หลั่งไหลช่วยข้าราชการที่ประสบภัยน้ำท่วม

ฉบับที่ 84

- ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวให้แก่ข้าราชการ
  ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย

- สำนักงานศาลยุติธรรมเลื่อนจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

ฉบับที่ 83

- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 5 ฝ่าย

  เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

- ผลการนับคะแนนเลือกซ่อม ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ

- ศาลยุติธรรมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2554 ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร

ข่าวศาลยุติธรรม

- ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลจังหวัดสมุทรสาครมอบเงิน 50,000 บาท ให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
สำนักงานศาลยุติธรรม

ฉบับที่ 82

- เลื่อนวันนับคะแนนเลือกซ่อม ก.ต.ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวันอังคารที่ 1 พ.ย. 54

- สำนักการคลังแจ้งเหตุข้าราชการตุลาการรับเงินเดือนล่าช้าออกไป 1 วัน

ข่าวศาลยุติธรรม

- คณะรัฐมนตรีประกาศวันหยุดราชการ เนื่องจากเหตุอุทกภัย 27 – 28 และ 31 ตุลาคม 2554

ฉบับที่ 81

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับข้าราชการฯ ที่ประสบภัยน้ำท่วมบ้านพัก

- ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างที่ไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่ได้เนื่องจากประสบภัยน้ำท่วม
   สามารถหยุดราชการได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

- สำนักงานศาลยุติธรรมเลื่อนการจัดกิจกรรม “การสร้างสายใยเชื่อมหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมด้วยกีฬาพื้นบ้าน”

- สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนฟังการบรรยายธรรม

ฉบับที่ 80

- สำนักงานศาลยุติธรรมขยายวงเงินและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณกรณีเกิดอุทกภัย 

- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งแก้ไขเพิ่มเติมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการ

ข่าวศาลยุติธรรม

- สำนักงานศาลยุติธรรมขยายวงเงินและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณกรณีเกิดอุทกภัย

ฉบับที่ 79

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจเยี่ยมห้องสตูดิโอ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์เผย “พร้อมให้การ
  สนับสนุนเพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ศาลทั่วประเทศ
”

- การตรวจนับคะแนนเลือกซ่อม ก.บ.ศ. วันที่ 26 ตุลาคมนี้

- สำนักเทคโนฯ แจ้งปรับปรุงโปรแกรมลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยลายนิ้วมือฯ

- A.I.A เปิดรับสมัครสมาชิกใหม่ โครงการจัดสวัสดิการกองทุนเกษียณอายุราชการและการสงเคราะห์ครอบครัว
  ข้าราชการและลูกจ้างประจำของสำนักงานศาลยุติธรรม
ข่าวศาลยุติธรรม

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมสั่งการให้สถาบันพัฒนาข้าราชการฯ เตรียมห้องพักเพื่อรองรับข้าราชการ
  ที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม

ข่าวศาลยุติธรรม

- น้ำใจชาวศาลยุติธรรมหลั่งไหลช่วยข้าราชการที่ประสบภัยน้ำท่วม

ข่าวศาลยุติธรรม

- ศูนย์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานศาลยุติธรรมเดินหน้าให้ความช่วยเหลือข้าราชการศาลฯ
  ที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง

ฉบับที่ 78

- ประธานศาลฎีกาเปิดการอบรม “ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค”เน้นย้ำ “ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ต้องมี
  วิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
”

- ประธานศาลฎีกาเปิดการอบรม “ผู้พิพากษาศาลฎีกา” เสริมสร้างศักยภาพให้ผู้พิพากษาศาลฎีกา จำนวน 71 คน

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมจัดสรรตู้คอนเทนเนอร์ให้ศาลแขวงสุรินทร์เพื่อใช้เป็นห้องเก็บสำนวน หลังตรวจ
  สอบพบว่าอาคารที่ทำการศาลฯ มีรอยร้าว

- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งเดือนพฤศจิกายนนี้ ข้าราชการศาลยุติธรรมได้รับค่าตอบแทนฯ พร้อมเลื่อนเงินเดือน

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมระดมทุกหน่วยงานกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือข้าราชการฯ ที่ประสบ
  อุทกภัย

ข่าวศาลยุติธรรม - เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมสั่งระดมเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางช่วยขนย้ายเอกสารสำคัญและอุปกรณ์สำนักงาน
  ของศาลแขวงพระนครศรีอยุธยา
ข่าวศาลยุติธรรม

ประธานศาลฎีกา และ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมสั่งเดินหน้ามอบสิ่งของช่วยเหลือข้าราชการศาลที่ประสบอุทกภัย

ข่าวศาลยุติธรรม

 ประธานศาลฎีกา และ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบสิ่งของช่วยเหลือข้าราชการศาลในจังหวัดอุทัยธานี
  ที่ประสบอุทกภัย

ข่าวศาลยุติธรรม

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมสั่งตั้งศูนย์ช่วยเหลือข้าราชการศาลฯที่ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่

ฉบับที่ 77

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบรางวัลให้ผู้ชนะเลิศการประกวดบทความทางวิชาการอนุญาโตตุลาการ
   (
TAI ARBITRATION AWARD) ประจำปี 2554

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดบรรยายพิเศษ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ”

ข่าวศาลยุติธรรม

- การประกวดบทความทางวิชาการอนุญาโตตุลาการ (TAI ARBITRATION AWARD) ประจำปี 2554 

  หัวข้อ “ปัญหาของอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทการลงทุน”

ฉบับที่ 76

- พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ประทานรถกอล์ฟไฟฟ้าแก่สำนักงานศาลยุติธรรม

- ประธานศาลฎีกาเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และห่วงใยข้าราชการศาลยุติธรรมที่ประสบเหตุอุทกภัย

  มอบหมายให้สำนักงานศาลยุติธรรมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมรับมอบโฉนดที่ดินเพื่อเป็นสถานที่ก่อสร้างศาลอุทธรณ์ภาค 1

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้หน่วยงานเร่งบูรณาการการติดต่อสื่อสารและการประสานงาน

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2554 (ก.ศ. สัญจร)

- กองสารนิเทศฯ ตระเวนจัดประชาสัมพันธ์กฎหมายเชิงรุก  มุ่งการเข้าถึงเยาวชนและประชาชน

ข่าวศาลยุติธรรม - ประธานศาลฎีกาเน้นการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและห่วงใยข้าราชการศาลยุติธรรมที่ประสบเหตุอุทกภัย
  มอบหมายให้สำนักงานศาลยุติธรรมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
ฉบับที่ 75

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการประชุม “ยุทธศาสตร์การบริหารสำหรับนักบริหาร ศาลยุติธรรม” และจัดงานมอบ
  รางวัลศาลดีเด่น  เชิดชูเกียรติคุณผู้เกษียณฯ

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวยกย่องประธานศาลฎีกา“เป็นบรรพตุลาการ ที่ตุลาการรุ่นหลังสามารถ
  นำไปเป็นแบบอย่าง
”
- ศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ทำผลงานยอดเยี่ยม ผ่านการประเมินระดับดีมาก

ฉบับที่ 74

- ประธานศาลฎีกานำคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมศึกษาดูงานและสร้างความร่วมมือทางการศึกษา ณ The  
 
University of Nottingham  สหราชอาณาจักร

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการศาล
  จังหวัดอุทัยธานี และ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี

- การเลือกซ่อม ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ

- โฆษกศาลยุติธรรมแนะสื่อปรับรูปแบบนำเสนอข่าวเด็ก-สตรี หลังกฎหมายใหม่เข้มงวดและเพิ่มโทษผู้ล่วงละเมิด

- สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนข้าราชการร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน“สร้างสายใยเชื่อมหน่วยงานกระบวนการ
  ยุติธรรม
”

ข่าวศาลยุติธรรม - เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมส่งเรือท้องแบนและเครื่องสูบน้ำช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของข้าราชการศาล
  จังหวัดอุทัยธานีและ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี
ฉบับที่ 73

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบเงินสงเคราะห์ข้าราชการเหยื่อเพลิงไหม้

- ศาลจังหวัดอุทัยธานีและศาลเยาวชนฯจังหวัดอุทัยธานีประกาศเลื่อนพิจารณาคดี  หลังเจอวิกฤตน้ำท่วม

- การดำเนินงานของศาลฎีกาในรอบปี 2554 เน้นวางระบบจัดการคดีเพื่อรองรับคดีที่มากขึ้น และแก้ไขปัญหาคดีค้างพิจารณา

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 14/2554

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 18/2554

- สถาบันอนุญาโตตุลาการจัดสัมมนาเรื่องข้อพิพาทในสัญญาก่อสร้าง

ฉบับที่ 72

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงศึกษาดูงานร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 16  
  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมห่วงใยข้าราชการศาลยุติธรรมที่ประสบอุทกภัยหลายพื้นที่  เร่งให้ความช่วยเหลือ
  ด่วน
!!

- เลือกซ่อม ก.บ.ศ. วันที่ 26 ตุลาคม 2554 ยื่นแบบแสดงความประสงค์รับเลือกภายในวันที่ 4 ตุลาคม 2554

- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมเปิดโครงการสินเชื่อสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
   วงเงิน 1,000 ล้านบาท มุ่งสนับสนุนให้ข้าราชการศาลฯ มีบ้านพักเป็นของตนเอง

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมพอใจผลการดำเนินงาน“ห้องถ่ายภาพประจำสำนักงานศาลยุติธรรม”
  มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก
- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศให้บริการอุปกรณ์สื่อสารทางไกลผ่านจอภาพฯ MCU

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างองค์กรเครือข่ายในการส่งต่อเด็กและเยาวชน
  ตามกฎหมายเด็กฉบับใหม่
”

ฉบับที่ 71

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อทรงศึกษาดูงานร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 16

 ระหว่างวันที่ 12 – 18 กันยายน  2554

- ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา

- ประธานศาลฎีกาและคณะ เยือนราชอาณาจักรภูฏานเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการศาล ระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2554

- ก.บ.ศ.มีมติให้ดำเนินโครงการเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการเพื่อเร่งรัดการพิจารณาพิพากษาคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2554

- ขอเชิญข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้าง ผู้พิพากษาสมทบ ผู้ประนีประนอมในศาล เข้าร่วมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

- ความคืบหน้าโครงการจัดหาระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ Web Conference

ฉบับที่ 70

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 13/2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศ ก.บ.ศ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรมฯ

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างศาลเยาวชนฯกลาง พร้อมกำชับให้แล้วเสร็จทันกำหนดเวลา

- กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมประกวดตั้งชื่อหนังสือพิมพ์ศาลยุติธรรมชิงเงินรางวัล 10,000 บาท จากสำนักงานศาลยุติธรรม

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 17/2554

- โบนัสประจำปี 2554  ได้รับภายในเดือนกันยายนนี้ แน่นอน หน่วยงานผ่านการประเมินเกินร้อยละ 80 ได้รับคนละ 10,100 บาท

- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครผู้รับการคัดเลือกทุน Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปี 2555  ณ ประเทศญี่ปุ่น

ฉบับที่ 69

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมนำคณะผู้บริหารเดินสายตรวจราชการศาลยุติธรรมในพื้นที่อีสาน มุ่งสู่การ
  เป็น “ศาลยุติธรรมเพื่อประชาชน”
 

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธานเปิด “ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีศาลจังหวัดเดชอุดม”  เผยพร้อม
  เดินเครื่องสนับสนุนงานไกล่เกลี่ยเต็มที่
 

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมปลื้ม  การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายฯ ประจำ กทม. เข้มข้น ผลการแข่ง “สาธิต
  ม.เกษตรฯ
” และ “ม.ธรรมศาสตร์” คว้าชัยไปครอง

ฉบับที่ 68

 - สำนักงานศาลยุติธรรมจับมือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและสื่อมวลชนถกปัญหาและมาตรการการคุ้มครอง
   สิทธิของเหยื่ออาชญากรรมที่เป็นสตรีและเด็ก

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเน้นให้ผู้บริหารศาลยุติธรรมนำแนวนโยบายไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาของ
  ศาลยุติธรรม

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการบูรณาการข้อมูลคดีของ
  ศาลยุติธรรม

- สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2554 ณ  วัดราชนัดดารามวรวิหาร 
   วันที่  1  พ.ย.  54

- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญร่วมทำบุญในกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

ฉบับที่ 67

- ศาลอาญาธนบุรีเปิดศูนย์บังคับคดีแพ่ง (นายประกัน)

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 12/2554

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม หลักสูตร การบริหารสำหรับนักบริหารศาลยุติธรรม รุ่นที่ 13

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสวัสดิการโทรศัพท์เคลื่อนที่สำหรับข้าราชการฯ

ฉบับพิเศษ - การประชุม ก.ต. ครั้งที่ 16/2554
ฉบับพิเศษ - ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 15/2554
ฉบับที่ 66

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงร่วมพิธีปิดการอบรม บ.ย.ส. รุ่นที่ 15 และ
   พิธีเปิดการอบรม บ.ย.ส. รุ่นที่ 16

- ประธานศาลฎีกาและคณะ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการศาล ระหว่างวันที่
   21
– 25 สิงหาคม 2554

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2554

ฉบับที่ 65

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์แจ้งผลการจัดสัมมนาเรื่อง “การพัฒนากฎหมายและแนวคำพิพากษาของศาลในเรื่องหลัก
  ธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท
 : ประสบการณ์ของต่างประเทศและประเทศไทย”

- มหาวิทยาลัยบูรพาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสาธารณะ
  รุ่นที่ 15

- ศาลเยาวชนฯ ราชบุรี ประสานความร่วมมือหน่วยงานกระบวนการยุติธรรมคุ้มครองสิทธิเด็ก  ไม่ละเลยการคุ้มครอง
  สังคม

ฉบับที่ 64

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปร่วมโครงการเตรียมตัวก่อนเข้ารับการอบรม หลักสูตร “ผู้บริหาร
  กระบวนการยุติธรรมระดับสูง
” รุ่นที่ 16 ณ  โรงแรมสปริง ฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา  จังหวัดเพชรบุรี ระหว่าง
  วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2554

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม หลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับกลาง”และ หลักสูตร “การพัฒนานักบริหาร
  ระดับสูง
”

- สำนักการคลังแจ้งซักซ้อมความเข้าใจการใช้จ่ายเงินงบประมาณในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ

ฉบับที่ 63

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จไปทรงร่วมการปฐมนิเทศ หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 16

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 14/2554
- สำนักระงับข้อพิพาทร่วมมือกับศูนย์ไกล่เกลี่ยสิงคโปร์จัดอบรมไกล่เกลี่แก่ผู้พิพากษา

ฉบับที่ 62

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็นองค์ประธานเปิดโครงการ “การอำนวยความยุติธรรมด้วยบรรยากาศเป็นมิตรกับ     

    ประชาชน” ณ  ศาลอาญาธนบุรี

- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรม  Mini LL.M

- ศาลอุทธรณ์จัดงาน 119 ปี เผยแพร่ผลการดำเนินงานและสร้างความรู้ให้แก่ประชาชน

-  สำนักระงับข้อพิพาทจัดอบรมผู้ประนีประนอมศาลยุติธรรมในภาค 7

ฉบับที่ 61

- ประธานศาลฎีกานำข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมถวายราชสดุดีและกล่าวอาศิรวาท แสดงความจงรักภักดี
  แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

- โฆษกศาลฯ แถลงข่าว “ศาลยุติธรรมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ”

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2554

- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งการประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
   และสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1-9

ฉบับที่ 60

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 11/2554

- ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการเปิดใช้ลิฟท์โดยสาร

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมให้การช่วยเหลือครอบครัวของลูกจ้างชั่วคราว

- ประกาศรายชื่อศาลดีเด่น ประจำปี 2554

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมอาสาสมัครอ่านหนังสือบันทึกเสียงแก่ห้องสมุดคนตาบอดแห่งชาติ

ฉบับที่ 59

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบประกาศนียบัตรและปิดการประชุมฯ “การศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายและ
  กระบวนการยุติธรรมของราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏาน
”

- ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

ฉบับที่ 58

- ประธานศาลฎีการับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จาก Southern Methodist University

- สำนักงานศาลยุติธรรมประชุมหารือข้อราชการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศทางกฎหมาย
  และการศาล กับ
Queen Mary, University of London  

ฉบับที่ 57

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเน้นย้ำบทบาทความสำคัญของผู้ประนีประนอมและอาสาสมัครไกล่เกลี่ย
   ช่วยแบ่งเบาภาระการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล

- สำนักงานศาลยุติธรรมให้ความสำคัญการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมจัดอบรมอาสาสมัครไกล่เกลี่ยฯ
  ให้แก่ผู้นำของศาสนาอิสลาม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมบุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ฯ
- กองสารนิเทศฯ ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งรายงานค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องแต่งกาย
  ของพนักงานต้อนรับประจำศาลฯ

ฉบับที่ 56

- ประธานศาลฎีกา และคณะ ก.บ.ศ. ดูงานศาลศาลฎีกาแห่งราชอาณาจักรสเปน

- ผลการประชุม ก.บ.ศ.ครั้งที่ 10/2554  เห็นชอบร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
  ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรมฯ

- ผลการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 13/2554 แต่งตั้งผู้พิพากษาอาวุโสเห็นชอบให้เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  ดำรงตำแหน่งต่อไปอีก 1 วาระ

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนาศักดิ์ สรุปเนื้อหาที่ได้รับจากการสัมมนา “การให้เหตุผลในคำพิพากษาและการใช้ดุลพินิจ
  กำหนดโทษในคดีอาญา
: ประสบการณ์ของศาลสหรัฐอเมริกาและศาลไทย”

ฉบับที่ 55

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2554

- การย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมรอบเมษายน 2554 (ครั้งที่ 4)

ฉบับที่ 54 - ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 12/2554
ฉบับที่ 53

- สำนักระงับข้อพิพาทแจ้งผลการปฏิบัติงานของอาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช.)

ฉบับที่ 52

- ศาลเยาวชนฯ กลาง จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

- สำนักระงับข้อพิพาทจัดอบรมผู้ประนีประนอมสำหรับศาลภาค 4

- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อรับทุนไปฝึกอบรม  ณ มหาวิทยาลัยโอ๊คแลนด์
  ประเทศนิวซีแลนด์

- ศาลแขวงพระนครเหนือจัดโครงการไกล่เกลี่ยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เฉลิมพระกียรติ 84 พรรษา

- สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ “อาสาสมัครอ่านหนังสือบันทึกเสียงแก่ห้องสมุด
  คนตาบอดแห่งชาติ
”

- สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จัดทำโครงการ e-learning

ฉบับที่ 51

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 9 เตรียมความพร้อมก่อนก้าวขึ้น
  สู่ตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล

- ผลการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 11/2554  มีมติเห็นชอบในการโยกย้ายแต่งตั้ง พ.อาวุโสสับเปลี่ยนตำแหน่ง

- ศาลแรงงานกลางจัดสัมมนา “การจัดการความรู้ในองค์กร (KnowledgeManagement)”

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ” ให้กับ
  ผู้ประนีประนอมในศาลภาค 5

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเรื่อง “ร่วมกันสร้างหัวใจสีขาวให้เบ่งบานในศาลยุติธรรม”

ฉบับที่ 50

- สำนักประธานศาลฎีกาจัดสัมมนา “การรับฟังพยานหลักฐานในคดีทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและบทบาทและ
  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้พิพากษากับอัยการ
”

- สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปร่วมส่งเรียงความเข้าประกวด
  ภายใต้แนวคิด
“ศาลยุติธรรมกับคำสอนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”  ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท

- ผลการประชุม ก.ศ.ครั้งที่ 8/2554  แต่งตั้งที่ปรึกษาระบบงานศาลยุติธรรม (เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ระดับ
  ทรงคุณวุฒิ)  จำนวน 3 ราย

- โรงพยาบาลตุลาการฯ เปิดหน่วยแพทย์เครือข่ายคลินิกการให้คำปรึกษาครอบครัวในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

ฉบับที่ 49

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “เสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนฯ” ครั้งที่ 2

- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือข้าราชการศาลจังหวัดน่าน

ฉบับที่ 48

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลสูง”

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 9/2554 เห็นชอบให้ประธานศาลอุทธรณ์ภาคได้รับค่าตอบแทนเหมาจ่าย
  แทนการจัดหารถประจำตำแหน่งและมีมติอนุมัติให้จัดสรรเงินค่าธรรมเนียมศาลฯ ประจำปีงบประมาณ 2554
  ครั้งที่ 1

- ศาลจังหวัดมหาสารคามขอบคุณสำนักงานศาลยุติธรรมที่ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาล

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์เผยแพร่ข้อมูลจากการสัมมนาฯ ในเว็บไซต์แล้ว

ฉบับพิเศษ

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจราชการศาลในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และตรวจความพร้อมโครงการ
  ปรับปรุงเรือนรับรอง
“บ้านพักเรือนขาว”

- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลางหลังใหม่
  คาดแล้วเสร็จ ปี 2556

ฉบับที่ 47

 - สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “เสริมสร้างทักษะการต้อนรับประชาชนฯ”

- ศาลจังหวัดพระโขนงมีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “การให้เหตุผลในคำพิพากษาและการใช้ดุลพินิจกำหนดโทษในคดีอาญา : ประสบการณ์ของศาลสหรัฐอเมริกาและศาลไทย”

ฉบับที่ 46

- ประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ
   ก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

- ผลการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 10/2554

- สำนักระงับข้อพิพาทจัดอบรมผู้ประนีประนอมสำหรับศาลภาค 6

ฉบับที่ 45

 - ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 8/2554  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ประกาศกำหนดให้ศาลและสำนักงานประจำศาล ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน  อ.แม่สะเรียง และ อ.ฝาง  เป็นหน่วยงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 เพิ่มเติม

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 7/2554 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับต้น” และหลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับกลาง”  เพื่อรองรับหลักเกณฑ์ฯ วิธีการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดสัมมนา “กฎหมายและคำสั่งศาลเกี่ยวกับการป้องกันการชุมนุมโดยละเมิดต่อกฎหมาย : ประสบการณ์ของต่างประเทศและประเทศไทย” 

- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง  “ร่วมกันสร้างสรรค์หัวใจสีขาว ให้เบ่งบานในศาลยุติธรรม” 

ฉบับที่ 44

- สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด จัดประชุม“ความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการ
  ยุติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
” ครั้งที่ 2

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ“เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ
  รุ่นที่ 3
”

ฉบับที่ 43

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการ “ศาลยุติธรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระชนมพรรษา
  7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
”

- ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา / การฝึกอบรม

ฉบับที่ 42

- ศาลจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”และการอบรมผู้ประนีประนอม
  ประจำศาลจังหวัดนนทบุรี

- ศาลอุทธรณ์จัดโครงการ  “มิถุนายน เดือนแห่งการไกล่เกลี่ยฯ เทิดไท้องค์ราชันย์”

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดการประชุม “การพัฒนาองค์กรด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัวฯ”

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรม “พื้นฐานงานคดี รุ่นที่ 8”  และ“โครงการเพิ่มศักยภาพฯ การใช้ระบบสารสนเทศ
  ศาลยุติธรรมสำหรับศาลเยาวชนฯ ภาค 7 - 9

ฉบับที่ 41

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รุ่นที่ 18”

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 2

- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการศาลยุติธรรม

- สำนักระงับข้อพิพาทจัดอบรมผู้ประนีประนอมศาลในภาค 1

ฉบับที่ 40

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดงานแสดงมุทิตาจิต 84 ปี ศาสตราจารย์พิเศษธานินทร์ กรัยวิเชียร

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 7/2554  “...ที่ประชุมมีมติรับหลักการการกำหนดเงินค่าตอบแทนพิเศษของ
  ข้าราชการศาลยุติธรรม และมอบหมายให้คณะอนุกรรมการพิจารณาเงินเดือนและค่าตอบแทนของข้าราชการตุลาการ
  และดะโต๊ะยุติธรรมพิจารณา...
”

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ นำข้อมูลรายงานการวิจัยฯ เผยแพร่ในเว็บไซต์แล้ว  

ฉบับที่ 39

- ศาลแพ่งเปิดทำการแผนกคดีสิ่งแวดล้อม

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2554 ที่ประชุมเห็นชอบระดับตำแหน่งที่มีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษและ
  อัตราเงินค่าตอบแทนพิเศษ เตรียมเสนอ ก.บ.ศ. เพื่อพิจารณาฯ

- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมจัดอบรม “เสริมสร้างทักษะพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม”
ฉบับที่ 38

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรม “ผู้พิพากษาประจำศาล (ผู้ช่วยฯ รุ่นที่ 58)”

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 9/2554

- สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “ศาลยุติธรรมรวมใจภักดิ์ ปลูกป่าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
   เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
”

- อธิบดีฯ ศาลเยาวชนฯ เปิดเผยถึงภารกิจศาลเยาวชนฯ “บทบัญญัติกฎหมายใหม่”

บับที่ 37 - สำนักระงับข้อพิพาทสานต่อ "อาสาสมัครไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน"เพื่อความสมานฉันท์ของสังคม
-
สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครเพื่อรับทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท  ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2554
-
  ประธานคณะทำงานฝ่ายกีฬาฯ วันศาลยุติธรรม แจ้งเรื่องการส่งถ้วยและเหรียญรางวัล
ให้กับนักกีฬา จะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้
ฉบับที่ 36

- สำนักระงับข้อพิพาทจัดอบรมผู้ประนีประนอมสำหรับศาลในภาค 2

- ศาลอุทธรณ์จัดโครงการ“มิถุนายนเดือนแห่งการไกล่เกลี่ยสมานฉันท์ในศาลอุทธรณ์ เทิดไท้องค์ราชันย์”

- อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 ออกตรวจเยี่ยมศาลในเขตอำนาจฯ

- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบชิงทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานศาลยุติธรรม เน้นกระบวนการ
  ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ ณ  มหาวิทยาลัยคันไซ  ประเทศญี่ปุ่น
”

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบการขอรับทุน ป.โท ต่างประเทศ

ฉบับที่ 35

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 8/2554 เห็นชอบร่างระเบียบฯ หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายฯ 

- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญบริจาคเงินสงเคราะห์กรณีเพลิงไหม้บ้านพักลูกจ้างชั่วคราว 

- ชมรมกอล์ฟตุลาการศาลยุติธรรมจัดแข่งขันกอล์ฟ SHOT GUN  5 มิ.ย. 54 รีบสมัครด่วน รับเพียง 150 ท่าน
  เท่านั้น !!

ฉบับที่ 34

- สำนักพัฒนาระบบงานแจ้งขยายเวลาส่งรายงานตัวชี้วัดศาลดีเด่น และการออกตรวจศาลดีเด่นประจำปี 2554

- ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาพิพากษาคดีปี 2553 เสร็จทุกคดีแล้ว

- กองการต่างประเทศ แจ้งทุน ลี กวน ยู ระดับปริญญาโททางด้านการจัดการสาธารณะ (MPM)

  ประจำปีการศึกษา 2555

ฉบับที่ 33

- ประธานศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ
   ในฐานะแขกของศาลยุติธรรม

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รุ่นที่ 17” มีอดีตผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 47
  เข้าอบรม 73 คน

- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครข้าราชการศาลยุติธรรมชิงทุนอบรม “การบริหารงานศาลยุติธรรมฯ”
   ณ มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น

ฉบับที่ 32

- ประธานศาลฎีกาเปิดงานวันศาลยุติธรรม  129 ปี ศาลยุติธรรมก้าวไกล  โปร่งใส  เป็นธรรม

- ศาลล้มละลายกลางเปิดให้บริการระบบสืบค้นข้อมูลคดีล้มละลายโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์  พร้อมอำนวยความสะดวก
  ให้ศาล  คู่ความ ประชาชนทั่วประเทศ

- นายมนัส แจ่มเวหา ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังได้รับเลือกเป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ จัดสัมมนาเรื่อง “การนำระบบการพิจารณาคดีแบบไต่สวนไปใช้ในการพิจารณาคดีอาญา
  ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและคดีเลือกตั้ง
”

- ผลการประชุม ก.ศ.ครั้งที่ 5/2554

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “ศาลยุติธรรมกับประชาชน...บนเส้นทางสายเดียวกัน” ติดอาวุธทางปัญญาด้าน
  กฎหมายให้กับประชาชนเนื่องในวันศาลยุติธรรมครบ 129 ปี

ฉบับที่ 31

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 6/2554 ไม่แก้ไขประมวลกฎหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวกับการขอผ่อนชำระ
  ค่าปรับและการขอทุเลาการบังคับโทษปรับฯ และมติเรื่องอื่นๆ

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดฝึกอบรม “เจ้าพนักงานคดี”

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนา “ศาลยุติธรรมกับการพัฒนาการบริหารกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ”
  เผยแพร่ประสบการณ์ของต่างประเทศแก่บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของไทย

- ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารจัดการคดีศาลสูง Download
  แบบรายงานผลฯ ได้ที่
www.jsrd.coj.go.th

- ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินผล คัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ภายใต้กรอบการประเมิน 4 มิติ ครอบคลุม
  การปฏิบัติงานด้านคดี  ธุรการ และการไกล่กลี่ย

ฉบับที่ 30

- โฆษกศาลยุติธรรมแถลงข่าวกับสื่อมวลชน “งานสัปดาห์วันศาลยุติธรรม 2554” พร้อมจัดกิจกรรมมากมาย
   ภายใต้แนวคิด
“ศาลยุติธรรมก้าวไกล  โปร่งใส  เป็นธรรม”

- ผลการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 7/2554 เห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมล่ามฯ

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ และศาลแรงงานกลาง จัดสัมมนา“การนำระบบการพิจารณาคดีแบบไต่สวนไปใช้
  ในศาลแรงงานกลาง
”

ฉบับที่ 29

- คำปราศรัยของประธานศาลฎีกาเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2554 เน้น “ปีแห่งการส่งเสริมการใช้
  เทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานศาลยุติธรรม”

- ศาลในภาค 4 จัดตั้งศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีฯ ครบทุกศาลแล้วส่งผลให้ระยะเวลาการนัดคดีในศาลสั้นลง
  เป็นอย่างมาก

ฉบับ 28

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานการจัดงานฉลองความสำเร็จของโครงการ ELFI

- กำหนดการจัดงานสัปดาห์วันศาลยุติธรรม 20 – 23 เมษายน 2554

- ก.บ.ศ.อนุมัติโครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปี 2554 แล้วผู้เข้าร่วมโครงการรับ 15 เท่าของเงินเดือนๆ สุดท้าย (ไม่รวมเงินประจำตำแหน่ง)

ฉบับที่ 27

- ผลการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 6/2554

- ผลการประชุม ก.ศ.ครั้งที่ 4/2554

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนา เรื่อง “การนำระบบการพิจารณาคดีแบบไต่สวนไปใช้ในศาล : แนวคิดและวิธี
  ปฏิบัติของศาลต่างประเทศและศาลไทย
”

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนา เรื่อง “ความรู้กฎหมายศาลเยาวชนและครอบครัว สำหรับผู้พิพากษา
  ผู้พิพากษาสมทบ และข้าราชการศาลยุติธรรม
” ครั้งที่ 1

- สำนักงานศาลยุติธรรมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการใช้บังคับกฎหมายศาลเยาวชนและ
  ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว

ฉบับที่ 26

- ศาลอาญากรุงเทพใต้จัดตั้งศูนย์บังคับคดีนายประกันและประสานการติดตามผู้ต้องหาหรือจำเลยตามหมายจับ
  ของศาล

- การเตรียมการใช้บังคับพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
  พ.ศ. 2553

ฉบับที่ 25

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้แทนคณะ บ.ย.ส.รุ่นที่ 15 และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) มอบเงินเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ศาลในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และศาลจังหวัดนาทวี

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพนักศึกษาฝึกงานศาลยุติธรรมภาคฤดูร้อน
  ประจำปี 2554
”

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 5/2554
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมหลักสูตร Mini LL.M.

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดจำหน่ายของที่ระลึกครบรอบ 129 ปี ศาลยุติธรรม

- ผลการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปี 2553ธรรม ถนนรัชดากล่าวจะเริ่มวางจำหน่าย ตั้งแต่วัน
  จันทร์ที่ 18 เมษายน 2554 ถึงวันศุกร์

ฉบับที่ 24

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 4/2554

- สำนักงานศาลยุติธรรมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเกริก

- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญร่วมเข้ารับการอบรมความรู้กฎหมายส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชน
  22 เมษายน 2554

- “ศาลยุติธรรมร่วมใจสร้างสรรค์กีฬาและนันทนาการเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ”

ฉบับที่ 23

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเฝ้ารับเสด็จ “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา” ในการเสด็จเป็น
  องค์ประธาน
เปิดกิจกรรม “กำลังใจไหลรินสู่แดนภูผา” ณ เรือนจำอำเภอฝาง

- ผลการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 5/2554

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 3/2554

- ศาลยุติธรรมเตรียมจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ฉลอง 129 ปี แห่งการอำนวยความยุติธรรม

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศาลยุติธรรม

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนา เรื่อง “การนำระบบการพิจารณาคดีแบบไต่สวนไปใช้ในศาล  : แนวคิดและวิธี
  ปฏิบัติของศาลต่างประเทศและศาลไทย
”

ฉบับที่ 22

- ศาลแพ่งธนบุรีจัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องในคดีคุ้มครองผู้บริโภค

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจเยี่ยมและตรวจราชการศาลจังหวัดฝาง

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการ “บริจาคกระดาษเพื่อมูลนิธิพระดาบสเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”

- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครขอรับทุนเรียนภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

ฉบับที่ 21

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานการเสวนา“น้ำพระทัยพระองค์ภา กับการให้โอกาส
  แก่ผู้ต้องขังหญิง
”

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดการประชุม เรื่อง “ความร่วมมือของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมฯ”

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการใช้ระบบสารสนเทศศาลยุติธรรม
  สำหรับพนักงานคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรม หลักสูตร“เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ” รุ่นที่ 2

ฉบับที่ 20

- ประธานศาลฎีกามอบวุฒิบัตรและเข็มศาลยุติธรรมให้แก่ผู้ผ่านการอบรม
  หลักสูตร ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 8

ฉบับที่ 19

- ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฏหมายอาเซียน

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 4/2554

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธานเปิดโครงการ “ไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องฯ กยศ.”  ณ ศาลแขวงสงขลา

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 2/2554

- สำนักงานศาลยุติธรรม จัดการอบรมหลักสูตร“เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ”
  รุ่นที่ 1

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำโครงการศูนย์ประชาสัมพันธ์ศาลยุติธรรมออนไลน์

ฉบับที่ 18

- สำนักงานศาลยุติธรรม เชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อสีชมพู

- ศาลอุทธรณ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การลดปริมาณคดีของศาลอุทธรณ์โดยวิธีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”

- ศาลอุทธรณ์ภาค 8 จะย้ายที่ทำการไปจังหวัดภูเก็ต วันที่ 1 เมษายน 2554

ฉบับที่ 17

- สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จัดการเสวนา เรื่อง “น้ำพระทัยพระองค์ภา
  กับการให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิง
”

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรในสำนักงานศาลยุติธรรม

- ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการสัมมนา“ทางเลือกในการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา”

- โครงการอบรมหลักสูตร Mini LL.M. รุ่นที่ 2 โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและ Kyushu 
  University

ฉบับที่ 16 - ศาลอาญาธนบุรีจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง "การพัฒนารูปแบบและการประเมิน
การให้การปรึกษาด้านจิตสังคมฯ"
- ผลการเลือก ก.ศ.ผู้ทรงคุณวุฒิ
- สำนักงานศาลยุติธรรมอบรมบุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศ
- กำหนดการจัดการแข่งจัดขันกีฬาวันศาลยุติธรรม 23 เมษายน 2554
ฉบับที่ 15

- ศาลอุทธรณ์นำร่องระบบผู้ช่วยใหญ่

- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมจัดสรรเครื่องแต่งกาย และจัดการอบรมพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม ประจำปี 2554

ฉบับที่ 14

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการระหว่างประเทศ เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรภูฏาน”

- ผลการนับคะแนนเลือก ก.ศ. ประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม

- ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางเตรียมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การใช้บังคับกฎหมายตามพ.ร.บ.ศาลเยาวชนฯ 2553

 - ก.ศ. แจ้งเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร

ฉบับที่ 13

- ประธานศาลฎีกาและเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมรับเสด็จสมเด็จพระราชาธิบดี  สมเด็จพระราชินีแห่งสวีเดนและพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุและพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา ในการเสด็จร่วมรับฟังการเสวนา“กระบวนการยุติธรรมและการคุ้มครองผู้หญิงและเด็กที่ประสบปัญหาความรุนแรง”

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 2/2554

- ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น
  ประจำปี 2553

- ศาลอุทธรณ์ภาค 3 และศาลในภาค 3 อ่านคำพิพากษาและสั่งของศาลสูงผ่านทางระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ

ฉบับที่ 12

- สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดจัดงานสัปดาห์วันศาลยุติธรรมประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 20 – 23 เมษายน 2554

- สำนักงานศาลยุติธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการงานการบัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 11

- ผลการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 3/2554

- ก.ศ. แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม

ฉบับที่ 10 - สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 จัดตั้งศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธีฯ
- ผู้ช่วยทูตฝ่ายกฎหมายประจำสถานทูตอินโดนีเซีย
- ข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2554
- ศาลอุทธรณ์รายงานผลการพิจารณาพิพากษาคดีในรอบปี 2553
- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งปรับเปลี่ยนวิธีการขอนำข่าวประชาสัมพันธ์ขึ้นเว็บไซต์ศาล
-
สำนักการคลังแจ้งการจัดส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ฉบับที่ 9 - ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบ 59 ปี
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 1/2554
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 2/2554
ฉบับที่ 8

- ผลการประชุม  ก.ต. ครั้งที่  1/2554

ฉบับที่ 7

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่
  แก่เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จทรงประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนและสำนักงานคณะนิติศาสตร์ 

  ม.สงขลานครินทร์

ฉบับที่ 6

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ  สาธารณรัฐอินเดีย
  และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร“กฎหมายล้มละลาย”
  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

- สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดการคัดเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม

ฉบับที่ 5

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 59

- ศาลแรงงานกลางจัดโครงการ “ศาลแรงงานกลาง...ปันความรู้...สู่ผู้ใช้แรงงงาน”

- คณบดีของ Chicago – Kent School of law  ประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหาร
  สำนักงานศาลยุติธรรม

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการใช้งานระบบสารสนเทศ
  ศาลยุติธรรมสำหรับศาลสูงและศาลที่ใช้ออราเคิล

- ศาลจังหวัดสงขลาพิจารณาพิพากษาคดีได้แล้วเสร็จเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ฉบับที่ 4

- ก.ศ. แจ้งการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2)

- หลักเกณฑ์การคัดเลือกข่าวลงใน “รอบรั้วศาลยุติธรรม”

ฉบับที่ 3

  - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่
  พุทธศักราช 2554  แก่ประธานศาลฎีกา

ฉบับที่ 2

- ก.ศ. แจ้งการคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 1)
- ก.ศ. แจ้งการคัดเลือกเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานข้าราชการศาลยุติธรรม
- การรับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2554

ฉบับที่ 1

- สารอวยพรของ นายสบโชค สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา  เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2554

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 16/2553

ข่าวศาลยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2553
ฉบับที่ 98

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดปฐมนิเทศโครงการอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ

- ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทในศาลฎีกาแสดงความยินดีกับคู่ความเข้าสู่ระบบไกล่เกลี่ยสำเร็จ

- ศาลอุทธรณ์ล้างคดีรับปีใหม่ และไกล่เกลี่ยสำเร็จ 627 ล้าน

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 27/2553

- ศาลอาญาธนบุรีเปิดโครงการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม

ฉบับที่ 97

- คำปราศรัยของ นายสบโชค  สุขารมณ์ ประธานศาลฎีกา  เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2554

- คณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
  
อัครราชกุมารี
และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดฝึกอบรมล่ามอิสระระดับสูงในภูมิภาค ครั้งที่ 1

- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครผู้สนใจรับทุนปริญญาเอกรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเกริก

ฉบับที่ 96

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 17/2553

 - ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 26/2553

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 15/2553

- แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2554 – 2556 (ฉบับร่าง)

ฉบับที่ 95

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัญจรให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่เยาวชน ครั้งที่ 1โครงการ “ศาลยุติธรรมกับประชาชน...บนเส้นทางสายเดียวกัน”

- สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม

ฉบับที่ 94 - ผลการประชุม ก.ต.ครั้งที่ 25/2553
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาและบริหารงานคดี”รุ่นที่ 6
ฉบับที่ 93 - ประธานศาลฎีการ่วมงานแถลงแผนกิจการและกระชับมิตรภาพ
  เครือข่ายความร่วมมือมูลนิธิป้องกันอาชญากรรมแห่งเอเชีย (ประเทศไทย)
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 24/2553
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปลี่ยนวิธีการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยการสแกนลายนิ้วมือ
ฉบับที่ 92

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการ “ปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 5 ธันวามหาราช”

- สำนักประธานศาลฎีกาจัดสัมมนา เรื่อง การรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และการเก็บหลักฐานในรูปแบบ
  อิเล็กทรอนิกส์
: ประสบการณ์ประเทศสหรัฐอเมริกา

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการประชุม เรื่อง การจัดทำแบบบรรยายลักษณะงานของข้าราชการศาลยุติธรรม

- สรุปผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่/พิเศษ  เลือก ก.บ.ศ.ผู้ทรงคุณวุฒิ

- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งการพิจารณาออกหนังสือรับรองสิทธิ โครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยฯ

ฉบับที่ 91

- ศาลอาญาจัดโครงการ “ศาลอาญาร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน”

- คณะทำงานช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย แจ้งให้ผู้ประสงค์ขอใช้สิทธิกู้เงินซ่อมแซมบ้านยื่นเอกสาร
  ให้ครบถ้วนเพื่อรับการพิจารณาโดยเร็วที่สุด

- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมใช้ฟอนต์ TH Sarabun PSK
 
ในการจัดพิมพ์หนังสือราชการ 

ฉบับที่ 90

- สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักรจัดสัมมนาผู้พิพากษา
   และผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 14/2553

- ก.ศ. แจ้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณสมบัติในการแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม ประเภทวิชาการ

- การจัดสรรงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์กรณีฉุกเฉิน/เร่งด่วนจากวงเงินที่ตั้งไว้ที่ศาลสูง ศาลชั้นต้นไม่สังกัดภาค
   และภาค

ฉบับที่ 89

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกิจกรรมโครงการ UNITE to End Violence Against Women
  Campaign
และงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีและเด็กฯ

- ศาลอุทธรณ์จัดการประชุมผู้พิพากษาแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ เพื่อแถลงนโยบายในการบริหารจัดการ
  คดียาเสพติด

- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมจัดสร้างพระพุทธยุติธรรมโลกนาถประจำสำนักงานศาลยุติธรรม

- ก.ศ.แจ้งแนวทางการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี 2553

- สำนักเทคโนฯ แจ้งการพิสูจน์ตัวตนก่อนการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศาลยุติธรรม 
  บริเวณถนนรัชดาภิเษก

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษอังกฤษ ประจำปี 2554

ฉบับพิเศษ - ประธานศาลฎีกาและเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 1
-
โฆษกศาลยุติธรรมแถลงผลการเลือกตั้ง ก.บ.ศ.ชุดใหม่
ฉบับที่ 88 - ประธานศาลฎีกาเปิดการอบรมหลักสูตร "ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค"
- ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "การรับมือกับภัยคุกคามแบบใหม่และการเก็บพยานหลักฐานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์"
  : ประสบการณ์ประเทศสหรัฐอเมริกา"
- โครงการเงินกู้สวัสดิการเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย  อันเนื่องมาจากการประสบอุทกภัย
ฉบับที่ 87 - ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 23/2553
- โฆษกศาลยุติธรรมร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 
  และความรุนแรงในครอบครัว
- ศาลยุติธรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมฯ
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอความร่วมมือจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ 3 ธันวาคม 2553 
ฉบับพิเศษ

- ประธานศาลฎีกาและเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจเยี่ยมศาลในจังหวัดสงขลาและมอบเงินช่วยเหลือ
  ข้าราชการศาลยุติธรรม

ฉบับที่ 86

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานวุฒิบัตร  เข็มวิทยฐานะ และพระราชทาน          พระราโชวาท แก่คณะผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 13
-  
ศาลฎีกาจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลฎีกา”
-
ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 16/2553
- ฆษกศาลยุติธรรมแจ้งการบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของสำนักงานศาลยุติธรรม สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้
ก.ศ.แจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อบุคคลแอบอ้างวิ่งเต้นช่วยเหลือเข้าทำงานในสำนักงานศาลยุติธรรม

ฉบับที่ 85

- ศาลยุติธรรมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.2553 ณ  วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

- สำนักประธานศาลฎีกาจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และพยานหลักฐาน
  ทางนิติวิทยาศาสตร์
”
(Cyber Crime & Forensic Science Evidence)

 - ศาลอาญาจัดโครงการเทิดพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา  5  ธันวาคม  2553

ฉบับพิเศษ

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดและทรงร่วมเสวนาเรื่อง  “การยุติการกระทำความรุนแรงต่อสตรีและบุคคลในครอบครัวในทุกรูปแบบ”  ซึ่งจัดโดยสำนักงานศาลยุติธรรม  และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ฉบับที่ 84

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมแถลงข่าวโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กยศ. ประจำปี 2554

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 13/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรม “พนักงานคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 5”

- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับรายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร
  และรายจ่ายเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาล สถานที่และบ้านพัก

ฉบับพิเศษ

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 9  ขอให้ข้าราชการศาลยุติธรรมปฏิบัติหน้าที่
อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนต่อไปสำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมสนับสนุนและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างเร่งด่วนแล้ว

ฉบับที่ 83 - ประธานศาลฎีกาห่วงใยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเสียหายอย่างเร่งด่วนแล้ว
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบเงินส่วนตัวช่วยเหลือข้าราชการศาลยุติธรรมในภาค 9 พร้อมจัดหาสวัสดิการช่วยเหลือเงินกู้ดอกเบี้ยพิเศษ เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของข้าราชการฯ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

- อธิการบดีมหาวิทยาลัยคันไซ  เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 82

- สำนักงานศาลยุติธรรมส่งบัตรเลือก ก.บ.ศ.ถึงผู้พิพากษาทุกท่านแล้ว กำหนดส่งบัตรคืน 22 พ.ย. 53 
   นับคะแนน 23 พ.ย 53

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 22/2553

- ศาลจังหวัดตลิ่งชันเปิดศูนย์สมานฉันท์ฯ และโครงการ “ใบลอยอัจฉริยะ”

- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิด “สายด่วนเพื่อให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี”

ฉบับพิเศษ

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจราชการศาลในภาค 3 ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย พร้อมจัดมาตรการช่วยเหลือเร่งด่วนแล้ว

ฉบับพิเศษ

- สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือกรณีเสียหายอันเกิดจากอุทกภัย

ฉบับพิเศษ

  - สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าการช่วยเหลือศาลยุติธรรม และข้าราชการฯ ที่ประสบอุทกภัย

ฉบับที่ 81

- ประธานศาลฎีกามอบให้สำนักงานศาลยุติธรรมเร่งลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศาลที่ประสบอุทกภัยในภาค 1

- สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 จัดสัมมนาเชิงวิชาการเน้นสร้างความเข้าใจระบบการบริหารงานบุคคลแนวใหม่

ฉบับที่ 80

- องคมนตรี และประธานศาลฎีกา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน  100 ปี พระปิยมหาราช   ณ  ศาลแพ่ง

- ประธานศาลฎีกาห่วงภัยน้ำท่วมขอให้สำนักงานศาลยุติธรรมเร่งให้ความช่วยเหลือเต็มที่

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค”

- สำนักการคลังขอให้ผู้พิพากษาแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนภาษีฯ ล.ย.01

ฉบับพิเศษ

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือข้าราชการฯ ที่เดือดร้อนจากอุทกภัย 
  เตรียมหามาตรการเยียวยาอย่างเร่งด่วน

ฉบับที่ 79

- สำนักงานศาลยุติธรรมห่วงใยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมในพื้นที่เกิดอุทกภัย เร่งสำรวจความเสียหายและผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลและข้าราชการฯ

- ผู้จัดการ กยศ.เข้าพบเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมจัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดีฯ

- ชมรมกอล์ฟตุลาการศาลยุติธรรม จัดการแข่งขัน“GOLF RYDER ตุลาการ – บ.ย.ส. ครั้งที่ 1”

- กองสวัสดิการศาลยุติธรรมแจ้งประชาสัมพันธ์“โครงการสวัสดิการกองทุนเกษียณอายุราชการฯ กับ AIA”

ฉบับที่ 78

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 21/2553

- สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม แจ้งข่าวดี 2 มหาวิทยาลัยมอบทุนส่วนลดค่าใช้จ่ายในการศึกษา
  แก่ข้าราชการฯ

- สำนักแผนงานฯ จัดทำปฏิทินการจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. 2555 เสร็จแล้ว

ฉบับที่ 77

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ทำบุญตักบาตรร่วมกับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

- ศาลอุทธรณ์จัดการประชุมใหญ่แถลงนโยบายของประธานศาลอุทธรณ์

ฉบับที่ 76

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 15/2553

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 20/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมให้ความช่วยเหลือ เยียวยาครอบครัวของนางสาวศิริลักษณ์  ระเบียบธรรม

- นับคะแนนเลือก ก.บ.ศ. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553


ฉบับพิเศษ


สำนักงานศาลยุติธรรมให้ความช่วยเหลือ เยียวยา ครอบครัวของนางสาวศิริลักษณ์  ระเบียบธรรม

 

ฉบับที่ 75

- นโยบายประธานศาลฎีกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 6

- ศาลอุทธรณ์เร่งรัดพิจารณาพิพากษาคดีเสร็จตามเป้าหมาย(ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึง 31 กรกฎาคม 2553)

ฉบับที่ 74

- ประธานศาลฎีกามีนโยบายเร่งรัดพิจารณาพิพากษาคดีให้เสร็จโดยเร็วในทุกชั้นศาลสำนักงานศาลยุติธรรม
  กำหนดแนวปฏิบัติ
“การเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการฯ”

- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งปรับปรุงโปรแกรมทะเบียนราษฎร

- สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนบริจาคเงินสงเคราะห์ข้าราชการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ฉบับที่ 73

- ประธานศาลฎีกาและคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกาแห่ง
มลรัฐฮาวาย  และเข้าเยี่ยมชมศาล State Circuit Court ของมลรัฐฮาวาย  ประเทศสหรัฐอเมริกา
-
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 
ณ  วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

ฉบับที่ 72

- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม บ.ย.ส.รุ่นที่ 14 และเปิดการอบรม บ.ย.ส.รุ่นที่ 15
-
ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 14/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญผู้พิพากษาศาลยุติธรรมร่วมทำบุญในโครงการอุปสมบทและปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ

- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด เปิดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อยานพาหนะ

ฉบับที่ 71

- ประธานศาลฎีกาแสดงความห่วงใยเจ้าหน้าที่ศาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเบตงแล้ว

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายอิสลามในกลุ่มประเทศเอเชีย
   และตะวันออกกลาง

- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดการอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตร Mini LL.M. รุ่นที่ 2

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายในประเทศ

- สำนักการคลังแจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2553

ฉบับที่ 70

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงเป็นประธานการเสวนาวิชาการในหัวข้อ
  
“น้ำพระทัยพระองค์ภา : คืนสิทธิ เยียวยา คุณค่าผองชน”

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดงานมอบรางวัลศาลยุติธรรมดีเด่นและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการฯ
   และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ

- สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนร่วมสบทบทุน “สงเคราะห์ข้าราชการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้”

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2553 (ก.ศ.สัญจร ครั้งที่ 1/2553)

ฉบับที่ 69

- ศาลภาษีอากรกลางจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความร่วมมือทางด้านกฎหมายภาษีอากรในกลุ่มอาเซียน”

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการฝึกอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย

- ศาลแพ่งเปิด “คลินิกสุขภาพ-คลินิกทันตกรรม”ให้บริการข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ฉบับที่ 68

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 19/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนการบริหารและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้การ 
  บริหารราชการมีประสิทธิภาพ
”

- สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศผลการคัดเลือกศาลยุติธรรมที่มีระบบงานธุรการดีเด่น ประจำปี 2553

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดการสัมมนา เรื่อง “การออกหมายจับและหมายค้น : ประสบการณ์ของต่างประเทศ
  และประเทศไทย
”

ฉบับที่ 67

- สำนักงานศาลยุติธรรม จัดเสวนา หัวข้อ “น้ำพระทัยพระองค์ภา : คืนสิทธิ เยียวยา คุณค่าผองชน”

- ห้องถ่ายภาพประจำสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดให้บริการแล้ว

- ศาลจังหวัดมีนบุรีชนะเลิศการไกล่เกลี่ยดีเด่น 2 ปีซ้อน จากสำนักงานศาลยุติธรรม

ฉบับที่ 66

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 13/2553

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 18/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ฯ

- สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศรายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรมตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด

ฉบับที่ 65

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
”
(ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 56)

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2553

ฉบับที่ 64

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 17/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  สำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม เพื่อรองรับระบบ
  บริหารงานบุคคลแนวใหม่

- สำนัก ก.ศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “กำหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมายภาคปฏิบัติฯ”

- สำนักระงับข้อพิพาท จัดสัมมนา  เรื่อง  “การเสริมสร้างความเป็นกลางของอนุญาโตตุลาการ”

ฉบับที่ 63

- สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ
  ประจำปี 2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจะปรับข้อกำหนดการให้บริการอินเตอร์เน็ตให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
  อินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดกิจกรรมนิติศาสตร์เสวนา เรื่อง “การออกหมายจับและหมายค้น : ประสบการณ์
  ของต่างประเทศและประเทศไทย
”

ฉบับที่ 62

- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือที่จัดให้ใช้ในตำแหน่งต่างๆ คาดว่าจะส่งให้ประมาณ
  เดือนกันยายน
2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพให้ข้าราชการศาลยุติธรรม หลักสูตร การบริหารงานการเงิน
   การคลังและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม

- สำนักระงับข้อพิพาทแจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนศาลยุติธรรม ที่มีผลงานด้านการไกล่เกลี่ยไปอบรมหลักสูตร 
  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ  มหาวิทยาลัยฮาวาย  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ฉบับที่ 61

- ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จัดงาน  “20 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 1”

- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำโปรแกรมตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลในการเป็นคู่ความในศาล

- สำนักการคลังแจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการใช้จ่ายเงินในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2553

ฉบับที่ 60

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิด
  อาคารที่ทำการศาลแขวงนนทบุรี

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 16/2553

- สำนักประธานศาลฎีกาขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยในศาล : ประสบการณ์
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  ณ ประเทศออสเตรเลีย

ฉบับที่ 59

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จเป็นประธานในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 
  ประจำปี 2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดพิธีกล่าวอาศิรวาทโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 12 สิงหามหาราชินี

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนา เรื่อง “สำนักงานศาลยุติธรรม...รักษ์และร่วมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย”

- รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิฯ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเลขาธิการ
  สำนักงานศาลยุติธรรม

- โครงการเกษียณก่อนกำหนด สำนักงานศาลยุติธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ฉบับที่ 58

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 12/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรม และ มหาวิทยาลัยเกริก ทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ
  ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

- โฆษกศาลยุติธรรม แถลงข่าว “สำนักงานศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมวันรพี” 

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จะจัดอบรมการใช้  “Westlaw ในการค้นหาข้อมูลกฎหมายฯ”

ฉบับที่ 57

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหนองบัวลำภู

- ศาลอาญาธนบุรีจัดการสัมมนา เรื่อง “ประเมินและถอดบทเรียนการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว”

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 15 / 2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการประชุมเชิงวิชาการด้านกฎหมายนานาชาติ ครั้งที่ 3

- ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเปิดให้บริการสื่อวีดิทัศน์บนเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม

- สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับศาลอาญา จัดสัมมนาเรื่อง “ความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประเด็นปัญหาเร่งด่วนในปัจจุบัน”

ฉบับที่ 56

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2553

- กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพนางนันทา สุขารมณ์  มารดานายสบโชค  สุขารมณ์  ประธานศาลฎีกา

- ศาลแขวงพระนครเหนือจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย กยศ.

ฉบับที่ 55

- สำนักงานศาลยุติธรรมทำ MOU กับมหาวิทยาลัยคันไซ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในด้านการจัดอบรมความรู้
ทางกฎหมาย
ให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

- ศาลอาญาธนบุรีจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยและการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม”

ฉบับที่ 54

- สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญร่วมงาน “สัปดาห์วันรพี ประจำปี 2553”พร้อมรับของที่ระลึกและร่วมลุ้นของรางวัล
  พิเศษมากมาย

- รองเลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
  สำหรับพนักงานคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4/3

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 14/2553

ฉบับที่ 53 - กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรับสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในงาน 'สัปดาห์วันรพี ประจำปี 2553'
- อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ กลาง เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ. 2553
- ศาลอุทธรณ์ภาค 1 แจ้งผลการพิจารณาพิพากษาคดีที่ค้างมาจากปี พ.ศ. 2552
- ศาลอาญาธนบุรีเปิดโครงการ
'ร่ว,ใจไกล่เกลี่ยและให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม'
ฉบับที่ 52

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม ครั้งที่ 6

- ศาลอุทธรณ์ภาค 3 เปิดมิติใหม่ให้ศาลในภาค 3 นัดฟังคำพิพากษาฯ ในคดีบางประเภทได้ตั้งแต่วันที่ส่งสำนวนมายังศาลอุทธรณ์ภาค 3

- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ฉบับที่ 50

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการความขัดแย้งในทางอาญา”

- ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 8

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 13/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “การพัฒนานักบริหารระดับสูง” และ “การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม ครั้งที่ 5”

- กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แจ้งความคืบหน้าการจัดงานวันรพี 2553

- กบข. เสนอทางเลือกแผนการลงทุนสำหรับสมาชิก

ฉบับที่ 49

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรมหลักสูตร  “การบริหารงานธุรการทั่วไป”

- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งการส่งแบบขอย้ายของข้าราชการศาลยุติธรรม

ฉบับที่ 48

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการความขัดแย้งในทางอาญา”

- รองประธานศาลฏีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 8/2553

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารกสิกรไทย สาขาศาลยุติธรรม

- ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่เข้ารอบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลระบบงานธุรการดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ 2553

ฉบับที่ 47

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการความขัดแย้งในทางอาญา”

- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมจัดงานวันรพี ประจำปี 2553

- สำนักประธานศาลฎีการ่วมกับศาลอาญากรุงเทพใต้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การรวบรวมพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์และการดักฟัง”

- สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

- โครงการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยลายนิ้วมือและโปรแกรมข้อมูลวันลาบุคลากร 

ฉบับที่ 46

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 10/2553

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 12/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม ครั้งที่ 4 

ฉบับที่ 45

- นายกสภาทนายความ นำคณะกรรมการบริหารสภาทนายความชุดใหม่เข้าคารวะประธานศาลฎีกา

- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากร
   เพื่อการบริหารจัดการและใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม ครั้งที่ 3

- สรุปผลการดำเนินการจัดงาน “วันศาลยุติธรรม ครบรอบ 128 ปี”

ฉบับที่ 44

- ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาล”

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปะการเป็นหัวหน้างานและ
  การสอนงาน
” รุ่นที่ 6

- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “พื้นฐานงานคดี” รุ่นที่ 6

ฉบับที่ 43

- ประธานศาลฎีกานำคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เดินทางไปศึกษาดูงานศาลสูงกรุงพริทอเรีย  สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมเตรียมการจัดตั้งศาลชั้นต้นฯ คาด “ศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย”
จะเปิดทำการในวันที่  7  สิงหาคม
2553

- โครงการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยลายนิ้วมือ

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดสัมมนา  เรื่อง  “การใช้ Westlaw และเว็บไซต์ของศาลยุติธรรมในการค้นหาข้อมูลกฎหมายและคำพิพากษา”

ฉบับที่ 42

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 11/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะในบทบาทหน้าที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค

- กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์เปิด facebook  เพิ่มช่องทางการสื่อสาร

ฉบับที่ 41

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “ล่ามภาษามลายูปาตานี”

- กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์สื่อมวลชน” กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่   กับสื่อมวลชน

  - ศาลล้มละลายกลางรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

ฉบับที่ 40

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 7/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม หลักสูตร “พื้นฐานงานคดี” รุ่นที่ 7

ฉบับที่ 39

- สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกาแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลโทรมาหลอกถามข้อมูลส่วนตัว

- กองการต่างประเทศเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น  (Monbukagakusho: MEXT)  ประจำปี  พ.ศ. 2554

- เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อรับทุนฝึกอบรม

หลักสูตร “การบริหารงานศาลยุติธรรม” ณ มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

ฉบับที่ 38

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ศรีรัศมิ์ พระวรชายา  ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเกาะสมุย

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 9/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมศาลฯ และงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับโครงการมาตรการรักษา
ความปลอดภัย และพัฒนาศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้และศาลจังหวัดนาทวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

- ทุนส่วนลดค่าหน่วยกิตสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกริก

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดปฐมนิเทศฯ พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ฉบับที่ 37

- ผลการนับคะแนนเลือก ก.บ.ศ. (เลือกซ่อม) ชั้นศาลฎีกา และ ชั้นศาลอุทธรณ์

- ผลการประชุม ก.ต.  ครั้งที่ 10 / 2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
ศาลยุติธรรม

- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครเพื่อรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร   LL.M. Program ณ   Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology  ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี  2553

ฉบับที่ 36

- ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดคุณสมบัติ ของผู้สมัครรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   ณ   ต่างประเทศ ประจำปี 2553 (เพิ่มเติม)

ฉบับที่ 35

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 8/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร  สิทธิมนุษยชนและกระบวนการ
ยุติธรรมเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว ณ   มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม   สหราชอาณาจักร

- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ  ปีการศึกษา 2553

- ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “สำนวนโวหารในการเรียงคำพิพากษาและเหตุผล
ในการวินิจฉัยคดี
”

- ศาลแขวงพระนครเหนือ จัดอบรม “โครงการอบรมผู้ประนีประนอม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในศาลแขวง
”

ฉบับที่ 34

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน และการจัดเลี้ยงสังสรรค์  เนื่องในวันศาลยุติธรรม

 - สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม ครั้งที่ 1

- ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลทุนสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศ เปิดให้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลการสมัครรับทุน
ทุกระดับการศึกษาแล้ว

ฉบับที่ 33

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ประธานศาลฎีกานำคณะผู้พิพากษาประจำศาล  สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ และเปิดงานนิทรรศการ
ประวัติศาสตร์ศาลแรงงานไทย

- พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเชิญครุฑขึ้นประดิษฐานยังอาคาร
ที่ทำการศาลแรงงานกลาง
 และเปิดงานนิทรรศการประวัติศาสตร์ศาลแรงงานไทย

- ผลการประชุม  ก.. ครั้งที่  9/2553

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมลงนามเข้าเป็นสมาชิกสมาคมไกล่เกลี่ยแห่งเอเชีย

- สำนักงานศาลยุติธรรมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Mini LL.M. รุ่นที่ 1

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2553

ฉบับที่ 32

- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดงานศาลยุติธรรมครบรอบ  128  ปี
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครข้าราชการตุลาการฯ เพื่อรับทุนฝึกอบรม
หลักสูตร “กฎหมายแรงงาน”  ณ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

ฉบับที่ 31

 - คำปราศรัยของประธานศาลฎีกาเนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2553

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่  7/2553

- ผลการประชุม ก.ศ.  ครั้งที่  5/2553

- สำนักระงับข้อพิพาทขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาทางวิชาการว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก  ครั้งที่ 3  
ประจำปี 2553

ฉบับที่ 30

- ผลการคัดเลือกพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี 2553

ฉบับที่ 29

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม รุ่นที่ 17

- สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2552

- สำนักงานศาลยุติธรรมคัดเลือกพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมดีเด่นฯ 

ฉบับที่ 28

- ผลการประชุม  ก.ต.  ครั้งที่ 8/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการปฏิบัติธรรมฯ  ณ สาธารณรัฐอินเดีย

ฉบับที่ 27

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 6/2553

ฉบับที่ 26

 - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
การดำเนินการยุติความรุนแรงในครอบครัวฯ ระหว่าง 10 หน่วยงานภาครัฐ

- ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทของผู้พิพากษากับการยุติ
ความขัดแย้ง
: ประสบการณ์ของไอร์แลนด์เหนือและอิรัก

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเข้าอบรมหลักสูตร Mini LL.M. รุ่นที่ 2

- คณะทำงานฝ่ายสาธารณะประโยชน์แจ้งขยายระยะเวลาร่วมบริจาคสมทบทุนเข้าบัญชี “ศาลยุติธรรมสานฝันเ
พื่อวันของน้องและคนชรา
” ถึง 15 เม.ย.นี้
       

ฉบับที่ 25

- ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี การจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ : เส้นทางสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบเงินช่วยเหลือชาวเฮติ กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว

- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนดำรงตำแหน่ง
ผู้พิพากษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ฉบับที่ 24

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 5/2553

- ศาลยุติธรรมขอเชิญชวนส่งผลงานเรียงความ “ศาลยุติธรรมกับการอำนวยความยุติธรรมสู่สังคมไทย” ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล

ฉบับที่ 23

- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงเชียงใหม่และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
- รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

ฉบับที่ 22

- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์  เนื่องในงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “พื้นฐานงานการเงินการคลัง รุ่นที่ 2”

- ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมระดับปริญญาโท  ณ  ต่างประเทศ ประจำปี 2553

- สรุปผลกิจกรรม “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี”  ระหว่างสำนักระงับข้อพิพาท กับ
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ฉบับที่ 21

- ประธานศาลฎีกามอบวุฒิบัตรและเข็มศาลยุติธรรมให้แก่ผู้ผ่านการอบรม“ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่  7”

- การสัมมนา “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์” มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา
เป็นจำนวนมาก 

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 4/2553

- ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  จัดสัมมนาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี

ฉบับที่ 20

- ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ศาลยุติธรรม ปี 2553

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 7/2553

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 4/2553

- ผลการรับสมัครทุนศึกษาต่อ Chicago – Kent of  Law

- สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อวิชากฎหมาย ณ  ต่างประเทศ ประจำปี 2553

ฉบับที่ 19

- สำนักงานศาลยุติธรรมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับคณะทำงานมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
- กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ

ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ประจำปี พ.ศ. 2553
- สำนักพัฒนาระบบงานประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกศาลยุติธรรมที่มีระบบงานธุรการดีเด่น
ประจำปี 2553
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพฯ ประจำปี 2553

ฉบับที่ 18

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาล”ให้แก่ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 56

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 6/2553

- สำนักประธานศาลฎีกาขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และพยานหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร์
”

- สำนักการคลังแจ้งปรับปรุงระบบกระดานถาม - ตอบบนเว็บไซต์

ฉบับที่ 17

- คณะอนุฯ ก.ศ. จัดประชุมให้ความรู้และรับฟังข้อคิดเห็นจากข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อเตรียมกำหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่

- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมแจ้งการจ่ายเงินปันผลฯ ประจำปี 2552

- คณะทำงานฝ่ายกีฬาและกองเชียร์ เตรียมพร้อมจัดกีฬาวันศาลยุติธรรม 24  เมษายน  2553
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ฉบับที่ 16

- ประธานศาลฎีกาให้การรับรองเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อครุยตุลาการและเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่  58

- สำนักงานศาลยุติธรรมขอความร่วมมือจากข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมแจ้งข้อมูลข่าวสารจากการนำเสนอของบุคคลหรือสื่อที่ไม่ถูกต้องและอาจส่งผลเสียหายต่อศาลยุติธรรม

- บัญชีรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือกเป็น ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ

- ศาลอาญากรุงเทพใต้เปิด “ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี”

- การตรวจราชการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค สำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาลในจังหวัดต่างๆ  ของคณะตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

- สำนักพัฒนาระบบงานร่วมกับศาลจังหวัดตลิ่งชัน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงานศาลยุติธรรม

ฉบับที่ 15

- แก้ไขรายชื่อการเลือกตั้งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกต้อง

- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานเครื่องสืบค้นข้อมูลระบบจอสัมผัส (Touch Screen)

ฉบับที่ 14

- ประธานศาลฎีกาแต่งตั้งโฆษกศาลยุติธรรม

- โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลยุติธรรมไทย – สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 2

- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทย

- หลักสูตร Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม

และ  Chicago – Kent College of Law

- สำนักระงับข้อพิพาทแจ้งผลการจัดกิจกรรม “ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืม

เพื่อการศึกษา (กยศ.) ก่อนฟ้องคดี” ของจังหวัดในภาคกลางตอนล่างและภาคใต้

- สำนักเทคโนฯ แจ้งการปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าระบบตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคลผ่านระบบ IKNO ด้วยบัตร
ประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (
Smart Card)

ฉบับที่ 13

- การเลือกตั้งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 3/2553

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 5/2553

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 3/2553

ฉบับที่ 12

- คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนผู้พิพากษา

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนา“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่นักศึกษาฯ”

- ชมรมกอล์ฟตุลาการศาลยุติธรรมขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน

“กอล์ฟเชื่อมสัมพันธไมตรีกับนักกอล์ฟเครือซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 6”

- สำนักพัฒนาระบบงาน จัดทำ “ทำเนียบผู้บริหารในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม”

ฉบับที่ 11

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น”

- สำนักระงับข้อพิพาทขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง “การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก”

ฉบับที่ 10 - สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม หลักสูตร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รุ่นที่ 16
- สำนักพัฒนาระบบงานแจ้งการปรับปรุงแบบประเมินประสิทธิภาพฯประจำปี 2553

-
สำนักระงับข้อพิพาท และสำนักประธานศาลฎีกาจัดสัมมนาโต๊ะกลม หัวข้อ การระงับข้อพิพาททางเลือกและการบริหารจัดการคดี : ประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกา
- สหกรณ์ฯรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2553
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดประชุม เรื่อง
“การพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม”
- โครงการ
“ธารน้ำใจสำนัก ก.บ.ศ. สู่สังคมไทย”  ครั้งที่  2
ฉบับที่ 9

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงาน
ศาลยุติธรรม
เข้าเฝ้าฯ  เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

- ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดงานวันสถาปนาฯ  ครบรอบ 58 ปี

- สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัย “เฮติ”

- ผลการประชุม ก.ต.  ครั้งที่  4/2553

- การเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ

ฉบับที่ 8

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดสัมมนา  เรื่อง “การวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  ด้วยเศรษฐศาสตร์
”

- ศาลอุทธรณ์ภาค 3 รายงานผลการพิจารณาพิพากษาคดีในรอบปี 2552

- ศาลแรงงานภาค  3  ไกล่เกลี่ยก่อนวันนัดพิจารณาฯ นอกที่ตั้ง เป็นครั้งแรก

- สำนักประธานศาลฎีกาขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ
  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553

ฉบับที่ 7

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 3/2553

- ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเร่งส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 6

- ผลการประชุม ก.. ครั้งที่ 1/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมประเมินผลการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนจากการเปิดให้บริการรับชำระ

ค่าธรรมเนียมศาลเงินค่าปรับ และเงินกลาง ด้วยบัตรเครดิต

ฉบับที่ 5 - ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 2/2553
ฉบับที่ 4

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดตลิ่งชัน

- ยกเลิกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2533

ฉบับที่ 3 - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2553 แก่ประธานศาลฎีกา
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 1/2553
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 1/2553
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4/2
ฉบับที่ 2 - ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายในประเทศสำหรับข้าราชการเพื่อรองรับการบริหารงานบุคคลใหม่ของสำนักงานศาลยุติธรรม
- กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม ประจำปี 2553
ฉบับที่ 1 - สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 15
- สำนักพัฒนาระบบงานแจ้งความคืบหน้าการคัดเลือกหน่วยงานฯ ดีเด่น ประจำปี 2553
ข่าวศาลยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2553
ฉบับที่ 73

- ประธานศาลฎีกาและคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกาแห่ง
มลรัฐฮาวาย  และเข้าเยี่ยมชมศาล State Circuit Court ของมลรัฐฮาวาย  ประเทศสหรัฐอเมริกา
-
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553  ณ  วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร

ฉบับที่ 72

- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม บ.ย.ส.รุ่นที่ 14
และเปิดการอบรม บ.ย.ส.รุ่นที่
15
-
ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 14/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญผู้พิพากษาศาลยุติธรรมร่วมทำบุญในโครงการอุปสมบทและปฏิบัติธรรม
เฉลิมพระเกียรติฯ

- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด เปิดโครงการเงินกู้สามัญเพื่อซื้อยานพาหนะ

ฉบับที่ 71

- ประธานศาลฎีกาแสดงความห่วงใยเจ้าหน้าที่ศาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
  ลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดเบตงแล้ว

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายอิสลามในกลุ่มประเทศเอเชีย
   และตะวันออกกลาง

- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดการอบรมและปฐมนิเทศหลักสูตร Mini LL.M. รุ่นที่ 2

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายในประเทศ

- สำนักการคลังแจ้งเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2553

ฉบับที่ 70

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จมาทรงเป็นประธานการเสวนาวิชาการในหัวข้อ
  
“น้ำพระทัยพระองค์ภา : คืนสิทธิ เยียวยา คุณค่าผองชน”

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดงานมอบรางวัลศาลยุติธรรมดีเด่นและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการฯ
   และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ

- สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนร่วมสบทบทุน “สงเคราะห์ข้าราชการในพื้นที่ชายแดนภาคใต้”

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2553 (ก.ศ.สัญจร ครั้งที่ 1/2553)

ฉบับที่ 69

- ศาลภาษีอากรกลางจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความร่วมมือทางด้านกฎหมายภาษีอากรในกลุ่มอาเซียน”

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการฝึกอบรมล่ามอิสระภาษาต่างประเทศให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ประจำประเทศไทย

- ศาลแพ่งเปิด “คลินิกสุขภาพ-คลินิกทันตกรรม”ให้บริการข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ฉบับที่ 68

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 19/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนการบริหารและหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้การ 
  บริหารราชการมีประสิทธิภาพ
”

- สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศผลการคัดเลือกศาลยุติธรรมที่มีระบบงานธุรการดีเด่น ประจำปี 2553

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดการสัมมนา เรื่อง “การออกหมายจับและหมายค้น : ประสบการณ์ของต่างประเทศ
  และประเทศไทย
”

ฉบับที่ 67

- สำนักงานศาลยุติธรรม จัดเสวนา หัวข้อ “น้ำพระทัยพระองค์ภา : คืนสิทธิ เยียวยา คุณค่าผองชน”

- ห้องถ่ายภาพประจำสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดให้บริการแล้ว

- ศาลจังหวัดมีนบุรีชนะเลิศการไกล่เกลี่ยดีเด่น 2 ปีซ้อน จากสำนักงานศาลยุติธรรม

ฉบับที่ 66

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 13/2553

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 18/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ฯ

- สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศรายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรมตามโครงการเกษียณก่อนกำหนด

ฉบับที่ 65

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
  ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
”
(ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 56)

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2553

ฉบับที่ 64

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 17/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี  สำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม เพื่อรองรับระบบ
  บริหารงานบุคคลแนวใหม่

- สำนัก ก.ศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “กำหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมายภาคปฏิบัติฯ”

- สำนักระงับข้อพิพาท จัดสัมมนา  เรื่อง  “การเสริมสร้างความเป็นกลางของอนุญาโตตุลาการ”

ฉบับที่ 63

- สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในประเทศ
  ประจำปี 2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจะปรับข้อกำหนดการให้บริการอินเตอร์เน็ตให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน
  อินเตอร์เน็ตในการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมทั่วประเทศ

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดกิจกรรมนิติศาสตร์เสวนา เรื่อง “การออกหมายจับและหมายค้น : ประสบการณ์
  ของต่างประเทศและประเทศไทย
”

ฉบับที่ 62

- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือที่จัดให้ใช้ในตำแหน่งต่างๆ คาดว่าจะส่งให้ประมาณ
  เดือนกันยายน
2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพให้ข้าราชการศาลยุติธรรม หลักสูตร การบริหารงานการเงิน
   การคลังและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม

- สำนักระงับข้อพิพาทแจ้งหลักเกณฑ์การคัดเลือกตัวแทนศาลยุติธรรม ที่มีผลงานด้านการไกล่เกลี่ยไปอบรมหลักสูตร 
  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ณ  มหาวิทยาลัยฮาวาย  ประเทศสหรัฐอเมริกา

ฉบับที่ 61

- ศาลอุทธรณ์ภาค 1 จัดงาน  “20 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 1”

- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำโปรแกรมตรวจสอบคุณสมบัติบุคคลในการเป็นคู่ความในศาล

- สำนักการคลังแจ้งซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการใช้จ่ายเงินในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ 2553

ฉบับที่ 60

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิด
  อาคารที่ทำการศาลแขวงนนทบุรี

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 16/2553

- สำนักประธานศาลฎีกาขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรักษาความสงบเรียบร้อยในศาล : ประสบการณ์
  ประเทศสหรัฐอเมริกา

- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
  ณ ประเทศออสเตรเลีย

ฉบับที่ 59

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จเป็นประธานในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในวันรพี 
  ประจำปี 2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดพิธีกล่าวอาศิรวาทโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 12 สิงหามหาราชินี

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนา เรื่อง “สำนักงานศาลยุติธรรม...รักษ์และร่วมส่งเสริมการใช้ภาษาไทย”

- รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นำคณะผู้บริหารกรมคุ้มครองสิทธิฯ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับเลขาธิการ
  สำนักงานศาลยุติธรรม

- โครงการเกษียณก่อนกำหนด สำนักงานศาลยุติธรรม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ฉบับที่ 58

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 12/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรม และ มหาวิทยาลัยเกริก ทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ  เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการ
  ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

- โฆษกศาลยุติธรรม แถลงข่าว “สำนักงานศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมวันรพี” 

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จะจัดอบรมการใช้  “Westlaw ในการค้นหาข้อมูลกฎหมายฯ”

ฉบับที่ 57

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดหนองบัวลำภู

- ศาลอาญาธนบุรีจัดการสัมมนา เรื่อง “ประเมินและถอดบทเรียนการพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัว”

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 15 / 2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการประชุมเชิงวิชาการด้านกฎหมายนานาชาติ ครั้งที่ 3

- ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมเปิดให้บริการสื่อวีดิทัศน์บนเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ศาลยุติธรรม

- สำนักงานศาลยุติธรรมร่วมกับศาลอาญา จัดสัมมนาเรื่อง “ความร่วมมือในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา : ประเด็นปัญหาเร่งด่วนในปัจจุบัน”

ฉบับที่ 56

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2553

- กำหนดการพิธีพระราชทานเพลิงศพนางนันทา สุขารมณ์  มารดานายสบโชค  สุขารมณ์  ประธานศาลฎีกา

- ศาลแขวงพระนครเหนือจัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย กยศ.

ฉบับที่ 55

- สำนักงานศาลยุติธรรมทำ MOU กับมหาวิทยาลัยคันไซ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ในด้านการจัดอบรมความรู้
ทางกฎหมาย
ให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

- ศาลอาญาธนบุรีจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยและการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม”

ฉบับที่ 54

- สำนักงานศาลยุติธรรม ขอเชิญร่วมงาน “สัปดาห์วันรพี ประจำปี 2553”พร้อมรับของที่ระลึกและร่วมลุ้นของรางวัล
  พิเศษมากมาย

- รองเลขาธิการ สำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
  สำหรับพนักงานคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4/3

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 14/2553

ฉบับที่ 53 - กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขยายเวลาการรับสมัครแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย เนื่องในงาน 'สัปดาห์วันรพี ประจำปี 2553'
- อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ กลาง เป็นประธานเปิดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยประจำปี พ.ศ. 2553
- ศาลอุทธรณ์ภาค 1 แจ้งผลการพิจารณาพิพากษาคดีที่ค้างมาจากปี พ.ศ. 2552
- ศาลอาญาธนบุรีเปิดโครงการ
'ร่ว,ใจไกล่เกลี่ยและให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม'
ฉบับที่ 52

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม ครั้งที่ 6

- ศาลอุทธรณ์ภาค 3 เปิดมิติใหม่ให้ศาลในภาค 3 นัดฟังคำพิพากษาฯ ในคดีบางประเภทได้ตั้งแต่วันที่ส่งสำนวนมายังศาลอุทธรณ์ภาค 3

- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ฉบับที่ 50

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการความขัดแย้งในทางอาญา”

- ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 8

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 13/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “การพัฒนานักบริหารระดับสูง” และ “การพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม ครั้งที่ 5”

- กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แจ้งความคืบหน้าการจัดงานวันรพี 2553

- กบข. เสนอทางเลือกแผนการลงทุนสำหรับสมาชิก

ฉบับที่ 49

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรมหลักสูตร  “การบริหารงานธุรการทั่วไป”

- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งการส่งแบบขอย้ายของข้าราชการศาลยุติธรรม

ฉบับที่ 48

- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การบริหารจัดการความขัดแย้งในทางอาญา”

- รองประธานศาลฏีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาผู้บริหารศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 8/2553

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดธนาคารกสิกรไทย สาขาศาลยุติธรรม

- ประกาศรายชื่อหน่วยงานที่เข้ารอบการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลระบบงานธุรการดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ 2553

ฉบับที่ 47

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการสัมมนา เรื่อง “การบริหารจัดการความขัดแย้งในทางอาญา”

- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมจัดงานวันรพี ประจำปี 2553

- สำนักประธานศาลฎีการ่วมกับศาลอาญากรุงเทพใต้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การรวบรวมพยานหลักฐานทางคอมพิวเตอร์และการดักฟัง”

- สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

- โครงการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยลายนิ้วมือและโปรแกรมข้อมูลวันลาบุคลากร 

ฉบับที่ 46

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 10/2553

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 12/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการและการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม ครั้งที่ 4 

ฉบับที่ 45

- นายกสภาทนายความ นำคณะกรรมการบริหารสภาทนายความชุดใหม่เข้าคารวะประธานศาลฎีกา

- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะบุคลากร
   เพื่อการบริหารจัดการและใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม ครั้งที่ 3

- สรุปผลการดำเนินการจัดงาน “วันศาลยุติธรรม ครบรอบ 128 ปี”

ฉบับที่ 44

- ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาล”

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “ศิลปะการเป็นหัวหน้างานและ
  การสอนงาน
” รุ่นที่ 6

- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “พื้นฐานงานคดี” รุ่นที่ 6

ฉบับที่ 43

- ประธานศาลฎีกานำคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เดินทางไปศึกษาดูงานศาลสูงกรุงพริทอเรีย  สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมเตรียมการจัดตั้งศาลชั้นต้นฯ คาด “ศาลจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย”
จะเปิดทำการในวันที่  7  สิงหาคม
2553

- โครงการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยลายนิ้วมือ

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดสัมมนา  เรื่อง  “การใช้ Westlaw และเว็บไซต์ของศาลยุติธรรมในการค้นหาข้อมูลกฎหมายและคำพิพากษา”

ฉบับที่ 42

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 11/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และเสริมสร้างทักษะในบทบาทหน้าที่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค

- กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์เปิด facebook  เพิ่มช่องทางการสื่อสาร

ฉบับที่ 41

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “ล่ามภาษามลายูปาตานี”

- กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์สื่อมวลชน” กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่   กับสื่อมวลชน

  - ศาลล้มละลายกลางรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร

ฉบับที่ 40

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 7/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม หลักสูตร “พื้นฐานงานคดี” รุ่นที่ 7

ฉบับที่ 39

- สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกาแจ้งเตือนอย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลโทรมาหลอกถามข้อมูลส่วนตัว

- กองการต่างประเทศเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลญี่ปุ่น  (Monbukagakusho: MEXT)  ประจำปี  พ.ศ. 2554

- เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อรับทุนฝึกอบรม

หลักสูตร “การบริหารงานศาลยุติธรรม” ณ มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น

ฉบับที่ 38

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ศรีรัศมิ์ พระวรชายา  ไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเกาะสมุย

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 9/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมศาลฯ และงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับโครงการมาตรการรักษา
ความปลอดภัย และพัฒนาศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้และศาลจังหวัดนาทวี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

- ทุนส่วนลดค่าหน่วยกิตสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคพิเศษ) และ
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเกริก

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดปฐมนิเทศฯ พนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ฉบับที่ 37

- ผลการนับคะแนนเลือก ก.บ.ศ. (เลือกซ่อม) ชั้นศาลฎีกา และ ชั้นศาลอุทธรณ์

- ผลการประชุม ก.ต.  ครั้งที่ 10 / 2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ
ศาลยุติธรรม

- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครเพื่อรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตร   LL.M. Program ณ   Chicago-Kent College of Law, Illinois Institute of Technology  ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี  2553

ฉบับที่ 36

- ศาลแพ่งกรุงเทพใต้จัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดคุณสมบัติ ของผู้สมัครรับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   ณ   ต่างประเทศ ประจำปี 2553 (เพิ่มเติม)

ฉบับที่ 35

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 8/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร  สิทธิมนุษยชนและกระบวนการ
ยุติธรรมเกี่ยวกับเยาวชนและครอบครัว ณ   มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม   สหราชอาณาจักร

- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ  ปีการศึกษา 2553

- ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ “สำนวนโวหารในการเรียงคำพิพากษาและเหตุผล
ในการวินิจฉัยคดี
”

- ศาลแขวงพระนครเหนือ จัดอบรม “โครงการอบรมผู้ประนีประนอม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ในศาลแขวง
”

ฉบับที่ 34

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน และการจัดเลี้ยงสังสรรค์  เนื่องในวันศาลยุติธรรม

 - สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการและการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของศาลยุติธรรม ครั้งที่ 1

- ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลทุนสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศ เปิดให้ลงทะเบียนกรอกข้อมูลการสมัครรับทุน
ทุกระดับการศึกษาแล้ว

ฉบับที่ 33

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาส ให้ประธานศาลฎีกานำคณะผู้พิพากษาประจำศาล  สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ และเปิดงานนิทรรศการ
ประวัติศาสตร์ศาลแรงงานไทย

- พระเจ้าหลานเธอ  พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเชิญครุฑขึ้นประดิษฐานยังอาคาร
ที่ทำการศาลแรงงานกลาง
 และเปิดงานนิทรรศการประวัติศาสตร์ศาลแรงงานไทย

- ผลการประชุม  ก.. ครั้งที่  9/2553

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมลงนามเข้าเป็นสมาชิกสมาคมไกล่เกลี่ยแห่งเอเชีย

- สำนักงานศาลยุติธรรมมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Mini LL.M. รุ่นที่ 1

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2553

ฉบับที่ 32

- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดงานศาลยุติธรรมครบรอบ  128  ปี
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครข้าราชการตุลาการฯ เพื่อรับทุนฝึกอบรม
หลักสูตร “กฎหมายแรงงาน”  ณ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

ฉบับที่ 31

 - คำปราศรัยของประธานศาลฎีกาเนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2553

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่  7/2553

- ผลการประชุม ก.ศ.  ครั้งที่  5/2553

- สำนักระงับข้อพิพาทขอเชิญร่วมฟังการสัมมนาทางวิชาการว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก  ครั้งที่ 3  
ประจำปี 2553

ฉบับที่ 30

- ผลการคัดเลือกพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี 2553

ฉบับที่ 29

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม รุ่นที่ 17

- สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2552

- สำนักงานศาลยุติธรรมคัดเลือกพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรมดีเด่นฯ 

ฉบับที่ 28

- ผลการประชุม  ก.ต.  ครั้งที่ 8/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการปฏิบัติธรรมฯ  ณ สาธารณรัฐอินเดีย

ฉบับที่ 27

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 6/2553

ฉบับที่ 26

 - พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ
การดำเนินการยุติความรุนแรงในครอบครัวฯ ระหว่าง 10 หน่วยงานภาครัฐ

- ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “บทบาทของผู้พิพากษากับการยุติ
ความขัดแย้ง
: ประสบการณ์ของไอร์แลนด์เหนือและอิรัก

- ประกาศรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติเข้าอบรมหลักสูตร Mini LL.M. รุ่นที่ 2

- คณะทำงานฝ่ายสาธารณะประโยชน์แจ้งขยายระยะเวลาร่วมบริจาคสมทบทุนเข้าบัญชี “ศาลยุติธรรมสานฝันเ
พื่อวันของน้องและคนชรา
” ถึง 15 เม.ย.นี้
       

ฉบับที่ 25

- ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี การจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่อง “ทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ : เส้นทางสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์”

- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบเงินช่วยเหลือชาวเฮติ กรณีเหตุการณ์แผ่นดินไหว

- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนดำรงตำแหน่ง
ผู้พิพากษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อย่างไม่เป็นทางการ)

ฉบับที่ 24

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 5/2553

- ศาลยุติธรรมขอเชิญชวนส่งผลงานเรียงความ “ศาลยุติธรรมกับการอำนวยความยุติธรรมสู่สังคมไทย” ชิงโล่ประกาศเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัล

ฉบับที่ 23

- พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ เสด็จเปิดอาคารที่ทำการศาลแขวงเชียงใหม่และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่
- รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

ฉบับที่ 22

- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งการจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณะประโยชน์  เนื่องในงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “พื้นฐานงานการเงินการคลัง รุ่นที่ 2”

- ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมระดับปริญญาโท  ณ  ต่างประเทศ ประจำปี 2553

- สรุปผลกิจกรรม “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี”  ระหว่างสำนักระงับข้อพิพาท กับ
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ฉบับที่ 21

- ประธานศาลฎีกามอบวุฒิบัตรและเข็มศาลยุติธรรมให้แก่ผู้ผ่านการอบรม“ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่  7”

- การสัมมนา “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์” มีผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา
เป็นจำนวนมาก 

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 4/2553

- ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง  จัดสัมมนาฯ เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี

ฉบับที่ 20

- ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ศาลยุติธรรม ปี 2553

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 7/2553

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 4/2553

- ผลการรับสมัครทุนศึกษาต่อ Chicago – Kent of  Law

- สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศรับสมัครทุนศึกษาต่อวิชากฎหมาย ณ  ต่างประเทศ ประจำปี 2553

ฉบับที่ 19

- สำนักงานศาลยุติธรรมหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการกับคณะทำงานมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
- กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ

ในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ประจำปี พ.ศ. 2553
- สำนักพัฒนาระบบงานประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกศาลยุติธรรมที่มีระบบงานธุรการดีเด่น
ประจำปี 2553
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
ประเมินประสิทธิภาพฯ ประจำปี 2553

ฉบับที่ 18

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาล”ให้แก่ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 56

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 6/2553

- สำนักประธานศาลฎีกาขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “อาชญากรรมคอมพิวเตอร์และพยานหลักฐาน
ทางนิติวิทยาศาสตร์
”

- สำนักการคลังแจ้งปรับปรุงระบบกระดานถาม - ตอบบนเว็บไซต์

ฉบับที่ 17

- คณะอนุฯ ก.ศ. จัดประชุมให้ความรู้และรับฟังข้อคิดเห็นจากข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อเตรียมกำหนด
หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่

- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมแจ้งการจ่ายเงินปันผลฯ ประจำปี 2552

- คณะทำงานฝ่ายกีฬาและกองเชียร์ เตรียมพร้อมจัดกีฬาวันศาลยุติธรรม 24  เมษายน  2553
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ฉบับที่ 16

- ประธานศาลฎีกาให้การรับรองเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีมอบเสื้อครุยตุลาการและเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่  58

- สำนักงานศาลยุติธรรมขอความร่วมมือจากข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมแจ้งข้อมูลข่าวสารจากการนำเสนอของบุคคลหรือสื่อที่ไม่ถูกต้องและอาจส่งผลเสียหายต่อศาลยุติธรรม

- บัญชีรายชื่อและหมายเลขผู้มีสิทธิรับเลือกเป็น ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ

- ศาลอาญากรุงเทพใต้เปิด “ศูนย์สมานฉันท์และสันติวิธี”

- การตรวจราชการสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค สำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาลในจังหวัดต่างๆ  ของคณะตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

- สำนักพัฒนาระบบงานร่วมกับศาลจังหวัดตลิ่งชัน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของสำนักงานศาลยุติธรรม

ฉบับที่ 15

- แก้ไขรายชื่อการเลือกตั้งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิที่ถูกต้อง

- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานเครื่องสืบค้นข้อมูลระบบจอสัมผัส (Touch Screen)

ฉบับที่ 14

- ประธานศาลฎีกาแต่งตั้งโฆษกศาลยุติธรรม

- โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลยุติธรรมไทย – สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 2

- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมสมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทย

- หลักสูตร Mini LL.M. โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม

และ  Chicago – Kent College of Law

- สำนักระงับข้อพิพาทแจ้งผลการจัดกิจกรรม “ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืม

เพื่อการศึกษา (กยศ.) ก่อนฟ้องคดี” ของจังหวัดในภาคกลางตอนล่างและภาคใต้

- สำนักเทคโนฯ แจ้งการปรับเปลี่ยนวิธีการเข้าระบบตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคลผ่านระบบ IKNO ด้วยบัตร
ประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (
Smart Card)

ฉบับที่ 13

- การเลือกตั้งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 3/2553

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 5/2553

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 3/2553

ฉบับที่ 12

- คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะกรรมการไต่สวนผู้พิพากษา

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนา“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกให้แก่นักศึกษาฯ”

- ชมรมกอล์ฟตุลาการศาลยุติธรรมขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน

“กอล์ฟเชื่อมสัมพันธไมตรีกับนักกอล์ฟเครือซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 6”

- สำนักพัฒนาระบบงาน จัดทำ “ทำเนียบผู้บริหารในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม”

ฉบับที่ 11

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลชั้นต้น”

- สำนักระงับข้อพิพาทขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง “การให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก”

ฉบับที่ 10 - สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม หลักสูตร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รุ่นที่ 16
- สำนักพัฒนาระบบงานแจ้งการปรับปรุงแบบประเมินประสิทธิภาพฯประจำปี 2553

-
สำนักระงับข้อพิพาท และสำนักประธานศาลฎีกาจัดสัมมนาโต๊ะกลม หัวข้อ การระงับข้อพิพาททางเลือกและการบริหารจัดการคดี : ประสบการณ์ของสหรัฐอเมริกา
- สหกรณ์ฯรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2553
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดประชุม เรื่อง
“การพัฒนาระบบการปฏิบัติต่อเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม”
- โครงการ
“ธารน้ำใจสำนัก ก.บ.ศ. สู่สังคมไทย”  ครั้งที่  2
ฉบับที่ 9

- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงาน
ศาลยุติธรรม
เข้าเฝ้าฯ  เพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่

- ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง จัดงานวันสถาปนาฯ  ครบรอบ 58 ปี

- สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับบริจาคเงินช่วยผู้ประสบภัย “เฮติ”

- ผลการประชุม ก.ต.  ครั้งที่  4/2553

- การเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ

ฉบับที่ 8

- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดสัมมนา  เรื่อง “การวิเคราะห์กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
  ด้วยเศรษฐศาสตร์
”

- ศาลอุทธรณ์ภาค 3 รายงานผลการพิจารณาพิพากษาคดีในรอบปี 2552

- ศาลแรงงานภาค  3  ไกล่เกลี่ยก่อนวันนัดพิจารณาฯ นอกที่ตั้ง เป็นครั้งแรก

- สำนักประธานศาลฎีกาขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษและเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการ
  ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553

ฉบับที่ 7

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 3/2553

- ขอให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมเร่งส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ 6

- ผลการประชุม ก.. ครั้งที่ 1/2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศรับสมัครผู้สนใจรับทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

- สำนักงานศาลยุติธรรมประเมินผลการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนจากการเปิดให้บริการรับชำระ

ค่าธรรมเนียมศาลเงินค่าปรับ และเงินกลาง ด้วยบัตรเครดิต

ฉบับที่ 5 - ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 2/2553
ฉบับที่ 4

- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดตลิ่งชัน

- ยกเลิกบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2533

ฉบับที่ 3 - สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานบัตรอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2553 แก่ประธานศาลฎีกา
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 1/2553
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 1/2553
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานสำหรับพนักงานคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 4/2
ฉบับที่ 2 - ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีภายในประเทศสำหรับข้าราชการเพื่อรองรับการบริหารงานบุคคลใหม่ของสำนักงานศาลยุติธรรม
- กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานเกี่ยวกับพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม ประจำปี 2553
ฉบับที่ 1 - สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 15
- สำนักพัฒนาระบบงานแจ้งความคืบหน้าการคัดเลือกหน่วยงานฯ ดีเด่น ประจำปี 2553

ข่าวศาลยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2552
ฉบับที่ 145 - สารอวยพรของประธานศาลฎีกาเนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2553
- ประธานศาลฎีกาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติ สมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทย
- ผลการประชุม  ก.บ.ศ.  ครั้งที่ 14/2552
ฉบับที่ 144

- ศาลอุทธรณ์ภาค 9 แสดงความจำนงช่วยราชการเพื่อลดปริมาณคดีค้างพิจารณาในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดฮอด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

- โครงการสินเชื่อเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานศาลยุติธรรม

- คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บยส. รุ่นที่ 14

และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  “มาบตาพุด – เขตควบคุมมลพิษ – การระงับ

โครงการชั่วคราว : ทางออกประเทศไทย”

ฉบับที่ 143

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 21 / 2552

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 14 / 2552

- ขอเชิญผู้พิพากษาเสนอความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการส่วนวิธีพิจารณาความแพ่ง

ฉบับที่ 142

- ประธานศาลฎีกาเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรมฯ  ครั้งที่ 1

- เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา

- การประชุมพิจารณาแผนการจัดตั้งศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 1
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศเรื่อง “พัฒนาการของกฎหมายญี่ปุ่นเพื่อเข้าสู่
ทศวรรษที่สองแห่งศตวรรษที่ 21”
- สำนักพัฒนาระบบงานขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อคัดเลือก
ศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ฉบับที่ 141

- ผลการประชุม  ก.. ครั้งที่  20/2552

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 13/2552

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม หลักสูตร “การพัฒนาและบริหารงานคดี” รุ่นที่ 5

ฉบับที่ 140

- นโยบายการตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

- แจ้งกำหนดการส่งรายงานสถิติคดีประจำปีของศาลทั่วราชอาณาจักร

ฉบับที่ 139 - สำนักงานศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช
- ผู้แทนกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ
(UNIFEM) เข้าพบเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
- ชมรมเทนนิสตุลาการแจ้งเปลี่ยนวันแข่งขันเทนนิสภายในชมรมฯ
ฉบับที่ 138

- พระเจ้าหลานเธอฯ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้รับการถวายรางวัล UNIFEMประธานศาลฎีกาเป็นผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไทยกล่าวถวายพระพรแสดงความยินดี
- ประธานศาลฎีกา มอบเสื้อยืดสีชมพูประดับตราสัญลักษณ์ศาลยุติธรรมให้แก่ศาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมทั่วประเทศร่วมใจถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 19/2552

- สำนักระงับข้อพิพาทจัดกิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท“เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี”

- ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอล “ศาลยุติธรรมคัพ ครั้งที่ 10”

ฉบับที่ 137

- ก.ศ. แจ้งความคืบหน้าเรื่องการบริหารงานบุคคลใหม่ในสำนักงานศาลยุติธรรม

 - ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 18/2552

- สำนักงานศาลยุติธรรมให้การต้อนรับคณะเลขาธิการรัฐสภาศรีลังกาและคณะผู้พิพากษาศาลสูงฯ ประเทศอินโดนีเซีย

- การหักภาษี ณ ที่จ่ายของข้าราชการตุลาการสำหรับปีภาษี 2553

ฉบับที่ 136

- การดำเนินการเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ
ศาลยุติธรรม   

- ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พร้อมด้วยศาลในจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ  
5 ธันวามหาราช

- สำนักแผนงานและงบประมาณกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

- การอบรมทางวิชาการในหลักสูตร Mini LL.M. ตามความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคิวชู วิชาที่ 3  International Intellectual Property Law

ฉบับที่ 135 - สำนักงานศาลยุติธรรมชี้แจงการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
- ศาลยุติธรรมให้การรับรองประธานศาลฎีกาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
- คณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ถวายพระพรฯ
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 12/2552
ฉบับที่ 134 - ประธานศาลฎีกานำคณะเข้าร่วมประชุมประธานศาลสูงสุดแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 13
-
สำนักงานศาลยุติธรรม จัดอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลฏีกา”
-
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2552
-
 สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกฯ
-
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมรายงานสถิติการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ฉบับที่ 133 - กองสวัสดิการศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าโครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยฯ
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดทำข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยของสำนักงานศาลยุติธรรมในรูปแบบเอกสารดิจิตอล
- ชมรมฟุตบอลตุลาการจัดแข่งขัน
“ฟุตบอลศาลยุติธรรมคัพ ครั้งที่ 10”
ฉบับที่ 132

- สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อยืดสีชมพู

- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
- กำหนดการนั่งพิจารณาของศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) ณ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ฉบับที่ 131

- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลยุติธรรมไทย
และสหรัฐอเมริกา ครั้งที่
1

- การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ฉบับที่ 130 -  คณะวิทยากรโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ศาลยุติธรรมไทยและสหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา
- รองประธานศาลฎีกาให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาศาลฎีกาและศาลปกครอง จากประเทศอินโดนีเซีย
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบนโยบายบริหารราชการฯ แก่ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม
- การจัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

- ชมรมเทนนิสตุลาการจัดแข่งขันเทนนิสภายในชมรมฯ ประจำปี 2553
ฉบับที่ 129 - ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 17/2552
- แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2553 - 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอความร่วมมือผู้ขอใช้สิทธิเงินกู้
โครงการสินเชื่อฯ..
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมฯ ประกาศเรื่องจ่ายทุน
เพื่อการศึกษาอบรมประจำปี 2552
ฉบับที่ 128 - ผลการนับคะแนนเลือก ก.บ.ศ. ในชั้นศาลฎีกา
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2552
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด รับสมัครผู้จัดการ
สหกรณ์
ฉบับที่ 127 - ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร
“
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค”
-
ผลการนับคะแนนเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมประกาศเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากฯ
ฉบับที่ 126 - ศาลยุติธรรมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี พ.ศ.2552  ณ  วัดโสมนัสราชวรวิหาร
-
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองเลขาธิการ  สำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 125 - คณะผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมกฎหมายอาเซียน
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 11/2552
ฉบับที่ 124 - นโยบายประธานศาลฎีกา นายสบโชค สุขารมณ์
(1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2554)
ฉบับที่ 123 - ความคืบหน้าการประชุมคณะทำงานพิจารณาการให้สินเชื่อสวัสดิการฯ
ฉบับที่ 122 - ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 16/2552
-
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สาขาปาย) แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อราชการ
ฉบับที่ 121 - สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม" (ก่อนเข้ารับตำแหน่ง) และหลักสูตร "เจ้าพนักงานคดี รุ่นที่ 2"
- สำนักประธานศาลฎีกาจัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลยุติธรรมไทยและสหรัฐอเมริกา
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสมัครขอรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน  ต่างประเทศ
ฉบับที่ 120 - สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับ กยศ.จัดไกล่เกลี่ยผู้กู้ค้างชำระใน 36 จังหวัด
- การเลือกตั้งซ่อม ก.บ.ศ.
- การเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ
- การจัดทำหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ1) ของข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมที่เลื่อนระดับและย้าย ในรอบเดือนตุลาคม 2552
ฉบับที่ 119 - เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมประชุมปรึกษากับผู้นำอิสลามเกี่ยวกับศาลยุติธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2552
ฉบับที่ 118
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครทดสอบความรู้บุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
ฉบับที่ 117
- ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากอาการประชวร
- สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดเลือกตั้งซ่อม ก.ต. 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552
- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมงาน Send - Off Party
ฉบับที่ 116
- พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด ขยายวงเงินกู้สามัญ
- การเรียกบรรจุข้าราชการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 115
- พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา
ฉบับที่ 114
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2552
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด ขยายวงเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ฯ
ฉบับที่ 113
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งเตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพอ้างศาลยุติธรรมหลอกลวงประชาชน
ฉบับที่ 112
- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัย Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์
- การเลือก ก.บ.ศ. แทนตำแหน่งว่าง
- กบข. เพิ่มทางเลือกวิธีการขอรับเงินคืนเน้นตอบรับทุกรูปแบบแผนการเงินวัยเกษียณของสมาชิก
ฉบับที่ 111
- การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติฯ ในการบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2552
- สมาชิก กบข. ที่เกษียณอายุราชการปี 2552 ยื่นเรื่องรับเงินคืนได้ที่ส่วนราชการตั้งแต่ 1 ตุลาคม นี้
ฉบับที่ 110
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
ฉบับที่ 109
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 10/2552
ฉบับที่ 108
- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมปรับเพิ่มวงเงินการให้สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยฯ สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 107
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม บ.ย.ส. รุ่นที่ 13 และเปิดการอบรม บ.ย.ส. รุ่นที่ 14
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
- ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ฉบับที่ 106
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสร้างพระพุทธยุติธรรมโลกนาถประดิษฐาน ณ สำนักงานศาลยุติธรรม
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร่างระเบียบ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วย การรับ การจ่ายคืน และการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลาง พ.ศ. ...”
ฉบับที่ 105
- สำนักงานศาลยุติธรรมแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยฯ
ฉบับที่ 104
- สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดจัดพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2552
ฉบับที่ 103
- ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมทั่วประเทศร่วมถวายราชสดุดีฯ จัดงาน “9 ในดวงใจ”
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลในกรุงเทพมหานคร
ฉบับที่ 102
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนาสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข
- การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร ILC และหลักสูตร OCC ประจำปี 2553
ฉบับที่ 101
- สำนักงานศาลยุติธรรมซักซ้อมความเข้าใจในการพิจารณาตามข้อตกลงในโครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยฯ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการสินเชื่อฯ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อขอรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการ Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปี 2553
ฉบับที่ 100
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาลชั้นอุทธรณ์”
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศาลยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการคดีด้วยการนำระบบการรับ–ส่งคำสั่งคำร้องทางอินเตอร์เน็ต ไปใช้ในศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร
- ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ฉบับที่ 99
- สรุปผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 9/2552
- โครงการ "ธารน้ำใจจากสำนัก ก.บ.ศ. สู่สังคมไทย" ครั้งที่ 4
ฉบับที่ 98
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 14/2552
- ศาลแพ่งเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิติกร
- ศาลจังหวัดชุมพรย้ายที่ทำการ
- ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ฉบับที่ 97
- พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัดพระโขนง ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลแขวงพระนครใต้ และศาลแขวงธนบุรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
- กบข. เผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกกำไรแล้วกว่า 1 หมื่นล้านบาท
ฉบับที่ 96
- ศาลอาญาธนบุรีเปิดพิพิธภัณฑ์ศาล และห้องพิจารณาคดีไม่เผชิญหน้าจำเลย
- สรุปผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 8/2552
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำข้อตกลงความร่วมมือกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สนับสนุนให้ข้าราชการฯ มีบ้านเป็นของตนเอง
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดสอบชิงทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายสิ่งแวดล้อม” ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย
- โครงการเงินกู้เพื่อลดภาวะโลกร้อน ปี 2552
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
ฉบับที่ 95
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 13/2552
ฉบับที่ 94
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 8/2552
- ผลการคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี 2552
- รายงานผลการประหยัดพลังงานของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
- ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร LL.M. Master of Laws ณ University of Kyushu ประเทศญี่ปุ่น
ฉบับที่ 93
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร “เลขานุการศาล”
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมให้แก่ผู้พิพากษาประจำศาลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีฯ พ.ศ. 2553 – 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “การบริหารงานการเงินการคลัง รุ่นที่ 2”
ฉบับที่ 92
- มูลนิธิศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ รับมอบเงินสนับสนุนจากชมรมภริยาตุลาการศาลยุติธรรม
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ 2553-2556 เตรียมเสนอ ก.บ.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป
ฉบับที่ 91
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 12/2552
- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมเปิดทำการศาลฯ สาขาปาย และ ศาลฯ สาขาปัว 3 กันยายน 2552
- ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
- ขอเชิญสั่งซื้อแสตมป์ที่ระลึก“ย้อนอดีตศาลสถิตย์ยุติธรรม”
ฉบับที่ 90
- สำนักงานศาลยุติธรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เปิดให้บริการรับชำระเงินค่าปรับ เงินประกันตัวฯ ด้วยบัตรเครดิต
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดพิธีกล่าวอาศิรวาทและเปิดโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 12 สิงหามหาราชินี
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การศึกษาและฝึกอบรมวิชากฎหมายในต่างประเทศ
- ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิก กบข. และผู้แทนสำรอง
ฉบับที่ 89
- สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1 N1)
ฉบับที่ 88
- ผลประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 7/2552
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้า โครงการก่อสร้างศาลอุทธรณ์ภาค
- กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดทำรายการวิทยุส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน
- โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดทำเจลล้างมือสมุนไพร ป้องกันไข้หวัด 2009
ฉบับที่ 87
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 11/2552
- การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและระบบ E - Auction”
ฉบับที่ 86
- ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ” ประจำปี 2552
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ขอเชิญสั่งซื้อแสตมป์ที่ระลึก“ย้อนอดีตศาลสถิตย์ยุติธรรม”
ฉบับที่ 85
- สำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมให้บริการชำระเงินค่าปรับและเงินกลางด้วยบัตรเครดิต
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด แจ้งการให้ทุนเพื่อการศึกษาอบรม ประจำปี พ.ศ. 2552
- ธนาคารออมสินปรับเงื่อนไขการให้สินเชื่อเพื่อประโยชน์แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 84
- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเชิญครุฑขึ้นประดิษฐานยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุดรธานี
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 10/2552
ฉบับที่ 83
- ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาระบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมข้าราชการระดับ 6 – 7 เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขยายเวลาเพิ่มอีก 3 เดือน สวัสดิการสินเชื่อเอนกประสงค์และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การศึกษาและฝึกอบรมวิชากฎหมายในต่างประเทศ”
ฉบับที่ 82
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 7 / 2552
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ณ มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- โครงการรถยนต์นิสสันเพื่อสวัสดิการข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 81
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 7
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำโครงการอบรมทางวิชาการโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
ฉบับที่ 80
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นนักบริหารศาลยุติธรรมในอนาคต”
- ศาลภาษีอากรกลางจัดประกวดบทความหัวข้อ “การเสียภาษีที่ถูกต้อง ดีอย่างไร” ชิงโล่เกียรติยศของประธานศาลฎีกา และเงินรางวัล 10,000 บาท
ฉบับที่ 79
- คณะผู้พิพากษาไปประชุมเรื่องระบบบันทึกคำพยานและการนำเทคโนโลยีใหม่ไปใช้ในการพิจารณาคดีของศาลที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนา เรื่อง “อนาคตของอนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน”
- วันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช 2553
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานศาลยุติธรรม” ณ ประเทศนิวซีแลนด์
ฉบับที่ 78
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาลเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2552
ฉบับที่ 77
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 6/2552
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ในการบริหารงานศาลยุติธรรม”
- การส่งข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงการผ่อนชำระเงินงวด สำหรับโครงการสวัสดิการเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของข้าราชการตุลาการ
- พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายศักดา โมกขมรรคกุล องคมนตรี (อดีตประธานศาลฎีกา)
- ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาประจำปี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 5
ฉบับที่ 76
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ทิศทางใหม่ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม”
- คณะทำงานมาตรฐานการจัดการงานธุรการศาลยุติธรรม JSO แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานฯ
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำDVD บรรยายความรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน บัญชี และการงบประมาณ
ฉบับที่ 75
- การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับกลาง” รุ่นที่ 3
ฉบับที่ 74
- ศาลฎีกาจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล : วิธีปฏิบัติและแนวคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล”
- รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ
ฉบับที่ 73
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนากฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้”
- สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศรายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร“เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี” (ก่อนคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ 6)
- การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
- โครงการฝึกอบรมล่ามอิสระภาษาไทยท้องถิ่น ภาษาถิ่น หรือภาษามือ ครั้งที่ 4
ฉบับที่ 72
- ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา และศาลจังหวัดฉะเชิงเทราแผนกคดีเยาวชนฯ
- สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดอบรมทางวิชาการหลักสูตร Mini LL.M. โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคิวชู
- โครงการ “ธารน้ำใจสำนัก ก.บ.ศ. สู่สังคมไทย” ครั้งที่ 3
ฉบับที่ 71
- ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว
- การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้พื้นฐานผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง” รุ่นที่ 5
- ศาลจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย...เส้นทางสู่ความสมานฉันท์”
ฉบับที่ 70
- ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 1
ฉบับที่ 69
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย”
- สำนักงานศาลยุติธรรมเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน ด้วยบริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านบัตรเครดิต
- โครงการอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี” (ก่อนคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ 7 - 8)
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์สำนักงานศาลยุติธรรม”
ฉบับที่ 68
- การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงการออกแบบฟอร์มเอกสาร PDF
- รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ
ฉบับที่ 67
- ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 1 และภาค 6
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ในศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
- คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่นเข้าหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการในโครงการปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.)
- ศาลจังหวัดอ่างทองสานต่อนโยบายประธานศาลฎีกา เร่งพัฒนาโครงการพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม
- ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2552 (เพิ่มเติม) ทุนฝรั่งเศส - เยอรมัน
- แจกเตือนอย่าหลงเชื่อผู้หลอกลวงฯ
ฉบับที่ 66
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ 5/2552
- ประธานศาลฎีกาเปิดการอบรม “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รุ่นที่ 14”
ฉบับที่ 65
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 8/2552
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 5/2552
ฉบับที่ 64
- ความคืบหน้า “เงินช่วยเหลือค่าครองชีพรายละ 2,000 บาทสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ”
ฉบับที่ 63
- โครงการเกษียณก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ระยะที่ 2)
ฉบับที่ 62
- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค 8 และภาค 9
- คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าหารือและมอบทุนตามโครงการ Young Leader’s Program (YLP) ประจำปี 2552
- ความคืบหน้าเงินช่วยเหลือค่าครองชีพบุคลากรภาครัฐรายละ 2,000 บาท
ฉบับที่ 61
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับนโยบายประธานศาลฎีกาจัดอบรมพนักงานต้อนรับฯ เตรียมพร้อมให้บริการประชาชนทั่วประเทศ
ฉบับที่ 60
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- ศาลอุทธรณ์ภาค 9 เร่งรัดคดีปี 2550 และปี 2551 เสร็จตามเป้าหมาย
ฉบับที่ 59
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 13
- ชมรมกอล์ฟตุลาการศาลยุติธรรมขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธไมตรีกับนักกอล์ฟเครือซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 5
ฉบับที่ 58
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 7/2552
ฉบับที่ 57
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางกฎหมาย การศาล และการบริหารงานศาลยุติธรรมกับศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- สำนักเทคโนฯ แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามสำนวนในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ฉบับที่ 56
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานศาลยุติธรรม”
- เพลงประจำศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 55
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารกระบวนการยุติธรรม” ณ มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2552 (เพิ่มเติม)
- สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ฉบับที่ 54
- สรุปผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 4/2552
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 4/2552
- สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แล้ว
- สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน (ใต้ร่มพยุงเกมส์) เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2552
ฉบับที่ 53
- ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลฯ จัดสัมมนา เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล : วิธีปฏิบัติและแนวคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
- 1 พ.ค. 52 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะย้ายที่ทำการ
- มูลนิธิศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้พิพากษา จำนวน 800,000 บาท
ฉบับที่ 52
- โครงการเกษียณก่อนกำหนด สำนักงานศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2)
- โครงการ “ธารน้ำใจสำนัก ก.บ.ศ. สู่สังคมไทย” ครั้งที่ 2
- สรุปผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง:กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ระหว่างวันที่ 26 – 31 มีนาคม 2552
- รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ฉบับที่ 51
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีถวายลานธรรม ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร
- ขอเชิญชมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายในงานวันศาลยุติธรรม
- ขอเชิญสั่งจองแสตมป์ที่ระลึก “ย้อนอดีตศาลสถิตย์ยุติธรรม”
ฉบับที่ 50
- คำปราศรัยของประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม 2552
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันศาลยุติธรรม 2552
- กิจกรรมวันศาลยุติธรรมได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
- ชมรมภริยาตุลาการศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 49
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเทิง
- ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 5
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ Dr.Olympia Bekon จากมหาวิทยาลัยน้อตติ้งแฮม สหราชอาณาจักร
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” ณ ประเทศอังกฤษ
- ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “มาตรการยุบพรรคในรัฐธรรมนูญ : มีผลต่อการพัฒนาทางการเมืองอย่างไร” และ เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยใช้มาตรการทางภาษีอากร”
- การจัดเก็บและสืบค้นหนังสือที่ระลึกและเอกสารวิชาการของศาลต่างๆ ในรูปแบบเอกสารดิจิทัล
- ขอเชิญรับชมเทปโทรทัศน์การกล่าวคำปราศรัยเนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 48
- คณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 16 – 17 เมษายน 2552 เป็นวันหยุดราชการ
ฉบับที่ 47
- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค 7
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดงานสัปดาห์วันศาลยุติธรรมครบรอบ 127 ปี 21 – 25 เมษายน 2552
ฉบับที่ 46
- คณะรัฐมนตรีประกาศวันหยุดราชการ เนื่องจากสถานการณ์ไม่สงบ
ฉบับที่ 45
- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดพระโขนง
- ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จะย้ายที่ทำการ
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การศึกษาวิชากฎหมายในต่างประเทศ” เนื่องในสัปดาห์วันศาลยุติธรรม
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายธรรม “ตื่นรู้สู้ความยุติธรรม”
- ขอเชิญร่วมส่งประวัติข้อมูลและภาพถ่าย “พระพุทธยุติธรรมโลกนาถ” พระพุทธรูปบูชาประจำศาลฎีกา และ “หลวงพ่อศรีอุดม” พระพุทธรูปบูชาประจำศาลอุทธรณ์
- ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์ “วิสัยทัศน์กฎหมายไทย” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 9.15 น.
ฉบับที่ 44
- โครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 6/2552
ฉบับที่ 43
- พนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม (เครื่องแบบสีฟ้า) พร้อมให้บริการประชาชนทั่วประเทศในเดือนเมษายนนี้
- ประกาศจำนวนผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและภาษีอากร” ณ Duke University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ฉบับที่ 42
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม
- ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเรื่อง กำหนดและเวลายื่นใบสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2552
ฉบับที่ 41
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ฉบับที่ 40
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า เนื่องในโอกาสการจัดงานวันศาลยุติธรรม
- ขอเชิญสั่งจองแสตมป์ที่ระลึก “ย้อนอดีตศาลสถิตย์ยุติธรรม” ผลิตเพียง 2,500 ชุด เท่านั้น
ฉบับที่ 39
- ผลการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมฯ 2552
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครล่ามอิสระ (ภาษาไทยท้องถิ่น ภาษาถิ่น หรือภาษามือ) ครั้งที่ 3
ฉบับที่ 38
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพอ้างชื่อศาลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
- ความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับที่ 37
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสั่งจองแสตมป์ที่ระลึก “ย้อนอดีตศาลสถิตย์ยุติธรรม” ผลิตเพียง 2,500 ชุด เท่านั้น
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและภาษีอากร” ณ Duke University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผลการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี 2551
- ชมรมผู้ปฏิบัติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ฉบับที่ 36
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 3/2552
- โครงการจัดซื้อรถยนต์เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 35
- สำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมจัดงานวันศาลยุติธรรมครบรอบ 127 ปี
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 3/2552
- การกู้เงินตาม “โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 6”
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการฯ วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552 ณ ศูนย์อาหารสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 34
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญสั่งจองแสตมป์ที่ระลึกย้อนอดีตศาลสถิตย์ยุติธรรม
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานศาลยุติธรรม” ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
ฉบับที่ 33
- ประธานศาลฎีกาเปิดการอบรมเพื่อคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รุ่นที่ 1/2552
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 5/2552
- โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้พื้นฐานผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลัง” รุ่นที่ 1
- สำนักพัฒนาระบบงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการฯ วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552 ณ ศูนย์อาหารสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 32
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มศาลยุติธรรมให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 6
- รองประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา “ศาลฎีกาสัญจร” สำหรับศาลยุติธรรมในภาค 8
- สำนักงานศาลยุติธรรมเร่งพิจารณาปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนข้าราชการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 31
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกันทรลักษ์
- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
- กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาวันศาลยุติธรรม 25 เมษายน 2552 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ฉบับที่ 30
- ประธานศาลฎีกาเปิดโครงการสัมมนาศาลฎีกาสัญจร (ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค)
- ประกาศเกณฑ์การประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ฉบับที่ 29
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 4/2552
- โครงการ “ธารน้ำใจสำนัก ก.บ.ศ. สู่สังคมไทย”
- การเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมระดับ 1 และ 2
- การจัดสรรครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ฉบับที่ 28
- สำนักงานศาลยุติธรรมและมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรม
- การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีและออกหลักเกณฑ์สำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
- ขอความร่วมมือมายังผู้มีสิทธิเข้าจอดรถในบริเวณอาคารจอดรถศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 27
- สำนักงานศาลยุติธรรมฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 2
- การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2551
ฉบับที่ 26
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำ “แผ่นตราไปรษณียากรส่วนตัว (Personalized Stamp) : ย้อนอดีตศาลสถิตย์ยุติธรรม”
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ฉบับที่ 25
- การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ” ณ มหาวิทยาลัยไลเดน ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
- ธนาคารกรุงไทยขยายเวลาการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างประจำ
- แจ้งกำหนดพิธีศพนายกิติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน์ อดีตประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา
ฉบับที่ 24
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง”
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนา เรื่อง “สิทธิมนุษยชนกับความมั่งคงของชาติ”
- ครม.ประกาศเพิ่มวันหยุดราชการให้เป็นกรณีพิเศษ
ฉบับที่ 23
- ประธานศาลฎีกาเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 57
- สำนักงานศาลยุติธรรมสนับสนุนงานด้านบริการประชาชนให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 2/2552
- สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดอบรม “การพัฒนาความรู้พื้นฐานผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลัง”
- สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมในภาค 1
ฉบับที่ 22
- ศาลอาญาธนบุรีจัดสัมมนาเรื่อง “วิธีพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวฯ”
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ได้รับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนและการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ณ มหาวิทยาลัยน้อตติ้งแฮม สหราชอาณาจักร
ฉบับที่ 21
- ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ทำคดีเสร็จเกินเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าพันเรื่อง
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนปริญญาโทต่างประเทศ
ฉบับที่ 20
- ผลการเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ฉบับที่ 19
- ประธานศาลฎีกามอบนโยบายและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่และการบริหารงานอื่นของประธานศาลอุทธรณ์และประธานศาลอุทธรณ์ภาค
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์
- แจ้งกำหนดพิธีศพนายกิติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน์ อดีตประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา
ฉบับที่ 18
- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- พิธีมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลฯ ในโครงการ Young Thai IP Law Ambassador Awards
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานคอมพิวเตอร์
ฉบับที่ 17
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 2/2552
- สำนักประธานศาลฎีกาจัดสัมมนาศาลฎีกาสัญจรเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติของศาลฎีกาเพื่อแก้ไขปริมาณปัญหาคดีคั่งค้าง”
ฉบับที่ 16
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 4
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 3/2552
ฉบับที่ 15
- ประธานศาลฎีกามอบนโยบายเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
- สำนักงานศาลยุติธรรมตั้งกองสวัสดิการศาลยุติธรรมเสริมประสิทธิภาพงานสวัสดิการให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 14
- ประธานศาลฎีกาเปิดงานวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบ 57 ปี
- ผลการเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม
- ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ลดปริมาณคดีค้างจากปีก่อนเกินกว่า 1,000 เรื่อง
- ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เตรียมจัดประชุมการย้ายที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 1
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ” ณ Leiden University ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ฉบับที่ 13
- ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค
- โครงการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1
- โปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti Virus) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)
- กำหนดส่งบัตรเลือก ก.ศ.
ฉบับที่ 12
- ประธานศาลฎีกามอบนโยบายเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่อธิบดีผู้พิพากษาภาคและอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค
- สำนักระงับข้อพิพาทเชิญชวนร่วมประกวดบทความอนุญาโตตุลาการชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
- การดำเนินโครงการอบรมทางวิชาการ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและ Chicago-Kent College of Law,Illinois Institute of Technology, USA ในหลักสูตร Mini LL.M.
ฉบับที่ 11
- สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดจัดงานวันศาลยุติธรรม 2552 ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2552
- สำนักงานศาลยุติธรรมเน้นสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการฯ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- การสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างข้อตกลงผลงานและเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ใหม่
- ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมจัดงาน “วิทยบริการศาลยุติธรรม บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1”
ฉบับที่ 10
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค”
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 1/2552
ฉบับที่ 9
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 2/2552
ฉบับที่ 8
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงศูนย์อาหารสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
ฉบับที่ 7
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบัตรอำนวยพรปีใหม่ แด่ประธานศาลฎีกา
- สรุปผลการดำเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลยุติธรรม ตลอดปี 2551
ฉบับที่ 6
- สำนักงานศาลยุติธรรมเร่งสร้างความเข้าใจการยกเลิกระบบ “ซี” เข้าสู่ระบบแท่ง ให้กับข้าราชการศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
- รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทในปีการศึกษา 2552
ฉบับที่ 5
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 1/2552
ฉบับที่ 4
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาล”
- สำนักงานศาลยุติธรรมเน้นการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนข้าราชการศาลยุติธรรม (ระบบแท่ง) เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและข้าราชการศาลยุติธรรม
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2552
- กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันรับทุนปริญญาโท มหาวิทยาลัยคอร์แนล
ฉบับที่ 3
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษาประจำศาลเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก
ฉบับที่ 2
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำบันทึกความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตประกาศภารกิจข้อตกลงร่วมกัน “งานเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก เยาวชนและครอบครัวฯ”
- สำนักงานศาลยุติธรรมส่งบัตรเลือก ก.ศ. ให้กับผู้มีสิทธิเลือกทุกท่านแล้ว
- สำนักงานศาลยุติธรรมสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- สำนักระงับข้อพิพาทแจ้งสรุปผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ฉบับที่ 1
- สำนักงานศาลยุติธรรมมอบของขวัญปีใหม่แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมที่มุ่งมั่นศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
- ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2552


ฉบับที่ 200
- การเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม
- สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศยุติความร่วมมือทางวิชาการในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพิ่มช่องทางการเผยแพร่รายงานการประชุม ก.ต. ผ่านทาง e-mail
- การจัดทำบัตรอนุญาตฯ นำยานพาหนะเข้าออก “เขตหวงห้ามเฉพาะ”
ฉบับที่ 199
- พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับมหาวิทยาลัยบูรพา
ฉบับที่ 198
- ศาลอาญาจัดโครงการ “ลดอาชญากรรม ติดตามคุมประพฤติ เสริมสร้างจิตสำนึก ลงลึกเยียวยาผู้เสียหาย เน้นสายสัมพันธ์ชุมชน เพาะบ่มคนดี...คืนคนดีสู่สังคม”
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ผู้พิพากษาอาวุโส
- แจ้งปิดปรับปรุงศูนย์อาหารสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 197
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2551
- ขอเชิญกราบนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
- ศาลล้มละลายกลางย้ายที่ทำการ
ฉบับที่ 196
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและบริหารงานคดี" รุ่นที่ 4
- สำนักงานศาลยุติธรรมให้การต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ฉบับที่ 195
- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมจัดทำเครื่องแบบให้พนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม
- ศาลอาญาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประนอมข้อพิพาทในทางอาญาฯ
ฉบับที่ 194
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง โทษประหารชีวิตในเอเชีย
- รับสมัครผู้สนใจรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552
- สำนักงานศาลยุติธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม
- ชมรมเทนนิสตุลาการจัดแข่งขันเทนนิส ประจำปี 2552
- ศาลล้มละลายกลางย้ายที่ทำการ
ฉบับที่ 193
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 12/255
- การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติฯ ในการบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 255
- มิติใหม่แห่งความร่วมมือในการรายงานสถิติคดี
- แก้ไขข้อความในข่าวศาลยุติธรรม ฉบับที่ 192
- ขอเชิญกราบนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ฉบับที่ 192
- ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธยุติธรรมโลกนาถ”
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 28/2551
ฉบับที่ 191
- ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนข้าราชการศาลยุติธรรม
- ความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนวนคดีศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ในกลุ่มศาลต้นแบบ
- โปรแกรมบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 190
- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายฯ แก่คณะศึกษาดูงานจาก สปร.
- ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธยุติธรรมโลกนาถ”
- รถยนต์เพื่อสวัสดิการพิเศษ
ฉบับที่ 189
- สรุปผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 11/2551
- ครม.รักษาการ มีมติให้ 2 ม.ค. 52 เป็นวันหยุดราชการ
ฉบับที่ 188
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 27/2551
ฉบับที่ 187
- การสัมมนาเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2549 – 2552
- ระบบเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร
ฉบับที่ 186
- ประธานศาลฎีกาเปิดการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมฯ
- ศาลอุทธรณ์ภาค 3 และสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ทำพิธีเปิดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเฉลิมพระเกียรติวันพ่อ
- ศาลอาญากรุงเทพใต้ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
- ศาลล้มละลายกลางย้ายที่ทำการ
ฉบับที่ 185
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฉบับที่ 184
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาทและเปิดโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 5 ธันวามหาราช
- การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างศาลอาญากับกรมคุมประพฤติ
- ศาลอาญากรุงเทพใต้ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
- ศาลจังหวัดตรังรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร
ฉบับที่ 183
- ประธานศาลฎีกามอบแนวทางการดำเนินงานการจัดให้มีพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม
- ผลการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 26/2551
- ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเริ่มทดลองการสืบพยานบุคคลโดยการบันทึกภาพและเสียงในระบบ Digital ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล DVD แทนวิธีการเดิม
- ศาลอุทธรณ์เผยแพร่คำวินิจฉัยฯ ผ่านทางเว็บไซต์
- ขอเชิญกราบนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ฉบับที่ 182
- ศาลฎีกาขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนและการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ณ มหาวิทยาลัยน้อตติ้งแฮม สหราชอาณาจักร
- ขอเชิญกราบนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ฉบับที่ 181
- การอบรมหลักสูตร “พื้นฐานงานคดี” รุ่นที่ 5
- การโอนเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณให้แก่ศาลต่างๆ ในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนและการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ณ มหาวิทยาลัยน้อตติ้งแฮม สหราชอาณาจักร
ฉบับที่ 180
- ผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ก.บ.ศ.
- รองประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม และ แผนปฏิบัติการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2553 - 2556
ฉบับที่ 179
- กำหนดวันประกอบพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธยุติธรรมโลกนาถ”
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดพิธีกล่าวอาศิรวาทโครงการปฏิบัติอบรมพัฒนาจิต 5 ธันวามหาราช
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม รุ่นที่ 16
- การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งระดับ 6
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนและการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ณ มหาวิทยาลัยน้อตติ้งแฮม สหราชอาณาจักร
- ขอเชิญกราบนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ฉบับที่ 178
- ผลการเลือกซ่อม ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลอุทธรณ์
- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ Mini LL.M.
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2551
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมมอบทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2551
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา และสำนักประธานศาลฎีกา
ฉบับที่ 177
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลฎีกา”
- การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2549 – 2552 ครั้งที่ 1/2551
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 25/2551
ฉบับที่ 176
- คณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2553-2556
ฉบับที่ 175
- กำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2552
- การเลือก ก.บ.ศ.
- การเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ทุนอบรม Mini LL.M.
ฉบับที่ 174
- ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมสืบสานพระศาสนาจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2551 ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
- โครงการอบรมทางวิชาการ Mini LL.M.
ฉบับที่ 173
- สำนักงานศาลยุติธรรมชี้แจงการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
ฉบับที่ 172
- การประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ถูกฟ้องคดี
- การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอร์รี่
ฉบับที่ 171
- การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
- ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมให้บริการสืบค้นบทความกฎหมายในรูปแบบเอกสารดิจิตอล
- ศาลอาญาจัดโครงการ “ยิ้มบริการ ผู้บริหารพบประชาชน”
ฉบับที่ 170
- ประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ 11 เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ
- การเลือก ก.บ.ศ.
ฉบับที่ 169
- ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จัดกิจกรรม “โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเฉลิมพระเกียรติวันพ่อ”
ฉบับที่ 168
- การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ได้รับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2551
- สรุปผลประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 10/2551
- แจ้งรายการลดหย่อนเพื่อหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2552 ของข้าราชการตุลาการและผู้พิพากษาอาวุโส
ฉบับที่ 167
- พิธีบวงสรวงเพื่ออัญเชิญพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
- ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 166
- ประกาศ ก.บ.ศ. เรื่อง กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาล และสำนักงานประจำศาล ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
- จัดเครื่องรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ยี่ห้อ Nokia รุ่น 6220 ทดแทนเครื่องเดิม ยี่ห้อ Nokia รุ่น N80, N73 และยี่ห้อ โอทู Xda Atom
ฉบับที่ 165
- ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฝึกอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 54
ฉบับที่ 164
- รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
- กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 163
- การเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
- การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 6
- ขอเชิญกราบนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ฉบับที่ 162
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 24/2551
- การจัดสรรงบประมาณไปพลางก่อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำหรับไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2551 – 31 ธันวาคม 2551)
- การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2552
- ขอเชิญกราบนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ฉบับที่ 161
- บ.ย.ส. จัดงานวิชาการครบรอบ 12 ปี
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2551
- เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 160
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดแถลงข่าวโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องฯ
- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงกระดานถามตอบในเว็บไซต์ศาลยุติธรรมศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 159
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 23/2551
- ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เปิดให้บริการสืบค้นคำพิพากษาและข้อมูลทางกฎหมายแก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
- สำนักระงับข้อพิพาท เชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังการแถลงข่าวโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องฯ
ฉบับที่ 158
- พิธีเปิดการอบรมผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13
- ความคืบหน้าการเลือกคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 157
- การเลือกซ่อม ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลอุทธรณ์
- ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 8
- แก้ไขข่าวศาลแขวงเชียงใหม่ฯ
ฉบับที่ 156
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 56
- ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลอุทธรณ์ภาค 7
- การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ฉบับที่ 155
- การเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
- ศาลจังหวัดมีนบุรีส่งบัตรเชิญร่วมไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
ฉบับที่ 154
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 22/2551
ฉบับที่ 153
- การไว้ทุกข์ในวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- ความคืบหน้าการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำศาลยุติธรรม
- แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมเงินงบประมาณงวดประจำวันที่ 1 – 30 กันยายน 2551
ฉบับที่ 152
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2551
- โครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
- ศาลไกล่เกลี่ยดีเด่นได้รับรางวัลไปอบรมการไกล่เกลี่ยที่ฮาวาย
ฉบับที่ 151
- โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนและตรวจประเมินภายในหน่วยงาน JSO
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดมหกรรมศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี 2551
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรม
- การตรวจรับพระพุทธรูปประจำศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “พระพุทธยุติธรรมโลกนาถ”
ฉบับที่ 150
- การสัมมนาทางวิชาการนิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 9/2551 เรื่อง “การแก้ไขปัญหาคดีล่าช้าในศาลสูง”
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดหาหนังสือให้กับห้องสมุดประจำศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
- การพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2551
ฉบับที่ 149
- ผลการประชุมก.บ.ศ. ครั้งที่ 9/2551
ฉบับที่ 148
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 21/2551
- การสัมมนาความรู้เกี่ยวกับระบบการสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ : ความสมดุลในการบริหารงานศาลยุติธรรมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์”
- ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 147
- การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
- โครงการศาลฎีกาจิบน้ำชายามบ่าย ครั้งที่ 8
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมเสริมสร้างทักษะทางการบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับสูง
- สมัครสอบคัดเลือกเพื่อสมัครขอรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นโครงการ Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปี 2552
- สมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2552
- ศาลล้มละลายกลางย้ายที่ทำการ
ฉบับที่ 146
- ประธานศาลฎีกาและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
- สำนักงานศาลยุติธรรมเสริมศักยภาพการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม
- ศาลจังหวัดมีนบุรีจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานศาลยุติธรรมสำหรับผู้บริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 1
ฉบับที่ 145
- ปลัดกระทรวงยุติธรรมหารือข้อราชการกับเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- ศาลอุทธรณ์ภาค 3 สรุปผลการจัดโครงการ“เดือนแห่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเฉลิมพระเกียรติในชั้นอุทธรณ์”
ฉบับที่ 144
- การปรับปรุงภูมิทัศน์และความสะอาดบริเวณศาลยุติธรรมในถนนรัชดาภิเษก
- การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนและตรวจติดตามภายในตามระบบมาตรฐานการจัดการงานธุรการศาลยุติธรรม JSO
- ประกาศการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 4 ตุลาคม 2551
ฉบับที่ 143
- ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดจัดพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2551
- ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอ การพิจารณาและมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ฎีกาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2551 และข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีในคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาแล้ว
- โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 142
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 20/2551
- ผลการคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551 และการประเมินการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ
ฉบับที่ 141
- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค 8
- ศาลภาษีอากรกลางจัดเสวนาทางวิชาการกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากร
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 140
- ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ 8/2551
- สำนักแผนงานและงบประมาณขอเชิญร่วมส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2553 – 2556
- ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมสำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ (ทุนสำหรับบุคลทั่วไป) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2551
ฉบับที่ 139
- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค 7
- สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนผู้บริหารในหน่วยงานของสำนักงานศาลยุติธรรมส่งบทความเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารงาน
ฉบับที่ 100
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 19/2551
ฉบับที่ 137
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปลี่ยนผู้ให้บริการระบบเครือข่ายข้อมูลอินเทอร์เน็ต และจัดทำโครงการเสริมสร้างระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต
ฉบับที่ 136
- สำนักงานศาลยุติธรรมปรับปรุงศูนย์อาหารสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 9 ในสำนักงานศาลยุติธรรม
- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโทในต่างประเทศ รุ่นที่ 6 ประจำปี 2551 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
- รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทของรัฐ ครั้งที่ 2
ฉบับที่ 135
- ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น รุ่นที่ 6
- การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติฯ ในการบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2551
- การบริหารการใช้จ่ายเงินงบประมาณในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณของศาลและหน่วยงานในสังกัด
ฉบับที่ 134
- การสัมมนาระหว่างประเทศเรื่อง “หลักการสากลว่าด้วยความเป็นอิสระและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้พิพากษา ทนายความ และอัยการ”
- สำนักงานศาลยุติธรรม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนการบริหารและแนวทางแก้ไข
- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมความพร้อมรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
ฉบับที่ 133
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 18 / 2551
ฉบับที่ 132
- การสัมมนา เรื่อง การนำหลักความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ไปใช้ในการประนอมข้อพิพาทในคดีอาญาฯ
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเตรียมการเพื่อรองรับการใช้บังคับพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 8/2551
ฉบับที่ 131
- โครงการอบรมข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง จิตใจให้บริการ (Service mind) : ศาลยุติธรรมที่ประชาชนเข้าถึงได้
- เปิดทำการธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) “สาขาย่อยศาลอาญา” แล้ววันนี้
- ศาลแขวงพระนครเหนือจัดพิธีทำบุญและเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ยหลังฟ้องเพื่อให้โอกาสน้อง”
- รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
ฉบับที่ 130
- คณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลยุติธรรมร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
- การคำนวณภาษีและการหักภาษี ณ ที่จ่ายของข้าราชการตุลาการและข้าราชการศาลยุติธรรม ตามมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
- การเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของสหกรณ์
ฉบับที่ 129
- ประธานศาลฎีกาเปิดโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 12 สิงหา มหาราชินี
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 15/2551
ฉบับที่ 128
- ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลจังหวัดมีนบุรี และศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)
- ศาลอุทธรณ์ภาค 3 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และศาลชั้นต้นในภาค 3 เริ่มโครงการเดือนแห่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเฉลิมพระเกียรติในชั้นอุทธรณ์
ฉบับที่ 127
- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อรับทุนไปศึกษาระดับปริญญาโทสาขากฎหมายตามโครงการ Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปี 2552
- สำนักประธานศาลฎีการ่วมกับองค์กรนักนิติศาสตร์สากล จัดการสัมมนาระหว่างประเทศ เรื่อง “หลักการสากลว่าด้วยความเป็นอิสระและความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้พิพากษา ทนายความ และอัยการ”
- สำนักประธานศาลฎีกา จัดโครงการอบรมข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง “จิตใจให้บริการ (Service mind) : ศาลยุติธรรมที่ประชาชนเข้าถึงได้”
ฉบับที่ 100
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านกฎหมายนานาชาติและนิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 7/2551
- รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ฉบับที่ 100
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 14/2551
ฉบับที่ 124
- รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและประกาศนียบัตรทางกฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- การสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีไปฝึกอบรมหลักสูตร “Judicial System Development (Thailand)” และรูปแบบการสอบข้อเขียน
ฉบับที่ 123
- คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ในพระบรมมหาราชวัง
- ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นัดฟังคำสั่งในคดีหมายเลขดำที่ อม.1/2551 (โครงการออกสลากพิเศษแบบเลขท้าย 3 ตัว และ 2 ตัว)
ฉบับที่ 122
- พิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดทุนและการดำเนินคดีความผิดสำคัญตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535”
- พิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การวิเคราะห์แผนงานและงบประมาณเชิงยุทธศาสตร์”
- ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การอุทธรณ์คำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฯ และระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมฯ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ฉบับที่ 121
- การแสดงความประสงค์ขอย้ายของข้าราชการศาลยุติธรรม (รอบตุลาคม 2551)
- เปิดทำการศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)
และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาเกาะสมุย)
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานศาลยุติธรรม” ณ มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี ประเทศนิวซีแลนด์
ฉบับที่ 120
- ศาลฎีกาเลือกตั้งองค์คณะผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีฯ
ฉบับที่ 119
- รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 7
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี 6 ในสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 118
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 13/2551
ฉบับที่ 117
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนาประจำปีสถาบันอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง “ประเด็นร่วมสมัย ในวงการอนุญาโตตุลาการ”
- เปิดศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (สาขามีนบุรี)
ฉบับที่ 116
- เปิดศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขาเกาะสมุย)
- รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 8
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 3 ทุน
ฉบับที่ 115
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครเพื่อรับทุนศึกษาต่อปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 7/2551
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับทุนของสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2551 (ทุนสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และทุนสำหรับบุคคลทั่วไป)
- สำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาการสัญจร เรื่อง “การอำนวยความยุติธรรมภายใต้กฎหมายใหม่“
ฉบับที่ 114
- การเลือกบุคคลไปเป็นกรรมการสรรหาผู้ตรวจการแผ่นดิน
- การสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี ไปฝึกอบรมหลักสูตร “Judicial System Development (Thailand)”
- สำนักงานศาลยุติธรรม ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ข่าวทางสื่อมวลชน
ฉบับที่ 113
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำบันทึกข้อตกลงความมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 12/2551
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 7/2551
ฉบับที่ 112
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธยุติธรรมโลกนาถ
ฉบับที่ 111
- ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกองค์คณะผู้พิพากษาเพื่อพิจารณาคดีหมายเลขดำที่ อม.3/2551
ฉบับที่ 110
- ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเลือกองค์คณะผู้พิพากษา เพื่อพิจารณาพิพากษาคดี
- ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท” ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
- การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2551
- การหักภาษี ณ ที่จ่ายของข้าราชการตุลาการสำหรับเดือนมิถุนายน 2551
ฉบับที่ 109
-กำหนดวันประกอบพิธีเททองหล่อ"พระพุทธยุติธรรมโลกนาถ"
-สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี 3-5 และรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานคดี 3-5 นิติกร 3และเจ้าพนักงานศาลยุติธรรม 3
-สำนักงานศาลยุติธรรมสนับสนุนทุนการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) สาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ฉบับที่ 108
-การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การอำนวยความยุติธรรมภายใต้กฎหมายใหม่"
-สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดตัวโครงการ"ร่วมใจไกล่เกลี่ย"จับมือศาลยุติธรรมทั่วประเทศ จัดไกล่เกลี่ยสวนกระแสสังคม
-การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติฯในการบรรจุเป็นข้าราชการตำเหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2551
-นโยบายการบริหารของประธานศาลฎีกา
ฉบับที่ 107
-ผลการประชุม ก.ต. ครั้ง 11/2551
-ทุนสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ฉบับที่ 104
-องค์คณะไต่สวนสั่งลงโทษฐานละเมิดอำนาจศาลแก่ผู้นำเงินมาให้เจ้าหน้าที่ศาลฎีกา
ฉบับที่ 103
-การสัมมนาวิชาการผู้พิพากษา สมทบศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจัาร ประจำปี 2551
-ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเข้าเข้าพรรษา
-การไต่สวนกรณีมีผู้นำเงินมาให้เจ้าหน้าที่แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในศาลฎีกา
ฉบับที่ 102
-ศาลอุทรธรณ์ภาค 3จัดการประชุมกำหนดหลักเกณฑ์การวินิจฉัยคดีเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรม"
-ความคืบหน้าโปรแกรมห้องสมุดประจำศาล(Court Library V.1.0)
-ข่าวประชาสัมธ์
-ข้อคิดคำคม
ฉบับที่ 101
- กำหนดวันและเวลายื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามใหญ่) ประจำปี พ.ศ. 2551
- พิธีเปิดการอบรมผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รุ่นที่ 7
- สำนักระงับข้อพิพาท จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย”
- ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของตามโครงการ “ศาลยุติธรรมปันรักให้น้อง”
ฉบับที่ 100
-การทดสอบความรู้เพื่อบรรจุข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาประจำปี พ.ศ.2551
-สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ แจ้งรายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาและลดระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม
-สภาผู้แทนราษฎรรับหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
-คณะข้าราชการศาลยุติธรรมเดินทางไปฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานศาลยุติธรรม ณ มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
ฉบับที่ 99
- สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯเปิดพระอนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ณ ศาลจังหวัดเพชรบุรี
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสร้าง "พระพุทธยุติธรรมโลกนาถ"ประจำศาล
- ผลการประชุม ก.ศ.ครั้งที่ 6/2551
- การคำนวณภาษีและการหักภาษี ณ ที่จ่ายของข้าราชการตุลาการ และข้าราชการศาลยุติธรรมตามมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
ฉบับที่ 98
- ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลล้มละลายกลาง
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมรกาเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา
- ความคืบหน้าการประเมินการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
- รายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรมที่ครบกำหนดเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ฉบับที่ 97
- สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม แจ้งแก้ไขผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 9/2551
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 6/2551
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนา“กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติ”
- ขยายระยะเวลารับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ฉบับที่ 96
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 10/2551
ฉบับที่ 95
- สำนักงานศาลยุติธรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกา
- ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 94
- ความคืบหน้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด สำนักงานศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2)
- ศาลยุติธรรมเปลี่ยนเว็บไซต์ใหม่ชื่อ coj.go.th ตั้งแต่มิถุนายน 2551 เป็นต้นไป
ฉบับที่ 93
- ประกาศราชกิจจานุเบกษาระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการไม่รับคดีซึ่งข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่อุทธรณ์หรือฎีกาจะไม่เป็นสาระอันควรแก่การพิจารณาไว้พิจารณาพิพากษา พ.ศ. 2551
ฉบับที่ 92
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง“ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่”
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานศาลยุติธรรม ” ณ มหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอรี ประเทศนิวซีแลนด์
ฉบับที่ 91
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 9/2551
- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม รุ่นที่ 11”
- รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ฉบับที่ 90
- ความคืบหน้าโครงการเกษียณก่อนกำหนด สำนักงานศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ฉบับที่ 89
- ศาลอุทธรณ์ภาค 3 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 และศาลชั้นต้นในภาค 3 ร่วมกันจัดโครงการเดือนแห่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเฉลิมพระเกียรติ
- ชมรมภริยาตุลาการศาลยุติธรรม จัดงาน “สัปดาห์พยากรณ์เพื่อสภากาชาดไทย”
ฉบับที่ 88
- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่”
- สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดโครงการการอบรมหลักสูตร “การบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรม” รุ่นที่ 11
ฉบับที่ 87
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 5/2551
- ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมร่วมกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทำโปรแกรมห้องสมุดประจำศาล
- ศาลอุทธรณ์ภาค 4 รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ฉบับที่ 86
- ประชาสัมพันธ์การให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม ปีงบประมาณ 2551
- รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทและทุนภาษาต่างประเทศภายในประเทศ
ฉบับที่ 85
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 5/2551
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เน้นให้ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรมเร่งดำเนินงานตามแผนงบประมาณประจำปี 2551
- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานศาลยุติธรรม”เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ผู้ได้รับทุนไปฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดพิธีส่งมอบค่าสินไหมทดแทนแก่ทายาทข้าราชการศาลยุติธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ให้ทุนสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
- ศาลจังหวัดลำปางแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวย้ายที่ทำการศาลแห่งใหม่
ฉบับที่ 84
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาล เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก
ฉบับที่ 83
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษาประจำศาล(ผู้ช่วยฯ รุ่นที่ 53)เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก
ฉบับที่ 82
- คณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าพบเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- ความคืบหน้าการดำเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลยุติธรรม
- สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดการสัมมนา เรื่อง “ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่”
ฉบับที่ 81
- รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร “เลขานุการศาล” และ หลักสูตร “ผู้ช่วยผู้พิพากษาในศาลสูง”
- การสัมมนาทางวิชาการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
ฉบับที่ 80
- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานเปิดการสัมมนาฯ เรื่อง “เจาะลึกกฎหมายการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าในยุคทองของสินค้าเกษตรไทย”
- โครงการเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกเชิงรุกในระดับอุดมศึกษา
- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทและทุนภาษาต่างประเทศภายในประเทศ
ฉบับที่ 79
- รองประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดการอบรม หลักสูตร ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รุ่นที่ 11
- ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)แทนตำแหน่งที่ว่างลง
ฉบับที่ 78
- ประธานศาลฎีกา ตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 8
- รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยเซ็นต์จอห์น
ฉบับที่ 77
- สำนักงานศาลยุติธรรมเริ่มโครงการนำร่องพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม
- ปรับปรุง “แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารหรือสถานที่ปฏิบัติราชการของข้าราชการตุลาการและผู้พิพากษาอาวุโส ในระบบ Payroll Center”
- ขยายระยะเวลารับสมัครโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 76
- ประธานศาลฎีกา เป็นประธานเปิดการสัมมนา เรื่อง “การดำเนินการของศาลภายใต้กระบวนการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ปีงบประมาณ 2551”
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 8/2551
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 4/2551
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายสิ่งแวดล้อม” ณ ประเทศแคนาดา
ฉบับที่ 75
- สำนักงานศาลยุติธรรมเสริมมาตรการรักษาความปลอดภัยศาลยุติธรรมบริเวณถนนรัชดาภิเษก
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการนำร่องพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายจากไวรัสคอมพิวเตอร์ (Antivirus)
ฉบับที่ 74
- สมาชิกวุฒิสภาเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
- การแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายเนื่องในงานวันศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 73
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์กีฬาศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
- การจัดทำรายงานผลดำเนินการ ประจำปี 2551 ตามนโยบายประธานศาลฎีกา
- สำนักงานศาลยุติธรรม จัดโครงการเผยแพร่การระงับข้อพิพาททางเลือกเชิงรุกในระดับอุดมศึกษา
- ประกาศทุนรัฐบาลออสเตรเลีย ประจำปี 2552
ฉบับที่ 72
- ประธานศาลฎีการ่วมงานสัปดาห์วันศาลยุติธรรม 2551
- ศาลแพ่งเริ่มใช้ระบบการส่งคำคู่ความทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และชำระค่าธรรมเนียมผ่านธนาคาร
- กิจกรรมชมรมภริยาตุลาการศาลยุติธรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรม 2551
ฉบับที่ 71
- สำนักงานศาลยุติธรรม เชิญชวนสวมเสื้อสีเหลืองหรือสีชมพู
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนาทางวิชาการว่าด้วยการระงับข้อพิพาททางเลือก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551
- ประธานชมรมภริยาตุลาการศาลยุติธรรมตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมของชมรมฯ เนื่องในวันศาลยุติธรรม 2551
ฉบับที่ 70
- การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของศาลยุติธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ”
- การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ร.จ.พ. ประจำปี 2551
- การประชุมหารือร่วมกันระหว่างศาลยุติธรรมและกระทรวงยุติธรรม
- การเลือก ก.บ.ศ. เพื่อดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งที่ว่างลง
- ชมรมภริยาตุลาการศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรม 2551 ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ฉบับที่ 69
คำปราศรัยของ นายวิรัช ลิ้มวิชัย ประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม 21 เมษายน 2551
ฉบับที่ 68
- การเปลี่ยนใบขับขี่รุ่นใหม่
- ชมรมภริยาตุลาการศาลยุติธรรม ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 67
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การอำนวยความยุติธรรมภายใต้กฎหมายใหม่”
- การเลือกซ่อมกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.)
- สำนักงานศาลยุติธรรม แจ้งการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2550
- สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม จำนวน 2 โครงการ
- การสัมมนาทางวิชาการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลเรื่อง “การดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล : ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข”
- การสัมมนาข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรม ศาลปกครอง และศาลทหาร
- ประกาศคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการส่งเงินสะสมเข้ากองทุนเกินกว่าอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 39 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
- สถานที่จอดรถในวันศาลยุติธรรม ระหว่างวันที่ 21 - 24 เมษายน 2551
ฉบับที่ 66
- ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลในภาค 6
ฉบับที่ 65
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดตากหลังใหม่
ฉบับที่ 64
- ประธานศาลฎีการับรางวัล “สัญญา ธรรมศักดิ์” จาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
ฉบับที่ 63
- ผลการลงมติที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเพื่อสรรหาผู้พิพากษาศาลฎีกา 3 คน เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ในส่วนของศาลฎีกา
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 4/2551
- การเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้ข้าราชการตุลาการ
ฉบับที่ 62
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำหนังสือกฎหมายให้แก่หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
- สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมกำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “เด็กแว้น..สก๊อย : ปัญหาสังคมที่ควรเร่งแก้ไข”
ฉบับที่ 61
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อเด็กพิการและทุพพลภาพ (บ้านนนทภูมิ)
- สำนักพัฒนาระบบงาน เปิดทำการบริเวณอาคารศาลอาญา ชั้น 4
ฉบับที่ 60
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 7 / 2551
ฉบับที่ 59
- ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลฎีกา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง”
- ศาลแขวงดุสิต ย้ายที่ทำการ (ชั่วคราว) ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2551 เป็นต้นไป
- สำนักประธานศาลฎีการับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ฉบับที่ 58
- ศาลยุติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- งานวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2551
ฉบับที่ 57
- ศาลภาษีอากรกลาง ร่วมกับสถาบันอบรม วิจัย และพัฒนากฎหมายภาษีอากรจัดสัมมนา เรื่อง “สิทธิประโยชน์ทางภาษี ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล”
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อเด็กพิการและทุพพลภาพ (บ้านนนทภูมิ)
- ศาลแรงงานกลางกำหนดจัดงานครบรอบ 28 ปี
- วันหยุดราชการช่วงเทศกาลสงกรานต์
- ผลการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี 2550
- การมอบ “บัตรสิทธิพิเศษ” แก่ข้าราชการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 56
- สำนักประธานศาลฎีกาจัดโครงการอบรมข้าราชการศาลยุติธรรม เรื่อง “จิตใจให้บริการ (Service mind) : ศาลยุติธรรมที่ประชาชนเข้าถึงได้”
- รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ฉบับที่ 55
- กำหนดการเลือกตั้งซ่อม ก.บ.ศ. ปลายเดือนเมษายนนี้
- ศาลแขวงดุสิตย้ายที่ทำการ(ชั่วคราว) ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2551เป็นต้นไป
- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ฉบับที่ 54
- อธิบดีผู้พิพากษาภาค 8 ต้อนรับประธานศาลอุทธรณ์ภาค 8 ตรวจเยี่ยมศาลในสังกัด
- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ฉบับที่ 53
- ผลการนับคะแนนเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (ก.ต.) ผู้ทรงคุณวุฒิ
ฉบับที่ 52
- การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร ILC และหลักสูตร OCC ประจำปี 2552
- พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติกำหนดความผิดเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด สมาคมและมูลนิธิ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
- สำนักการคลังได้เพิ่มช่องทางรับฟังความคิดเห็นใน Web Site
- ศาลจังหวัดสมุทรสงครามแผนกคดีเยาวชนฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบ
ฉบับที่ 51
- ประธานศาลฎีกาได้รับเลือกเป็น “นักกฎหมายดีเด่น ประจำปี 2551”
- การเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 3/2551
ฉบับที่ 50
- รองประธานศาลฎีกา เปิดงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “คุณค่าบรรพตุลาการ”
- ประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม ประจำปี 2551
- ขยายระยะเวลารับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2551
- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 18) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับที่ 49
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 3/2551
- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ฉบับที่ 48
- สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดเสวนาเรื่อง "ความรับผิดทางแพทย์ : ถึงทางตัน...หรือทางออก"
- ความคืบหน้าการฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 47
- มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- การรายงานเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ของข้าราชการตุลาการ ประจำปี พ.ศ. 2551
- ศาลฎีกาเริ่มโครงการส่งคำสั่งคำร้องขอปล่อยชั่วคราวผ่านทางอินเตอร์เน็ต โดยมีศาลยุติธรรมในภาค 1 นำร่องใช้งานแล้ว
- ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4 ตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค 4
- ศาลอุทธรณ์ภาค 3 จัดทำสื่อวีดิทัศน์ เรื่อง “ ความรู้เกี่ยวกับสิทธิผู้ของต้องหาและจำเลยในคดีอาญา ”
“ การปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ ” และ “ ประโยชน์ของการประนีประนอมในคดีแพ่ง ทั้งศาลชั้นต้น และในอุทธรณ์ ” - สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรับปรุงระบบเครือข่าย ภายในอาคารศาลยุติธรรมบริเวณถนนรัชดาภิเษก
- พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 และ พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ฉบับที่ 46
- ประธานศาลฎีกา และคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร
ฉบับที่ 45
- ขยายระยะเวลารับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จนถึงวันที่ 11 เมษายน 2551
- คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางสำหรับเงินเดือน ของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4
- สรุปผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ฉบับที่ 44
- ประธานศาลฎีกาทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหาตุลาการรัฐธรรมนูญ
- การแก้ไขปัญหาการฟ้องคดีแพทย์ และบุคลากรด้านสาธารณสุขของสำนักงานศาลยุติธรรม
- โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่
- ศาลแขวงดุสิตย้ายที่ทำการ(ชั่วคราว) ตั้งแต่ 31 มีนาคม 2551เป็นต้นไป
- พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร ( ฉบับที่ 2 ) พ . ศ . 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
- ศาลจังหวัดนครนายกแจ้งวันเปิดทำการเป็นกรณีพิเศษ
ฉบับที่ 43
- ความคืบหน้าการฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลยุติธรรม
- พระราชบัญญัติการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ. 2551 , พระราชบัญญัติความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย พ.ศ. 2551, พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ฉบับที่ 42
- การฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง" รุ่นที่ 3
- ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและเพิกถอนสิทธิในการเลือกตั้ง
- ศาลล้มละลายกลางจัดประชุมโครงการวิฉัยเรื่อง "การประเมินผลการดำเนินธุรกิจภายหลังจากแผนฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ในศาลล้มละลายกลาง"
- ผลงานศาลจังหวัดนาทวี ปี 2550
- สำนักหอสมุด ขอเชิญเข้าร่วมเสวนา "ตามรอยพระหัตถ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พร้อมชมนิทรรศการครั้งยิ่งใหญ่ "เปิดกรุล้ำค่าหนังสือหายาก"
ฉบับที่ 41
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 2/2551
- การเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ
- กิจกรรมชมรมภริยาตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 40
- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค 5
ฉบับที่ 39
- การจัดงานวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2551
- ชมรมกอล์ฟตุลาการศาลยุติธรรม ขอเชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสามัคคี
- พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
- ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม เรื่อง ยกเลิกวงเงินกู้สามัญ 30 เท่า
- ศาลจังหวัดอ่างทองแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็น ผู้พิพากษาสมทบ
- สรุปข่าวศาลยุติธรรมทั่วไทย
ฉบับที่ 38
- ขยายกำหนดเวลาการรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ 7 ในสำนักงานศาลยุติธรรม
- พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ฉบับที่ 37
- พิธีลงนามส่งมอบโครงการมุมความรู้ตลาดทุน (Set Corner) และโครงการ E - Learning แก่สำนักงานศาลยุติธรรม
- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "พื้นฐานงานการเงินการคลัง" รุ่นที่ 1
- สรุปผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง : กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาจังหวัดบุรีรัมย์
- พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
- เก็บข่าวศาลยุติธรรม (สรุปข่าวทั่วไทย)
ฉบับที่ 36
- ประธานศาลฎีกาตรวจสถานที่ก่อสร้างอาคารศาลแขวงดุสิต และศาลจังหวัดพระประแดง
- โครงการสินเชื่อสวัสดิการ แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการตุลาการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2551
- ข้อบังคับประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ฉบับที่ 35
- ประธานศาลฎีกา นำคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลยุติธรรม ทำบุญตักบาตรถวายฯ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- ศาลอุทธรณ์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประธานศาลสูงครั้งที่ 4
- พระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
- ประกาศกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา 3 ฉบับ พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 / พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 / พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551
- การเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมไปฝึกอบรมหลักสูตร "การบริหารงานศาลยุติธรรม" ณ มหาวิทยาลัยคิวซู ประเทศญี่ปุ่น
ฉบับที่ 34
- รับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทและการให้ทุนการศึกษาภาษาต่างประเทศภายในประเทศ
- ประกาศราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 และพระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551
- พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2551 / พ.ร.บ.รถยนต์ (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2551 / พ.ร.บ.ส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ. 2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ฉบับที่ 33
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานเปิดโครงการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 55
- การรับสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา (สนามเล็ก) ประจำปี พ.ศ. 2551
- ศาลแขวงดุสิตย้ายที่ทำการแห่งใหม่
- ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลกฎหมายอาญาประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
- ศาลจังหวัดนราธิวาสแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวรับสมัครผู้พิพากษาสมทบ
ฉบับที่ 32
- การเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
ฉบับที่ 31
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งเปลี่ยนกำหนดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลปัญญาสมวารพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 4 ตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดหนองบัวลำภูและศาลจังหวัดเลย
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสรร Notebook พร้อมติดตั้งระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ให้หน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ
- ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมแก่ข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมไปฝึกอบรมหลักสูตร "กฎหมายอาชญากรรมระหว่างประเทศ" ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ฉบับที่ 30
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม บรรยาย “ การนำนโยบายศาลยุติธรรมไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ ”
- การแสดงความประสงค์เข้าร่วมปฏิบัติงานในสำนักพัฒนาระบบงานสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 29
- ประกาศราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
- เปิดรับสมัครเข้ารับทุนอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2551 (ทุนสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม)
- สรุปผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ
- สำนักงานศาลยุติธรรม จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ เพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
- ศาลจังหวัดยะลาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัว จัดโครงการฝึกอบรม “ การใช้ภาษามลายูท้องถิ่นสำหรับการปฏิบัติงาน ”
ฉบับที่ 28
- ผลการประชุม ก . ต . ครั้งที่ 6 /2551
ฉบับที่ 27
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การบริหารจัดการคดีร่วมระหว่างศาลฎีกากับศาลชั้นต้น ”
- ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ศาลอุทธรณ์ภาค 7 และศาลอุทธรณ์ภาค 8
ฉบับที่ 26
- ที่ปรึกษาด้านนโยบายกฎหมายของประธานาธิบดีมองโกลเลียเข้าเยี่ยมคารวะและหารือ กับผู้บริหารศาลยุติธรรม
- การเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลการประชุม ก . ศ . ครั้งที่ 2/2551
- สำนักงานศาลยุติธรรมมอบเครื่องคอมพิวเตอร์แก่วัดบวรนิเวศวิหาร
- ประกาศราชกิจจานุเบกษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
- ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดโครงการเร่งไต่สวนคดีคำร้องขอจดทะเบียนรับรองบุตรเป็นกรณีพิเศษ
- ชมรมธุรกิจบัตรเครดิต เตือนผู้ใช้บัตรเครดิตระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างทวงหนี้บัตร
ฉบับที่ 25
- กำหนดการรับสมัครสอบ ผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี พ.ศ. 2551
- ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ตรวจเยี่ยมศาลในเขตอำนาจศาลอุทธรณ์ภาค 1
- สถาบันพัฒนาข้าราชการฯ จัดโครงการเผยแพร่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สำนักระงับข้อพิพาท จัดอบรมโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพบุคคลประจำปี 2551
- ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมประจำปี 2551 สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ
ฉบับที่ 24
- ผลการประชุม ก . ต . ครั้งที่ 5/2551
ฉบับที่ 23
- ผู้แทนพระองค์ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารอัญเชิญบัตรพระราชทานพร และสมุดบันทึกพระราชทานมอบให้แก่ประธานศาลฎีกา - การเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ - การสัมมนานิติศาสตร์เสวนาครั้งที่ 1เรื่อง “ ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติหน้าที่ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ” - บทบาทและภารกิจเชิงรุกของศาลอาญาในมิติใหม่กับการตอบแทนสังคม ในท่ามกลางวิกฤตความขัดแย้งในปัจจุบัน
ฉบับที่ 22
- ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนศาลยุติธรรมเป็นองค์กรที่ประชาชนเชื่อมั่นต่อการทำงานมากที่สุด
- ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 ตรวจเยี่ยมศาลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษ และสุรินทร์
- เงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรมที่ปรับเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาการปรับอัตรา เงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ.2551 เบิกจ่ายได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2551
- ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการบรรยายความรู้กฎหมายอาญาเบื้องต้น
- สำนักการคลัง สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งวิธีแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีฯ ในระบบ GFMIS
- การอบรมหลักสูตร " การพัฒนาและบริหารงานคดี" รุ่นที่ 3
ฉบับที่ 21
- ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 3 ตรวจเยี่ยมศาล ในเขตจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ยโสธร ศรีสะเกษและสุรินทร์
- แขวงพระนครใต้จัดโครงการบรรยายความรู้กฎหมายอาญาเบื้องต้น
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในพิธีพระราชกุศล ทักษิณานุปทาน 50 วัน และ 90 วัน พระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
ฉบับที่ 20
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานเปิดนิทรรศการวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบ 56 ปี
- การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
- ส่งผู้แทนของสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศสำหรับ การฝึกอบรมด้านตุลาการ (The International Organization for Judicial Training : IOJT)
- ประกาศใช้บังคับกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา
- การอบรมหลักสูตร " การพัฒนานักบริหารระดับสูง" รุ่นที่ 1
- รับสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ประจำปี 2551
- ศาลอุทธรณ์ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว
ฉบับที่ 19
- ผลการประชุม ก . ต . ครั้งที่ 4/2551
ฉบับที่ 18
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานการประชุมหารือข้อราชการร่วมกับอธิบดีผู้พิพากษาศาลทั่วประเทศ
- คณะทำงานฯ คัดเลือกศาลดีเด่น ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแบบประเมินร่วมกับ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 – 9
- สรุปการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำหนังสือประมวลภาพและประวัติการก่อสร้าง อาคารที่ทำการศาลฎีกาประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมการ บริหารศาลยุติธรรม
- กรมสรรพากรเพิ่มวงเงินค่าลดหย่อนดอกเบี้ยภาษีเงินกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัยเป็น 90,000 บาทต่อปี
ฉบับที่ 17
- ประธานศาลฎีกาเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับประธานศาลสูงมาเลเซีย และคณะผู้พิพากษาศาลฎีกาสิงคโปร์
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ เรื่อง “ ความท้าทายในความเป็นอิสระของตุลาการและมาตรฐานจริยธรรมตุลาการ : แง่คิดเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศไทย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา ”
- พระราชกฤษฎีกาการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการตุลาการและดะโต๊ะยุติธรรม พ.ศ.2551 มีผลใช้บังคับแล้ว
ฉบับที่ 16
- การตรวจประเมินและตรวจติดตามในหน่วยงานที่จัดทำระบบมาตรฐานการจัดการงานธุรการศาลยุติธรรม JSO
ฉบับที่ 15
- ผลการประชุม ก . ต . ครั้งที่ 3 /2551
ฉบับที่ 14
- ประธานศาลฎีกาปราศรัยเน้นนโยบายให้ศาลยุติธรรมเป็น “ ศาลที่ประชาชน สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ประหยัด และเป็นธรรม ”
ฉบับที่ 13
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม บ.ย.ส. รุ่นที่ 11และเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม บ.ย.ส. รุ่นที่ 12
ฉบับที่ 12
- ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลยุติธรรม ร่วมวางพวงมาลาเคารพพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
- ความคืบหน้าเกี่ยวกับการจัดทำแผนอัตรากำลังข้าราชการศาลยุติธรรม
- สรุปผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดการฝึกอบรมของสถาบันฯ
ฉบับที่ 11
- การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นสมาชิกวุฒิสภา
ฉบับที่ 10
- เชิญชวนแสดงอาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ไว้ทุกข์ 90 วัน
- การรับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับระดับปริญญาตรีและปริญญาโทของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ฉบับที่ 9
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 1/2551
- สำนักประธานศาลฎีการ่วมกับสมาคมเนติบัณฑิตย แห่งประเทศไทยสหรัฐอเมริกา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศด้านจริยธรรม
- โฆษกสำนักงานศาลยุติธรรม ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอรับอาวุธปืน สำหรับเป็นสวัสดิการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 8
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 2 /2551
ฉบับที่ 7
- กำหนดวันไว้ทุกข์เพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- ศาลอาญาจัดโครงการ “ ผู้ช่วยน้อยพบผู้ช่วยใหญ่ ” เสริมประสิทธิภาพการอำนวยความยุติธรรม
- ศาลจังหวัดยะลาแผนกคดีเยาวชนฯ จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน
ฉบับที่ 6
- ศาลยุติธรรมร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญพระราชกุศลและบำเพ็ญกุศลถวายพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- ประธานศาลฎีกา นำคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลยุติธรรม ทำบุญตักบาตร ถวายฯ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ฉบับที่ 5
- ผลการประชุม ก . ต . ครั้งที่ 1 /2551
ฉบับที่ 4
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “ ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น ”รุ่นที่ 5
- สำนักงานศาลยุติธรรมจับมือ กยศ. จัดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้องคดี : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
- เชิญชวนจัดกิจกรรมหรือโครงการที่สอดคล้องตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- โครงการห้องสมุดประจำศาล CourtLibrary
- รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว
ฉบับที่ 3
- โครงการจัดหาอาวุธปืนพกเพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ศาลยุติธรรม
- ขยายระยะเวลารับสมัครทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตรบัณฑิต (ภาคนอกเวลาราชการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551
ฉบับที่ 2
- ประธานศาลฎีการ่วมสรงน้ำพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ
- สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนศาลยุติธรรมทั่วประเทศจัดสมุดลงนามถวายสักการะ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ฉบับที่ 1
- แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ ฯ สิ้นพระชนม์
- ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไว้ทุกข์ 15 วัน
- ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม เสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับรางวัลพันท้ายนรสิงห์
- ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโททางนิติศาสตร์ LL.M ประเทศสหรัฐอเมริกา

ข่าวศาลยุติธรรมประจำปี พ.ศ. 2552
ฉบับที่ 145 - สารอวยพรของประธานศาลฎีกาเนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2553
- ประธานศาลฎีกาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการแห่งชาติ สมาคมกฎหมายอาเซียนประจำประเทศไทย
- ผลการประชุม  ก.บ.ศ.  ครั้งที่ 14/2552
ฉบับที่ 144

- ศาลอุทธรณ์ภาค 9 แสดงความจำนงช่วยราชการเพื่อลดปริมาณคดีค้างพิจารณาในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค

- พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดฮอด ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว

- โครงการสินเชื่อเงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำสำนักงานศาลยุติธรรม

- คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ บยส. รุ่นที่ 14

และสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง  “มาบตาพุด – เขตควบคุมมลพิษ – การระงับ

โครงการชั่วคราว : ทางออกประเทศไทย”

ฉบับที่ 143

- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 21 / 2552

- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 14 / 2552

- ขอเชิญผู้พิพากษาเสนอความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการส่วนวิธีพิจารณาความแพ่ง

ฉบับที่ 142

- ประธานศาลฎีกาเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารศาลยุติธรรมฯ  ครั้งที่ 1

- เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และเอกอัครราชทูตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย
เข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา

- การประชุมพิจารณาแผนการจัดตั้งศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 1
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนาวิชาการระหว่างประเทศเรื่อง “พัฒนาการของกฎหมายญี่ปุ่นเพื่อเข้าสู่
ทศวรรษที่สองแห่งศตวรรษที่ 21”
- สำนักพัฒนาระบบงานขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อคัดเลือก
ศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552

ฉบับที่ 141

- ผลการประชุม  ก.. ครั้งที่  20/2552

- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 13/2552

- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม หลักสูตร “การพัฒนาและบริหารงานคดี” รุ่นที่ 5

ฉบับที่ 140

- นโยบายการตรวจราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

- แจ้งกำหนดการส่งรายงานสถิติคดีประจำปีของศาลทั่วราชอาณาจักร

ฉบับที่ 139 - สำนักงานศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส 5 ธันวามหาราช
- ผู้แทนกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ
(UNIFEM) เข้าพบเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
- ชมรมเทนนิสตุลาการแจ้งเปลี่ยนวันแข่งขันเทนนิสภายในชมรมฯ
ฉบับที่ 138

- พระเจ้าหลานเธอฯ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้รับการถวายรางวัล UNIFEMประธานศาลฎีกาเป็นผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมไทยกล่าวถวายพระพรแสดงความยินดี
- ประธานศาลฎีกา มอบเสื้อยืดสีชมพูประดับตราสัญลักษณ์ศาลยุติธรรมให้แก่ศาลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมทั่วประเทศร่วมใจถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 19/2552

- สำนักระงับข้อพิพาทจัดกิจกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท“เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องคดี”

- ผลการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอล “ศาลยุติธรรมคัพ ครั้งที่ 10”

ฉบับที่ 137

- ก.ศ. แจ้งความคืบหน้าเรื่องการบริหารงานบุคคลใหม่ในสำนักงานศาลยุติธรรม

 - ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 18/2552

- สำนักงานศาลยุติธรรมให้การต้อนรับคณะเลขาธิการรัฐสภาศรีลังกาและคณะผู้พิพากษาศาลสูงฯ ประเทศอินโดนีเซีย

- การหักภาษี ณ ที่จ่ายของข้าราชการตุลาการสำหรับปีภาษี 2553

ฉบับที่ 136

- การดำเนินการเพื่อแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการ
ศาลยุติธรรม   

- ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พร้อมด้วยศาลในจังหวัดระยอง จัดกิจกรรมปลูกป่า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติ  
5 ธันวามหาราช

- สำนักแผนงานและงบประมาณกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

- การอบรมทางวิชาการในหลักสูตร Mini LL.M. ตามความตกลงร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยคิวชู วิชาที่ 3  International Intellectual Property Law

ฉบับที่ 135 - สำนักงานศาลยุติธรรมชี้แจงการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีกัมพูชา
- ศาลยุติธรรมให้การรับรองประธานศาลฎีกาแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย
- คณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรมบันทึกเทปรายการโทรทัศน์ถวายพระพรฯ
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 12/2552
ฉบับที่ 134 - ประธานศาลฎีกานำคณะเข้าร่วมประชุมประธานศาลสูงสุดแห่งภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 13
-
สำนักงานศาลยุติธรรม จัดอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลฏีกา”
-
ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2552
-
 สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด มอบทุนการศึกษาแก่สมาชิกฯ
-
ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมรายงานสถิติการใช้งานเว็บไซต์ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ฉบับที่ 133 - กองสวัสดิการศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าโครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยฯ
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์จัดทำข้อมูลสารสนเทศงานวิจัยของสำนักงานศาลยุติธรรมในรูปแบบเอกสารดิจิตอล
- ชมรมฟุตบอลตุลาการจัดแข่งขัน
“ฟุตบอลศาลยุติธรรมคัพ ครั้งที่ 10”
ฉบับที่ 132

- สำนักงานศาลยุติธรรมเชิญชวนแต่งกายด้วยเสื้อยืดสีชมพู

- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
- กำหนดการนั่งพิจารณาของศาลจังหวัดน่าน (สาขาปัว) ณ อำเภอปัว จังหวัดน่าน

ฉบับที่ 131

- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลยุติธรรมไทย
และสหรัฐอเมริกา ครั้งที่
1

- การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ฉบับที่ 130 -  คณะวิทยากรโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ศาลยุติธรรมไทยและสหรัฐอเมริกาเข้าเยี่ยมคารวะประธานศาลฎีกา
- รองประธานศาลฎีกาให้การต้อนรับคณะผู้พิพากษาศาลฎีกาและศาลปกครอง จากประเทศอินโดนีเซีย
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบนโยบายบริหารราชการฯ แก่ผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรม
- การจัดทำแผนความต้องการครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

- ชมรมเทนนิสตุลาการจัดแข่งขันเทนนิสภายในชมรมฯ ประจำปี 2553
ฉบับที่ 129 - ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 17/2552
- แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2553 - 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอความร่วมมือผู้ขอใช้สิทธิเงินกู้
โครงการสินเชื่อฯ..
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมฯ ประกาศเรื่องจ่ายทุน
เพื่อการศึกษาอบรมประจำปี 2552
ฉบับที่ 128 - ผลการนับคะแนนเลือก ก.บ.ศ. ในชั้นศาลฎีกา
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2552
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด รับสมัครผู้จัดการ
สหกรณ์
ฉบับที่ 127 - ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร
“
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค”
-
ผลการนับคะแนนเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมประกาศเปลี่ยนแปลงอัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากฯ
ฉบับที่ 126 - ศาลยุติธรรมจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  ประจำปี พ.ศ.2552  ณ  วัดโสมนัสราชวรวิหาร
-
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรองเลขาธิการ  สำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 125 - คณะผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาคมกฎหมายอาเซียน
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 11/2552
ฉบับที่ 124 - นโยบายประธานศาลฎีกา นายสบโชค สุขารมณ์
(1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2554)
ฉบับที่ 123 - ความคืบหน้าการประชุมคณะทำงานพิจารณาการให้สินเชื่อสวัสดิการฯ
ฉบับที่ 122 - ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 16/2552
-
ศาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน (สาขาปาย) แจ้งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อราชการ
ฉบับที่ 121 - สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร "ปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม" (ก่อนเข้ารับตำแหน่ง) และหลักสูตร "เจ้าพนักงานคดี รุ่นที่ 2"
- สำนักประธานศาลฎีกาจัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างศาลยุติธรรมไทยและสหรัฐอเมริกา
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อสมัครขอรับทุนไปศึกษา ฝึกอบรม สัมมนา และดูงาน  ต่างประเทศ
ฉบับที่ 120 - สำนักงานศาลยุติธรรม ร่วมกับ กยศ.จัดไกล่เกลี่ยผู้กู้ค้างชำระใน 36 จังหวัด
- การเลือกตั้งซ่อม ก.บ.ศ.
- การเลือกตั้ง ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ
- การจัดทำหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้งสุดท้าย (แบบ1) ของข้าราชการสำนักงานศาลยุติธรรมที่เลื่อนระดับและย้าย ในรอบเดือนตุลาคม 2552
ฉบับที่ 119 - เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมประชุมปรึกษากับผู้นำอิสลามเกี่ยวกับศาลยุติธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2552
ฉบับที่ 118
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครทดสอบความรู้บุคคลเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา
ฉบับที่ 117
- ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายจากอาการประชวร
- สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดเลือกตั้งซ่อม ก.ต. 28 ตุลาคม พ.ศ. 2552
- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมงาน Send - Off Party
ฉบับที่ 116
- พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด ขยายวงเงินกู้สามัญ
- การเรียกบรรจุข้าราชการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 115
- พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานศาลฎีกา และรองประธานศาลฎีกา
ฉบับที่ 114
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2552
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด ขยายวงเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ฯ
ฉบับที่ 113
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งเตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพอ้างศาลยุติธรรมหลอกลวงประชาชน
ฉบับที่ 112
- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมให้การต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัย Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์
- การเลือก ก.บ.ศ. แทนตำแหน่งว่าง
- กบข. เพิ่มทางเลือกวิธีการขอรับเงินคืนเน้นตอบรับทุกรูปแบบแผนการเงินวัยเกษียณของสมาชิก
ฉบับที่ 111
- การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติฯ ในการบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2552
- สมาชิก กบข. ที่เกษียณอายุราชการปี 2552 ยื่นเรื่องรับเงินคืนได้ที่ส่วนราชการตั้งแต่ 1 ตุลาคม นี้
ฉบับที่ 110
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
ฉบับที่ 109
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 10/2552
ฉบับที่ 108
- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมปรับเพิ่มวงเงินการให้สินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยฯ สำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 107
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีปิดการอบรม บ.ย.ส. รุ่นที่ 13 และเปิดการอบรม บ.ย.ส. รุ่นที่ 14
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าการพิจารณาการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย
- ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ฉบับที่ 106
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสร้างพระพุทธยุติธรรมโลกนาถประดิษฐาน ณ สำนักงานศาลยุติธรรม
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ร่างระเบียบ คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วย การรับ การจ่ายคืน และการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมศาล เงินค่าปรับ และเงินกลาง พ.ศ. ...”
ฉบับที่ 105
- สำนักงานศาลยุติธรรมแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการกู้เงินตามโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยฯ
ฉบับที่ 104
- สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดจัดพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2552
ฉบับที่ 103
- ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมทั่วประเทศร่วมถวายราชสดุดีฯ จัดงาน “9 ในดวงใจ”
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมเตรียมการเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลในกรุงเทพมหานคร
ฉบับที่ 102
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนาสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่ดีในระบบบริการสาธารณสุข
- การฝึกอบรมภาษาอังกฤษ หลักสูตร ILC และหลักสูตร OCC ประจำปี 2553
ฉบับที่ 101
- สำนักงานศาลยุติธรรมซักซ้อมความเข้าใจในการพิจารณาตามข้อตกลงในโครงการสินเชื่อสวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัยฯ และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการสินเชื่อฯ กับ บมจ.ธนาคารกรุงไทย
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อขอรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โครงการ Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปี 2553
ฉบับที่ 100
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการพิจารณาคดีเลือกตั้งในศาลชั้นอุทธรณ์”
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศาลยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการคดีด้วยการนำระบบการรับ–ส่งคำสั่งคำร้องทางอินเตอร์เน็ต ไปใช้ในศาลยุติธรรมทั่วราชอาณาจักร
- ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
ฉบับที่ 99
- สรุปผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 9/2552
- โครงการ "ธารน้ำใจจากสำนัก ก.บ.ศ. สู่สังคมไทย" ครั้งที่ 4
ฉบับที่ 98
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 14/2552
- ศาลแพ่งเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนิติกร
- ศาลจังหวัดชุมพรย้ายที่ทำการ
- ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งชิงถ้วยรางวัลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ฉบับที่ 97
- พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี ศาลอาญาธนบุรี ศาลจังหวัดพระโขนง ศาลจังหวัดตลิ่งชัน ศาลแขวงพระนครใต้ และศาลแขวงธนบุรี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
- กบข. เผยผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกกำไรแล้วกว่า 1 หมื่นล้านบาท
ฉบับที่ 96
- ศาลอาญาธนบุรีเปิดพิพิธภัณฑ์ศาล และห้องพิจารณาคดีไม่เผชิญหน้าจำเลย
- สรุปผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 8/2552
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำข้อตกลงความร่วมมือกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และ บมจ. ธนาคารกสิกรไทย สนับสนุนให้ข้าราชการฯ มีบ้านเป็นของตนเอง
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดสอบชิงทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายสิ่งแวดล้อม” ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย
- โครงการเงินกู้เพื่อลดภาวะโลกร้อน ปี 2552
- รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
ฉบับที่ 95
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 13/2552
ฉบับที่ 94
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 8/2552
- ผลการคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี 2552
- รายงานผลการประหยัดพลังงานของศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
- ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร LL.M. Master of Laws ณ University of Kyushu ประเทศญี่ปุ่น
ฉบับที่ 93
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร “เลขานุการศาล”
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมให้แก่ผู้พิพากษาประจำศาลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีฯ พ.ศ. 2553 – 2556
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรม “การบริหารงานการเงินการคลัง รุ่นที่ 2”
ฉบับที่ 92
- มูลนิธิศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ รับมอบเงินสนับสนุนจากชมรมภริยาตุลาการศาลยุติธรรม
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ 2553-2556 เตรียมเสนอ ก.บ.ศ. เพื่อพิจารณาต่อไป
ฉบับที่ 91
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 12/2552
- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมเปิดทำการศาลฯ สาขาปาย และ ศาลฯ สาขาปัว 3 กันยายน 2552
- ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
- ขอเชิญสั่งซื้อแสตมป์ที่ระลึก“ย้อนอดีตศาลสถิตย์ยุติธรรม”
ฉบับที่ 90
- สำนักงานศาลยุติธรรมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เปิดให้บริการรับชำระเงินค่าปรับ เงินประกันตัวฯ ด้วยบัตรเครดิต
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดพิธีกล่าวอาศิรวาทและเปิดโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 12 สิงหามหาราชินี
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การศึกษาและฝึกอบรมวิชากฎหมายในต่างประเทศ
- ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิก กบข. และผู้แทนสำรอง
ฉบับที่ 89
- สำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1 N1)
ฉบับที่ 88
- ผลประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 7/2552
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้า โครงการก่อสร้างศาลอุทธรณ์ภาค
- กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดทำรายการวิทยุส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชน
- โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานศาลยุติธรรม จัดทำเจลล้างมือสมุนไพร ป้องกันไข้หวัด 2009
ฉบับที่ 87
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 11/2552
- การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและระบบ E - Auction”
ฉบับที่ 86
- ศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย เฉลิมพระเกียรติ” ประจำปี 2552
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าโครงการต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ขอเชิญสั่งซื้อแสตมป์ที่ระลึก“ย้อนอดีตศาลสถิตย์ยุติธรรม”
ฉบับที่ 85
- สำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมให้บริการชำระเงินค่าปรับและเงินกลางด้วยบัตรเครดิต
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด แจ้งการให้ทุนเพื่อการศึกษาอบรม ประจำปี พ.ศ. 2552
- ธนาคารออมสินปรับเงื่อนไขการให้สินเชื่อเพื่อประโยชน์แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 84
- พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเชิญครุฑขึ้นประดิษฐานยังอาคารที่ทำการศาลจังหวัดอุดรธานี
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 10/2552
ฉบับที่ 83
- ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาระบบงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมข้าราชการระดับ 6 – 7 เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- บมจ.ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขยายเวลาเพิ่มอีก 3 เดือน สวัสดิการสินเชื่อเอนกประสงค์และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “การศึกษาและฝึกอบรมวิชากฎหมายในต่างประเทศ”
ฉบับที่ 82
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 7 / 2552
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร "การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" ณ มหาวิทยาลัยเปปเปอร์ไดน์ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- โครงการรถยนต์นิสสันเพื่อสวัสดิการข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 81
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 7
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำโครงการอบรมทางวิชาการโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรม และมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่น
ฉบับที่ 80
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพในการเป็นนักบริหารศาลยุติธรรมในอนาคต”
- ศาลภาษีอากรกลางจัดประกวดบทความหัวข้อ “การเสียภาษีที่ถูกต้อง ดีอย่างไร” ชิงโล่เกียรติยศของประธานศาลฎีกา และเงินรางวัล 10,000 บาท
ฉบับที่ 79
- คณะผู้พิพากษาไปประชุมเรื่องระบบบันทึกคำพยานและการนำเทคโนโลยีใหม่ไปใช้ในการพิจารณาคดีของศาลที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนา เรื่อง “อนาคตของอนุญาโตตุลาการในสัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน”
- วันหยุดราชการประจำปีพุทธศักราช 2553
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานศาลยุติธรรม” ณ ประเทศนิวซีแลนด์
ฉบับที่ 78
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานศาลฎีกานำผู้พิพากษาประจำศาลเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 6/2552
ฉบับที่ 77
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 6/2552
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้ในการบริหารงานศาลยุติธรรม”
- การส่งข้อมูลรายการเปลี่ยนแปลงการผ่อนชำระเงินงวด สำหรับโครงการสวัสดิการเงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของข้าราชการตุลาการ
- พิธีพระราชทานเพลิงศพ นายศักดา โมกขมรรคกุล องคมนตรี (อดีตประธานศาลฎีกา)
- ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาประจำปี สถาบันอนุญาโตตุลาการ ครั้งที่ 5
ฉบับที่ 76
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “ทิศทางใหม่ในการพัฒนากระบวนการยุติธรรมด้านสิ่งแวดล้อม”
- คณะทำงานมาตรฐานการจัดการงานธุรการศาลยุติธรรม JSO แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานฯ
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำDVD บรรยายความรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเงิน บัญชี และการงบประมาณ
ฉบับที่ 75
- การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานิติกรระดับกลาง” รุ่นที่ 3
ฉบับที่ 74
- ศาลฎีกาจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “กฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล : วิธีปฏิบัติและแนวคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล”
- รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศ
ฉบับที่ 73
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง “การพัฒนากฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้”
- สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศรายชื่อข้าราชการศาลยุติธรรมที่ได้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร“เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี” (ก่อนคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ 6)
- การปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
- โครงการฝึกอบรมล่ามอิสระภาษาไทยท้องถิ่น ภาษาถิ่น หรือภาษามือ ครั้งที่ 4
ฉบับที่ 72
- ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลจังหวัดฉะเชิงเทรา และศาลจังหวัดฉะเชิงเทราแผนกคดีเยาวชนฯ
- สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดอบรมทางวิชาการหลักสูตร Mini LL.M. โดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคิวชู
- โครงการ “ธารน้ำใจสำนัก ก.บ.ศ. สู่สังคมไทย” ครั้งที่ 3
ฉบับที่ 71
- ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลยุติธรรมในจังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดสระแก้ว
- การอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้พื้นฐานผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง” รุ่นที่ 5
- ศาลจังหวัดนนทบุรีจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย...เส้นทางสู่ความสมานฉันท์”
ฉบับที่ 70
- ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 1
ฉบับที่ 69
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย”
- สำนักงานศาลยุติธรรมเพิ่มความสะดวกแก่ประชาชน ด้วยบริการรับชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่านบัตรเครดิต
- โครงการอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี” (ก่อนคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ 7 - 8)
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนา เรื่อง “แนวทางการกำหนดตัวชี้วัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์สำนักงานศาลยุติธรรม”
ฉบับที่ 68
- การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงการออกแบบฟอร์มเอกสาร PDF
- รายชื่อผู้ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ
ฉบับที่ 67
- ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 1 และภาค 6
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ในศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
- คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยคิวชู ประเทศญี่ปุ่นเข้าหารือความร่วมมือทางด้านวิชาการในโครงการปริญญาโททางกฎหมาย (LL.M.)
- ศาลจังหวัดอ่างทองสานต่อนโยบายประธานศาลฎีกา เร่งพัฒนาโครงการพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม
- ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2552 (เพิ่มเติม) ทุนฝรั่งเศส - เยอรมัน
- แจกเตือนอย่าหลงเชื่อผู้หลอกลวงฯ
ฉบับที่ 66
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ครั้งที่ 5/2552
- ประธานศาลฎีกาเปิดการอบรม “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น รุ่นที่ 14”
ฉบับที่ 65
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 8/2552
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 5/2552
ฉบับที่ 64
- ความคืบหน้า “เงินช่วยเหลือค่าครองชีพรายละ 2,000 บาทสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ”
ฉบับที่ 63
- โครงการเกษียณก่อนกำหนดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ระยะที่ 2)
ฉบับที่ 62
- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค 8 และภาค 9
- คณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นเข้าหารือและมอบทุนตามโครงการ Young Leader’s Program (YLP) ประจำปี 2552
- ความคืบหน้าเงินช่วยเหลือค่าครองชีพบุคลากรภาครัฐรายละ 2,000 บาท
ฉบับที่ 61
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับนโยบายประธานศาลฎีกาจัดอบรมพนักงานต้อนรับฯ เตรียมพร้อมให้บริการประชาชนทั่วประเทศ
ฉบับที่ 60
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
- ศาลอุทธรณ์ภาค 9 เร่งรัดคดีปี 2550 และปี 2551 เสร็จตามเป้าหมาย
ฉบับที่ 59
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม หลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 13
- ชมรมกอล์ฟตุลาการศาลยุติธรรมขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟเชื่อมสัมพันธไมตรีกับนักกอล์ฟเครือซีเมนต์ไทย ครั้งที่ 5
ฉบับที่ 58
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 7/2552
ฉบับที่ 57
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางกฎหมาย การศาล และการบริหารงานศาลยุติธรรมกับศาลประชาชนสูงสุดแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- สำนักเทคโนฯ แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามสำนวนในระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ฉบับที่ 56
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานศาลยุติธรรม”
- เพลงประจำศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 55
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารกระบวนการยุติธรรม” ณ มหาวิทยาลัยคันไซ ประเทศญี่ปุ่น
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2552 (เพิ่มเติม)
- สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ฉบับที่ 54
- สรุปผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 4/2552
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 4/2552
- สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 แล้ว
- สรุปผลการแข่งขันกีฬาภายใน (ใต้ร่มพยุงเกมส์) เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2552
ฉบับที่ 53
- ส่วนเลขานุการคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลฯ จัดสัมมนา เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล : วิธีปฏิบัติและแนวคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
- 1 พ.ค. 52 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางจะย้ายที่ทำการ
- มูลนิธิศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ มอบเงินช่วยเหลือผู้พิพากษา จำนวน 800,000 บาท
ฉบับที่ 52
- โครงการเกษียณก่อนกำหนด สำนักงานศาลยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 (ฉบับที่ 2)
- โครงการ “ธารน้ำใจสำนัก ก.บ.ศ. สู่สังคมไทย” ครั้งที่ 2
- สรุปผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง:กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ระหว่างวันที่ 26 – 31 มีนาคม 2552
- รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาธรรมาภิบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ฉบับที่ 51
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีถวายลานธรรม ปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวชิรญาณ 200 ปี วัดบวรนิเวศวิหาร
- ขอเชิญชมการแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมายในงานวันศาลยุติธรรม
- ขอเชิญสั่งจองแสตมป์ที่ระลึก “ย้อนอดีตศาลสถิตย์ยุติธรรม”
ฉบับที่ 50
- คำปราศรัยของประธานศาลฎีกา เนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม 2552
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันศาลยุติธรรม 2552
- กิจกรรมวันศาลยุติธรรมได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก
- ชมรมภริยาตุลาการศาลยุติธรรมจัดกิจกรรมเนื่องในวันศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 49
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเทิง
- ประธานศาลฎีกาตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 5
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมให้การต้อนรับ Dr.Olympia Bekon จากมหาวิทยาลัยน้อตติ้งแฮม สหราชอาณาจักร
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรม หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค” ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์” ณ ประเทศอังกฤษ
- ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “มาตรการยุบพรรคในรัฐธรรมนูญ : มีผลต่อการพัฒนาทางการเมืองอย่างไร” และ เรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการ โดยใช้มาตรการทางภาษีอากร”
- การจัดเก็บและสืบค้นหนังสือที่ระลึกและเอกสารวิชาการของศาลต่างๆ ในรูปแบบเอกสารดิจิทัล
- ขอเชิญรับชมเทปโทรทัศน์การกล่าวคำปราศรัยเนื่องในโอกาสวันศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 48
- คณะรัฐมนตรีประกาศให้วันที่ 16 – 17 เมษายน 2552 เป็นวันหยุดราชการ
ฉบับที่ 47
- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค 7
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดงานสัปดาห์วันศาลยุติธรรมครบรอบ 127 ปี 21 – 25 เมษายน 2552
ฉบับที่ 46
- คณะรัฐมนตรีประกาศวันหยุดราชการ เนื่องจากสถานการณ์ไม่สงบ
ฉบับที่ 45
- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลจังหวัดพระโขนง
- ศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ จะย้ายที่ทำการ
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “การศึกษาวิชากฎหมายในต่างประเทศ” เนื่องในสัปดาห์วันศาลยุติธรรม
- สถาบันวิจัยรพีพัฒนศักดิ์ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายธรรม “ตื่นรู้สู้ความยุติธรรม”
- ขอเชิญร่วมส่งประวัติข้อมูลและภาพถ่าย “พระพุทธยุติธรรมโลกนาถ” พระพุทธรูปบูชาประจำศาลฎีกา และ “หลวงพ่อศรีอุดม” พระพุทธรูปบูชาประจำศาลอุทธรณ์
- ขอเชิญชมรายการโทรทัศน์ “วิสัยทัศน์กฎหมายไทย” ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 9.15 น.
ฉบับที่ 44
- โครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 6/2552
ฉบับที่ 43
- พนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม (เครื่องแบบสีฟ้า) พร้อมให้บริการประชาชนทั่วประเทศในเดือนเมษายนนี้
- ประกาศจำนวนผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและภาษีอากร” ณ Duke University ประเทศสหรัฐอเมริกา
ฉบับที่ 42
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ทำหน้าที่เป็นวิทยากรอบรมพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม
- ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเรื่อง กำหนดและเวลายื่นใบสมัครทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2552
ฉบับที่ 41
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมและอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตร นิติศาสตรมหาบัณฑิต
ฉบับที่ 40
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งกิจกรรมการจำหน่ายสินค้า เนื่องในโอกาสการจัดงานวันศาลยุติธรรม
- ขอเชิญสั่งจองแสตมป์ที่ระลึก “ย้อนอดีตศาลสถิตย์ยุติธรรม” ผลิตเพียง 2,500 ชุด เท่านั้น
ฉบับที่ 39
- ผลการเลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมฯ 2552
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครล่ามอิสระ (ภาษาไทยท้องถิ่น ภาษาถิ่น หรือภาษามือ) ครั้งที่ 3
ฉบับที่ 38
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อกลุ่มมิจฉาชีพอ้างชื่อศาลเพื่อแสวงหาผลประโยชน์
- ความคืบหน้าโครงการต่างๆ ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฉบับที่ 37
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสั่งจองแสตมป์ที่ระลึก “ย้อนอดีตศาลสถิตย์ยุติธรรม” ผลิตเพียง 2,500 ชุด เท่านั้น
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและภาษีอากร” ณ Duke University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผลการคัดเลือกข้าราชการศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี 2551
- ชมรมผู้ปฏิบัติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสมาชิกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ฉบับที่ 36
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 3/2552
- โครงการจัดซื้อรถยนต์เพื่อเป็นสวัสดิการข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 35
- สำนักงานศาลยุติธรรมพร้อมจัดงานวันศาลยุติธรรมครบรอบ 127 ปี
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 3/2552
- การกู้เงินตาม “โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 6”
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการฯ วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552 ณ ศูนย์อาหารสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 34
- สำนักงานศาลยุติธรรมขอเชิญสั่งจองแสตมป์ที่ระลึกย้อนอดีตศาลสถิตย์ยุติธรรม
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานศาลยุติธรรม” ณ มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ ประเทศออสเตรเลีย
ฉบับที่ 33
- ประธานศาลฎีกาเปิดการอบรมเพื่อคัดเลือกผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง รุ่นที่ 1/2552
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 5/2552
- โครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความรู้พื้นฐานผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลัง” รุ่นที่ 1
- สำนักพัฒนาระบบงานจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้องในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการฯ วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2552 ณ ศูนย์อาหารสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 32
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรและเข็มศาลยุติธรรมให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาผู้บริหารในศาลชั้นต้น” รุ่นที่ 6
- รองประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนา “ศาลฎีกาสัญจร” สำหรับศาลยุติธรรมในภาค 8
- สำนักงานศาลยุติธรรมเร่งพิจารณาปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนข้าราชการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 31
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดกันทรลักษ์
- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในจังหวัดอุบลราชธานี
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครผู้ขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
- กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาวันศาลยุติธรรม 25 เมษายน 2552 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ฉบับที่ 30
- ประธานศาลฎีกาเปิดโครงการสัมมนาศาลฎีกาสัญจร (ศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค)
- ประกาศเกณฑ์การประเมินผลการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ฉบับที่ 29
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 4/2552
- โครงการ “ธารน้ำใจสำนัก ก.บ.ศ. สู่สังคมไทย”
- การเรียกบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมระดับ 1 และ 2
- การจัดสรรครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
ฉบับที่ 28
- สำนักงานศาลยุติธรรมและมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ สนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้แก่ข้าราชการศาลยุติธรรม
- การแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดีและออกหลักเกณฑ์สำนักงานศาลยุติธรรม ว่าด้วยการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
- ขอความร่วมมือมายังผู้มีสิทธิเข้าจอดรถในบริเวณอาคารจอดรถศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 27
- สำนักงานศาลยุติธรรมฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับสูง” รุ่นที่ 2
- การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2551
ฉบับที่ 26
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทำ “แผ่นตราไปรษณียากรส่วนตัว (Personalized Stamp) : ย้อนอดีตศาลสถิตย์ยุติธรรม”
- สำนักงานศาลยุติธรรมรับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษาไปเรียนภาษาจีน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ฉบับที่ 25
- การสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ” ณ มหาวิทยาลัยไลเดน ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
- ธนาคารกรุงไทยขยายเวลาการให้สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจ้างประจำ
- แจ้งกำหนดพิธีศพนายกิติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน์ อดีตประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา
ฉบับที่ 24
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง”
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนา เรื่อง “สิทธิมนุษยชนกับความมั่งคงของชาติ”
- ครม.ประกาศเพิ่มวันหยุดราชการให้เป็นกรณีพิเศษ
ฉบับที่ 23
- ประธานศาลฎีกาเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 57
- สำนักงานศาลยุติธรรมสนับสนุนงานด้านบริการประชาชนให้ศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 2/2552
- สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมจัดอบรม “การพัฒนาความรู้พื้นฐานผู้ปฏิบัติงานการเงินการคลัง”
- สำนักศาลยุติธรรมประจำภาค 1 จัดแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศาลยุติธรรมในภาค 1
ฉบับที่ 22
- ศาลอาญาธนบุรีจัดสัมมนาเรื่อง “วิธีพิจารณาคดีความรุนแรงในครอบครัวฯ”
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ได้รับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนและการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ณ มหาวิทยาลัยน้อตติ้งแฮม สหราชอาณาจักร
ฉบับที่ 21
- ศาลอุทธรณ์ภาค 6 ทำคดีเสร็จเกินเกณฑ์มาตรฐานมากกว่าพันเรื่อง
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ทุนปริญญาโทต่างประเทศ
ฉบับที่ 20
- ผลการเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมแจ้งการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย
ฉบับที่ 19
- ประธานศาลฎีกามอบนโยบายและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในอำนาจหน้าที่และการบริหารงานอื่นของประธานศาลอุทธรณ์และประธานศาลอุทธรณ์ภาค
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด รับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการดำเนินการสหกรณ์
- แจ้งกำหนดพิธีศพนายกิติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน์ อดีตประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา
ฉบับที่ 18
- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- พิธีมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันการแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลฯ ในโครงการ Young Thai IP Law Ambassador Awards
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมเพิ่มศักยภาพพนักงานคอมพิวเตอร์
ฉบับที่ 17
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 2/2552
- สำนักประธานศาลฎีกาจัดสัมมนาศาลฎีกาสัญจรเรื่อง “แนวทางการปฏิบัติของศาลฎีกาเพื่อแก้ไขปริมาณปัญหาคดีคั่งค้าง”
ฉบับที่ 16
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับกลาง รุ่นที่ 4
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 3/2552
ฉบับที่ 15
- ประธานศาลฎีกามอบนโยบายเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่อธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น
- สำนักงานศาลยุติธรรมตั้งกองสวัสดิการศาลยุติธรรมเสริมประสิทธิภาพงานสวัสดิการให้แก่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 14
- ประธานศาลฎีกาเปิดงานวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ครบ 57 ปี
- ผลการเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม
- ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ลดปริมาณคดีค้างจากปีก่อนเกินกว่า 1,000 เรื่อง
- ศาลอุทธรณ์ภาค 1 เตรียมจัดประชุมการย้ายที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค 1
- รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ” ณ Leiden University ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ฉบับที่ 13
- ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอุทธรณ์ภาค
- โครงการนำระบบคอมพิวเตอร์มาช่วยในการทำคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ภาค 1
- โปรแกรมป้องกันไวรัส (Anti Virus) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)
- กำหนดส่งบัตรเลือก ก.ศ.
ฉบับที่ 12
- ประธานศาลฎีกามอบนโยบายเพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่อธิบดีผู้พิพากษาภาคและอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค
- สำนักระงับข้อพิพาทเชิญชวนร่วมประกวดบทความอนุญาโตตุลาการชิงเงินรางวัลรวม 20,000 บาท
- การดำเนินโครงการอบรมทางวิชาการ โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมและ Chicago-Kent College of Law,Illinois Institute of Technology, USA ในหลักสูตร Mini LL.M.
ฉบับที่ 11
- สำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดจัดงานวันศาลยุติธรรม 2552 ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2552
- สำนักงานศาลยุติธรรมเน้นสร้างขวัญและกำลังใจให้กับข้าราชการฯ ที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- การสัมมนารับฟังความคิดเห็นร่างข้อตกลงผลงานและเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม
- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศแจ้งเปลี่ยนที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ใหม่
- ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมจัดงาน “วิทยบริการศาลยุติธรรม บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1”
ฉบับที่ 10
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค”
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 1/2552
ฉบับที่ 9
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 2/2552
ฉบับที่ 8
- สำนักงานศาลยุติธรรมแจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงศูนย์อาหารสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรม จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ
ฉบับที่ 7
- สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบัตรอำนวยพรปีใหม่ แด่ประธานศาลฎีกา
- สรุปผลการดำเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ศาลยุติธรรม ตลอดปี 2551
ฉบับที่ 6
- สำนักงานศาลยุติธรรมเร่งสร้างความเข้าใจการยกเลิกระบบ “ซี” เข้าสู่ระบบแท่ง ให้กับข้าราชการศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
- รับสมัครทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทในปีการศึกษา 2552
ฉบับที่ 5
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 1/2552
ฉบับที่ 4
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาประจำศาล”
- สำนักงานศาลยุติธรรมเน้นการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนข้าราชการศาลยุติธรรม (ระบบแท่ง) เพื่อประโยชน์ต่อองค์กรและข้าราชการศาลยุติธรรม
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 1/2552
- กองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันรับทุนปริญญาโท มหาวิทยาลัยคอร์แนล
ฉบับที่ 3
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้พิพากษาประจำศาลเข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครั้งแรก
ฉบับที่ 2
- สำนักงานศาลยุติธรรมทำบันทึกความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตประกาศภารกิจข้อตกลงร่วมกัน “งานเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก เยาวชนและครอบครัวฯ”
- สำนักงานศาลยุติธรรมส่งบัตรเลือก ก.ศ. ให้กับผู้มีสิทธิเลือกทุกท่านแล้ว
- สำนักงานศาลยุติธรรมสนับสนุนทุนการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
- สำนักระงับข้อพิพาทแจ้งสรุปผลการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทก่อนฟ้อง : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ฉบับที่ 1
- สำนักงานศาลยุติธรรมมอบของขวัญปีใหม่แก่ข้าราชการศาลยุติธรรมที่มุ่งมั่นศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
- ทุนสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2552


ฉบับที่ 200
- การเลือกกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมประเภทข้าราชการศาลยุติธรรม
- สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศยุติความร่วมมือทางวิชาการในระดับปริญญาตรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
- สำนักคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมเพิ่มช่องทางการเผยแพร่รายงานการประชุม ก.ต. ผ่านทาง e-mail
- การจัดทำบัตรอนุญาตฯ นำยานพาหนะเข้าออก “เขตหวงห้ามเฉพาะ”
ฉบับที่ 199
- พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับมหาวิทยาลัยบูรพา
ฉบับที่ 198
- ศาลอาญาจัดโครงการ “ลดอาชญากรรม ติดตามคุมประพฤติ เสริมสร้างจิตสำนึก ลงลึกเยียวยาผู้เสียหาย เน้นสายสัมพันธ์ชุมชน เพาะบ่มคนดี...คืนคนดีสู่สังคม”
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสรรโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ผู้พิพากษาอาวุโส
- แจ้งปิดปรับปรุงศูนย์อาหารสวัสดิการสำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 197
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 12/2551
- ขอเชิญกราบนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
- ศาลล้มละลายกลางย้ายที่ทำการ
ฉบับที่ 196
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาและบริหารงานคดี" รุ่นที่ 4
- สำนักงานศาลยุติธรรมให้การต้อนรับคณะจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ฉบับที่ 195
- สำนักงานศาลยุติธรรมเตรียมจัดทำเครื่องแบบให้พนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม
- ศาลอาญาจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประนอมข้อพิพาทในทางอาญาฯ
ฉบับที่ 194
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง โทษประหารชีวิตในเอเชีย
- รับสมัครผู้สนใจรับทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2552
- สำนักงานศาลยุติธรรมแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม
- ชมรมเทนนิสตุลาการจัดแข่งขันเทนนิส ประจำปี 2552
- ศาลล้มละลายกลางย้ายที่ทำการ
ฉบับที่ 193
- ผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 12/255
- การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติฯ ในการบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 255
- มิติใหม่แห่งความร่วมมือในการรายงานสถิติคดี
- แก้ไขข้อความในข่าวศาลยุติธรรม ฉบับที่ 192
- ขอเชิญกราบนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ฉบับที่ 192
- ประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธยุติธรรมโลกนาถ”
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 28/2551
ฉบับที่ 191
- ความคืบหน้าการปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนข้าราชการศาลยุติธรรม
- ความคืบหน้าโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนวนคดีศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ ในกลุ่มศาลต้นแบบ
- โปรแกรมบัญชี สำนักงานศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 190
- รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยายฯ แก่คณะศึกษาดูงานจาก สปร.
- ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธยุติธรรมโลกนาถ”
- รถยนต์เพื่อสวัสดิการพิเศษ
ฉบับที่ 189
- สรุปผลการประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 11/2551
- ครม.รักษาการ มีมติให้ 2 ม.ค. 52 เป็นวันหยุดราชการ
ฉบับที่ 188
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 27/2551
ฉบับที่ 187
- การสัมมนาเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดและการประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2549 – 2552
- ระบบเครือข่ายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎร
ฉบับที่ 186
- ประธานศาลฎีกาเปิดการสัมมนา เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรมฯ
- ศาลอุทธรณ์ภาค 3 และสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ทำพิธีเปิดโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเฉลิมพระเกียรติวันพ่อ
- ศาลอาญากรุงเทพใต้ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
- ศาลล้มละลายกลางย้ายที่ทำการ
ฉบับที่ 185
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฉบับที่ 184
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีกล่าวอาศิรวาทและเปิดโครงการปฏิบัติธรรมอบรมพัฒนาจิต 5 ธันวามหาราช
- การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างศาลอาญากับกรมคุมประพฤติ
- ศาลอาญากรุงเทพใต้ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลอาญากรุงเทพใต้
- ศาลจังหวัดตรังรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนิติกร
ฉบับที่ 183
- ประธานศาลฎีกามอบแนวทางการดำเนินงานการจัดให้มีพนักงานต้อนรับประจำศาลยุติธรรม
- ผลการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 26/2551
- ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งเริ่มทดลองการสืบพยานบุคคลโดยการบันทึกภาพและเสียงในระบบ Digital ลงในแผ่นบันทึกข้อมูล DVD แทนวิธีการเดิม
- ศาลอุทธรณ์เผยแพร่คำวินิจฉัยฯ ผ่านทางเว็บไซต์
- ขอเชิญกราบนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ฉบับที่ 182
- ศาลฎีกาขอเชิญร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนและการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ณ มหาวิทยาลัยน้อตติ้งแฮม สหราชอาณาจักร
- ขอเชิญกราบนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ฉบับที่ 181
- การอบรมหลักสูตร “พื้นฐานงานคดี” รุ่นที่ 5
- การโอนเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมงบประมาณให้แก่ศาลต่างๆ ในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนและการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ณ มหาวิทยาลัยน้อตติ้งแฮม สหราชอาณาจักร
ฉบับที่ 180
- ผลการตรวจนับคะแนนเลือกตั้ง ก.บ.ศ.
- รองประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม และ แผนปฏิบัติการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2553 - 2556
ฉบับที่ 179
- กำหนดวันประกอบพิธีพุทธาภิเษก “พระพุทธยุติธรรมโลกนาถ”
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดพิธีกล่าวอาศิรวาทโครงการปฏิบัติอบรมพัฒนาจิต 5 ธันวามหาราช
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดปฐมนิเทศข้าราชการศาลยุติธรรม รุ่นที่ 16
- การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมให้ดำรงตำแหน่งระดับ 6
- สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนและการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา” ณ มหาวิทยาลัยน้อตติ้งแฮม สหราชอาณาจักร
- ขอเชิญกราบนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ฉบับที่ 178
- ผลการเลือกซ่อม ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลอุทธรณ์
- พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการ Mini LL.M.
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 11/2551
- สหกรณ์ออมทรัพย์ศาลยุติธรรมมอบทุนส่งเสริมการศึกษาประจำปี 2551
- โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้าง สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา และสำนักประธานศาลฎีกา
ฉบับที่ 177
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร “ผู้พิพากษาศาลฎีกา”
- การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานประเมินผลสัมฤทธิ์แผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2549 – 2552 ครั้งที่ 1/2551
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 25/2551
ฉบับที่ 176
- คณะผู้บริหารสำนักงานศาลยุติธรรมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ ทางสถานีโทรทัศน์ NBT
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2553-2556
ฉบับที่ 175
- กำหนดวันหยุดราชการประจำปี พ.ศ. 2552
- การเลือก ก.บ.ศ.
- การเลือก ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิ
- ทุนอบรม Mini LL.M.
ฉบับที่ 174
- ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมร่วมสืบสานพระศาสนาจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2551 ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม
- โครงการอบรมทางวิชาการ Mini LL.M.
ฉบับที่ 173
- สำนักงานศาลยุติธรรมชี้แจงการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน
ฉบับที่ 172
- การประชุมร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาบุคลากรทางการแพทย์ถูกฟ้องคดี
- การพัฒนาความร่วมมือระหว่างสำนักงานศาลยุติธรรมกับมหาวิทยาลัยแคนเทอร์เบอร์รี่
ฉบับที่ 171
- การบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
- ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรมให้บริการสืบค้นบทความกฎหมายในรูปแบบเอกสารดิจิตอล
- ศาลอาญาจัดโครงการ “ยิ้มบริการ ผู้บริหารพบประชาชน”
ฉบับที่ 170
- ประธานศาลฎีกานำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)” รุ่นที่ 11 เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ
- การเลือก ก.บ.ศ.
ฉบับที่ 169
- ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ร่วมกับสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จัดกิจกรรม “โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเฉลิมพระเกียรติวันพ่อ”
ฉบับที่ 168
- การอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ได้รับทุนสำนักงานศาลยุติธรรมไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2551
- สรุปผลประชุม ก.บ.ศ. ครั้งที่ 10/2551
- แจ้งรายการลดหย่อนเพื่อหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีภาษี 2552 ของข้าราชการตุลาการและผู้พิพากษาอาวุโส
ฉบับที่ 167
- พิธีบวงสรวงเพื่ออัญเชิญพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
- ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 166
- ประกาศ ก.บ.ศ. เรื่อง กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาล และสำนักงานประจำศาล ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
- จัดเครื่องรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ยี่ห้อ Nokia รุ่น 6220 ทดแทนเครื่องเดิม ยี่ห้อ Nokia รุ่น N80, N73 และยี่ห้อ โอทู Xda Atom
ฉบับที่ 165
- ศาลอุทธรณ์ภาค 1 ฝึกอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษารุ่นที่ 54
ฉบับที่ 164
- รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 และ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
- กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 163
- การเลือกกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
- การสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการศาลยุติธรรมขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับ 6
- ขอเชิญกราบนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ฉบับที่ 162
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 24/2551
- การจัดสรรงบประมาณไปพลางก่อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 สำหรับไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2551 – 31 ธันวาคม 2551)
- การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2552
- ขอเชิญกราบนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
ฉบับที่ 161
- บ.ย.ส. จัดงานวิชาการครบรอบ 12 ปี
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 10/2551
- เชิญชวนส่งข้อมูลเพื่อเผยแพร่ในสื่อประชาสัมพันธ์
ฉบับที่ 160
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดแถลงข่าวโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องฯ
- สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงกระดานถามตอบในเว็บไซต์ศาลยุติธรรมศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 159
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 23/2551
- ศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม เปิดให้บริการสืบค้นคำพิพากษาและข้อมูลทางกฎหมายแก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
- สำนักระงับข้อพิพาท เชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังการแถลงข่าวโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาก่อนฟ้องฯ
ฉบับที่ 158
- พิธีเปิดการอบรมผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 13
- ความคืบหน้าการเลือกคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 157
- การเลือกซ่อม ก.ต. ผู้ทรงคุณวุฒิชั้นศาลอุทธรณ์
- ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ อาคารศาลอุทธรณ์ภาค 8
- แก้ไขข่าวศาลแขวงเชียงใหม่ฯ
ฉบับที่ 156
- ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาอบรมปฐมนิเทศผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ 56
- ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลอุทธรณ์ภาค 4 ศาลอุทธรณ์ภาค 6 และศาลอุทธรณ์ภาค 7
- การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ฉบับที่ 155
- การเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
- ศาลจังหวัดมีนบุรีส่งบัตรเชิญร่วมไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
ฉบับที่ 154
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 22/2551
ฉบับที่ 153
- การไว้ทุกข์ในวันพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
- ความคืบหน้าการจัดสร้างพระพุทธรูปประจำศาลยุติธรรม
- แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมศาลเพื่อเสริมเงินงบประมาณงวดประจำวันที่ 1 – 30 กันยายน 2551
ฉบับที่ 152
- ผลการประชุม ก.ศ. ครั้งที่ 9/2551
- โครงการเกษียณก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
- ศาลไกล่เกลี่ยดีเด่นได้รับรางวัลไปอบรมการไกล่เกลี่ยที่ฮาวาย
ฉบับที่ 151
- โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนและตรวจประเมินภายในหน่วยงาน JSO
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดมหกรรมศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี 2551
- เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม บรรยายพิเศษ เรื่อง นโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรม
- การตรวจรับพระพุทธรูปประจำศาลยุติธรรมเฉลิมพระเกียรติ “พระพุทธยุติธรรมโลกนาถ”
ฉบับที่ 150
- การสัมมนาทางวิชาการนิติศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 9/2551 เรื่อง “การแก้ไขปัญหาคดีล่าช้าในศาลสูง”
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดหาหนังสือให้กับห้องสมุดประจำศาลยุติธรรมทั่วประเทศ
- การพิจารณาเสนอชื่อนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2551
ฉบับที่ 149
- ผลการประชุมก.บ.ศ. ครั้งที่ 9/2551
ฉบับที่ 148
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 21/2551
- การสัมมนาความรู้เกี่ยวกับระบบการสืบค้นคำพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง “เทคโนโลยีสารสนเทศ : ความสมดุลในการบริหารงานศาลยุติธรรมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์”
- ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟตุลาการศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 147
- การประชุมเชิงปฏิบัติการโดยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference)
- โครงการศาลฎีกาจิบน้ำชายามบ่าย ครั้งที่ 8
- สำนักงานศาลยุติธรรมจัดอบรมเสริมสร้างทักษะทางการบริหารสำหรับผู้บริหารศาลยุติธรรมระดับสูง
- สมัครสอบคัดเลือกเพื่อสมัครขอรับทุนรัฐบาลญี่ปุ่นโครงการ Young Leaders’ Program (YLP) ประจำปี 2552
- สมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนไปฝึกอบรมหลักสูตร “กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2552
- ศาลล้มละลายกลางย้ายที่ทำการ
ฉบับที่ 146
- ประธานศาลฎีกาและคณะ ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
- สำนักงานศาลยุติธรรมเสริมศักยภาพการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม
- ศาลจังหวัดมีนบุรีจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารงานศาลยุติธรรมสำหรับผู้บริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 1
ฉบับที่ 145
- ปลัดกระทรวงยุติธรรมหารือข้อราชการกับเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม
- ศาลอุทธรณ์ภาค 3 สรุปผลการจัดโครงการ“เดือนแห่งการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเฉลิมพระเกียรติในชั้นอุทธรณ์”
ฉบับที่ 144
- การปรับปรุงภูมิทัศน์และความสะอาดบริเวณศาลยุติธรรมในถนนรัชดาภิเษก
- การฝึกอบรมผู้ฝึกสอนและตรวจติดตามภายในตามระบบมาตรฐานการจัดการงานธุรการศาลยุติธรรม JSO
- ประกาศการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเดินทางไปฝึกอบรมหลักสูตร “การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”ณ มหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 24 กันยายน – 4 ตุลาคม 2551
ฉบับที่ 143
- ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรมกำหนดจัดพิธีทอดถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2551
- ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอ การพิจารณาและมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ฎีกาในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2551 และข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการดำเนินกระบวนพิจารณาและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานคดีในคดีผู้บริโภค พ.ศ. 2551 ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษาแล้ว
- โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับศาลยุติธรรม
ฉบับที่ 142
- ผลการประชุม ก.ต. ครั้งที่ 20/2551
- ผลการคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2551 และการประเมินการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ
ฉบับที่ 141
- ประธานศาลฎีกาตรวจเยี่ยมศาลยุติธรรมในภาค 8
- ศาลภาษีอากรกลางจัดเสวนาทางวิชาการกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทางภาษีอากร
- การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับปรับปรุงระบบจำแนกตำแหน่งและค่าตอบแทนของสำนักงานศาลยุติธรรม