ศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ Court of Justice - Thailand

๑. เสริมสร้างการอํานวยความยุติธรรมให้มีมาตรฐานระดับสากล เพื่อรักษาความสงบ เรียบร้อยในสังคม และให้ประชาชนเข้าถึงศาลยุติธรรมได้โดยง่าย เป้าประสงค์ เพื่อให้สังคมไทยมีความสงบเรียบร้อยและประเทศในประชาคมอาเซียนให้การยอมรับและเชื่อมั่นใน ความเป็นธรรมและการอำนวยความยุติธรรมที่มีมาตรฐานระดับสากลของศาลยุติธรรม


๒. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการอํานวยความยุติธรรมในศาลชํานัญพิเศษให้มีมาตรฐานระดับ สากล รองรับอรรถคดีจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการเป็นศูนย์กลางทางวิชาการด้านกฎหมายและคดีชํานัญพิเศษในประชาคมอาเซียน เป้าประสงค์ เพื่อให้ภาคเศรษฐกิจ สังคม การค้า การลงทุนทั้งในและระหว่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศใน ประชาคมอาเซียน มีความเชื่อมั่นในความเชี่ยวชาญด้านคดีชํานัญพิเศษ และยอมรับในระบบการอํานวยความยุติธรรมของศาลชํานัญพิเศษที่เป็นธรรมและมีมาตรฐานระดับสากล


๓. กระชับความร่วมมือทางการศาล การยุติธรรม รวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการทั้ง ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับนานาชาติและเสริมสร้างสถานะและ บทบาทของศาลยุติธรรมไทยในเวทีระหว่างประเทศ เป้าประสงค์ เพื่อให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคอาเซียน ระดับนานาชาติ รวมถึงองค์การระหว่างประเทศมีความเชื่อมั่นในศาลยุติธรรมไทย โดยให้การยอมรับและ ให้ความร่วมมือทางการศาล การยุติธรรม และความร่วมมือทางวิชาการ ทั้งระดับทวิภาคี และพหุภาคี


๔. เสริมสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอํานวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม ที่มีมาตรฐานระดับสากล เป้าประสงค์ เพื่อให้ศาลยุติธรรมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านกฎหมายและการอํานวยความยุติธรรมที่มี มาตรฐานระดับสากล และมีองค์ความรู้เป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ค้นคว้า อ้างอิง


๕. ยกระดับระบบงานธุรการศาล ระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ และการให้บริการประชาชนให้มีมาตรฐานและมีสมรรถนะสูง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป้าประสงค์ เพื่อให้ศาลยุติธรรมมีระบบงานธุรการศาล และระบบงานส่งเสริมงานตุลาการ ที่มีมาตรฐาน ระดับสากลและมีขีดสมรรถนะสูงในการสนับสนุนการอํานวยความยุติธรรมให้ดําเนินไป ด้วยความสะดวก รวดเร็ว รวมทั้งมีระบบการให้บริการต้อนรับประชาชนที่มีคุณภาพสูงสุด