ศาลยุติธรรม ยินดีต้อนรับ Court of Justice - Thailand

นายวีระพล ตั้งสุวรรณ

ประธานศาลฎีกา


๑. ด้านการอํานวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน


๑.๑ มุ่งเน้นการพิจารณาพิพากษาคดีภายใต้หลักนิติธรรมให้เป็นไปอย่างเปิดเผย ถูกต้องตามกฎหมาย มีมาตรฐานที่ชัดเจน และเหมาะสมแก่ประเภทคดี
๑.๒ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบองค์คณะในการพิจารณาพิพากษาคดี ทั้งในศาลชั้นต้นและศาลสูงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๑.๓ จัดตั้งศาลโดยคํานึงถึงพื้นที่และลักษณะคดีเพื่อให้ประชาชนทั่วประเทศ ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียมกัน และเสียค่าใช้จ่ายน้อย
๑.๔ นําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใช้เพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ ในการพิจารณาพิพากษาคดีการบริหารจัดการ และการให้บริการประชาชน
๑.๕ ส่งเสริมให้ผู้พิพากษามีบทบาทในการแสวงหาข้อเท็จจริง รวมทั้งสนับสนุน การนํากระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการพิสูจน์ความจริงในคดีภายในกรอบของกฎหมาย
๑.๖ สนับสนุนให้ผู้พิพากษาใช้แนวทางการลงโทษหรือการแก้ไขบําบัดฟื้นฟู ที่หลากหลาย โดยใช้ดุลพินิจให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีและผู้กระทําความผิดแต่ละราย
๑.๗ สนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดีโดยส่งเสริมและพัฒนาระบบการระงับ ข้อพิพาททางเลือก
๑.๘ มุ่งคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาหรือจําเลยในการปล่อยชั่วคราวตามหลักเกณฑ์ ที่กฎหมายกําหนด โดยนํามาตรการ
หรือวิธีการที่สามารถป้องกันการหลบหนีมาใช้แทนการเรียก หลักประกัน
๑.๙ เสริมสร้างบทบาทของศาลยุติธรรมในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐเพื่อ คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน


๒. ด้านการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม


๒.๑ พัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก ทั่วถึง เท่าเทียมกัน
และเสียค่าใช้จ่ายน้อย
๒.๒ ปรับปรุงโครงสร้างและระบบงานของสํานักงานศาลยุติธรรมและสํานักงาน อธิบดีผู้พิพากษาภาคโดยมุ่งเน้นการกระจาย
อํานาจเพื่อสนับสนุนภารกิจของศาลยุติธรรม ตลอดจน วางแผนและจัดการบริหารงานบุคคลให้เหมาะสม
๒.๓ พัฒนากฎหมายและระบบวิธีพิจารณาคดีให้มีประสิทธิภาพ เหมาะสม สอดคล้องกับพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและบริบทของสังคม
๒.๔ เร่งรัดการออกระเบียบราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ข้อบังคับ ข้อกําหนด และคําแนะนําของประธานศาลฎีกาเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๒.๕ พัฒนาระบบศาลชํานัญพิเศษและการเข้าสู่ตําแหน่งของผู้พิพากษาที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๒.๖ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การงบประมาณ และการใช้ทรัพยากรให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด
๒.๗ ปฏิรูปการจัดทําฐานข้อมูลคดีให้ทันสมัยและมีมาตรฐานเพื่อประโยชน์ ในการบริหารจัดการคดีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๘ ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรมเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย และสร้างความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรม
ในการอํานวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมี ประสิทธิภาพ
๒.๙ ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้บุคลากร ทุกฝ่ายได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว


๓. ด้านการพัฒนาบุคลากร


๓.๑ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างจิตสํานึกในการอํานวย ความยุติธรรม รวมทั้งส่งเสริมการเป็นแบบอย่างที่ดี
ในการดํารงตนของข้าราชการตุลาการ และบุคลากรในศาลยุติธรรม
๓.๒ ปรับปรุงโครงสร้างระบบงานวิจัย การพัฒนาบุคลากร และหลักสูตร การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างประสิทธิภาพของข้าราชการตุลาการและบุคลากรในศาลยุติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
๓.๓ จัดสวัสดิการและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตุลาการ และบุคลากรในศาลยุติธรรมทุกระดับเพื่อให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


๔. ด้านการต่างประเทศ


๔.๑ เสริมสร้างความร่วมมือทางการศาลและกระบวนการยุติธรรมเพื่อยกระดับ ศาลยุติธรรมไทยให้มีบทบาทในระดับสากล
๔.๒ พัฒนาความร่วมมือทางด้านวิชาการ การฝึกอบรม และการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับต่างประเทศ
๔.๓ เสริมสร้างให้ประเทศต่างๆ และองค์กรระหว่างประเทศเชื่อมั่นในการ พิจารณาพิพากษาคดีของศาลยุติธรรมไทย