English Version Website

English Language

 • สรุปผลการดำเนินงานด้านคดีฯ ประจำปี พ.ศ.2558
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2557
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2556
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2555
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2554
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2553
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2552
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2551
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2550
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2549
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2548
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2547
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2546
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2545
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2544
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2543
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2542
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2541
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2540
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2536 - 2539
 • รายงานสถิติคดีฯ ประจำปี พ.ศ. 2535

 • สำนักงานศาลยุติธรรม

  • Address: อาคารศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  • Email:grad@coj.go.th

  • ศาลยุติธรรม

   By Court of Justice