หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | กระดานถาม-ตอบ  | บริการค้นหาข้อมูลคดี  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลจังหวัดเดชอุดม
วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไป 
คณะตุลาการศาลยุติธรรม 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดเดชอุดม 
DownLoad กฎหมายใหม่ 
เขตอำนาจศาล  
อัตราค่าส่งหมาย  
ตรวจสอบผลการส่งหมาย 
งานไกล่เกลี่ยฯ  
การรับส่ง - คำสั่งคำร้อง 
เช็ค E-Mail 
กระดานถามตอบ 
ผู้ดูแลระบบ 

 
                         
        
  

                                

ประวัติศาลจังหวัดเดชอุดม

เดิมประชาชนในเขตอำนาจศาลเดชอุดม ซึ่งมีเหตุจะต้องดำเนินคดี หรือจะใช้สิทธิทางศาลจะต้องดำเนินการที่ศาลจังหวัดอุบลราชธานี  และศาลแขวงอุบลราชธานี  ต่อมาได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลจังหวัดที่อำเภอเดชอุดม ในปี พ.ศ.๒๕๓๘  ครั้นวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ กระทรวงยุติธรรมจึงเปิดศาลจังหวัดอุบลราชธานี สาขาเดชอุดม โดยตั้งที่ทำการชั่วคราว  ณ อาคารชั้นเดียว    ข้างที่ว่าการอำเภอเดชอุดม อาคารศาลชั่วคราวแห่งนี้มีห้องพิจารณาคดี ๒ บัลลังก์ และมีเขตอำนาจศาล ในท้องที่ ๕  อำเภอ  ๒  กิ่งอำเภอ  คือ  อำเภอเดชอุดม  อำเภอ น้ำยืน  อำเภอบุณฑริก  อำเภอนาจะหลวย  อำเภอทุ่งศรีอุดม  กิ่งอำเภอน้ำขุ่น  และกิ่งอำเภอนาเยีย มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญา  ทั้งปวง   ที่กำหนดอัตราโทษจำคุกตามกฎหมาย ไม่เกิน ๑๐ ปี แต่ไม่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง เป็นเหตุทำให้ประชาชนในพื้นที่ซึ่งอยู่ห่างไกลและมีคดีความ บางประเภทที่อยู่ในเขตอำนาจศาลแขวง ต้องเดินทางไปขึ้นศาลแขวงที่ตัวจังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ผู้มีอรรถคดีไม่ได้รับบริการด้านการอำนวยความยุติธรรมจากหน่วยงานของรัฐอย่างเต็มที่  และต้องสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็น จำนวนมาก ต่อมาในปี ๒๕๔๕ ภายหลังจากที่ศาลยุติธรรมได้ แยกจากกระทรวงยุติธรรมแล้ว คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ก็ดำเนินการให้เปิดทำการศาลจังหวัดเดชอุดมขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว กับเพื่อเป็นการกระจายความยุติธรรมและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมทั้งเป็นการรองรับปริมาณคดีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

            วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ จึงมีพระราชกฤษฎีกากำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดเดชอุดม    มีเขตอำนาจศาลในท้องที่  ๕  อำเภอ  ๒  กิ่งอำเภอ  คือ  อำเภอเดชอุดม  อำเภอ น้ำยืน  อำเภอบุณฑริก  อำเภอนาจะหลวย  อำเภอทุ่งศรีอุดม  กิ่งอำเภอน้ำขุ่น  และกิ่งอำเภอนาเยีย โดยเปิดทำการศาลจังหวัดเดชอุดม เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ เพื่อพิจารณาคดีอาญาและคดีแพ่ง   โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบบริหารราชการศาล  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดเดชอุดมกำกับดูแลการบริหารราชการงานด้านธุรการ แต่เนื่องจากศาลจังหวัดเดชอุดมยังไม่มีอาคาร    ที่ทำการถาวร  แต่เนื่องจากศาลจังหวัดเดชอุดมยังไม่มีอาคารที่ทำการถาวร  ด้วยความร่วมมือ        ของประชาชนในพื้นที่และองค์กรภาครัฐ  เอกชนทุกหมู่เหล่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้รับบริจาคที่ดินเนื้อที่รวม 20 ไร่ 1 งาน 70 ตารางวา  ตั้งอยู่ริมถนนสถลมาร์ค  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเมืองเดช  จังหวัดอุบลราชธานี จึงจัดสรรงบประมาณเบื้องต้นจำนวน 61,870,000 บาท ในปีงบประมาณ 2550 ทำการจัดจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดเดชอุดมเป็นอาคาร 2 ชั้น ขนาด 8 บัลลังก์ พร้อมบ้านพักผู้พิพากษา 1 หลัง ซึ่งได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2551 ต่อมาได้รับงบประมาณเพิ่มเติมก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจำนวน 1 หลัง และบ้านพักผู้พิพากษาอีก 6 หลัง รวมทั้งอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 12 หน่วย  ขณะนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จและข้าราชการเข้าพักอาศัย

อาคารศาลจังหวัดเดชอุดมหลังใหม่ตั้งอยู่เลขที่ 999 หมู่ 19 ถนนสถลมาร์ค  ตำบลเมืองเดช  อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ก่อสร้างแล้วเสร็จและตรวจรับมอบงานจ้างเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 เป็นอาคารสองชั้น มีห้องพิจารณาคดีทั้งสิ้น 8 บัลลังก์ ห้องสืบพยานเด็ก 1 ห้อง ห้องไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์ 2 ห้อง ห้องพักพยาน 1 ห้อง ห้องพักอัยการ 1 ห้อง ห้องพักทนาย 1 ห้อง ห้องสมุด    1 ห้อง ห้องผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 1 ห้อง  ห้องผู้พิพากษารองหัวหน้าศาล 1 ห้อง ห้องผู้พิพากษา     6 ห้อง  ห้องผู้พิพากษาเวรชี้ 1 ห้อง ห้องพักผู้ประนีประนอม 1 ห้อง ห้องพยาบาล 1 ห้อง ห้องธุรการ (ใหญ่) 1 ห้อง ห้องเก็บสำนวน 1 ห้อง ห้องพัสดุ 1 ห้อง ห้องรอประกัน 1 ห้อง ห้องพนักงาน          คุมประพฤติ 1 ห้อง ห้องพักพนักงานสอบสวน 1 ห้อง ห้องควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลย ชาย-หญิง ห้องน้ำชาย-หญิง และคนพิการรวม 11 ห้อง โดยย้ายมาเปิดทำการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ในสมัยนายชาญวิทย์  ทรงสว่าง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเดชอุดม

ที่ตั้งศาลจังหวัดเดชอุดม

            เลขที่ 999 หมู่ 19 ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ห่างจาก        ตัวอำเภอเดชอุดมไปทางทิศเหนือ ประมาณ 1 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี             มีระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร และห่างจากสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 350 กิโลเมตร

การเดินทาง

1.  การเดินทางโดยทางรถยนต์ 

              ๑.๑  สามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานครถึงอำเภอเดชอุดม  โดยทางรถยนต์    ตามทางหลวงหมายเลข ๑ (ถนนพหลโยธิน)  และเลี้ยวเข้าทางหลวงหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)   ต่อด้วยทางหลวงหมายเลข ๒๔ (ถนนโชคชัย-เดชอุดม)  ถึงอำเภอเดชอุดม รวมระยะทางประมาณ ..620...กิโลเมตร  มีรถยนต์โดยสารประจำทาง     ปรับอากาศ ป.๒  และรถปรับอากาศ ป.๑  บริการรับ-ส่ง เป็นประจำทุกวัน

               ๑.2 สามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานคร ถึงจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีรถยนต์โดยสารปรับอากาศ ป.๒ รถปรับอากาศ ป.๑ บริการรับ-ส่ง เป็นประจำทุกวัน และเดินทางต่อด้วยรถยนต์โดยสารประจำทาง จากตัวจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเดชอุดม ระยะทางประมาณ ๔๕ กิโลเมตรสาย         วารินชำราบ เดชอุดม และปัจจุบันมีรถยนต์โดยสารปรับอากาศสาย กรุงเทพ เดชอุดม โดยตรงให้บริการแล้ว

2.     การเดินทางโดยรถไฟ

              สามารถเดินทางโดยทางรถไฟจากกรุงเทพมหานคร ถึงสถานีรถไฟอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  และเดินทางต่อด้วยรถยนต์โดยสารประจำทางจากอำเภอวารินชำราบ ถึงอำเภอเดชอุดม ระยะทางประมาณ ๔๓ กิโลเมตร

3.     การเดินทางโดยเครื่องบิน

              จากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองกรุงเทพมหานครถึงสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี  และเดินทางต่อด้วยรถยนต์โดยสารประจำทาง  ถึงอำเภอเดชอุดม ระยะทางประมาณ ๔๕ กิโลเมตร

เขตอำนาจศาล

 

            ศาลจังหวัดเดชอุดมมีเขตอำนาจครอบคลุมพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 7 อำเภอ ได้แก่อำเภอเดชอุดม  อำเภอบุณฑริก  อำเภอน้ำยืน  อำเภอนาจะหลวย  อำเภอทุ่งศรีอุดม  อำเภอน้ำขุ่น และอำเภอนาเยีย  โดยนำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัดเดชอุดม สำหรับคดีอาญาที่อยู่ในอำนาจศาลแขวง ซึ่งเกิดขึ้นในเขตท้องที่ทั้ง 7 อำเภอดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน 

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 4599