สมัครสมาชิก (เฉพาะบุคคลทั่วไป) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้เว็บบอร์ด (เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรม)

กระดานถาม-ตอบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

คำถามที่ 000766
งานการเป็นผู้พิพากษาศาลสบทบ

1.อยากทราบขั้นตอนการสมัครเป็นผู้พิพากษาศาลสมทบ จะสมัครได้ที่ไหน กับใคร อย่างไร เมื่อใด 
2.คุณสมบัติทางการศึกษาและประสบการณ์ของผู้ที่อาจได้รับการพิจารณา
3.ลักษณะเวลาการทำงานเป็นอย่างไร / ความรับผิดชอบต่อการทำหน้าในทางแพ่งและหรืออาญาเป็นอย่างไร/มีค่าตอบแทนอย่างไรหรือไม่
5.การมีอาชีพรับราชการหรือทำงานเอกชนจะมีผลอย่างไรหากสนใจในการเป็นผู้พิพากษาศาลสบทบ รวมถึงการเป็นผู้พิพากษาศาลหนึ่งศาลใดอยู่แล้วจะคงมีโอกาสเป็นผู้พิพากษษศาลสบทบหรือไม่โดย สุมาลี[id:925] :: ip 61.19.225.219 :: วันที่ 28 ธ.ค. 52 -16:06:04 :: อ่านคำถาม 8973 :: จำนวนคำตอบ 1

1.อยากทราบขั้นตอนการสมัครเป็นผู้พิพากษาสมทบ จะสมัครที่ไหน กับใคร อย่างไร เมื่อใด
            คำตอบ
          สามารถสมัครได้ที่งานผู้พิพากษาสมทบ ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง โดยสมัครกับเจ้าหน้าที่งานผู้พิพากษาสมทบ ซึ่งจะมีแบบฟอร์มใบสมัครให้กรอก โดยจะรับสมัครประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2553 เมษายน 2553
 
2.คุณสมบัติทางการศึกษาและประสบการณ์ของผู้ที่อาจได้รับการพิจารณา
          คำตอบ
          คุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางเป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 15 ซึ่งบัญญัติว่า
ผู้พิพากษาสมทบจะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือการค้าระหว่างประเทศซึ่งคณะกรรมการตุลาการตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
ในกฎกระทรวงและต้องมีคุณสมบัติตาม (1) ถึง (4) และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (5) ถึง (9) ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบปีบริบูรณ์
(3) ได้รับการอบรมในเรื่องความมุ่งหมายของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและหน้าที่ตุลาการมาแล้วตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
(4) มีความรู้ความชำนาญทางทรัพย์สินทางปัญญาหรือการค้าระหว่างประเทศ
(5) เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
(6) เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(7) เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้พิพากษาสมทบ หรือเป็นโรคที่ระบุไว้ในกฎกระทรวง
(9) เป็นข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง สมาชิกรัฐสภา ผู้บริหารหรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการอัยการ ข้าราชการตำรวจ หรือทนายความ...”
          และกฎกระทรวง (พ.ศ.2540) ข้อ 3 ออกตามความในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 ระบุโรคที่มีลักษณะต้องห้ามไม่ให้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ได้แก่
(1) โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(2) วัณโรคในระยะอันตราย
(3) โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
(4) โรคติดยาเสพติดให้โทษ
(5) โรคพิษสุราเรื้อรัง
         
3.ลักษณะเวลาการทำงานเป็นอย่างไร/ความรับผิดชอบต่อการทำหน้าที่ในทางแพ่งและหรืออาญาเป็นอย่างไร/มีค่าตอบแทนอย่างไรหรือไม่
            คำตอบ
          ผู้พิพากษาสมทบจะร่วมนั่งพิจารณาคดีกับผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญา
และการค้าระหว่างประเทศกลาง ดังนั้น จึงต้องมาศาลในวันเวลาที่นัดพิจารณาคดีที่ตนเข้าร่วมเป็นผู้พิพากษาสมทบ ซึ่งจะได้รับค่าตอบแทนวันละ 1,000 บาท
 
4.การมีอาชีพรับราชการหรือทำงานเอกชนจะมีผลอย่างไรหากสนใจในการเป็นผู้พิพากษาสมทบ รวมถึงการเป็นผู้พิพากษาศาลหนึ่งศาลใดอยู่แล้วจะคงมีโอกาสเป็น
ผู้พิพากษาสมทบหรือไม่
             คำตอบ
          เป็นไปตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พ.ศ.2539 มาตรา 15 (9) และหากเป็นผู้พิพากษาสมทบที่ศาลอื่นแล้วจะเป็นผู้พิพากษาสมทบที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศอีกไม่ได้

โดย warunyu.k :: วันที่ 30 ธ.ค. 52-15:40:53 :: ip 61.19.239.4
แสดงผลหน้าที่ : 1
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |


* ตอบได้เฉพาะผู้ดูแลระบบกระดานถาม-ตอบศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

COJ WEBBAORD V.2.0 (14/01/2553)
ออกแบบและพัฒนา โดย กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานศาลยุติธรรม