สมัครสมาชิก (เฉพาะบุคคลทั่วไป) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้เว็บบอร์ด (เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรม)

กระดานถาม-ตอบสำนัก กต.

คำถามที่ 000683
ขอเรียนถามว่านักเทคนิคการแพทย์สามารถสมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา ตามมาตรา 28(2)(ช)

ขอเรียนถามคณะกรรมการ ก.ต. ครับ
พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม 2543
มาตรา28 ผู้สมัครทดสอบความรู้ตามมาตรา 26 ต้องมีคุณวุฒิและได้ประกอบวิชาชีพดังต่อไปนี้
(2)มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
(ช)สอบไล่ได้ปริญญาตรีหรือที่ ก.ต.เทียบไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาวิชาที่ ก.ต.กำหนด และได้ประกอบวิชาชีพที่ ก.ต.กำหนด เป็นเวลาไม่น้อยกว่า10 ปี จนมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพนั้นและเป็นนิติศาสตรบัณฑิต ให้ ก.ต.มีอำนาจออกระเบียบกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพตาม (2)(จ)(ฉ)และ(ช) หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครทดสอบความรู้ให้เป็นไปตามที่ ก.ต.กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และตาม ระเบียบ ก.ต. ว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ.2545 (สนามเล็ก)
ข้อ 12 ผู้สมัครตามความในมาตรา 28(2)(ช) แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ส.2543 ต้องสอบไล่ได้ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทย์ศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์หรือการบัญชี และได้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ทันตกรรม เภสัชกรรม หรือเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วแต่กรณี มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี
ข้าพเจ้าได้จบการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต(เทคนิคการแพทย์) จากมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่ง มีใบประกอบโรคศิลปะเลขที่ ท.น.6xxx ออกให้โดยคณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ และได้ทำงานในตำแหน่งเทคนิคการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ในโรงพยาบาลของรัฐมาแล้ว 5ปี จึงอยากเรียนถามว่า ระเบียบ ก.ต. ว่าด้วยการสมัครและการทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู่ช่วยผู้พิพากษา พ.ศ.2543(สนามเล็ก) ข้อ12 นั้น ตีความรวมถึงนักเทคนิคการแพทย์ด้วยหรือไม่ครับ เพราะไม่ได้ระบุ ไว้อย่างชัดเจนเหมือน เภสัช หรือ พยาบาล เพราะวิชาชีพเทคนิคการแพทย์นั้นมีมานานแล้ว เพียงแต่ไม่เป็นที่รู้จักเท่านั้นซึ่งปัจจุบัน วิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการวินิจฉัยการรักษา ทุกๆโรงพยาบาลจะต้องมีนักเทคนิคการแพทย์ แต่ทำไม่มีนักเทคนิคการแพทย์ บรรจุอยู่ในมาตรานี้
และเนื่องจากในปัจจุบันนี้กระผมได้เรียนจบนิติศาสตร์บัณฑิตแล้ว กำลังเรียนเนติบัณฑิต จึงอยากจะทราบว่าเมื่อทำงานครบ 10 ปีแล้วจะสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาสนามเล็กได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้อย่างไร กระผมจะได้วางแผนเรียนนิติศาสตร์มหาบัณฑิต หรือทำหนังสือร้องเข้าไปยัง ก.ต.  ต่อไปโดย นายไกรศร[id:817] :: ip 222.123.201.148 :: วันที่ 27 พ.ย. 52 -13:10:59 :: อ่านคำถาม 1256 :: จำนวนคำตอบ 0

ไม่พบข้อมูล !
- โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ
- ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- งดใช้เว็บบอร์ดเป็นสื่อกลางในการร้องเรียน หากต้องการร้องเรียน กรุณาทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงหน่วยงาน

เนื้อหาคำตอบ

* ส่งข้อความได้เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรมเท่านั้น
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้เว็บบอร์ด (เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรม)
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

รหัสผ่านใหม่
* กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เท่านั้น ...
COJ WEBBAORD V.2.0 (14/01/2553)
ออกแบบและพัฒนา โดย กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานศาลยุติธรรม