สมัครสมาชิก (เฉพาะบุคคลทั่วไป) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้เว็บบอร์ด (เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรม)

กระดานถาม-ตอบหน่วยตรวจสอบภายใน

คำถามที่ 003352
ค่ารักษาพยาบาล

ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบางของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร สามารถนำมาเบิกได้หรือไม่


โดย phumin.t :: ip 119.42.98.189 :: วันที่ 23 ก.ย. 54 -10:48:31 :: อ่านคำถาม 2067 :: จำนวนคำตอบ 1

    พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 - 8 มาตรา 4 "ค่ารักษาพยาบาล " หมายความว่า เงินที่สถานพยาบาลเรียกเก็บในการรักษาพยาบาล "สถานพยาบาล" หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการและสถานพยาบาลของเอกชน "สถานพยาบาลของทางราชการ" หมายความว่า สถานพยาบาลของทางราชการตามกม.ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลของกรุงเทพมหานครฯลฯ 
    เนื่องจาก สำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร อยู่ในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2518 ภายหลังจากมี พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (จากเว็บไซต์ www.bangkok.go.th/health/)
    ดังนั้น ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร จึงสามารถนำมาเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลได้ ทั้งนี้ การเบิกจ่ายให้ถือปฏิบัติตาม พรฎ.เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
โดย sunsanee.s :: วันที่ 26 ก.ย. 54-15:32:02 :: ip 61.19.239.120
แสดงผลหน้าที่ : 1
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |


* ตอบได้เฉพาะผู้ดูแลระบบกระดานถาม-ตอบหน่วยตรวจสอบภายใน

COJ WEBBAORD V.2.0 (14/01/2553)
ออกแบบและพัฒนา โดย กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานศาลยุติธรรม