สมัครสมาชิก (เฉพาะบุคคลทั่วไป) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้เว็บบอร์ด (เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรม)

กระดานถาม-ตอบหน่วยตรวจสอบภายใน

คำถามที่ 002865
การเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ. 2552 ไม่ได้กำหนดอัตราการเิบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการฝึกอบรมไว้ สามารถเบิกจ่ายได้หรือไม่ ถ้าเบิกได้จะเบิกจ่ายได้เท่าไร อ้างอิงจากระเบียบไหนบ้าง

ขอความกรุณาด้วยครับ

โดย phumin.t :: ip 119.42.97.146 :: วันที่ 18 พ.ค. 54 -15:43:16 :: อ่านคำถาม 5295 :: จำนวนคำตอบ 1

ค่าอาหารว่างและครื่องดื่มในการอบรม อัตรา 25 บาท/มื้อ/คน โดยเบิกตามหนังสือสำนักงานศาลยุติธรรม      ด่วนที่สุด ที่ ศย 015/ว 44(ป) ลงวันที่ 29 เมษายน 2553
โดย sunsanee.s :: วันที่ 23 พ.ค. 54-10:38:41 :: ip 61.19.239.36
แสดงผลหน้าที่ : 1
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |


* ตอบได้เฉพาะผู้ดูแลระบบกระดานถาม-ตอบหน่วยตรวจสอบภายใน

COJ WEBBAORD V.2.0 (14/01/2553)
ออกแบบและพัฒนา โดย กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานศาลยุติธรรม