สมัครสมาชิก (เฉพาะบุคคลทั่วไป) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้เว็บบอร์ด (เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรม)

กระดานถาม-ตอบศาลจังหวัดพิษณุโลก

คำถามที่ 002734
ร้องขอแต่งตั้งผู้ปกครองจะยื่นคำร้องพร้อมกับคำขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก พร้อมกันได้หรือไม่ครับ??

ร้องขอแต่งตั้งผู้ปกครองจะยื่นคำร้องพร้อมกับคำขอแต่งตั้งผู้จัดการมรดก พร้อมกันได้หรือไม่ครับ?? ร้องขอให้ตั้งบุคคล คนเดียวกัน เป็นทั้ง 2 ฐานะ รวมไปในสำนวนเดียวกันนะครับ

โดย ภรัณยู[id:2980] :: ip 180.180.231.59 :: วันที่ 20 เม.ย. 54 -23:52:03 :: อ่านคำถาม 4900 :: จำนวนคำตอบ 1

การตั้งและถอนผู้ปกครอง
เขตอำนาจศาล
      ในการยื่นคำร้องขอถอนอำนาจปกครองตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๘๒ จะต้องยื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งผู้เยาว์มีภูมิลำเนาอยู่ หากศาลที่ผู้เยาว์มีภูมิลำเนาไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัว ก็ให้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัด ที่ผู้เยาว์มีภูมิลำเนา หากผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะยื่นคำร้องต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลก็ได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔

การจัดการมรดก
เขตอำนาจศาล      
คำร้องขอผู้แต่งตั้งจัดการมรดก ให้เสนอต่อศาลที่เจ้าของมรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาล ในขณะถึงแก่ความตาย ในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้เสนอต่อศาลที่รับมรดกที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาล  ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 จัตวา
จะต้องยื่นต่อศาลจังหวัด   ไม่ใช่ศาลเยาวชนและครอบครัว  เขตอำนาจศาลแต่งต่างกันจะต้องแยกยื่นต่อศาลแตกต่างกัน

การตั้งและถอนผู้ปกครอง
การยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งถอนอำนาจปกครองและตั้งผู้ปกครอง
เขตอำนาจศาล
      ในการยื่นคำร้องขอถอนอำนาจปกครองตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๘๒ จะต้องยื่นต่อศาลเยาวชนและครอบครัว ซึ่งผู้เยาว์มีภูมิลำเนาอยู่ หากศาลที่ผู้เยาว์มีภูมิลำเนาไม่มีศาลเยาวชนและครอบครัว ก็ให้ยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัด ที่ผู้เยาว์มีภูมิลำเนา หากผู้ร้องมีความประสงค์ที่จะยื่นคำร้องต่อศาลที่ผู้ร้องมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตศาลก็ได้ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๔

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
      ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๘๒ ถ้าผู้ใช้อำนาจปกครอง เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ โดยคำสั่งศาลก็ดี ใช้อำนาจปกครองที่ เกี่ยวแก่ตัวผู้เยาว์โดยมิชอบก็ดี ประพฤติชั่วร้ายก็ดี ในกรณีเหล่านี้ศาลจะสั่งเองหรือจะสั่งเมื่อญาติผู้เยาว์หรือพนักงานอัยการร้องขอ ให้ถอนอำนาจปกครองเสียบางส่วน หรือทั้งหมดก็ได้ ถ้าผู้ใช้อำนาจปกครองล้มละลายก็ดี หรือจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ในทางที่ผิดจนอาจเป็นภัย ก็ดี ศาลจะสั่งตาม วิธีในวรรคหนึ่ง ให้ถอนอำนาจจัดการทรัพย์สินเสียก็ได้ 
       ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๘๒ บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วอาจถูกตั้งเป็นผู้ปกครองก็ได้ เว้นแต่ ผู้ซึ่งศาลสั่งว่า เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ผู้ซึ่งเป็นบุคคลล้มละลาย ผู้ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะปกครอง ผู้เยาว์หรือทรัพย์สินของผู้เยาว์ ผู้ซึ่งมีหรือเคยมีคดีในศาลกับผู้เยาว์ ผู้บุพการี หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมแต่บิดาหรือมารดากับผู้เยาว์ ผู้ซึ่งบิดาหรือมารดาที่ตาย ได้ทำหนังสือระบุชื่อห้ามไว้มิให้ เป็นผู้ปกครอง
      ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๘๒ บิดาหรือมารดาผู้ใช้อำนาจปกครองถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ บิดาหรือมารดา ใช้อำนาจปกครองเกี่ยวแก่ผู้เยาว์โดยมิชอบ บิดาหรือมารดา ผู้ใช้อำนาจปกครองประพฤติ
ชั่วร้าย บิดาหรือมารดาผู้ใช้อำนาจปกครองเป็นคนล้มละลาย บิดาหรือมารดาผู้ใช้ อำนาจปกครองจัดการทรัพย์สินของผู้เยาว์ในทางที่ผิดจนอาจเป็นภัยแก่ผู้เยาว์หรือทรัพย์สินของผู้เยาว์
เอกสารและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการยื่นคำร้อง
      ๑. สำเนาทะเบียนบ้านซึ่งผู้เยาว์หรือผู้จะเป็นผู้ปกครองมีภูมิลำเนาอยู่ในขณะที่ยื่นคำร้อง (เขตอำนาจศาล)
       ๒. เอกสารซึ่งแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ระหว่างผู้เยาว์และบิดามารดาซึ่งจะถูกร้องให้ถอน อำนาจปกครอง เช่น ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรส สูติบัตร สำเนาทะเบียนบ้าน หนังสือการจดทะเบียนรับรองบุตร เป็นต้น

……………………………….


การจัดการมรดก
เขตอำนาจศาล      คำร้องขอผู้แต่งตั้งจัดการมรดก ให้เสนอต่อศาลที่เจ้าของมรดกมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาล ในขณะถึงแก่ความตาย ในกรณีที่เจ้ามรดกไม่มีภูมิลำเนาอยู่ในราชอาณาจักร ให้เสนอต่อศาลที่รับมรดกที่ทรัพย์มรดกตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาล  ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 จัตวา

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1713  ทายาท หรือผู้มีส่วนได้เสีย หรือพนักงานอัยการจะร้องต่อศาลขอให้ตั้งผู้จัดการมรดกได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
      1. เมื่อเจ้ามรดกตาย ทายาทโดยธรรม หรือผู้รับพินัยกรรม ได้สูญหายไป หรืออยู่นอกราชอาณาจักร หรือผู้เยาว์
      2. เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทไม่สามารถ หรือไม่เต็มใจในการจัดการหรือมีเหตุขัดข้องในการจัดการหรือในการแบ่งปันมรดก
      3. เมื่อข้อกำหนดพินัยกรรม ซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไว้ไม่มีผลบังคับได้ด้วยประการใด ๆ

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1718 บุคคลต่อไปนี้จะเป็นผู้จัดการมรดกไม่ได้
      1. ผู้ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
      2. บุคคลวิกลจริต หรือบุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ
      3. บุคคลซึ่งศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

เอกสารที่ใช้การจัดการมรดก
1. หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ของผู้ร้องกับผู้ตาย เช่น ทะเบียนสมรส สูติบัตร
2. ใบมรณบัตรของผู้ตาย 
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย 
4. หลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สิน เช่น โฉนดที่ดิน สมุดเงินฝาก ทะเบียนรถยนต์ 
5. บัญชีเครือญาติ 
6. หนังสือแสดงความยินยอมของทายาทให้ร้องขอผู้จัดการมรดก 
7. ในกรณีร้องขอให้บุคคลอื่นเป็นผู้จัดการมรดกต้องมีหนังสือยินยอมของบุคคลนั้น 
8. พินัยกรรม (ถ้ามี)

ค่าใช้จ่ายในการจัดการมรดก
         1. ค่าใช้จ่ายในวันยื่นคำร้อง
             - ค่าธรรมเนียมศาล                200 บาท
             - ค่าประกาศหนังสือพิมพ์         500 บาท
         2. ค่าใช้จ่ายในการไต่สวน
             - ค่าถ่ายเอกสารคำสั่งศาล    หน้าละ    2  บาท
             - ค่ารับร้องสำเนาถูกต้อง      ฉบับละ  50 บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
นับแต่ยื่นใบร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก ศาลจะนัดไต่สวนคำร้องภายใน 45 วัน ซึ่งในวันนัดผู้ร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกต้องมาศาลพร้อมกับพยาน (ถ้ามี) ใช้เวลาในการไต่สวนประมาณ 2 นาที หลังจากไต่สวนเสร็จ ผู้ร้องขอคัดคำสั่งโดยจ่าศาลรับร้องสำเนาถูกต้อง และผู้ร้องขอจัดการมรดกนำคำสั่งศาลไปดำเนินการตามความประสงค์ได้ทันที

ลำดับคำถามในการไต่สวน
1. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับผู้ตาย
2. วันที่ผู้ตายถึงแก่ความตาย สาเหตุการตาย และภูมิลำเนาของผู้ตาย
3. ทรัพย์มรดกของผู้ตาย
4. เหตุขัดข้องในการจัดการมรดก
5. เรื่องบัญชีเครือญาติ
6. ความยินยอมของทายาท
7. คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดก

โดย kosin.k :: วันที่ 7 มิ.ย. 54-09:59:07 :: ip 61.7.128.246
แสดงผลหน้าที่ : 1
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |

- โปรดงดเว้น การใช้คำหยาบคาย ส่อเสียด ดูหมิ่น กล่าวหาให้ร้าย สร้างความแตกแยก หรือกระทบถึงสถาบันอันเป็นที่เคารพ
- ขอสงวนสิทธิ์ในการลบความคิดเห็น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ
- ไม่อนุญาตให้มีการโฆษณาสินค้าใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม
- งดใช้เว็บบอร์ดเป็นสื่อกลางในการร้องเรียน หากต้องการร้องเรียน กรุณาทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรถึงหน่วยงาน

เนื้อหาคำตอบ

* ส่งข้อความได้เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรมเท่านั้น
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้เว็บบอร์ด (เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรม)
ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

รหัสผ่านใหม่
* กรณีต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เท่านั้น ...
COJ WEBBAORD V.2.0 (14/01/2553)
ออกแบบและพัฒนา โดย กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานศาลยุติธรรม