สมัครสมาชิก (เฉพาะบุคคลทั่วไป) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้เว็บบอร์ด (เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรม)

กระดานถาม-ตอบหน่วยตรวจสอบภายใน

คำถามที่ 001776
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง

การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างกรณีตรวจรับงานจ้าง ถ้ากรณีปรากฎว่าสัญญาได้สิ้นสุดลงแล้ว ซึ่งตามระเบียบกระทรวงการคลังส่วนราชการไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จึงขอสอบถามว่ากรณีดังกล่าวจะสามารถให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนดังกล่าวได้หรือไม่ และมีระเบียบใดรองรับหรือไม่ หากในสัญญาระบุไม่ชัดเจนว่าผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวหรือไม่ อย่างไรโดย นางสาวนาฎอนงค์[id:1881] :: ip 61.7.188.63 :: วันที่ 14 ก.ค. 53 -16:17:40 :: อ่านคำถาม 4329 :: จำนวนคำตอบ 1

กรณีส่งมอบงานจ้างหลังสิ้นสุดสัญญาจ้างและไม่ได้รับการขยายเวลาส่งมอบงาน ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าตอบแทนคณะกรรมการการตรวจการจ้าง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด


โดย sunsanee.s :: วันที่ 5 ต.ค. 53-14:58:38 :: ip 61.19.239.36
แสดงผลหน้าที่ : 1
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |


* ตอบได้เฉพาะผู้ดูแลระบบกระดานถาม-ตอบหน่วยตรวจสอบภายใน

COJ WEBBAORD V.2.0 (14/01/2553)
ออกแบบและพัฒนา โดย กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานศาลยุติธรรม