สมัครสมาชิก (เฉพาะบุคคลทั่วไป) | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้เว็บบอร์ด (เฉพาะบุคลากรศาลยุติธรรม)

กระดานถาม-ตอบสำนักการคลัง

คำถามที่ 001016
การเบิกค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552

ปัจจุบันข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานศาลยุติธรรมปฎิบัติการ ได้รับเงินเดือนในอัตรา 10,420 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 และใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านในอัตราเดือนละ 1,600 บาท  อยากทราบว่าข้าพเจ้าสามารถใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552  ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข 7 สำหรับข้าราชการพลเรือนได้หรือไม่ และถ้าได้ข้าพเจ้าสามารถใช้สิทธิเบิกได้ตั้งแต่เมื่อใด ในอัตราใด และจะใช้สิทธิได้อย่างไรโดย kuntida :: ip 61.7.191.12 :: วันที่ 8 มี.ค. 53 -16:43:55 :: อ่านคำถาม 5032 :: จำนวนคำตอบ 1

หากข้าราชการรายนี้เป็นผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน จะใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้นจากการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2552 ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านหมายเลข 7 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 เนื่องจากศาลยุติธรรมปรับเปลี่ยนเข้าเข้าสู่ระบบแท่งเมื่อ 1 ธันวาคม 2552 มิใช่วันที่ 11 ธันวาคม 2551ซึ่งเป็นวันที่สำนักงานก.พ.ได้กำหนดให้ส่วนราชการต่างๆเข้าสู่ระบบตำแหน่งใหม่1.อัตราค่าเช่าบ้านที่จะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2552 ตามบัญชีอัตราค่าเช่าบ้านข้าราชการหมายเลข 7 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ระดับปฏิบัติการเงินเดือน 10,420 บาท จะได้รับค่าเช่าบ้านไม่เกินเดือนละ 1,950 บาทจากเดิมเดือนละ 1,600บาท 
2.ข้าราชการรายนี้ขอรับเงินส่วนต่างของอัตราค่าเช่าบ้านเดิมกับอัตราค่าเช่าบ้านใหม่ที่เพิ่มขึ้นได้โดยยื่นแบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน(แบบ6006) ต่อส่วนราชการที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติงาน และให้ระบุว่าจะขอเบิกตั้งแต่เดือนใดถึงเดือนใด จำนวนเงินที่ขอเบิกทั้งสิ้นเป็นจำนวนเท่าใดพร้อมทั้งบันทึกชี้แจงเหตุผลที่ขอเบิกเงินค่าเช่าบ้านเพิ่มเติม และให้ผู้มีอำนาจอนุมัติตรวจสอบการใช้สิทธิดังกล่าวก่อนจากหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่ผู้มีสิทธิได้ยื่นขอใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านไปแล้ว หากได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นให้จ่ายส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้มีสิทธิต่อไป รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงการคลังด่วนที่สุดที่ กค.0422.3/ว.8 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553
เรื่องพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่3)พ.ศ.2552และหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านตามพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ(ฉบับที่3)พ.ศ.2552

 


โดย Supagan :: วันที่ 19 มี.ค. 53-15:29:12 :: ip 61.19.239.29
แสดงผลหน้าที่ : 1
เลือกหน้าแสดงผล -> | 1 |


* ตอบได้เฉพาะผู้ดูแลระบบกระดานถาม-ตอบสำนักการคลัง

COJ WEBBAORD V.2.0 (14/01/2553)
ออกแบบและพัฒนา โดย กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานศาลยุติธรรม