หน้าแรก | ข่าวประชาสัมพันธ์  | ระบบงานศาลยุติธรรม   |
  ศาลแพ่งธนบุรี
English  version Thai  version  
หน้าแรก 
ข้อมูลทั่วไปศาลแพ่งธนบุรี 
ข้าราชการศาลยุติธรรม 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ  
English Version  
Knowledge in TBC  
ติดต่อศาล  
TBC CLUB  
SMS  
รับส่งคำคู่ความทางอีเมล์  
คดีสิ่งแวดล้อม  
นัดรับเงินค่าธรรมเนียมคืน  
ผู้ดูแลระบบ 

จัดการมรดก

 

DOWNLOAD คำร้องขอตั้งจัดการมรดก

การร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก

          ศาลแพ่งธนบุรีมีนโยบายอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ในคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก โดยจัดนิติกรบริการ ให้คำปรึกษาและทำคำร้อง ทั้งนี้ศาลแพ่งธนบุรีได้จัดตั้งคณะจัดการพิเศษ เพื่อนำคดีร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกกรณีที่ไม่มี ผู้คัดค้าน หรือไม่มีข้อพิพาทแยกมาพิจารณา ไต่สวนเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว โดยผู้ร้องสามารถรับคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกได้ภายใน วันไต่สวน

ความหมายของมรดก
           มรดก คือ ทรัพย์สินทุกชนิดของผู้ตายที่มีอยู่ก่อนถึงแก่ความตายรวมทั้งสิทธิ หน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ เช่น กรรมสิทธิ์ในที่ดิน รถยนต์ ห้องชุด สิทธิการเช่าซื้อ ทรัพย์สินต่างๆ เงินฝากในธนาคาร ส่วนเงินบำเหน็จบำนาญ เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ และเงินประกันชีวิตของผู้ตายไม่เป็นมรดก

ความหมายของผู้จัดการมรดก 

             ผู้จัดการมรดก
คือ บุคคลซึ่งศาลมีคำสั่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก เพื่อทำหน้าที่รวบรวม ทำบัญชี และแบ่ง มรดกให้ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย

เหตุที่ร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก 

๑. เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตาย ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมสูญหายหรืออยู่ต่างประเทศ หรือเป็นผู้เยาว์
๒. เมื่อผู้จัดการมรดกหรือทายาทโดยธรรม ไม่สามารถหรือไม่เต็มใจจัดการมรดก หรือมีเหตุขัดข้องในการ จัดการมรดกหรือแบ่งมรดก
๓. เมื่อข้อกำหนดตามพินัยกรรมซึ่งตั้งผู้จัดการมรดกไม่มีผลบังคับ

ผู้มีสิทธิยื่นคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก 

๑. ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม
๒. ผู้มีส่วนได้เสียในมรดก
๓. พนักงานอัยการ

คุณสมบัติของผู้จัดการมรดก

๑. บรรลุนิติภาวะ ( มีอายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ )
๒. ไม่เป็นคนวิกลจริต
๓. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
๔. ไม่เป็นคนล้มละลาย

หน้าที่ของผู้จัดการมรดก 

          ผู้จัดการมรดกมีสิทธิและหน้าที่ที่จะทำการอันจำเป็นเพื่อจัดการมรดกโดยทั่วไปและ มีหน้าที่รวบรวมมรดกเพื่อแบ่งให้ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรม ตลอดจนชำระ
หนี้สินของเจ้ามรดกแก่เจ้าหนี้ ทำบัญชีมรดกและทำรายการ แสดงบัญชีการจัดการและแบ่ง มรดก โดยต้องจัดการไปในทาง ที่เป็นประโยชน์แก่มรดก จะทำนิติกรรมใดๆที่เป็น ปรปักษ์ต่อมรดกไม่ได้
หากผู้จัดการมรดกละเลยไม่ทำการตามหน้าที่ เช่น ปิดบังมรดกต่อทายาท หรือเพิกเฉยไม่ แบ่งมรดกให้ทายาท ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกหรือผู้มีส่วนได้เสียจะร้องขอให้ ศาลมีคำสั่ง ถอนผู้จัดการมรดก เพราะเหตุผู้จัดการมรดกละเลยไม่ทำตามหน้าที่หรือเพราะเหตุอย่าง อื่นที่สมควรก็ได้

เขตอำนาจที่ศาลแพ่งธนบุรีให้บริการ

          การบริการให้คำปรึกษาและทำคำร้องขอตั้งผู้จัดการมรดกของศาลแพ่งธนบุรี ต้องเป็นกรณีที่ผู้ตาย มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำนาจศาลแพ่งธนบุรีขณะถึงแก่ความตาย หรือกรณีที่ผู้ตายไม่มีภูมิลำเนา ในประเทศไทย แต่มีมรดกอยู่ในเขตอำนาจศาลแพ่งธนบุรี ซึ่งมีเขตศาลจำนวน ๙ เขต ดังนี้

๑. เขตคลองสาน
๒. เขตธนบุรี
๓. เขตราษฎรบูรณะ
๔. เขตจอมทอง
๕. เขตบางบอน 
๖. เขตบางขุนเทียน 
๗. เขตทุ่งครุ
๘. เขตภาษีเจริญ
๙.เขตบางแค


วิธีการยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
๑. ยื่นโดยทนายความ
๒. ยื่นโดยพนักงานอัยการ
๓. ยื่นโดยผู้ร้องมาใช้บริการที่งานจัดการมรดกศาลแพ่งธนบุรี

ระยะเวลาในการดำเนินการ 

                    เมื่อทำคำร้องและยื่นคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก แล้วจะนัดไต่สวนคำร้องประมาณ ๕๐ วัน ในวันนัดไต่สวนคำร้องใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที หลังจากไต่สวนคำร้องเสร็จ ผู้ร้องสามารถขอคัดสำเนาคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดกและรับคำ สั่งดังกล่าวไปดำเนินการตามความประสงค์ได้ทันที

                     ลำดับคำถามในการไต่สวนคำร้อง
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ร้องกับผู้ตาย
๒. วันที่ผู้ตายถึงแก่ความตาย สาเหตุการตาย และภูมิลำเนาของผู้ตาย
๓. มรดกของผู้ตาย
๔. เหตุขัดข้องในการจัดการมรดก
๕. บัญชีทายาท
๖. ความยินยอมของทายาท
๗. คุณสมบัติของผู้ที่จะเป็นผู้จัดการมรดก

                     ค่าใช้จ่ายในการร้องขอจัดการมรดก 

ศาลแพ่งธนบุรีไม่คิดค่าใช้จ่ายในการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการร้องขอตั้งผู้จัดการมรดก และทำคำร้องขอตั้ง ผู้จัดการมรดกแต่อย่างใด โดยผู้ร้องจะเสียค่าใช้จ่ายดังนี้
๑. ค่าใช้จ่ายในวันทำคำร้องและยื่นคำร้อง
- ค่าขึ้นศาล จำนวน ๒๐๐ บาท
- ค่าประกาศหนังสือพิมพ์ให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ จำนวน ๕๐๐ บาท
๒. ค่าใช้จ่ายในวันนัดไต่สวนคำร้อง
- ค่าถ่ายเอกสารคำสั่งตั้งผู้จัดการมรดก หน้าละ ๓ บาท
- ค่ารับรองสำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ฉบับละ ๕๐ บาท


การพิจารณาคดีจัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้าน 

การพิจารณาคดีร้องขอเป็นผู้จัดการมรดกที่ไม่มีผู้คัดค้านทุกเรื่องหรือไม่มีข้อพิพาท จะพิจารณาที่อาคาร ศาลแพ่งธนบุรี

สถานที่ติดต่อขอทำคำร้องขอเป็นผู้จัดการมรดก
ผู้ร้องติดต่อขอคำปรึกษาและทำคำร้องผู้จัดการมรดกได้ที่ อาคารศาลแพ่งธนบุรี

การติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ผู้ร้องสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ++ ข้อมูลคดี 
ศาลแพ่งธนบุรี CALL-CENTER ๐๒- ๔๑๖-๗๒๔๓ ๐๒- ๔๑๖-๗๑๖๙ โทรศัพท์อัตโนมัติ ๐๒- ๔๑๕- ๐๐๔๐- ๔๔ ++

เอกสารที่ใช้ร้องขอจัดการมรดก

๑ . กรณีบุตรกับบิดา / มารดา หรือบิดา / มารดากับบุตร
๑ . ๑ ใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่าของบิดา มารดา ( กรณีสูญหายใช้ สำเนาทะเบียน สมรส (ตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑)หรือ ข้อมูลทะเบียนครอบครัว (ตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๒ ) หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (ตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๓) หรือสำเนาทะเบียนการหย่า (ตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๔) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแทน)
๑. ๒ สูติบัตรของบุตร ( กรณีสูญหายใช้สำเนาทะเบียนคนเกิด (ตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๕) หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนคนเกิด (ตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๖) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแทน )หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของบุตรที่มีเลขประจำตัวประชาชนของบิดา หรือมารดา(ตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๗)( กรณีไม่มีเลขประจำตัวของบิดาหรือมารดาให้ติดต่อ สำนักงานเขตตามสำเนาทะเบียนบ้านของบุตรเพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการให้ หรือ ทะเบียนการรับรองบุตร (ตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๘ ) หรือ ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม (ตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๙)
๑.๓ บัตรประจำตัวของผู้ร้องและผู้ตาย
๑.๔ มรณบัตรของผู้ตายหรือ แบบรับรองรายการทะเบียนคนตายของผู้ตาย (ตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑๐ )
๑. ๕ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ตาย หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร (ตามตัวอย่างเอกสาร หมายเลข ๑๑ )
๑. ๖ หลักฐานเกี่ยวกับมรดกของผู้ตาย เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการทำประโยชน์ หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด เงินฝากในธนาคาร ปืน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ หุ้น ( กรณีที่ดิน หรือห้องชุดสูญหายหรือจดทะเบียนจำนองไว้ ใช้สำเนาโฉนดที่ดินหรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่ รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแทน ) สมุดคู่ฝากของธนาคาร คู่มือรายการจดทะเบียน รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ สัญญาเช่าซื้อรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ ใบหุ้น ใบอนุญาตให้มี และใช้อาวุธปืน ( กรณีสูญหายใช้สำเนาที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแทน)
๑. ๗ บัญชีทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก (ตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑๒ )
๑.๘ หนังสือให้ความยินยอมของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวที่รับรอง สำเนาถูกต้องโดยทายาทดังกล่าว (ตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑๓ ) ( กรณีทายาทเป็นผู้เยาว์ใช้สูติบัตร )
๑.๙ มรณบัตรของทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกที่ถึงแก่ความตายก่อนผู้ตาย เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร
๑.๑๐ หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล ของผู้ร้อง หรือผู้ตาย หรือทายาทผู้มีสิทธิรับมรดก

๒. กรณีคู่สมรส
๒. ๑ ใบสำคัญการสมรสของผู้ตาย (กรณีสูญหายใช้สำเนาทะเบียนสมรส (ตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑) หรือ ข้อมูลทะเบียนครอบครัว (ตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๒ ) หรือ ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว (ตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๓)
๒. ๒ เอกสารตามข้อ ๑.๓ ถึง ๑.๑๐

. พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
๓.๑ สูติบัตรของผู้ร้องและผู้ตาย ( กรณีสูญหายใช้ สำเนาทะเบียนคนเกิด (ตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๕) หรือ แบบรับรองรายการทะเบียนคนเกิด (ตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๖) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องแทน ) หรือ
๓. ๒ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ร้องและผู้ตายที่มีเลขประจำตัวประชาชนของบิดา และมารดา ( ตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๗) ( กรณีไม่มีเลขประจำตัวให้ติดต่อสำนักงานเขตตามสำเนา ทะเบียนบ้านเพื่อระบุ )
๓.๓ เอกสารตามข้อ ๑.๓ ถึง ๑.๑๐

๔. ผู้รับพินัยกรรม หรือผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม ซึ่งเป็นผู้รับพินัยกรรม
๔ . ๑ พินัยกรรม
๔ . ๒ เอกสารตามข้อ ๑.๓ ถึง ๑.๑๐
หมายเหตุ เอกสารแนบท้ายทุกฉบับ ขอได้ที่สำนักงานเขตที่เอกสารนั้นอยู่

 


จำนวนผู้เยี่ยมชม : 12004