หน้าแรก |  Login เข้าระบบ |  ลงทะเบียน |  แก้ไขรหัสผ่าน |  อัพโหลดข้อมูล |  ช่วยเหลือ |
 

    วิธีการใช้งาน

  การ Login เข้าระบบ
 • กรอกข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน
 • กรอกรหัสผ่านให้ถูกต้อง คลิกปุ่มเข้าระบบ
  ข้อควรระวัง!!!   การกรอกรหัสผ่าน ต้องกรอกให้ตรงกับที่ได้ลงทะเบียนไว้
  การลงทะเบียน
 • ผู้ใช้จำเป็นต้องระบุ   เเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เพราะเมื่อผู้ใช้ลืมรหัสผ่านระบบจะใช้เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ในการตรวจสอบข้อมูล
  โดยกรอกข้อมูล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ให้ครบทั้ง  13  หลักต่อเนื่องกันไป  ตัวอย่าง 1021594066
 • กำหนดรหัสผ่าน
  โดยต้องกำหนดให้เป็น ตัวอักษรภาษาอังกฤษ (A-Z,a-z) หรือตัวเลข (0-9)  เท่านั้น
  ความยาวไม่เกิน 13 ตัวอักษร และ ต้องไม่มีช่องว่าง  ตัวอย่าง 1021594066 
  การอัพโหลดข้อมูล
 • ผู้ใช้กรอกชื่อ Login และรหัสผ่าน
  หมายเหตุ!!!   ชื่อLogin และรหัสผ่าน Admin จะเป็นผู้กำหนดให้เท่านั้น
  กรุณารักษาไว้เป็นความลับ เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
 • คลิกปุ่ม Browse เลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลด ไฟล์ที่ผู้ใช้ต้องการอัพโหลด ต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้อยู่ในรูปแบบ ปีพ.ศ.  ตัวอย่าง 2549
 • เมื่อคลิกเลือกไฟล์ที่ต้องการอัพโหลดเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่มอัพโหลด
  การพิมพ์ หนังสือรับรองภาษี 50 ทวิ
 • ผู้ใช้ต้อง Login เข้าระบบ
  โดยกรอกข้อมูล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชนและรหัสผ่านให้ถูกต้อง
 • ระบุชื่อเดือน และ ปีพ.ศ. เป็นเลข 4 หลัก คลิกปุ่มค้นหาข้อมูล
 • เมื่อต้องการสั่งพิมพ์ข้อมูล ให้ไปที่เมนูคำสั่ง File เลือกคำสั่ง Print... หรือกดปุ่ม Ctrl+P
 • เลือกเครื่องพิมพ์ คลิกปุ่ม Print
 • ใช้กระดาษ ขนาดSize A4 ในการพิมพ์สลิป
  ข้อควรระวัง!!!   ก่อนสั่งพิมพ์ควรตรวจสอบว่า เครื่องพิมพ์เปิดใช้งานพร้อมที่จะพิมพ์ได้ทันที

Copyright by © Mr.K 2006 สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักงานศาลยุติธรรม   โทร. (02) 5128456